5/2022. (III. 28.) MvM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, továbbá a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a) 4/B. §-ában a "Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft." szövegrész helyébe a "Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg,

b) 44. § (1) bekezdésében a "tanfolyamot" szövegrész helyébe a "tanfolyamot, vagy megszerezte a 01193003 számú dajka szakképesítést" szöveg,

c) 2. számú melléklet II. Rész I. Alapellátások pontjában foglalt táblázat 2.1. és 2.2. pontjában, a bölcsődei dajka intézményi munkakörre vonatkozó Képesítés megjelölésű oszlopban a "tanfolyam" szövegrész helyébe a "tanfolyam, 01193003 számú dajka szakképesítés" szöveg

lép.

2. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosítása

2. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 4. § (1) bekezdésében, valamint 2. számú melléklet 1. pont 1.2. alpontjában és 2. pontjában a "Családbarát Ország" szövegrész helyébe a "Családbarát Magyarország Központ" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Tartalomjegyzék