466/2022. (XI. 18.) Korm. rendelet

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet] 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az intézkedési tervben a káros hatások - a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló rendelet szerinti - terhelés-hatás összefüggések szerint értékelhetőek."

2. § A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ez a rendelet - a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelettel együtt - a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a környezeti zaj káros hatásainak értékelésére vonatkozó módszerek megállapítása érdekében történő módosításáról szóló, 2020. március 4-i (EU) 2020/367 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja."

3. § Hatályát veszti a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 5. § (3) bekezdése,

b) 2. számú melléklete.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a környezeti zaj káros hatásainak értékelésére vonatkozó módszerek megállapítása érdekében történő módosításáról szóló, 2020. március 4-i (EU) 2020/367 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök