484/2022. (XI. 29.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő további eltérő alkalmazásáról és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 450/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 143. § (1) bekezdése szerinti árszabályozási cikluson belül a 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozó villamos energia rendszerhasználati díjakat akként kell megállapítani, hogy

a) a díjmegállapítás nem eredményezheti a Vet. 3. § 42. pontja szerinti lakossági fogyasztók által fizetendő rendszerhasználati díjak növekedését,

b) a nem lakossági fogyasztók által fizetendő rendszerhasználati díjak növekedése a magasabb feszültségszinteken legyen nagyobb arányú,

c) az elosztók 2023. évre számított hálózati veszteség költségének 85%-a ismerhető el,

d) az elosztók számára elismert költségek tekintetében 100 000 000 000 forint a Rezsivédelmi Alapon keresztül megtérülő költségként kerüljön figyelembevételre, az egyes elosztókra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal H 2430/2022. számú határozatában elismert költségek arányában felosztva,

e) az átviteli rendszerirányító 2023. évre számított hálózati veszteség költségének 85%-a ismerhető el, és

f) az átviteli rendszerirányító számára elismert költség tekintetében 80 000 000 000 forint a Rezsivédelmi Alapon keresztül megtérülő költségként kerüljön figyelembevételre.

2. § (1) Azon kisfeszültségű idősoros (KIF III.) csatlakozású felhasználót, aki a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján egyetemes szolgáltatás keretében vételez, 2023. január 1-jétől profil elszámolású felhasználónak kell tekinteni. Az elosztó e felhasználó tekintetében kisfeszültségű profilos (KIF I.) elszámolást alkalmaz.

(2) Az átsorolás tényéről és az átsorolással kapcsolatos fizetési feltételekről az elosztó, a hálózathasználati szerződés megbízottkénti kezelése esetén az egyetemes szolgáltató az átsorolás előtt legalább 15 nappal értesíti a felhasználót, aki a tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül kérheti, hogy számlázása az eredeti feltételek szerint történjen.

3. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 450/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a rendszerhasználati díjak megállapítása során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 143. § (5) bekezdésétől eltérően a határozatát a rendszerhasználati díjak alkalmazhatósága előtt legalább 30 nappal hozza meg, és a díjak alkalmazhatósága előtt legalább 25 nappal teszi közzé a honlapján."

4. § A Korm. rendelet a következő 3. §-sal egészül ki:

"3. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő további eltérő alkalmazásáról és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 450/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 484/2022. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (1) bekezdés rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő díjmegállapítási eljárásokban is alkalmazni kell."

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő díjmegállapítási eljárásokban is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök