Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

587/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ctv.), valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: Cstv.) az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § A Ctv. 116. § (5) bekezdésében, valamint a Cstv. 41. § (1) bekezdésében és 45/A. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően, ha a kényszertörlési eljárás során felszámolási eljárást kell kezdeményezni, a felszámolás során helye lehet egyezségkötésnek, és a felszámolási eljárás az adós cég teljesítésére tekintettel megszüntethető.

3. § (1) A 2. § szerinti eljárásban a Cstv. 41. § (2) és (4) bekezdését azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy a Cstv. 8. § (1) bekezdésében felsorolt szervek képviselője e szerveknek az egyezség feltételeire vonatkozó határozatát, valamint a fizetőképesség helyreállítására alkalmas programot és egyezségi javaslatot a határozat meghozatalától számított 5 napon belül köteles a bíróságnak és a felszámolónak is megküldeni.

(2) A Cstv. 41. § (6) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bíróság az adós kérelmére a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül egyezségi tárgyalást tart. Ha az adós nem kérte egyezségi tárgyalás megtartását, a bíróság dönthet úgy, hogy az egyezségi tárgyalás megtartása helyett az egyezségi javaslatot és a felszámoló jelentését a kérelem beérkezését követő 5 napon belül - 8 napos határidő kitűzésével - azzal a felhívással küldi meg a hitelezőnek, hogy szavazatukat a fenti határidőn belül a bíróságnak és a felszámolónak írásban küldjék meg. A szavazatokat a bíróság összesíti és ennek alapján az utolsó szavazat beérkezésétől, de legkésőbb a határidő lejártától számított 5 napon belül végzéssel dönt az egyezség jóváhagyásáról a Cstv. 44. § (1)-(1b) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

(3) A Cstv. 42. §-át azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy a felszámoló a jelentését a határozat és egyezségi javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül küldi meg a bíróságnak.

4. § A 2. § szerinti eljárásban a Cstv. 45/A. § (3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bíróság a Cstv. 45/A. § (2) bekezdése szerinti kérelmet és mellékleteit 5 napon belül megküldi az állami és önkormányzati adóhatóságnak. Ha az adóhatóságtól 15 napon belül észrevétel nem érkezett, a bíróság az észrevétel beérkezésétől, de legkésőbb a határidő lejártától számított 5 napon belül végzésben elrendeli a felszámolási eljárás megszüntetését.

5. § (1) Ha a 2. § szerinti esetben a felszámolási eljárásban a bíróság az egyezséget jogerősen jóváhagyja vagy a felszámolási eljárást a Cstv. 45/A. §-a alapján megszünteti, a Ctv. 62. §-át az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A cégbíróság a Ctv. 9/C. § (2) bekezdése szerinti eljárásban megvizsgálja, hogy a cég cégjegyzéke tartalmazza az összes olyan adatot, amelyet a Ctv. 24. § (1) bekezdése előír, valamint amelyeket a Ctv. az adott cégformára kötelezően előír.

(3) Ha a cégbíróság azt állapítja meg, hogy a cég cégjegyzéke az összes szükséges adatot tartalmazza, a megszűntnek nyilvánítással kapcsolatosan a cégjegyzékbe bejegyzett adatokat törli. A cégbíróság a céget a cégjegyzékből nem törli, azonban a céggel szemben 6 hónapon belül hivatalból törvényességi felügyeleti eljárást indít annak vizsgálatára, hogy a korábban, a megszűntnek nyilvánításra okot adó körülmény megszüntetésre került-e.

(4) Ha a cégbíróság azt állapítja meg, hogy a cég cégjegyzéke nem tartalmazza az összes szükséges adatot, a cégbíróság felhívja a céget, hogy 60 napon belül jelentse be az új kötelező adatot. Ha a cég ennek nem tesz eleget, a cégbíróság a céget hivatalból törli a cégjegyzékből. A céggel szemben fennálló, a felszámolási egyezségben foglalt tartozásokért a cég cégjegyzékébe az egyezség jogerős jóváhagyásakor bejegyzett tagok és vezető tisztségviselők korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. A cégbíróság a cég törlését elrendelő végzésében rendelkezik ezen jogkövetkezményről is.

(5) Ha annak feltételei fennállnak, a cégbíróság rendelkezik az eltiltásról, az eltiltás kezdetéről és végéről is, tekintet nélkül a cég továbbműködésére. A cégbíróság szükség szerint a Ctv. 9/D. § (5) bekezdése alapján is eljár.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő kényszertörlési és - a felszámolási eljárás elrendelésének időpontjától függetlenül - a folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök