510/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a gyermekek napközbeni ellátása veszélyhelyzeti működéséről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel a gyermekek napközbeni ellátásával (a továbbiakban: ellátás) összefüggő, jogszabályban előírt rendelkezéseket az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti fenntartó (a továbbiakban: fenntartó)

a) az erre a célra korábban nem szolgáló épületet, épületrészt vagy egyéb ideiglenes elhelyezést biztosító, ellátási célokra szolgáló helyszínt vonhat be az ellátásba,

b) több ingatlanban nyújtott ellátás esetén azokat a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) bejegyzett ellátás helyéül szolgáló egyik épületben vonhatja össze, vagy

c) az ellátást köznevelési intézmény feladatellátási helyéül szolgáló épületben is nyújthatja, ha az a köznevelési intézmény alapfeladatainak ellátását nem akadályozza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben (a továbbiakban: NM rendelet) foglalt tárgyi feltételektől a helyszín adottságaira tekintettel el lehet térni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti változtatást az ellátottak emberi méltóságának és törvényben biztosított jogainak sérelme nélkül, a gyermeki jogok teljes körű biztosítása mellett, az NM rendelet 4. §-a szerinti bölcsődei módszertani szervezet (a továbbiakban: bölcsődei módszertani szervezet) szakértői véleményében foglaltak betartásával kell megszervezni és megvalósítani.

(4) A fenntartó az (1) és (2) bekezdés szerinti változtatásról annak bekövetkezését megelőzően legalább 30 nappal tájékoztatja az érintett ellátottak törvényes képviselőit.

(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti változtatás a fenntartónak a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való jogosultságát nem érinti.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti változtatás esetén az ellátás bejegyzését 2023. április 30-áig hatályos ideiglenes hatályú bejegyzésre kell módosítani a szolgáltatói nyilvántartásban, illetve új engedélyes létrehozása esetén az ellátást 2023. április 30-áig hatályos ideiglenes hatállyal kell bejegyezni. A fenntartó a működőképesség veszélyeztetettségének indokolása mellett, a 2. § (2) bekezdése szerinti változtatások bemutatásával kérelmezi az adatmódosítást, illetve a bejegyzést.

(2) A működést engedélyező szerv az (1) bekezdés szerinti kérelemről huszonegy napon belül dönt. A működést engedélyező szerv a kérelem elbírálása során a 2. § (3) bekezdésében, valamint - ha jogszabály egyébként elrendeli - az NM rendelet 4/C. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában és (7) bekezdésében foglaltakat vizsgálja.

(3) A működést engedélyező szerv a (2) bekezdés szerinti eljárása során szakértőként rendeli ki a bölcsődei módszertani szervezetet, amely - helyszíni vizsgálat lefolytatásával - szakértőként véleményezi az elhelyezés megfelelőségét. A bölcsődei módszertani szervezet a szakértői véleményét tizenöt napon belül készíti el. A bölcsődei módszertani szervezet e tevékenységéért az NM rendelet szerinti szakértői díjazásban nem részesül.

(4) A (2) bekezdés szerinti eljárásokban a finanszírozási rendszerbe való befogadásra irányuló szakhatósági eljárást nem kell lefolytatni, e rendelet erejénél fogva befogadottnak minősül a szolgáltatói nyilvántartásba már befogadottként bejegyzett férőhelyszám.

(5) A (2) bekezdés szerinti eljárásokban közreműködő szakhatóság ügyintézési határideje tíz nap.

(6) A működést engedélyező szerv - az (1) bekezdés szerinti ideiglenes hatályú bejegyzést követő öt napon belül - tájékoztatja a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert a kérelmet benyújtó fenntartó nevéről és székhelyéről, a kérelemmel érintett engedélyes nevéről, címéről és ágazati azonosítójáról, valamint a kérelemben feltüntetett változtatás tartalmáról és annak időpontjáról.

4. § (1) A fenntartó 2023. április 30-áig helyreállítja a 2. § (1) és (2) bekezdése szerinti változtatást megelőző állapotot, és kéri az ennek megfelelő adatmódosítást. A kérelemről a működést engedélyező szerv huszonegy napon belül dönt.

(2) Ha a fenntartó az (1) bekezdés szerinti kérelmet határidőben nem nyújtja be, a működést engedélyező szerv huszonegy napon belül hivatalbóli eljárásban dönt. A döntés véglegessé válásáig az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya meghosszabbodik.

(3) A működést engedélyező szerv az (1) és (2) bekezdés szerinti eljárása során helyszíni szemlét tart, és az NM rendelet 4/C. §-a szerinti feltételeket akkor vizsgálja, ha kétség merül fel, hogy a változtatást megelőző állapot visszaállítása e feltételek teljesítésében változást eredményezett.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök