604/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes állami vagyongazdálkodást érintő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 25. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tulajdonosi joggyakorló a Vtv. 33. § (2) és (3) bekezdése szerinti értékesítésre vonatkozó megbízási szerződés tervezetének megküldéséről a központi költségvetési szerv ez irányú kezdeményezésétől számított húsz napon belül gondoskodik."

2. § A Vhr. 47/E. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A 47/N. § (2) bekezdése szerinti árverés esetén árverési biztosíték kikötésére nem kerül sor."

3. § A Vhr. 47/N. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"47/N. § (1) Ingatlan, értékpapír, társasági részesedés árverése esetén az árverési tétel kikiáltási ára:

a) az első árverés során legalább az árverési tétel becsértéke,

b) a második árverés során legalább az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 75%-a,

c) a harmadik árverés során legalább az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 50%-a.

(2) Ha az árverésre kerülő ingatlan, értékpapír, társasági részesedés becsértéke nem haladja meg a tízmillió forintot, akkor - az (1) bekezdés szerinti árverési eljárások lefolytatását követően - az árverési tétel kikiáltási ára:

a) a negyedik árverés során legalább az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 25%-a,

b) az ötödik árverés során legalább az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 10%-a,

c) a hatodik árverés során egyezer forint."

4. § A Vhr. 47/O. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ingóság elektronikus árverése esetén az árverési tétel kikiáltási ára a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével

a) az első árverés során legalább az árverési tétel becsértéke,

b) a második árverés során az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 50%-a."

5. § A Vhr.

a) 2. § (2) bekezdésében a "harminc" szövegrész helyébe a "húsz" szöveg,

b) 2/G. §-ában az "azzal, hogy a 47/N. § és a 47/O. § (1) bekezdése szerinti árlejtés nem alkalmazható és" szövegrész helyébe az "azzal, hogy az" szöveg,

c) 9. § (13), (15) és (16) bekezdésében a "kilencven" szövegrészek helyébe a "negyvenöt" szöveg,

d) 25. § (6) bekezdésében a "nettó 5 millió" szövegrész helyébe a "nettó 50 millió" szöveg,

e) 47/E. § (1) bekezdésében az "a (2) bekezdésben" szövegrész helyébe az "a (2) és a (2a) bekezdésben" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a Vhr. 53/B. § (1) bekezdésében az "a kijelölt használót vagy" szövegrész.

2. A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

7. § Hatályát veszti a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 2. §-ában az "illetve azon egészségügyi intézményekhez tartozó ingatlanok felett, amelyek a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény alapján az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) tulajdonosi joggyakorlása alatt állnak, az NFK és az OKFŐ közösen," szövegrész,

b) 12/A. §-a.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére