58/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi ellátások működésének egyes veszélyhelyzeti szabályairól

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Munkavéd. tv.) 87. § 9. pontját a (2) és (3) bekezdés szerinti eltéréssel kell alkalmazni.

(2) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a Munkavéd. tv. 87. § 9. pontjában meghatározott szervezett munkavégzésnek kell tekinteni az egészségügyi szolgálati jogviszonyban végzett munkát is.

(3) A Munkavéd. tv. alkalmazásából eredő igények érvényesítése során a (2) bekezdést az e rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött egészségügyi szolgálati jogviszony tekintetében is alkalmazni kell.

2. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 178. § (5) bekezdését a (2) bekezdés szerinti eltéréssel kell alkalmazni.

(2) A veszélyhelyzet ideje alatt az Eütv. 175-178. §-a szerint letett és fel nem használt embrió fagyasztva tárolásának határideje - ha a 10 éves határidő a veszélyhelyzet ideje alatt telik le - a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik, azzal, hogy a fagyasztva tárolásnak a letevőt terhelő költségei ebben az esetben nem haladhatják meg a 10 éves időtartam tényleges lejártának időpontjában irányadó összeget.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök