Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

4/2022. (II. 1.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörben eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A szakértőt a szakértői tevékenységért az I. számú mellékletben megjelölt díjon felül az irattanulmányozással eltöltött időre a bírósági tárgyaláson kívüli szakértői tevékenységre megállapított óradíj illeti meg."

2. § Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet 2. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A szakértőt a hatóság felkérésére készített árajánlat elkészítéséért az irattanulmányozással eltöltött időre a bírósági tárgyaláson kívüli szakértői tevékenységre megállapított óradíj illeti meg."

3. § Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A bíróság a szakértői díjról szóló véglegessé vált vagy jogerős határozatot, illetve utalványt - kifizetés céljából -a díjjegyzék egy példányával együtt 8 napon belül megküldi az illetékes BGH-nak, amely 3 munkanapon belül felhívja a szakértőt a számla - illetve a szakértői díj letéttel részben fedezett részére vonatkozó új díjjegyzék és részszámla - benyújtására. A BGH a megállapított szakértői díjat (költségelőleg fizetése esetén a szakértői díj kifizetett költségelőleggel csökkentett összegét) a számla - illetve a részszámla - benyújtásától számított 8 munkanapon belül kiutalja. Ha a szakértő a díjat 30 napon belül nem veszi át, részére azt postán kell megküldeni a postaköltségek levonásával."

4. § (1) Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet II. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(4) Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet II. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

5. § Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet

1. 1. § (4) bekezdésében az "a szakvélemény elkészítésében részt vevő és közreműködő személyek tevékenységének" szövegrész helyébe az "az alkalmazásukban álló, vagy megbízásuk alapján a szakvélemény elkészítésében részt vevő és közreműködő személyek szakvéleményének (tevékenységének)" szöveg,

2. 3. § (5) bekezdésében a "bíróság" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

3. 10. § (1) bekezdésében a "százezer" szövegrész helyébe a "százötvenezer" szöveg,

4. 10. § (1) bekezdésében a "százötvenezer" szövegrész helyébe a "kétszázezer" szöveg,

5. 10. § (2) bekezdés a) pontjában a "hatvanezer" szövegrész helyébe a "kilencvenezer" szöveg,

6. 10. § (2) bekezdés a) pontjában a "kilencvenezer" szövegrész helyébe a "százhúszezer" szöveg,

7. 10. § (2) bekezdés b) pontjában a "hatezer" szövegrész helyébe a "kilencezer" szöveg,

8. 10. § (2) bekezdés b) pontjában a "kilencezer" szövegrész helyébe a "tizenkettőezer" szöveg,

9. 10. § (2) bekezdés c) pontjában az "ötezer" szövegrész helyébe a "hétezer-ötszáz" szöveg,

10. 10. § (2) bekezdés c) pontjában a "hétezer-ötszáz" szövegrész helyébe a "tízezer" szöveg,

11. 10. § (2) bekezdés d) pontjában a "háromezer-ötszáz" szövegrész helyébe az "ötezer-kétszázötven" szöveg,

12. 10. § (2) bekezdés d) pontjában az "ötezer-kétszázötven" szövegrész helyébe a "hétezer" szöveg,

13. 10. § (2) bekezdés e) pontjában a "háromezer" szövegrész helyébe a "négyezer-ötszáz" szöveg,

14. 10. § (2) bekezdés e) pontjában a "négyezer-ötszáz" szövegrész helyébe a "hatezer" szöveg,

15. 10. § (2) bekezdés f) pontjában a "tízezer" szövegrész helyébe a "tizenötezer" szöveg,

16. 10. § (2) bekezdés f) pontjában a "tizenötezer" szövegrész helyébe a "húszezer" szöveg,

17. 10. § (2) bekezdés g) pontjában a "kettőezer" szövegrész helyébe a "háromezer" szöveg,

18. 10. § (2) bekezdés g) pontjában a "háromezer" szövegrész helyébe a "négyezer" szöveg,

19. 10. § (2) bekezdés h) pontjában a "háromezer" szövegrész helyébe a "négyezer-ötszáz" szöveg,

20. 10. § (2) bekezdés h) pontjában a "négyezer-ötszáz" szövegrész helyébe a "hatezer" szöveg,

21. 15. § (1) bekezdésében a "közjegyző, valamint" szövegrész helyébe a "közjegyző, a bírósági végrehajtó, valamint" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet 10. § (2) bekezdés h) pontjában az " , illetve szubsztanciából" szövegrész.

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A 4. § (2) és (4) bekezdése és az 5. § 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18. és 20. pontja, a 3. melléklet és a 4. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

8. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Varga Judit s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 4/2022. (II. 1.) IM rendelethez

1. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

"1. Élő személy megvizsgálása (a 10. pontban megjelölt eset kivételével) és szakvélemény előterjesztése 7500 Ft"

2. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:

"2. Elmeállapot megvizsgálása és szakvélemény előterjesztése 7500 Ft"

3. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:

"3. Halottszemle (kivéve, ha a halottszemlét nyomban boncolás követi) és szakvélemény előterjesztése 3600 Ft"

4. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő pont lép:

"4. Igazságügyi boncolás és szakvélemény előterjesztése vagy csontvázlelet orvos szakértői vizsgálata 18 750 Ft"

5. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 4/A. pontja helyébe a következő pont lép:

"4/A. Hatósági boncolás 8400 Ft"

6. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 5. pont a)-c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Orvos szakértői vélemények iratok alapján)

"a) testi sértéssel okozott sérülés, illetve betegség gyógytartamának véleményezése esetén 3600 Ft

b) alkoholos befolyásoltság mértékének véleményezése esetén 2700 Ft

c) minden más esetben 4200 Ft"

7. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő pont lép:

"6. Orvos szakértői tevékenység helyszíni szemlén és bizonyítási kísérletnél, megkezdett óránként 2400 Ft"

8. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 7. pontja helyébe a következő pont lép:

"7. Laboratóriumi vizsgálat és szakvélemény 3000 Ft"

9. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 8. pontja helyébe a következő pont lép:

"8. Bűnjel vagy egyéb tárgy megvizsgálása, ha a vizsgálatot nem lehet az 1-5. pont alatt részletezettek valamelyikével elvégezni 3000 Ft"

10. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 9. pontja helyébe a következő pont lép:

"9. DNS-tulajdonság vizsgálata személyenként 4500 Ft"

11. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 10. pontja helyébe a következő pont lép:

"10. Hatósági eljárásban (ide nem értve a közigazgatási pert) komplex minősítéshez kapcsolódó rehabilitációs orvosszakértői tevékenység megkezdett óránként 6000 Ft"

12. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 21. pontja helyébe a következő pont lép:

"21. Pszichológus szakértői vélemény személyenként az esetleges tesztvizsgálatokkal együtt 7500 Ft"

13. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 22. pontja helyébe a következő pont lép:

"22. Pszichológus szakértői vélemény csak tesztvizsgálatok alapján 5700 Ft"

14. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 31. pontja helyébe a következő pont lép:

"31. Tűzvédelmi szakvélemény műszaki dokumentáció és egyéb irat vizsgálata alapján 6000 Ft"

15. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 32. pontja helyébe a következő pont lép:

"32. Tűzvédelmi szakértői tevékenység helyszíni szemlén, bizonyítási kísérletnél, helyszíni vizsgálatnál és szakvélemény előterjesztése, megkezdett óránként 6750 Ft"

16. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 33. pontja helyébe a következő pont lép:

"33. Tűzvédelmi szakvélemény műszeres laboratóriumi vizsgálattal 7800 Ft"

17. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 41. pontja helyébe a következő pont lép:

"41. Metallográfiai vizsgálat (kireszelt gyári számok helyreállítása) 6000 Ft"

18. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 42. pontja helyébe a következő pont lép:

"42. Nyomszakértői vizsgálat 6000 Ft"

19. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 43. pontja helyébe a következő pont lép:

"43. Személynek fénykép alapján való azonosítása 7200 Ft"

20. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 44. pontja helyébe a következő pont lép:

"44. Tárgynak fénykép alapján való azonosítása 4800 Ft"

21. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 45. pontja helyébe a következő pont lép, és az I. számú melléklet a következő 45/A. és 45/B. pontokkal egészül ki:

"45. Fizikai és vegyészeti szakértői vizsgálat mintánként és vizsgálatonként 6000 Ft

45/A. Kábítószer, kábítószer-prekurzor, új pszichoaktív anyag kimutatása szubsztanciából vizsgálati tárgyanként 66 000 Ft

45/B. Kábítószer hatóanyag mennyiségének meghatározása vizsgálati tárgyanként 102 000 Ft"

22. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 46/A. pontja helyébe a következő pont lép:

"46/A. Polimorf DNS-tulajdonságok meghatározása biológiai anyagmaradványokból (foltokból) és szakvélemény előterjesztése bűnjeltárgyanként 6000 Ft"

23. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 47. pontja helyébe a következő pont lép:

"47. Kriminalisztikai textilszakértői vizsgálat 7200 Ft"

24. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 48. pontja helyébe a következő pont lép:

"48. Személyazonosítás csontvázlelet alapján 7200 Ft"

25. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 49. pontja helyébe a következő pont lép:

"49. Hajból végzett morfológiai vizsgálat 4200 Ft"

26. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 50. pontja helyébe a következő pont lép:

"50. Szövettani vizsgálat 4200 Ft"

27. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 51. pontja helyébe a következő pont lép:

"51. Vegyészeti szakvélemény tájékozódó jellegű gyors toxikológiai vizsgálat alapján 4500 Ft"

28. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 52. pontja helyébe a következő pont lép:

"52. Véralkohol-meghatározás 2400 Ft"

29. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 53. pontja helyébe a következő pont lép:

"53. Biológiai minták toxikológiai vizsgálata és szakvélemény előterjesztése mintánként és alkalmazott módszerenként 12 000 Ft"

30. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 61. pontja helyébe a következő pont lép:

"61. Okirat vagy más írás egyszerű vizsgálata 2400 Ft"

31. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 62. pontja helyébe a következő pont lép:

"62. Okirat vagy más írás grafikai műszeres laboratóriumi vizsgálata 3000 Ft"

32. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 63. pontja helyébe a következő pont lép:

"63. Okirat vagy más írás technikai laboratóriumi vizsgálata 4800 Ft"

33. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 64. pontja helyébe a következő pont lép:

"64. Úti és személyi okmányok komplex vizsgálata 12 000 Ft"

34. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 71. pontja helyébe a következő pont lép:

"71. Lőfegyver vizsgálata lőpróbával 2400 Ft"

35. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 72. pontja helyébe a következő pont lép:

"72. Fegyverszakértői vizsgálat ballisztikai számításokkal, vegyészeti úton vagy műszerekkel 7500 Ft"

36. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 73. pontja helyébe a következő pont lép:

"73. Fegyverazonosítás laboratóriumi vizsgálattal 12 000 Ft"

37. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 81. pontja helyébe a következő pont lép:

"81. Ujjlenyomat vizsgálata 4500 Ft"

38. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 82. pontja helyébe a következő pont lép:

"82. Minden további ujjnyomat vizsgálata 2400 Ft"

39. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 91. pontja helyébe a következő pont lép:

"91. Szakértő tevékenysége bírósági tárgyaláson kívül, megkezdett óránként 6000 Ft"

40. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 93. pontja helyébe a következő pont lép:

"93. Jelenlét, a szakértő tevékenysége a bírósági tárgyaláson, megkezdett félóránként 3000 Ft"

2. melléklet a 4/2022. (II. 1.) IM rendelethez

1. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet II. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

"1. Szakkonzultáns óradíja, megkezdett óránként 6000 Ft"

2. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet II. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:

"2. Technikus díja tárgyaláson kívül, óránként 3000 Ft"

3. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet II. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:

"3. Jegyzőkönyvvezető díja 3000 Ft"

4. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet II. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő pont lép:

"4. Szakvélemény leírási díja - a 3. pontban foglaltakon túl, oldalanként 450 Ft"

5. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet II. számú melléklet 5. pontja helyébe a következő pont lép:

"5. Boncmester díja boncolásnál; személyazonosításhoz közreműködésnél 6000 Ft"

6. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet II. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő pont lép:

"6. Boncolósegéd - legfeljebb két fő - díja boncolásnál; személyazonosításhoz közreműködésnél boncolósegédként 4500 Ft"

7. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet II. számú melléklet 7. pontja helyébe a következő pont lép:

"7. Váladék vagy hullarészek vegyvizsgálat céljára történő csomagolása 3000 Ft"

8. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet II. számú melléklet 8. pontja helyébe a következő pont lép:

"8. Holttest ruházata laboratóriumi vizsgálatának előkészítése 1500 Ft"

9. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet II. számú melléklet 9. pontja helyébe a következő pont lép:

"9. Szakasszisztensi díj ügyenként, a vizsgálatok számától függetlenül 4500 Ft"

10. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet II. számú melléklet 10. pontja helyébe a következő pont lép:

"10. Fotótechnikus díja ügyenként, a felvételek számától függetlenül 4500 Ft"

3. melléklet a 4/2022. (II. 1.) IM rendelethez

1. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

"1. Élő személy megvizsgálása (a 10. pontban megjelölt eset kivételével) és szakvélemény előterjesztése 10 000 Ft"

2. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:

"2. Elmeállapot megvizsgálása és szakvélemény előterjesztése 10 000 Ft"

3. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:

"3. Halottszemle (kivéve, ha a halottszemlét nyomban boncolás követi) és szakvélemény előterjesztése 4800 Ft"

4. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő pont lép:

"4. Igazságügyi boncolás és szakvélemény előterjesztése vagy csontvázlelet orvos szakértői vizsgálata 25 000 Ft"

5. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 4/A. pontja helyébe a következő pont lép:

"4/A. Hatósági boncolás 11 200 Ft"

6. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 5. pont a)-c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Orvos szakértői vélemények iratok alapján)

"a) testi sértéssel okozott sérülés, illetve betegség gyógytartamának véleményezése esetén 4800 Ft

b) alkoholos befolyásoltság mértékének véleményezése esetén 3600 Ft

c) minden más esetben 5600 Ft"

7. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő pont lép:

"6. Orvos szakértői tevékenység helyszíni szemlén és bizonyítási kísérletnél, megkezdett óránként 3200 Ft"

8. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 7. pontja helyébe a következő pont lép:

"7. Laboratóriumi vizsgálat és szakvélemény 4000 Ft"

9. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 8. pontja helyébe a következő pont lép:

"8. Bűnjel vagy egyéb tárgy megvizsgálása, ha a vizsgálatot nem lehet az 1-5. pont alatt részletezettek valamelyikével elvégezni 4000 Ft"

10. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 9. pontja helyébe a következő pont lép:

"9. DNS-tulajdonság vizsgálata személyenként 6000 Ft"

11. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 10. pontja helyébe a következő pont lép:

"10. Hatósági eljárásban (ide nem értve a közigazgatási pert) komplex minősítéshez kapcsolódó rehabilitációs orvosszakértői tevékenység megkezdett óránként 8000 Ft"

12. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 21. pontja helyébe a következő pont lép:

"21. Pszichológus szakértői vélemény személyenként az esetleges tesztvizsgálatokkal együtt 10 000 Ft"

13. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 22. pontja helyébe a következő pont lép:

"22. Pszichológus szakértői vélemény csak tesztvizsgálatok alapján 7600 Ft"

14. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 31. pontja helyébe a következő pont lép:

"31. Tűzvédelmi szakvélemény műszaki dokumentáció és egyéb irat vizsgálata alapján 8000 Ft"

15. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 32. pontja helyébe a következő pont lép:

"32. Tűzvédelmi szakértői tevékenység helyszíni szemlén, bizonyítási kísérletnél, helyszíni vizsgálatnál és szakvélemény előterjesztése, megkezdett óránként 9000 Ft"

16. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 33. pontja helyébe a következő pont lép:

"33. Tűzvédelmi szakvélemény műszeres laboratóriumi vizsgálattal 10 400 Ft"

17. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 41. pontja helyébe a következő pont lép:

"41. Metallográfiai vizsgálat (kireszelt gyári számok helyreállítása) 8000 Ft"

18. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 42. pontja helyébe a következő pont lép:

"42. Nyomszakértői vizsgálat 8000 Ft"

19. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 43. pontja helyébe a következő pont lép:

"43. Személynek fénykép alapján való azonosítása 9600 Ft"

20. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 44. pontja helyébe a következő pont lép:

"44. Tárgynak fénykép alapján való azonosítása 6400 Ft"

21. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 45. pontja helyébe a következő pont lép:

"45. Fizikai és vegyészeti szakértői vizsgálat mintánként és vizsgálatonként 8000 Ft"

22. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 46/A. pontja helyébe a következő pont lép:

"46/A. Polimorf DNS-tulajdonságok meghatározása biológiai anyagmaradványokból (foltokból) és szakvélemény előterjesztése bűnjeltárgyanként 8000 Ft"

23. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 47. pontja helyébe a következő pont lép:

"47. Kriminalisztikai textilszakértői vizsgálat 9600 Ft"

24. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 48. pontja helyébe a következő pont lép:

"48. Személyazonosítás csontvázlelet alapján 9600 Ft"

25. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 49. pontja helyébe a következő pont lép:

"49. Hajból végzett morfológiai vizsgálat 5600 Ft"

26. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 50. pontja helyébe a következő pont lép:

"50. Szövettani vizsgálat 5600 Ft"

27. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 51. pontja helyébe a következő pont lép:

"51. Vegyészeti szakvélemény tájékozódó jellegű gyors toxikológiai vizsgálat alapján 6000 Ft"

28. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 52. pontja helyébe a következő pont lép:

"52. Véralkohol-meghatározás 3200 Ft"

29. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 53. pontja helyébe a következő pont lép:

"53. Biológiai minták toxikológiai vizsgálata és szakvélemény előterjesztése mintánként és alkalmazott módszerenként 16 000 Ft"

30. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 61. pontja helyébe a következő pont lép:

"61. Okirat vagy más írás egyszerű vizsgálata 3200 Ft"

31. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 62. pontja helyébe a következő pont lép:

"62. Okirat vagy más írás grafikai műszeres laboratóriumi vizsgálata 4000 Ft"

32. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 63. pontja helyébe a következő pont lép:

"63. Okirat vagy más írás technikai laboratóriumi vizsgálata 6400 Ft"

33. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 64. pontja helyébe a következő pont lép:

"64. Úti és személyi okmányok komplex vizsgálata 16 000 Ft"

34. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 71. pontja helyébe a következő pont lép:

"71. Lőfegyver vizsgálata lőpróbával 3200 Ft"

35. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 72. pontja helyébe a következő pont lép:

"72. Fegyverszakértői vizsgálat ballisztikai számításokkal, vegyészeti úton vagy műszerekkel 10 000 Ft"

36. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 73. pontja helyébe a következő pont lép:

"73. Fegyverazonosítás laboratóriumi vizsgálattal 16 000 Ft"

37. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 81. pontja helyébe a következő pont lép:

"81. Ujjlenyomat vizsgálata 6000 Ft"

38. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 82. pontja helyébe a következő pont lép:

"82. Minden további ujjnyomat vizsgálata 3200 Ft"

39. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 91. pontja helyébe a következő pont lép:

"91. Szakértő tevékenysége bírósági tárgyaláson kívül, megkezdett óránként 8000 Ft"

40. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet I. számú melléklet 93. pontja helyébe a következő pont lép:

"93. Jelenlét, a szakértő tevékenysége a bírósági tárgyaláson, megkezdett félóránként 4000 Ft"

4. melléklet a 4/2022. (II. 1.) IM rendelethez

1. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet II. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

"1. Szakkonzultáns óradíja, megkezdett óránként 8000 Ft"

2. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet II. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:

"2. Technikus díja tárgyaláson kívül, óránként 4000 Ft"

3. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet II. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:

"3. Jegyzőkönyvvezető díja 4000 Ft"

4. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet II. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő pont lép:

"4. Szakvélemény leírási díja - a 3. pontban foglaltakon túl, oldalanként 600 Ft"

5. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet II. számú melléklet 5. pontja helyébe a következő pont lép:

"5. Boncmester díja boncolásnál; személyazonosításhoz közreműködésnél 8000 Ft"

6. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet II. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő pont lép:

"6. Boncolósegéd - legfeljebb két fő - díja boncolásnál; személyazonosításhoz közreműködésnél boncolósegédként 6000 Ft"

7. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet II. számú melléklet 7. pontja helyébe a következő pont lép:

"7. Váladék vagy hullarészek vegyvizsgálat céljára történő csomagolása 4000 Ft"

8. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet II. számú melléklet 8. pontja helyébe a következő pont lép:

"8. Holttest ruházata laboratóriumi vizsgálatának előkészítése 2000 Ft"

9. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet II. számú melléklet 9. pontja helyébe a következő pont lép:

"9. Szakasszisztensi díj ügyenként, a vizsgálatok számától függetlenül 6000 Ft"

10. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet II. számú melléklet 10. pontja helyébe a következő pont lép:

"10. Fotótechnikus díja ügyenként, a felvételek számától függetlenül 6000 Ft"

Tartalomjegyzék