157/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet

energetikai tárgyú veszélyhelyzeti rendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében és 8. § (9) bekezdés nyitó szövegrészében a "hatálybalépésétől 2023. április 30-ig terjedő időszakban" szövegrész helyébe a "hatálybalépésétől 2023. december 31-ig terjedő időszakban" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R1. 1. §-ában és 6. §-ában a "2023. április 30. napjáig" szövegrész.

2. Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A 2. § (2) bekezdése szerinti lakossági piaci ár nem minősül a Vet. szerinti hatósági árnak, azt és annak áralkalmazási feltételeit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnöke az egyetemes szolgáltatóval folytatott egyeztetést követően rendeletben határozza meg. A Hivatal elnökének rendeletében meghatározott mindenkori lakossági piaci ár a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé válik. A lakossági piaci árnak a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén a megváltozott lakossági piaci ár a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé válik. A Hivatal a rendeletében foglalt árat a piaci viszonyok jelentős változása esetén hivatalból vagy az egyetemes szolgáltató kezdeményezésére, az egyetemes szolgáltató által szolgáltatott adatok alapján felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja."

(2) Az R2. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § Az 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár nem minősül a Get. szerinti hatósági árnak, azt és annak áralkalmazási feltételeit a Hivatal elnöke az egyetemes szolgáltatóval folytatott egyeztetést követően rendeletben határozza meg. A Hivatal elnökének rendeletében meghatározott mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár az egyetemes szolgáltatási szerződés részévé válik. A versenypiaci költségeket tükröző árnak az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén a megváltozott versenypiaci költségeket tükröző ár az egyetemes szolgáltatási szerződés részévé válik. A Hivatal a rendeletében foglalt árat a piaci viszonyok jelentős változása esetén hivatalból vagy az egyetemes szolgáltató kezdeményezésére, az egyetemes szolgáltató által szolgáltatott adatok alapján felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja."

3. § Hatályát veszti az R1.

a) 1. § (1) bekezdésében a "2023. április 30. napjáig" szövegrész,

b) 1. § (2) bekezdése,

c) 10. §-ában az "(1) bekezdése" szövegrész.

3. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény eltérő alkalmazásáról szóló 288/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény eltérő alkalmazásáról szóló 288/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet 1. §-ában a "2023. április 30. napjáig" szövegrész.

4. A veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdéstől eltérő, hatályos villamos energia vagy földgáz egyetemes szolgáltatás nyújtására engedéllyel rendelkező engedélyes az energiapolitikáért felelős miniszternél kezdeményezheti rezsivédelmi szolgáltatás biztosítására irányuló szerződés megkötését."

(2) Az R3. 1. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az (5) bekezdés szerinti szerződést a felek minden év szeptember 30. napjáig felülvizsgálják, és annak módosítása esetén a módosított szerződést tájékoztatás céljából október 1. napjáig a villamos energia szolgáltató, valamint a földgáz szolgáltató megküldi a Hivatal részére."

(3) Az R3. 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A villamos energia és földgáz szolgáltató az ellentételezés évét követő év május 15. napjáig az adott év szolgáltatási kötelezettsége tekintetében elszámolási kérelmet küld a miniszter részére. Ha a benyújtott kérelem alapján a szolgáltatási kötelezettség kifizetett ellentételezése eltér a 3. § szerint, a tényadatok alapján meghatározott indokolt összegtől, a miniszter az e rendeletben rögzített határidők és a Hivatal javaslatának figyelembevételével az ellentételezés évét követő év július 15. napjáig állapítja meg a többlet vagy hiány mértékét. Ha az eltérés a szolgáltató javára többletet mutat, a szolgáltató az ellentételezés évét követő év augusztus 31. napjáig a különbözetet visszafizeti. Ha az eltérés a szolgáltató hátrányára hiányt mutat, a miniszter az ellentételezés évét követő év július 31. napjáig gondoskodik a különbözetnek a szolgáltató részére történő megfizetéséről. Az ellentételezés részletekben történő kifizetése esetén a szerződésben meghatározott ütemezés szerint kerülnek az egyes részletek kifizetésre a villamos energia és földgáz szolgáltató számára."

6. § Az R3.

a) 1. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "2023." szövegrész helyébe a "2024." szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a "2022. november 15-ig nyújtja be" szövegrész helyébe a "2022. november 15-ig, minden további évben teljesített rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért járó ellentételezés iránti kérelmét az 1. § (5) bekezdése szerinti szerződésben meghatározott időpontig nyújtja be" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében a "2023. évi ellentételezés tekintetében 2022. december 10-ig" szövegrész helyébe a "2023. év és az azt követő év ellentételezése tekintetében az adott ellentételezés évét megelőző év december 10. napjáig" szöveg,

d) 4. § (5) bekezdésében a "2023. évi ellentételezés esetében 2022. december 20-ig" szövegrész helyébe a "2023. évi és az azt követő év ellentételezése esetében az adott ellentételezés évét megelőző év december 20. napjáig" szöveg,

e) 4. § (7) bekezdésében a "2023. év tekintetében" szövegrész helyébe a "2023. és az azt követő év tekintetében" szöveg és a "2023. december 20-ig" szövegrész helyébe az "az adott ellentételezési év december 20. napjáig" szöveg,

f) 5. §-ában a "2022. és 2023. évi" szövegrész helyébe az "adott ellentételezési évre vonatkozó" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R3. 4. § (6) bekezdésében az "a 2023. évet érintően" szövegrész.

5. A nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról szóló 290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet módosítása

8. § Hatályát veszti a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról szóló 290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet 1. §-ában a "2023. április 30. napjáig" szövegrész.

6. A veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás biztosításáról és egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásával kapcsolatos szabályokról szóló 520/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

9. § Hatályát veszti a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás biztosításáról és egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásával kapcsolatos szabályokról szóló 520/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. alcíme.

7. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék