435/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A szabad felhasználású hitel folyósításának feltétele, hogy a hallgató kedvezményes fizetési számlát nyisson és tartson fenn a Diákhitel szervezet által négyévente lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott pénzforgalmi szolgáltatónál."

2. § A Rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Diákhitel szervezet a hallgatói hitelt forintban utalja az alábbiak szerint:)

"a) a szabad felhasználású hitelt a hitelfelvevő rendelkezése szerinti megosztásban, a hitelfelvevőnek a Diákhitel szervezet által négyévente lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára utalja,"

3. § A Rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A folyósítási feltételek fennállása esetén a Diákhitel szervezet a hallgatói hitelszerződés alapján folyósított hallgatói hitelt forintban, átutalással, a hitelfelvevőnek a Diákhitel szervezet által négyévente lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára utalja át."

4. § A Rendelet a következő 34/J. §-sal egészül ki:

"34/J. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 435/2022. (XI. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód R. 9.) megállapított 3. § (5) bekezdését, 13. § (2) bekezdés a) pontját és 23. § (2) bekezdését a Mód R. 9. hatálybalépését követően kötött szabad felhasználású hallgatói hitelszerződésekre kell alkalmazni."

5. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök