520/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás biztosításáról és egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásával kapcsolatos szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás biztosításával kapcsolatos rendelkezések

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában felhasználó a Vet. 3. § 17. pontja szerinti azon felhasználó, amely

a) nem jogosult egyetemes szolgáltatásra,

b) villamosenergia-ellátása 2023. január 1. napjától nem biztosított e rendelet hatálybalépését megelőző napig elfogadott ajánlattal vagy megkötött villamosenergia-vásárlási szerződéssel, illetve a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet] alapján vagy a felhasználót 2022. december 31. napján ellátó villamosenergia-kereskedő üzletszabályzata alapján egyéb módon, és

c) veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátással érintett felhasználási helyeit tekintve 2022. évi tényleges - profilos elszámolású felhasználási hely esetén az elosztó által alkalmazott mértékadó éves fogyasztás alapján meghatározott - villamosenergia-fogyasztása nem haladja meg a 2 GWh-t, azzal, hogy a 2022. évre naparányosan vetítve kell figyelembe venni azon felhasználási helyek fogyasztását, amelyek hálózatra csatlakozása 2022. év során történt.

3. § A felhasználó 2023. január 1. napjától teljes ellátás alapú veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátásra jogosult.

4. § A veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátást a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján kijelölt villamosenergia-kereskedő (a továbbiakban: villamosenergia-kereskedő) biztosítja e rendelet szerint.

5. § (1) A felhasználó a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás igénybevétele érdekében 2022. december 14. és 2022. december 19. napja között a villamosenergia-kereskedő által e rendelet hatálybalépését követő munkanapon közzétett, az e célra biztosított elektronikus felületen keresztül e-mail-címének megadásával nyilatkozatot tesz, ettől eltérő esetben a nyilatkozat érvénytelen. A határidő jogvesztő.

(2) A nyilatkozattétel fogadását a villamosenergia-kereskedő elektronikus levélben igazolja vissza az (1) bekezdés szerint megadott e-mail-címre.

6. § (1) 2023. január 1. napjának kezdetével a villamosenergia-kereskedő és az 5. § szerint nyilatkozatot tett felhasználó között határozatlan időtartamra villamosenergia-vásárlási szerződés jön létre a villamosenergia-kereskedő üzletszabályzatában meghatározott mintaszerződés szerinti tartalommal. A villamosenergia-vásárlási szerződés a felmondásra irányuló jognyilatkozat közlését követő második hónap első napjára felmondható.

(2) A villamosenergia-kereskedő - a felhasználók egyértelmű tájékoztatása érdekében - az alkalmazott mintaszerződést honlapján e rendelet hatályba lépését, de legkorábban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) üzletszabályzatot jóváhagyó határozatának közlését követő nap végéig közzéteszi.

7. § (1) A Vet. 47/B. § (9) bekezdésétől eltérően a villamosenergia-kereskedő az 5. § szerint nyilatkozatot tett felhasználó esetében a kereskedőváltást 2023. január 10-ig jelenti be az érintett hálózati engedélyesnél, és a hálózati engedélyes a kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit 2023. január 1-jére visszamenőlegesen teljesíti.

(2) Az e rendelet alapján biztosított veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás tekintetében a Vet. 51. §-a és 51/A. §-a nem alkalmazandó.

8. § (1) A villamosenergia-kereskedő a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátásra való jogosultság fennállásának ellenőrzése céljából jogosult legalább 8 napos határidő biztosításával a jogosultság alátámasztásául szolgáló iratokat a felhasználótól bekérni. A 2022. évi villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó adatokat a villamosenergia-kereskedő az elosztó hálózati engedélyestől kéri, amely azt 8 napon belül megadja.

(2) Ha a villamosenergia-kereskedő megállapítja, hogy a felhasználó a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátást jogosulatlanul vette igénybe, akkor

a) a 6. § szerinti szerződést a jogosultság hiányának megállapítását követő második hónap első napjára megszünteti, és

b) a 6. § szerinti szerződésből eredő fizetési kötelezettségein felül kötbért érvényesít, amelynek mértéke a 2022. évi fogyasztás 2 GWh-t meghaladó része tizenkettedének és a 6. § szerinti szerződés alapján adott hónapban alkalmazandó egységár másfélszeresének a szorzata valamennyi jogosulatlan igénybevétellel érintett hónap tekintetében.

(3) Ha a felhasználó az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesíti, vagy a jogosultság fennállását igazoló iratokat nem a villamosenergia-kereskedő által e célra megadott e-mail-címre küldi meg, úgy kell tekinteni, hogy a jogosultság nem áll fenn, és a villamosenergia-kereskedő a (2) bekezdés szerinti jogkövetkezményt alkalmazza.

2.[1]

9. §[2]

3. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

11. §[3]

12. §[4]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 157/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2023.04.28.

[2] Hatályon kívül helyezte a 157/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2023.04.28.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék