613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. §-ára, valamint a Magyarország központi költségvetésétől eltérő rendelkezésekkel összefüggő veszélyhelyzeti eljárási szabályokról szóló 504/2022. (XII. 8.) Korm. rendeletre az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Kvtv. 1. §-ától eltérően az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2023. évi

a) kiadási főösszege 39 758 587,5 millió forint,

b) bevételi főösszege 36 358 352,7 millió forint,

c) hiánya 3 400 234,8 millió forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a hazai működési költségvetés 2023. évi

a) kiadási főösszege 32 492 335,6 millió forint,

b) bevételi főösszege 32 492 335,6 millió forint,

c) egyenlege 0,0 millió forint.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a hazai felhalmozási költségvetés 2023. évi

a) kiadási főösszege 3 472 726,6 millió forint,

b) bevételi főösszege 1 621 525,5 millió forint,

c) hiánya 1 851 201,1 millió forint.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az európai uniós fejlesztési költségvetés 2023. évi

a) kiadási főösszege 3 793 525,3 millió forint,

b) bevételi főösszege 2 244 491,6 millió forint,

c) hiánya 1 549 033,7 millió forint.

3. § A Kvtv. 2. § (2) bekezdésétől eltérően, az államháztartásért felelős miniszter akkor készít előterjesztést a tervezettnél magasabb reálnövekedés miatt keletkező eredményszemléletű éves adó- és adójellegű bevételi többletről, és ezzel egyidejűleg e többlettel azonos összegben - levonva abból a fizetendő nyugdíjprémium tervezetten felüli összegét - akkor csökkenti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 1. § c) pontja szerinti kormányzati szektor egyenleg 2023. évre vonatkozó kormányzati célértékét, ha az általa április 30-ig és október 31-ig készített előrejelzés alapján előrejelzett reálnövekedés nagyobb mint 1,5%.

4. § Az 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek a fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően az 1. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Kvtv. 3. §-ától eltérően a Gst. 4. § (1) bekezdése alapján, a Gst. 2. §-a szerint számított államadósság-mutató 2023. december 31-ére tervezett mértéke 70,2%.

(2) Az államadósság-mutató (1) bekezdés szerinti mértéke a 2022. év utolsó napján várható 74,0%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

6. § A Kvtv. 4. § (1) bekezdésétől eltérően - a Kvtv. 4. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl - Céltartalék szolgál a Nemzetbiztonsági Operatív Törzs javaslata vagy az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült kiadások teljesítéséről rendelkező jogszabály, illetve kormányhatározat alapján felmerülő kifizetésekre.

7. § A Kvtv. 4. § (5) bekezdésétől eltérően központi tartalékok szolgálnak az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Lakossági rezsivédelem címen, az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 2. Központi költségvetési szervek kompenzációja címen, az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 3. Önkormányzatok kompenzációja címen, az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 4. Egyházi és civil intézményfenntartók támogatása címen, az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 5. Állami tulajdonú társaságok támogatása címen, és az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 6. Versenyszektor támogatása címen a világpiaci energiaár-emelkedés hatásainak mérséklése és a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében szükséges kiadások fedezetére. Az előirányzatok felhasználásáról egyedi határozattal a Kormány dönt.

8. § A Kvtv. 8. § (3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a XLV. Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások fejezet, 5. Beruházási tartalék cím helyett a XLV. Állami Beruházások fejezet, 1. cím, 5. Beruházási tartalék alcímre vonatkozik.

9. § A Kvtv. 10. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása a 2023. évben:

a) a bevételeiből 21 428,6 millió forintot, továbbá

b) a közhatalmi bevételei 21 428,6 millió forintot meghaladó részének 30%-át

köteles befizetni a központi költségvetés részére.

10. §[1] (1) A Kvtv. 10. §-ától eltérően a Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési fejezetek és elkülönített állami pénzalapok összesen 250 000,0 millió forintot kötelesek befizetni a 2. melléklet szerinti megosztásban a Magyar Államkincstár "2023. évi befizetések" megnevezésű, 10032000-01200021-09060018 számú számla javára 2023. március 16-ig. A fejezeteket irányító szervek vezetőinek 2023. február 15-ig intézkedési tervet kell készíteni a Kormány részére arról, hogy az e befizetéshez szükséges megtakarítást milyen módon érik el.

(2) A fejezetet irányító szervek vezetői az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével kezdeményezhetik az intézkedési terv keretében az (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezettség 2. mellékletben meghatározott fejezetek közötti nullszaldós átrendezéssel, továbbá e fejezetek irányító szervének irányítása alá tartozó más költségvetési fejezet bevonásával történő teljesítését, amelyet a Kormány az intézkedési terv értékelése során egyedi határozatában engedélyezhet.

(3) A fejezetet irányító szervek vezetői az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével kezdeményezhetik az intézkedési terv keretében az (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezettség csökkentését az Áht. 19. § (3) bekezdése szerinti, tervezetten felüli tulajdonosi bevételek teljesítésének összegével. A csökkentést a Kormány az intézkedési terv értékelése során egyedi határozatában engedélyezheti, meghatározva a többletbevétel teljesítésének határidejét, ha a bevétel a Gst. 1. § c) pontja szerinti kormányzati szektor egyenlegét javítja. Ha a többletbevétel teljesítése nem valósul meg, a fejezet az (1) és (2) bekezdés szerint teljesíti befizetési kötelezettségét a Kormány által megállapított határidőben.

11. § A Kvtv. 11. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2023. évben 31 070,0 millió forintot köteles befizetni a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba.

12. § A Kvtv. 19. § (4) bekezdésétől eltérően a VII. Integritás Hatóság fejezet és a XXXII. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének csökkentésére is az Országgyűlés jogosult az Áht. 30. § (3) bekezdése és 40. § (4) bekezdése szerinti esetek, valamint a fejezetet irányító szervek vezetőinek a költségvetési fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítása kivételével.

13. § (1) A Kvtv. 26. § (2) bekezdésében és (4)-(6) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a címrendi meghatározásokban a XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet helyett a XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezetet kell érteni.

(2) A Kvtv. 26. § (7) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az energiapolitikáért felelős miniszternek biztosított jogkör a XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 21. cím, 3. alcím, 1. A TIM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoport helyett a XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 21. cím, 3. alcím, 1. Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoportra vonatkozik.

14. § A Kvtv. 63. §-ától eltérően 2023 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) és (2) bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 15%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

15. § A Kvtv. 71. §-ától eltérően 2023. évben a szociális vetítési alap összege havonta 28 500 forint.

16. § A Kvtv. 74. §-ától eltérően a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 25. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatási járulék összeg 9600 forint/fő/hó.

17. § A Kvtv. 2. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 160. sorától eltérően a 4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás támogatási jogcím előirányzata 237 240,3 millió forint.

18. § (1) A Kvtv. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 8. sorától eltérően a 2.1.6. Önkormányzati elszámolások támogatási jogcím előirányzata 7 724,0 millió forint.

(2) A Kvtv. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 26. sorától eltérően a 3.1. Vis maior támogatás támogatási jogcím előirányzata 2 686,9 millió forint.

(3) A Kvtv. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 28. sorától eltérően a 3.3. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatási jogcím előirányzata 0,0 millió forint.

(4) A Kvtv. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 30. sorától eltérően a 3.5. Normafa Park beruházás támogatása támogatási jogcím előirányzata 820,0 millió forint.

(5) A Kvtv. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 31. sorától eltérően a 3.6. Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása támogatási jogcím előirányzata 0,0 millió forint.

19. § (1) A Kvtv. 3. melléklet 6. pontjában foglaltaktól eltérően a 6.3. j) és l) alpontot és a 6.6. alpontot nem kell alkalmazni.

(2) A Kvtv. 3. mellékletében foglaltaktól eltérően nem kell alkalmazni a Kvtv. 3. melléklet 22. és 25. pont szerinti rendelkezéseket.

20. § (1) A Kvtv. 9. mellékletében I. Előirányzatok és támogatások táblázatban foglaltaktól eltérően az 1. A nem állami szociális fenntartó részére központi költségvetésből biztosított támogatás támogatási jogcím előirányzata 229 203,8 millió forint.

(2) A Kvtv. 9. mellékletében I. Előirányzatok és támogatások táblázatban foglaltaktól eltérően az 5. Biztos Kezdet Gyerekházak támogatási jogcím előirányzata 1676,5 millió forint.

21. § A Kvtv. 10. mellékletének 4.4.1 pontjától eltérően a támogatás a 2021. december hónapot érintő közüzemi díjak helyett a 2022. december hónapot érintő közüzemi díjak 2023. január 31-ig történő kifizetésére használható fel.

22. § A Kvtv. 4. mellékletétől eltérően az 1. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatok közül a 3. mellékletben meghatározott esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

23. § (1) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alap irányító szerve, vagy kezelő szerve az elemi költségvetését a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően az 1. mellékletnek (a továbbiakban: új 1. melléklet) megfelelően készíti el, és erről a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által működtetett Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszerben elektronikus adatszolgáltató rendszerébe 2023. január 16. napjáig adatszolgáltatást teljesít.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elemi költségvetés elkészítésére és adatszolgáltatására az Áht. 28/A. §-át és az Ávr. 31/A-33. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az új 1. mellékletnek és az új elemi költségvetésnek a költségvetési kiadások és bevételek előirányzata szintjén - ha e rendelet a kiemelt előirányzatokat is megállapítja a kiemelt előirányzatok szintjén - kell megegyezni (eredeti előirányzat).

24. § (1) A 23. § (1) bekezdés szerinti, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó központi költségvetési szerv részére a Kincstár az előirányzat-felhasználási keretet 2023. január 2-án a 2022. évben jóváhagyott 2023. évi elemi költségvetés alapján központi támogatási előlegként nyitja meg.

(2) A 2022. évben jóváhagyott 2023. évi elemi költségvetéssel nem rendelkező, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó központi költségvetési szerv részére a 2023. január havi előirányzat-felhasználási keretet az új 1. melléklet szerinti működési kiadások és működési bevételek összegének különbözete alapján központi támogatási előlegként nyitja meg a Kincstár.

(3) Az (1) bekezdés szerinti központi támogatási előleget a Kincstár legkésőbb a március havi időarányos előirányzat-felhasználási keret megnyitásakor korrigálja.

(4) Az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti felhasználási terv adatszolgáltatást a 2023. január hónap vonatkozásában nem kell teljesíteni, és az Ávr. 129. §-ától eltérően a felhalmozási előirányzatok teljesítésarányos felhasználásának finanszírozása a Kincstár által közzétett módon történik.

25. § (1) Az új 1. melléklet alapján fejezetet váltó fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi éves költségvetési beszámolójában jóváhagyott maradványát - az Ávr. 150. § (3) és (4) bekezdése szerinti időponttal - az új 1. melléklet szerinti címrendnek megfelelően kell átvezetni és előirányzatosítani.

(2) A 2022. évi címrendben meglévő, de az új 1. mellékletben nem szereplő fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi éves költségvetési beszámolójában jóváhagyott maradványát - az Ávr. 150. § (3) és (4) bekezdése szerinti időponttal - a fejezeti kezelésű előirányzat irányító szerve szerinti fejezetbe kell átvezetni és előirányzatosítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti előirányzatosítást legkésőbb az érintett fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi éves költségvetési beszámolójának a Kincstár által történő elfogadását követő 3. munkanapig kell végrehajtani. Az (1) és (2) bekezdés szerinti fejezeti kezelésű előirányzathoz tartozó 2023. január 1-jei nyitó pénzkészletnek az új 1. melléklet szerinti címrendnek megfelelő Kincstár általi átvezetésére a fejezetet irányító szerv vezetője által teljesített adatszolgáltatása alapján kerül sor legkésőbb 2023. február 3-án.

26. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés Hivatala
1Országgyűlés hivatali szervei550,04 638,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30 014,5
9Egyéb működési kiadások14 489,8
2Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára5,0334,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 090,6
9Egyéb működési kiadások510,9
3Országgyűlési Őrség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 285,6
9Egyéb működési kiadások561,8
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
3Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai73,0
4A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért
Alapítvány támogatása
80,0
8Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai73,0
2Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai73,0
3Áder János közcélú felajánlásai, adományai73,0
1 - 4. cím összesen:51 325,2555,04 973,1
5Közbeszerzési Hatóság
1Közbeszerzési Hatóság2 769,0180,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 986,7
9Egyéb működési kiadások1 075,8
5. cím összesen:3 062,52 769,0180,2
8Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség1 014,0
2Demokratikus Koalíció268,6
3Jobbik Magyarországért Mozgalom236,4
4Momentum Mozgalom185,1
5Magyar Szocialista Párt183,3
6Mi Hazánk Mozgalom183,1
7Kereszténydemokrata Néppárt160,5
8Párbeszéd Magyarországért Párt135,9
9LMP - Magyarország Zöld Pártja105,6
2Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
1Magyar Kétfarkú Kutya Párt54,7
2Megoldás Mozgalom21,6
9Pártalapítványok támogatása
1Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány1 593,9
2Új Köztársaságért Alapítvány334,3
3Jobbik Magyarországért Alapítvány279,8
4Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány193,1
5Táncsics Mihály Alapítvány190,1
6Mi Hazánk Alapítvány189,7
7Barankovics István Alapítvány151,6
8Megújuló Magyarországért Alapítvány110,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
9Ökopolisz Alapítvány58,7
10Savköpő Menyét Alapítvány92,5
11MEMO Alapítvány36,6
11Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1Közszolgálati hozzájárulás109 748,5
21Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 089,8
9Egyéb működési kiadások534,7
21. cím összesen:1 624,5
23Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal15 534,02 437,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 145,0
9Egyéb működési kiadások5 951,4
23. cím összesen:13 096,415 534,02 437,6
24Nemzeti Választási Iroda
1Nemzeti Választási Iroda50,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások842,5
9Egyéb működési kiadások552,8
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása707,6
2A választási rendszerek működtetése3 755,0300,0
3Európai Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választása előkészítése7 000,0
24. cím összesen:12 857,9350,0
25Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala21,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások848,4
9Egyéb működési kiadások454,7
25. cím összesen:1 303,121,0
26Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
1Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága5 603,627,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 644,6
9Egyéb működési kiadások4 744,4
26. cím összesen:11 389,05 603,627,6
27Országos Atomenergia Hivatal
1Országos Atomenergia Hivatal2 654,9122,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 349,5
9Egyéb működési kiadások3 329,2
27. cím összesen:6 678,72 654,9122,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
I. ORSZÁGGYŰLÉSKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés216 865,027 116,5-189 748,5
Hazai felhalmozási költségvetés8 111,70,0-8 111,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
I. fejezet összesen224 976,727 116,5-197 860,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
II. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal588,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 711,8
9Egyéb működési kiadások1 325,7
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Állami kitüntetések659,6
2Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai73,0
3Államfői Protokoll kiadásai
1Államfői Protokoll kiadásai449,3
4Fejezeti tartalék26,3
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés5 245,70,0-5 245,7
Hazai felhalmozási költségvetés588,90,0-588,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
II. fejezet összesen5 834,60,0-5 834,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
III. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság88,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 076,6
9Egyéb működési kiadások941,5
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés3 018,10,0-3 018,1
Hazai felhalmozási költségvetés88,70,0-88,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
III. fejezet összesen3 106,80,0-3 106,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
IV. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
1Alapvető Jogok Biztosának Hivatala101,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 895,5
9Egyéb működési kiadások959,2
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés2 854,70,0-2 854,7
Hazai felhalmozási költségvetés101,50,0-101,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
IV. fejezet összesen2 956,20,0-2 956,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
V. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék17,0574,03,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10 103,2
9Egyéb működési kiadások2 609,8
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés12 713,017,0-12 696,0
Hazai felhalmozási költségvetés574,03,0-571,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
V. fejezet összesen13 287,020,0-13 267,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
VI. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
VI. BÍRÓSÁGOK
1Bíróságok3 066,15 887,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások98 796,1
9Egyéb működési kiadások40 157,9
2Kúria108,088,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 395,7
9Egyéb működési kiadások1 057,3
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
2Igazságszolgáltatás beruházásai7 333,0
3Igazságszolgáltatás működtetése1 561,9
4A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel célelőirányzata100,0
VI. BÍRÓSÁGOKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés147 068,93 174,1-143 894,8
Hazai felhalmozási költségvetés13 308,40,0-13 308,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
VI. fejezet összesen160 377,33 174,1-157 203,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
VII. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
VII. INTEGRITÁS HATÓSÁG
1Integritás Hatóság13 154,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 220,0
9Egyéb működési kiadások2 770,4
VII. INTEGRITÁS HATÓSÁGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés3 990,40,0-3 990,4
Hazai felhalmozási költségvetés13 154,10,0-13 154,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
VII. fejezet összesen17 144,50,0-17 144,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
VIII. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
VIII. ÜGYÉSZSÉG
1Ügyészségek37,02 799,665,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások47 926,6
9Egyéb működési kiadások10 862,2
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata30,0
VIII. ÜGYÉSZSÉGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés58 818,837,0-58 781,8
Hazai felhalmozási költségvetés2 799,665,0-2 734,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
VIII. fejezet összesen61 618,4102,0-61 516,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
IX. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása
1A települési önkormányzatok működésének általános támogatása280 655,4
2A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása
239 832,6
3A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása
215 926,2
4A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása
101 521,1
5A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása22 680,8
2A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
1A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú
támogatása
36 592,1
2A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak működési célú támogatása
39 760,6
3A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása27 431,9
3A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai4 196,9
4Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás237 240,3
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAIKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés964 400,7237 240,3-727 160,4
Hazai felhalmozási költségvetés4 196,90,0-4 196,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
IX. fejezet összesen968 597,6237 240,3-731 357,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
X. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása108,82 518,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 967,0
9Egyéb működési kiadások5 272,6
2Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet6,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások507,2
9Egyéb működési kiadások165,5
3Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének
igazgatása
64,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 075,7
9Egyéb működési kiadások1 712,9
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
2IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása1 102,4
5Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján teljesítendő fizetési kötelezettségek3 469,0
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés23 272,3108,8-23 163,5
Hazai felhalmozási költségvetés2 589,60,0-2 589,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
X. fejezet összesen25 861,9108,8-25 753,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XI. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnökség igazgatása2 740,92 644,4238,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások26 007,9
9Egyéb működési kiadások17 800,4
3Nemzetstratégiai Kutatóintézet31,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások798,4
9Egyéb működési kiadások426,4
7Nemzeti Örökség Intézete180,0229,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások806,3
9Egyéb működési kiadások1 150,9
12Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok41 869,04 989,51,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások205 440,8
9Egyéb működési kiadások65 835,7
14Nemzeti Közszolgálati Egyetem3 160,0238,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11 571,7
9Egyéb működési kiadások10 489,3
18Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete22,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások402,2
9Egyéb működési kiadások196,1
30Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
15Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és
nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok
226,266,4
16Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek
támogatása
20 302,3
21Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság1 138,165,0
22Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások1 207,62 242,4
26Kerékpáros fejlesztések1 000,0
29Nemzeti Együttműködési Alap11 050,7
30Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és
karitatív feladatok támogatása
27 183,5
2Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és
kiegészítése
22 250,0
3Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék27 150,0
4Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások1 746,830 270,2
31Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
1Nemzetiségi szakmai támogatások3 149,42 450,0
2Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása3 771,9
4Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre45,41 051,8
41Magyar Falu Program megvalósításához kapcsolódó támogatások
2Magyar Falu Program8 000,034 000,0
44Területfejlesztési feladatok505,615 808,0
45Gazdaság- és területfejlesztési feladatok58,2161,0
47A közösségi bormarketing és a magyar bor egységes
kommunikációjának támogatása
2 850,0
57Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
15 798,91 197,3
60Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok4 723,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XI. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
61Az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő
geodéziai feladatok
189,5
75Kulturális értékmegőrző beruházások14 054,455 853,1
78Modern Városok Program21 000,0
2Fejezeti általános tartalék560,0
3Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok
támogatása
4 778,8200,0
5Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei10,0
32Központi kezelésű előirányzatok
4Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása2 169,4
7A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
bevételek és kiadások
1A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kiadások
1Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok forrásjuttatásai300,0
XI. MINISZTERELNÖKSÉGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés515 146,547 972,7-467 173,8
Hazai felhalmozási költségvetés172 499,1239,5-172 259,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XI. fejezet összesen687 645,648 212,2-639 433,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
1Agrárminisztérium igazgatása124,05,26,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 409,5
9Egyéb működési kiadások3 087,6
2Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal10 437,61 082,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 198,3
9Egyéb működési kiadások8 199,7
4Ménesgazdaságok3 616,9241,233,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások724,0
9Egyéb működési kiadások3 542,1
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei4 904,5252,75,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20 883,3
9Egyéb működési kiadások6 646,3
7Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár155,00,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások588,6
9Egyéb működési kiadások236,0
10Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ185,3204,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások796,5
9Egyéb működési kiadások648,2
14Nemzeti park igazgatóságok6 335,0497,617,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 396,5
9Egyéb működési kiadások5 448,0
17Nemzeti Földügyi Központ36,0145,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 722,1
9Egyéb működési kiadások1 488,2
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Természetvédelmi feladatok1 877,5198,7
2Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok
1Földügyi feladatok1 435,7
2Öntözés-igénybevétel fejlesztése489,4
3Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok1 587,7113,1
3Mezőgazdasági feladatok
1Nemzeti agrártámogatások74 530,5
2Mezőgazdasági szakmai feladatok4 953,4430,1
4Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok5 331,1
5Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása8 383,0
6Állat-, növény- és GMO-kártalanítás9 800,0
7Nemzeti agrárkár-enyhítés32 800,06 400,0
8Peres ügyek49,0
9Fejezeti általános tartalék130,4
21Központi kezelésű előirányzatok
2Uniós programok kiegészítő támogatása13 000,0
8Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
2Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai
4 960,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XII. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
9Földügyi kompenzációs feladatok4 000,0
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés220 382,632 194,3-188 188,3
Hazai felhalmozási költségvetés8 130,561,8-8 068,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés13 000,00,0-13 000,0
XII. fejezet összesen241 513,132 256,1-209 257,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIII. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása124,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 014,3
9Egyéb működési kiadások1 433,4
2Egyéb HM szervezetek2 672,911 094,4610,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12 412,2
9Egyéb működési kiadások34 111,2
2Magyar Honvédség5 485,326 066,01 550,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások206 592,0
9Egyéb működési kiadások123 839,4
3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat200,0228,054,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások19 920,2
9Egyéb működési kiadások25 821,7
6MH Egészségügyi Központ49 171,6985,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások50 163,9
9Egyéb működési kiadások22 533,8
7Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások881,2
9Egyéb működési kiadások119,6
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
1NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti
alegységek alkalmazásának kiadásai
100,0
3Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatása794,1
5Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása3 739,2
6Honvédelmi Sportszövetség támogatása
1Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása1 854,0
39Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó
közalapítványhoz
17 000,0
40Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések8 818,9
41Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása1,42 554,9
43Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások1 000,0
48Védelmi felkészítés előirányzatai
1Honvédelmi felkészülés központi és területi kiadásai497,0
2A Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása kiadásai1 600,0
49Védelmi ipari feladatok
1Védelmi ipari kapacitások támogatása11 000,0
1 - 8. cím összesen:550 247,557 529,841 053,02 214,4
9Központi kezelésű előirányzatok
1A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és
kiadások
1A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1Védelmi ipari társaságok forrásjuttatásai39 750,0
2Védelmi Ipari Tőkealap feletti tulajdonosi joggyakorláshoz
kapcsolódó kiadások
5 000,0
9. cím összesen:44 750,0
20Sport intézmények

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XIII. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2Országos Sportegészségügyi Intézet2 649,258,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 079,3
9Egyéb működési kiadások795,0
21Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok
1Versenysport és szakmai feladatok támogatása57 406,91 057,5
2A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása9 737,0
3Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények elismerése10 055,8
4Sportegészségügy, sporttudomány támogatása905,325,5
5Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos
támogatások
1 775,0
6Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő
feladatok támogatása
22 382,311 261,2
7Kiemelt sportegyesületek támogatása13 598,2
8Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény
pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények
támogatása
13 437,2
9Fogyatékosok sportjának támogatása552,0
20 - 21. cím összesen:132 724,02 649,212 402,8
22Sport feladatokhoz kapcsolódó központi kezelésű előirányzatok
1A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
2Bérleti és egyéb hasznosítási díj4 529,0
3Egyéb vagyongazdálkodási bevételek3,0
2A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása1 752,3
2Ingatlanok fenntartása és üzemeltetése8 098,2
3Múzeumi tevékenység kiadásai215,3
4Egyéb vagyongazdálkodási kiadások85,0
2A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség működésének
támogatása
7 017,4
3A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos sport célú
bevételek és kiadások
3A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos sport célú
kiadások
1A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó sport célú
társaságok forrásjuttatásai
1 800,0
22. cím összesen:17 215,94 529,01 752,33,0
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés700 187,464 708,0-635 479,4
Hazai felhalmozási költségvetés99 958,12 217,4-97 740,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XIII. fejezet összesen800 145,566 925,4-733 220,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása12 954,828,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások14 890,6
9Egyéb működési kiadások19 142,6
2Nemzeti Védelmi Szolgálat96,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 829,3
9Egyéb működési kiadások1 844,4
3Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
1Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és
irányítás intézményei
22 602,01 206,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások111 489,0
9Egyéb működési kiadások44 467,1
2Nemzeti Szociálpolitikai Intézet52,610,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások767,2
9Egyéb működési kiadások267,6
4Terrorelhárítási Központ150,02 628,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17 841,5
9Egyéb működési kiadások4 957,9
5Büntetés-végrehajtás5 215,6314,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások66 426,7
9Egyéb működési kiadások29 379,1
6Oktatási Hivatal800,0215,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 382,3
9Egyéb működési kiadások3 963,4
7Rendőrség6 134,44 007,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások296 360,9
9Egyéb működési kiadások82 412,8
8Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet3 821,2170,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 020,7
9Egyéb működési kiadások1 454,5
9Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1Országos Kórházi Főigazgatóság2 139,12 723,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások24 685,5
9Egyéb működési kiadások6 823,6
2Gyógyító-megelőző ellátás intézetei1 117 621,67 552,814,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások742 502,3
9Egyéb működési kiadások374 344,8
10Országos Mentőszolgálat65 218,5250,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások50 286,1
9Egyéb működési kiadások16 238,1
11Nemzeti Népegészségügyi Központ2 421,4862,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 394,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
9Egyéb működési kiadások13 627,1
12BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság3 183,23 978,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások73 354,3
9Egyéb működési kiadások18 565,6
13Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság454,4175,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 287,5
9Egyéb működési kiadások3 771,4
14Országos Vérellátó Szolgálat21 455,6550,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11 973,5
9Egyéb működési kiadások10 818,9
15Klebelsberg Központ8 046,69 777,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások540 547,5
9Egyéb működési kiadások144 455,1
16Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság80,080,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 513,2
9Egyéb működési kiadások1 393,6
17Vízügyi Igazgatóságok3 280,7913,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások23 228,4
9Egyéb működési kiadások14 460,8
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Ágazati célfeladatok
3A légímentéssel összefüggő kiadások2 127,5
50Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás1 200,0
63Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai
feladatok ellátása
203,2
2Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
2Társadalmi önszerveződések támogatása
3Országos Polgárőr Szövetség1 250,0
11Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása997,0225,0
5Társadalmi felzárkózást segítő programok
1Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások1 703,7
2Tanoda program2 812,2
5Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok2 641,8
8Biztos Kezdet Gyerekházak1 676,5
10Országos Roma Önkormányzat támogatása679,4
10Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása3 178,8
11A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány
lakhatásával kapcsolatos kiadások
15 754,4
19A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének
támogatása
825,7
21Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások1 000,0
22A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó500,0
31Köznevelési feladatok támogatása
1Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás363 829,8
2Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás16 789,6
3Köznevelés speciális feladatainak támogatása9 310,25,0
4Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása1 138,6
6Ingyenes tankönyvellátás támogatása13 204,2
7Oktatási társadalmi szervezetek támogatása80,8
8Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok51,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XIV. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
32Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok
1Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása229 203,8
2Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások sajátos finanszírozása4 803,0
3Szociális humánszolgáltatók, köztestületi szociális intézmények
részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások
24 186,7
4Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos
személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása
8 295,0793,6
5Gyermekvédelmi Lakás Alap1 190,0
6Fejlesztő foglalkoztatás támogatása3 874,6
7Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi
szervezeteinek támogatása
2 120,8
33Egészségügyi ágazati előirányzatok
1Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok7 828,210 019,6
2Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása7 623,55 510,2336,3
3Egészséges Budapest Program10 000,0
4Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok970,0
5Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési
támogatása
326,4
34Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának
támogatása
57 215,0
35Peres ügyek1 400,0
36Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása2 742,3
21Központi kezelésű előirányzatok
3Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása1 733,6
4Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok
megvalósításához kapcsolódó kiadások
523,0200,0677,0
5Belügyi Alapok 2014-20201 378,56 454,5
6Belügyi Alapok 2021-20273 684,111 403,9
7Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése250,01,0
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés3 593 637,21 281 141,9-2 312 495,3
Hazai felhalmozási költségvetés57 171,015,0-57 156,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés24 121,0200,0-23 921,0
XIV. fejezet összesen3 674 929,21 281 356,9-2 393 572,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XV. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1Pénzügyminisztérium igazgatása630,874,225,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 417,6
9Egyéb működési kiadások2 855,4
2Nemzeti Adó- és Vámhivatal7 617,18 566,2200,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások142 227,1
9Egyéb működési kiadások54 100,0
5Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság6 929,54 538,8120,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 749,7
9Egyéb működési kiadások51 453,3
8Magyar Államkincstár20 921,37 771,850,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások44 049,0
9Egyéb működési kiadások21 501,0
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok3 550,1
2Egészségügyi és egyéb kormányzati infrastruktúra fejlesztési
program
954,5
3Nagyvállalati beruházási támogatások10 000,0
4Egyes korábban kihelyezett támogatások visszatérülése3 779,33 779,3
6Nemzetközi és egyéb kötelezettségek888,91,0
7Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos
Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása
300,0
8Szentháromság téri ingatlanberuházással összefüggő működési
kiadások
389,5
10Adó digitalizációs projektekhez kapcsolódó feladatok2167,12 100,0
26Központi kezelésű előirányzatok
2Központi tartalékok
2Beruházási Alap200 000,0
3Céltartalékok514 544,1
4Járványügyi kiadások7 700,0
7Rendkívüli kormányzati intézkedések255 000,0
5Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1Családi támogatások
1Családi pótlék309 527,0
2Anyasági támogatás6 099,4
3Gyermekgondozást segítő ellátás55 732,6
4Gyermeknevelési támogatás10 288,5
5Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése4 613,3
6Életkezdési támogatás18 602,0
7Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások2 905,2
8Gyermektartásdíjak megelőlegezése812,0
2Korhatár alatti ellátások125 464,8
3Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások75 868,2
2Járási szociális feladatok ellátása120 236,3
4Különféle jogcímen adott térítések
1Közgyógyellátás16 938,9
2Egyéb térítések7 739,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XV. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés1 869 674,736 098,7-1 833 576,0
Hazai felhalmozási költségvetés236 831,34 174,4-232 656,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XV. fejezet összesen2 106 506,040 273,1-2 066 232,9

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVI. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása17,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11 538,0
9Egyéb működési kiadások1 731,5
2Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum45,01 532,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások963,2
9Egyéb működési kiadások832,9
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fővárosi fejlesztések0,48 892,1
2Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok863,4535,7
3Határon túli műemlék-felújítási program35,1114,9
4Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram188,2
5Közlekedési ágazati programok131515,93 680,0352,8
6Közlekedési célú fejezeti kezelésű előirányzatok
1Vasúti fejlesztések393,2183 826,9
2Országos közúthálózat felújítása0,81 531,3
7Építésgazdasági feladatok3 370,0
11Központi kezelésű előirányzatok
1Az ÉKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és
kiadások
1Az ÉKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1Közlekedési társaságok forrásjuttatásai6 845,01 800,0
2Az ÉKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1Koncessziós díjak210,0
2Nemzeti tervvagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások1,0
2Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek150,0
3Rendelkezésre állási díjak
1Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj182 000,0
2M5, M6 autópálya rendelkezésre állási díjak165 661,2
4Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése
1A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése174 000,0
2Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése277 000,0
3Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások
költségtérítése
133 000,0
4Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése19 200,0
XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés1 108 951,64 085,0-1 104 866,6
Hazai felhalmozási költségvetés198 792,20,0-198 792,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XVI. fejezet összesen1 307 743,84 085,0-1 303 658,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
1Energiaügyi Minisztérium igazgatása30 552,7226,441,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17 301,9
9Egyéb működési kiadások32 444,5
15Országos Meteorológiai Szolgálat1 051,7147,01,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 487,6
9Egyéb működési kiadások966,9
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
35Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok
1Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok3 158,398,0
3Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások35 499,312 379,2
4Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer30 788,250 211,8
36Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
1Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása7 465,215,5
37Autó-motorsport támogatása19 625,4
38Környezetvédelmi feladatok2 806,5
39Térségi fejlesztési feladatok554,8118 279,5
21Központi kezelésű előirányzatok
3Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és
kiadások
1Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1Koncessziós díjak550,0
2Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek
értékesítéséből származó bevételek
160 000,0
3Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek1 000,0
2Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
2Az NHKV Zrt. támogatása25 000,0
4Egyéb társaságok forrásjuttatásai1 356,4
4A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
bevételek és kiadások
1A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos bevételek
1Vagyonkezelési és üzemeltetési díj25,0
2Egyéb bevételek1,0
2A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kiadások
1Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő
beruházások megtérítése
3 000,0
2A regionális víziközmű társaságok támogatása60 000,0
5Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása130,0
XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés238 585,032 180,4-206 404,6
Hazai felhalmozási költségvetés184 357,4161 042,0-23 315,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XVII. fejezet összesen422 942,4193 222,4-229 720,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XVIII. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása188,6471,916,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12 503,5
9Egyéb működési kiadások4 316,6
2Külképviseletek igazgatása8 537,68 520,6110,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások65 996,3
9Egyéb működési kiadások28 587,4
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Beruházás ösztönzési célelőirányzat5 172,0126 828,0
2Kötött segélyhitelezés9 818,5
3Külügyi fejlesztési és kutatási programok15 520,14 151,0
6Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó
szervezetek és szakmai programok támogatása
2 153,4
16Protokoll kiadások
1Kormányfői Protokoll kiadásai404,2
2Államfői Protokoll kiadásai2 850,7
3Egyéb kormányzati protokoll kiadások240,0
25Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása1 550,0
33Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok42 000,0
2Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások7 971,455,1
3Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések18 604,8
5Peres ügyek5,0
8Kulturális diplomáciai projektek támogatása375,641,4
9Hungary Helps Programhoz kapcsolódó feladatok
1Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások2 880,0
2Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak
ellátása
340,0
10Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok1 000,0
8Központi kezelésű előirányzatok
2A KKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és
kiadások
1Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1Paks II. Zrt. tőkeemelése150 000,0
2A KKM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági
társaságok forrásjuttatásai
3 000,0
3Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR)20,08 980,0
4A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
4 5 84,0
2A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
3 088,0
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés224 377,513 310,2-211 067,3
Hazai felhalmozási költségvetés294 068,0126,0-293 942,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés9 000,00,0-9 000,0
XVIII. fejezet összesen527 445,513 436,2-514 009,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIX. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
7Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1EU támogatások felhasználásához szükséges technikai
segítségnyújtás
4 426,32 553,2
2Fejezeti általános tartalék5 026,4
4Közvetlen uniós programok támogatása2 335,8664,2
17Alapok alapja pénzügyi eszközök
1Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök135 200,0135 200,0
2Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök2 608,62 608,6
3Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök216,5216,5
4Alapok alapja GINOP Plusz pénzügyi eszközök10 000,010 000,0
5Alapok alapja DIMOP Plusz pénzügyi eszközök13 574,613 574,6
6Alapok alapja KEHOP Plusz pénzügyi eszközök47 000,047 000,0
3Központi kezelésű előirányzatok
1Kohéziós politikai operatív programok 2014-2020
1Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)63 571,66 505,3180 735,118 494,7
2Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)20 391,415 182,3
3Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)8 433,56 505,374 609,918 494,7
4Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)6 505,3260 281,918 494,7
5Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)45 133,71 301,1323 458,03 698,9
6Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)58 876,687 682,1
7Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)30 764,13 032,6
8Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)1 161,7
2Európai Területi Együttműködés (2014-2020)5 488,65 488,7
3Európai Területi Együttműködés (2021-2027)1 076,64 890,4
4EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-20213 600,0400,0
5Svájci-Magyar Együttműködési Program II.8 000,0
6Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020340,719 220,6
7Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-2027793,944 787,1
8Vidékfejlesztési és halászati programok
1Vidékfejlesztési Program285 602,1334 397,9
2Magyar Halgazdálkodási Operatív Program1 875,91 124,1
3Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz938,0562,0
4KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései59 884,270 115,8
9Kohéziós politikai operatív programok 2021-2027
1Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz)51 841,3147 385,2
2Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz)73 547,4
3Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz)197 492,315 440,0
4Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz)50 678,3448 340,9
6Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz)12 040,386 288,5
7Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz)109 952,410 838,4
8Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz)23 277,42 294,5
10Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)503 722,31 621,3
11Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014-2020)309,6356,010,49,0
12Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021-2027)1 359,640,4
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés11 788,50,0-11 788,5
Hazai felhalmozási költségvetés211 817,1208 599,7-3 217,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés3 747 404,391 342,3-3 656 062,0
XIX. fejezet összesen3 971 009,9299 942,0-3 671 067,9

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM
1Kulturális és Innovációs Minisztérium Igazgatása616,087,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 569,8
9Egyéb működési kiadások2 067,2
2Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért57,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások480,0
9Egyéb működési kiadások448,4
3Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala4 234,493,05,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 042,6
9Egyéb működési kiadások2104,6
4Egyéb kulturális intézmények378,8120,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 081,9
9Egyéb működési kiadások1 431,2
5Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal311,076,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 702,5
9Egyéb működési kiadások1 008,1
6Szakképzési Centrumok2 511,9219,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások132 918,1
9Egyéb működési kiadások41 458,5
7Egyetemek, főiskolák26 995,23 410,3401,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások48 606,0
9Egyéb működési kiadások37 686,2
8Egyéb történetkutató intézetek
2VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár15,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások383,3
9Egyéb működési kiadások372,2
9Petőfi Irodalmi Múzeum377,0126,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 198,0
9Egyéb működési kiadások1 385,9
11Közgyűjtemények13 157,3523,15,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások18 211,1
9Egyéb működési kiadások23 700,4
12Művészeti intézmények5 013,4746,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13 479,3
9Egyéb működési kiadások11 525,9
15Magyarságkutató Intézet25,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások690,4
9Egyéb működési kiadások290,0
19Emberi Erőforrás Támogatáskezelő1 279,140,040,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 341,4
9Egyéb működési kiadások860,1
20Fejezeti kezelésű előirányzatok

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1Kulturális intézetek szakmai kerete464,0
8Nemzetközi kapcsolatok programjai
2Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása80,0
9Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
1Nemzeti Tehetség Program4 110,0190,0
2Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása10 407,0
3Waclaw Felczak Alap408,8
4Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok7 360,778,1
5Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása80,0
6Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása1 980,0
7Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő
hozzájárulás
1 135,0
8Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása614,21 385,8
9Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami
fenntartók részére
22,7977,3
10GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott
támogatása
240,0
11Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint
feladatok támogatása
500,7
12Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek
továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok
támogatása
380,020,0
10Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő,
Módszertani Központ működtetése
366,010,0
11Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
3Emlékparkok, emlékpontok támogatása309,0
5Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok3 722,4146,0
6Csoóri Sándor Alap2 500,0
7Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása12 954,24 804,2
8Makovecz Imre Alap1 000,0
12Felsőoktatási feladatok
1Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása401 701,1
2Felsőoktatás speciális feladatai9 550,0
3Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok,
programok támogatása
7 017,7
4Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések20 600,0
13Művészeti tevékenységek
1Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása60 745,5590,1
9Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása1 673,6
11Fesztiválok megrendezésének támogatása1 950,0
15Lázár Ervin Program3 350,0150,0
14Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti
ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása
12 298,9
15Liget Budapest projekt működtetését szolgáló kiadások12 000,0
16Szakképzési feladatellátás támogatása1 812,0
28Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása19 035,7
51Fejezeti általános tartalék600,0
21Központi kezelésű előirányzatok
1A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai
240,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés958 252,354 889,5-903 362,8
Hazai felhalmozási költségvetés14 881,3453,6-14 427,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XX. fejezet összesen973 133,655 343,1-917 790,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXI. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
1Miniszterelnöki Kabinetiroda614,2445,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13 006,9
9Egyéb működési kiadások2 780,9
2Nemzeti Kommunikációs Hivatal600,023,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások888,5
9Egyéb működési kiadások715,2
3Nemzeti Koncessziós Iroda4,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások139,9
9Egyéb működési kiadások809,5
4Alkotmányvédelmi Hivatal27,41 936,620,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások19 754,7
9Egyéb működési kiadások8 093,8
5Nemzetbiztonsági Szakszolgálat280,028 287,823,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások33 030,1
9Egyéb működési kiadások16 255,0
6Nemzeti Információs Központ253,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 453,5
9Egyéb működési kiadások2 754,0
7Információs Hivatal180,04 380,346,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13 851,5
9Egyéb működési kiadások9 260,8
8Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség870,68,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 731,8
9Egyéb működési kiadások12 375,1
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Kormányfői protokoll350,0
2Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos
feladatok
39 470,0
11Turisztikai fejlesztési célelőirányzat37 350,830 591,4
12Közösségépítő kezdeményezések támogatása800,0
21Nemzetközi tagdíjak151,7
24Kiemelt társadalmi kapcsolatok11 000,0
27Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek
támogatása
15 229,12 200,0
28Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások114 609,5
33A kiemelt nemzetközi sportesemények és egyéb kiemelt állami
rendezvények lebonyolítása
60 552,8
34Kormányzati szakpolitikák15 426,1
35Infokommunikációs ágazati feladatok2 447,4
21Központi kezelésű előirányzatok
1A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos bevételek és kiadások
1A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos bevételek
1Osztalékbevétel16 000,0
2A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
5 000,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XXI. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 - 21. cím összesen:442 288,618 572,268 131,589,2
23Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1Kormányzati Ellenőrzési Hivatal0,82,02,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások971,1
9Egyéb működési kiadások222,8
23. cím összesen:1 193,90,82,02,4
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés443 482,518 573,0-424 909,5
Hazai felhalmozási költségvetés68 133,591,6-68 041,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXI. fejezet összesen511 616,018 664,6-492 951,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XXIII. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXIII. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
2Nemzeti Akkreditáló Hatóság396,14,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások334,2
9Egyéb működési kiadások268,3
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Gazdaságfejlesztési feladatok
1Gazdaságfejlesztési programok105 223,8
2Nemzeti Oltóanyaggyár és Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár
megvalósítása
9,38 560,4
3Járműipari innovációs és fejlesztési feladatok10 000,0
2Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez14 538,6
3Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához62,2
4Egyéb ágazati feladatok2 782,6
11Központi kezelésű előirányzatok
1Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének
megtérítése
6 132,0
2Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése100 000,0
3Peres ügyek2 000,0
4Gazdaságfejlesztési célú nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő kiadások868,5
XXIII. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés232 219,5396,1-231 823,4
Hazai felhalmozási költségvetés18 565,30,0-18 565,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXIII. fejezet összesen250 784,8396,1-250 388,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XXX. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása60,095,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 817,1
9Egyéb működési kiadások1 346,7
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1OECD ROK188,711,2
2Fejezeti tartalék45,8
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATALKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés3 398,371,2-3 327,1
Hazai felhalmozási költségvetés95,00,0-95,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXX. fejezet összesen3 493,371,2-3 422,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXI. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1Központi Statisztikai Hivatal787,8451,227,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13 420,6
9Egyéb működési kiadások3 679,2
4KSH Könyvtár5,02,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások217,3
9Egyéb működési kiadások82,7
5KSH Népességtudományi Kutató Intézet8,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások108,6
9Egyéb működési kiadások44,6
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
támogatása
1 118,5
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATALKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés18 671,5800,8-17 870,7
Hazai felhalmozási költségvetés453,227,9-425,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXI. fejezet összesen19 124,7828,7-18 296,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XXXII. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXII. EURÓPAI TÁMOGATÁSOKAT AUDITÁLÓ
FŐIGAZGATÓSÁG
1Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság1 387,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 630,0
9Egyéb működési kiadások1 302,1
XXXII. EURÓPAI TÁMOGATÁSOKAT AUDITÁLÓ FŐIGAZGATÓSÁGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés3 932,11 387,1-2 545,0
Hazai felhalmozási költségvetés0,00,00,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXII. fejezet összesen3 932,11 387,1-2 545,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIII. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak127,279,915,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 913,4
9Egyéb működési kiadások1 346,1
2MTA Könyvtár és Információs Központ7 015,518,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások873,7
9Egyéb működési kiadások8 025,8
5MTA egyéb intézmények
1MTA Létesítménygazdálkodási Központ1 803,126,01,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások733,0
9Egyéb működési kiadások1 804,1
2MTA Jóléti intézmények381,92,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások547,7
9Egyéb működési kiadások376,4
3MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága64,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások225,7
9Egyéb működési kiadások113,7
4Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága2,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások21,3
9Egyéb működési kiadások11,2
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
80,9
2Nemzetközi, európai uniós és határon túli feladatok, programok
támogatása
420,3
3Szakmai feladatok támogatása3 837,9168,0
6Lendület Program3 543,1398,2
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés29 874,39 393,8-20 480,5
Hazai felhalmozási költségvetés692,116,2-675,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXIII. fejezet összesen30 566,49 410,0-21 156,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XXXIV. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1MMA Titkársága
1MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok174,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 008,8
9Egyéb működési kiadások4 726,8
2Magyar Építészeti Múzeum52,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások374,8
9Egyéb működési kiadások288,4
3MMA Kutatóintézet23,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások173,0
9Egyéb működési kiadások86,9
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása105,0
2Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális
feladatainak támogatása
1 835,516,0
3Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak14,9
7Pályázati alapok200,0
14MMA műemlékvédelmi beruházásai30,0
20Makovecz Emlékközpont105,7
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés12 919,80,0-12 919,8
Hazai felhalmozási költségvetés296,00,0-296,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXIV. fejezet összesen13 215,80,0-13 215,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXV. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS HIVATAL
1NKFI Hivatal2 524,377,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 337,8
9Egyéb működési kiadások1 468,4
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Nemzetközi tagdíjak13 976,2
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATALKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés17 782,42 524,3-15 258,1
Hazai felhalmozási költségvetés77,80,0-77,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXV. fejezet összesen17 860,22 524,3-15 335,9

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XXXVI. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT
1ELKH Titkársága30,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 057,6
9Egyéb működési kiadások799,8
2ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek17 819,53 958,4535,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások32 961,1
9Egyéb működési kiadások18 927,9
3ELKH Támogatott kutatóhelyek76,748,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 598,6
9Egyéb működési kiadások620,1
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Kiválósági és szakmai feladatok támogatása5 000,0
XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZATKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés62 965,117 896,2-45 068,9
Hazai felhalmozási költségvetés4 036,6535,4-3 501,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXVI. fejezet összesen67 001,718 431,6-48 570,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLI. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Devizahitelek kamatelszámolásaí
1Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata35 695,4
2Egyéb devizahitelek kamata5 844,1
2Devizakötvények kamatelszámolásai
1Nemzetközi devizakötvények239 506,4
2Belföldi devizakötvények21 670,12 767,0
3Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai741,98 834,4
2A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Forinthitelek kamatelszámolásai
1Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata78 447,1
2Államkötvények kamatelszámolása
1Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
1Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények
kamatelszámolásai
1 430 455,6121 067,5
2Lakossági kötvények450 604,1118 035,1
3Kincstárjegyek kamatelszámolásai
1Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása175 412,1
2Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása55 963,0
4Repóügyletek kamatelszámolásai4 346,41 879,6
5Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai171 933,2
3Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
1Jutalékok és egyéb költségek38 220,0
2Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások2 500,0
3Adósságkezelés költségei1 749,6
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés2 541 155,8424 516,8-2 116 639,0
Hazai felhalmozási költségvetés0,00,00,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XLI. fejezet összesen2 541 155,8424 516,8-2 116 639,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI
1Vállalkozások költségvetési befizetései
1Társasági adó1 004 900,0
5Cégautóadó78 800,0
8Játékadó46 900,0
9Ökoadó
2Környezetterhelési díj5 400,0
10Egyéb befizetések25 000,0
12Rehabilitációs hozzájárulás157 900,0
14Kisadózók tételes adója81 200,0
15Kisvállalati adó183 600,0
16Közműadó53 400,0
19Kiskereskedelmi adó205 200,0
2Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1Általános forgalmi adó7 065 704,1920 279,6
2Jövedéki adó1 464 900,0
3Regisztrációs adó16 700,0
5Pénzügyi tranzakciós illeték332 400,0
7Turizmusfejlesztési hozzájárulás36 600,0
3Lakosság költségvetési befizetései
1Személyi jövedelemadó4 060 500,0
4Lakossági illetékek273 700,0
7Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj20,0
8Gépjárműadó100 491,7
4Egyéb költségvetési bevételek
1Vegyes bevételek219 453,3
2Központosított bevételek
1Bírságbevételek54 500,0
2Környezetvédelmi termékdíjak60 000,0
3Egyéb központosított bevételek24 900,0
4Megtett úttal arányos útdíj310 400,0
5Hulladéklerakási járulékból származó bevétel16 000,0
6Időalapú útdíj100 200,0
5Költségvetési befizetések
1Központi költségvetési szervek312 094,0
2Létszámcsökkentésből fakadó megtakarítás befizetése30 000,0
4Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése14 100,0
6Uniós programok bevételei
1Kohéziós Operatív Programok284 461,4663 743,3
10Vidékfejlesztési Program (VP)280 771,941 954,5
11Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)675,02 025,0
12Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek392,119 214,8
13Egyéb programok7 531,45 219,6
15KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései8 700,01 300,0
16Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) Plusz125,0375,0
17Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-től468,022 933,9
18Egyéb programok 2021-20271 529,06 116,0
19Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)92 490,1232 949,9
20Kohéziós Operatív Programok 2021-2027143 992,0335 981,4
7Egyéb uniós bevételek
2Vámbeszedési költség megtérítése41 100,0
24Babaváró támogatások178 157,2
25Diákhitel konstrukciók támogatása14 726,4
29Lakástámogatások35 650,0347 275,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
31Szociálpolitikai menetdíj támogatás105 000,0
32Egyéb költségvetési kiadások
1Vegyes kiadások
4Felszámolásokkal és szanálással kapcsolatos kiadások2 000,0
6Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése200,0
11Egyéb vegyes kiadások11 700,0
121% SZJA közcélú felhasználása13 800,0
19Mehib és Eximbank behajtási jutaléka35,0
22Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés2 200,0
33Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
3Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési
kötelezettség
1 900,0
4MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési
kötelezettség
3 000,0
5Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség
28 000,0
7Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség
6 000,0
9Lakáshitelekhez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség12,0
10Babaváró kölcsönökhöz vállalt kezességből eredő fizetési
kötelezettség
88,0
15MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből
eredő fizetési kötelezettség
1 000,0
34Pénzbeli kárpótlás1 573,4
35Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
1Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
5Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás652 559,0
6Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása418 000,0
7Nyugdíjprémium céltartalék támogatása1 000,0
2Egészségbiztosítási Alap támogatása
4Járulék címen átadott pénzeszköz567 866,2
9Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás688 852,3
36Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek
kiadásai
1IBRD alaptőkeemelés3 031,4
2IFC tőkeemelés3 799,0
4Bruegel tagdíj41,7
7IDA alaptőke-hozzájárulás2 539,7
9A nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos egyéb
kiadások
1 235,4
37Hozzájárulás az EU költségvetéséhez662 159,8
38Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások690,0
40Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti
kiegészítő finanszírozása
38 000,0
41Követeléskezelés költségei1,5
42Alapok támogatása
2Bethlen Gábor Alap támogatása52 934,89 100,4
3Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása80 800,0
43Rezsivédelmi Alap központi támogatása1 198 275,2
44Honvédelmi Alap központi támogatása264 600,0
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAIKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés5 032 057,916 376 063,111 344 005,2
Hazai felhalmozási költségvetés365 745,5920 279,6554 534,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,02 152 949,32 152 949,3
XLII. fejezet összesen5 397 803,419 449 292,014 051 488,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLIII. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és
kiadások
1Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek
1Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek
1Ingatlan értékesítésből származó bevételek7 500,0
3Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek1 300,0
4Bérleti díjak1 700,0
6Vagyonkezelői díj2 500,0
2Társaságokkal kapcsolatos bevételek
2Osztalékbevételek10,0
3Egyéb bevételek
1Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek
visszatérülése
3 500,0
2Vegyes bevételek1 000,0
4Állami örökléssel kapcsolatos értékesítési bevételek elszámolása300,0
2Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
1Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
1Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása3 000,0
7Ingatlanok fenntartása és őrzése13 500,0
8Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos
bérleti díjak
18 000,0
2Társaságokkal kapcsolatos kiadások
1Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok
forrásjuttatásai
2 200,0
2A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása19 118,9
3Az MNV Zrt. működésének támogatása7 900,0
3A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos
környezetvédelmi feladatok finanszírozása
6 000,0
3Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan
terhelő egyéb kiadások
1 300,0
7ÁFA elszámolás1 000,0
8Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása3 500,0
9Egyéb vagyonkezelési kiadások5 500,0200,0
10Állami örökléssel kapcsolatos kiadások elszámolása300,0
2A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és
kiadások
1A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1Koncessziós díjak7 870,0
3Egyéb bevételek5,0
2A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1A GFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok
forrásjuttatásai
384 686,6
5Egyéb kiadások445,0
3Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
és kiadások
1Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek1 900,0
2Társasági részesedésekkel kapcsolatos bevételek5,0
3Állami örökléssel kapcsolatos bevételek2 500,0
4Egyéb vagyongazdálkodási bevételek300,0
2Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1Ingó- és ingatlanvagyonnal kapcsolatos kiadások500,0
2Társasági portfólióval kapcsolatos kiadások1,0
3Állami örökléssel kapcsolatos kiadások2 500,0
4Egyéb vagyongazdálkodási kiadások400,0
5MVH Zrt. működésének támogatása1 950,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLIII. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
6A frekvenciahasznosítással kapcsolatos bevételek
1Távközlési koncessziókból származó díj326,5
7Fejezeti tartalék2 000,0
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés86 114,918 416,5-67 698,4
Hazai felhalmozási költségvetés387 886,612 300,0-375 586,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XLIII. fejezet összesen474 001,530 716,5-443 285,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XLIV. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
1Ingatlan értékesítéséből származó bevételek300 000,0
2Haszonbérleti díj3 400,0
3Vagyonkezelői díj90,0
4Egyéb bevételek120,0
2A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
1Termőföld vásárlás5 000,0
2Életjáradék termőföldért7 200,0
3Ingatlanok fenntartásával járó kiadások750,0
4A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
4Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése és jogi rendezése1 350,0
5Bírósági döntésből eredő kiadások30,0
6Egyéb vagyonkezelési kiadások2 200,0
7Értéknövelő beruházások megtérítése700,0
5Fejezeti tartalék1 000,0
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés12 530,03 610,0-8 920,0
Hazai felhalmozási költségvetés5 700,0300 000,0294 300,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XLIV. fejezet összesen18 230,0303 610,0285 380,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLV. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLV. ÁLLAMI BERUHÁZÁSOK
1Magasépítési beruházások
1Egyedi magasépítési beruházások202 309,6
2Programszerű magasépítési beruházások15 183,3
4A magasépítési beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kiadások4 063,1
5Beruházási tartalék10 000,0
2Közlekedési beruházások
1Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok
1Állami vasútfejlesztési beruházások41 487,1
2Állami közútfejlesztési beruházások306 994,0
XLV. ÁLLAMI BERUHÁZÁSOKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés4 063,10,0-4 063,1
Hazai felhalmozási költségvetés575 974,00,0-575 974,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XLV. fejezet összesen580 037,10,0-580 037,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
L. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
L. REZSIVÉDELMI ALAP
1Lakossági rezsivédelem1 458 200,0
2Központi költségvetési szervek kompenzációja399 614,5
3Önkormányzatok kompenzációja144 658,9
4Egyházi és civil intézményfenntartók támogatása150 301,8
5Állami tulajdonú társaságok támogatása178 200,0
6Versenyszektor támogatása279 000,0
7Energia ágazat befizetései716 100,0
8Bányajáradék334 000,0
9Légitársaságok hozzájárulása35 200,0
10Távközlési adó96 400,0
11Gyógyszergyártói adó122 500,0
12Energia ágazat osztalék befizetése107 500,0
13Rezsivédelmi Alap központi támogatása1 198 275,2
L. REZSIVÉDELMI ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés2 609 975,22 609 975,20,0
Hazai felhalmozási költségvetés0,00,00,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
L. fejezet összesen2 609 975,22 609 975,20,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LI. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
LI. HONVÉDELMI ALAP
1Légierő képességek fejlesztése77 603,1138 517,4
2Szárazföldi képességek fejlesztése163 855,5234 729,5
3Katonai infrastruktúra fejlesztése és működése67 166,053 567,4
4Egyéb fejlesztési és működési kiadások49 333,157 228,0
10Központi kezelésű előirányzatok
1Pénzügyi szervezetek befizetései358 000,0
3Biztosítási adó219 400,0
6Honvédelmi Alap központi támogatása264 600,0
LI. HONVÉDELMI ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés357 957,7842 000,0484 042,3
Hazai felhalmozási költségvetés484 042,30,0-484 042,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LI. fejezet összesen842 000,0842 000,00,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
LXII. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS ALAP
1Kutatási Alaprész44 339,02 961,0
2Innovációs Alaprész44 269,74 586,8
3Befizetés a központi költségvetésbe14 100,0
4Alapkezelőnek átadott pénzeszköz2 514,3
9Nemzeti Laboratóriumok Alaprész12 727,2720,8
19Innovációs járulék141 900,0
20Egyéb bevételek824,0176,0
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés117 950,2142 724,024 773,8
Hazai felhalmozási költségvetés8 268,6176,0-8 092,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXII. fejezet összesen126 218,8142 900,016 681,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
LXIII. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
1Foglalkoztatási támogatások5 400,03 600,0
2Szakképzési támogatások43 144,02 000,0
3Passzív kiadások, álláskeresési támogatások115 700,0
4Bérgarancia kifizetések2 500,0
5Működtetési célú kifizetések800,0
6Start-munkaprogram114 944,02 856,0
7EU-s elő- és társfinanszírozás84 980,020,0
8Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése59 500,0500,0
9Egyéb bevétel1 499,01 501,0
11Bérgarancia támogatás törlesztése400,0
12Társadalombiztosítási járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot
megillető része
361 100,0
16Válsághelyzeti támogatás200,0
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés367 668,0422 499,054 831,0
Hazai felhalmozási költségvetés8 476,02 001,0-6 475,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXIII. fejezet összesen376 144,0424 500,048 356,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
LXV. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
2Költségvetési támogatás
3Eseti támogatás52 934,89 100,4
4Nemzetpolitikai célú támogatások36 490,28 950,4
5Működtetési célú kifizetések2 383,8
6Rákóczi Szövetség támogatása1 850,0150,0
7Tematikus programok támogatása2 000,0
8Magyarság Háza program támogatása246,6
9Határtalanul! program támogatása9 964,2
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés52 934,852 934,80,0
Hazai felhalmozási költségvetés9 100,49 100,40,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXV. fejezet összesen62 035,262 035,20,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
LXVI. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
1Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése3 844,9
2Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása1 000,0
3Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása6 000,0
4Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése52,9
5RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT
üzemeltetési kiadásai
7 366,8
6Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások
támogatása
1 231,6
7Alapkezelőnek működési célra83,5
9Nukleáris üzemanyag-ciklus lezárása31,7
15Nukleáris létesítmények befizetései31 070,0
16Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése7,1
18Költségvetési támogatás80 800,0
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés8 713,6111 877,1103 163,5
Hazai felhalmozási költségvetés10 897,80,0-10 897,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXVI. fejezet összesen19 611,4111 877,192 265,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
LXVII. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1Alapból nyújtott támogatások7 712,1
2Működési kiadások1 104,740,5
4Kulturális célú központi költségvetési szervek működési
kiadásainak támogatása
245,0
6Egyéb bevételek300,0
7Játékadó NKA-t megillető része11 600,0
9Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó
befizetések
2 600,0
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés9 061,814 500,05 438,2
Hazai felhalmozási költségvetés40,50,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXVII. fejezet összesen9 102,314 500,05 397,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXXI. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része1 968 400,0
2Társadalombiztosítási járulék Ny. Alapot megillető része és
nyugdíjjárulék
2 456 900,0
3Egyéb járulékok és hozzájárulások
2Megállapodás alapján fizetők járulékai900,0
5Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher42 200,0
5Késedelmi pótlék, bírság6 300,0
6Költségvetési hozzájárulások
7Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel652 559,0
8Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása418 000,0
9Nyugdíjprémium céltartalék támogatása1 000,0
7Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
3Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek8 300,0
2Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
1Nyugellátások
1Öregségi nyugdíj
1Korhatár felettiek öregségi nyugdíja4 178 700,0
2Nők korhatár alatti nyugellátása440 800,0
3Hozzátartozói nyugellátás
1Árvaellátás48 900,0
2Özvegyi nyugellátás457 800,0
4Egyösszegű méltányossági kifizetések
2Egyszeri segély600,0
5Nyugdíjprémium céltartalék1 000,0
6Tizenharmadik havi nyugdíj418 000,0
4Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
4Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
2Postaköltség6 700,0
3Egyéb kiadások2 070,0
3Vagyongazdálkodás3,014,0
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés5 554 573,05 554 573,00,0
Hazai felhalmozási költségvetés0,00,00,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXXI. fejezet összesen5 554 573,05 554 573,00,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXXII. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része779 700,0
2Társadalombiztosítási járulék E. Alapot megillető része és
egészségbiztosítási járulék
1 671 000,0
3Egyéb járulékok és hozzájárulások93 000,0
5Késedelmi pótlék, bírság3 700,0
6Költségvetési hozzájárulások
6Járulék címen átvett pénzeszköz567 866,2
10Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel, egészségügyi
feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás
694 252,3
7Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések, kifizetések visszatérítése
és egyéb térítési díj bevétel
12 749,8
8Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
1Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések41 446,3
2Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és
forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással
kapcsolatos bevételek
76 991,8
3Nagyértékű gyógyszerfinanszírozást biztosító gyógyszergyártói és
forgalmazói befizetések
4Szerződések szerinti és egyéb gyógyászati segédeszköz
forgalmazással kapcsolatos bevételek
9Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése8 657,3
10Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése230,0
12Népegészségügyi termékadó83 300,0
2Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
1Csecsemőgondozási díj154 303,9
2Táppénz225 218,1
3Egyszeri segély450,0
4Kártérítési és baleseti járadék11 535,0
5Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj343 113,5
6Rokkantsági, rehabilitációs ellátások374 579,1
7Gyógyító-megelőző ellátás
1Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás257 701,1
2Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem27 283,3
3Fogászati ellátás87 563,2
4Otthoni szakápolás6 480,8
5Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás9 796,9
6Művesekezelés27 771,1
7Célelőirányzatok754 142,3
8Mentés45 560,5
9Laboratóriumi ellátás24 266,1
10Összevont szakellátás928 123,5
12Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék7 281,1
14Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás129 659,8
8Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása3 997,6
9Anyatej-ellátás200,0
10Gyógyszertámogatás
1Gyógyszertámogatás kiadásai353 570,7
2Gyógyszertámogatási céltartalék118 438,1
11Gyógyászati segédeszköz támogatás
2Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és kölcsönzés
támogatása
61 385,7
3Egyedi készítésű gyógyászati segédeszköz támogatás23 092,0
12Utazási költségtérítés5 218,2
13Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett
ellátások kiadásai
1Sürgősségi ellátás20 166,9

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXXII. F E J E Z E T2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése100,0
3Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások, igénybevett
egészségügyi szolgáltatások
3 019,2
14Természetbeni ellátások céltartaléka4 000,0
15Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
1Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés4 623,6
2Postaköltség3 853,6
3Egyéb kiadások631,2
5Gyógyszertárak juttatása és szolgáltatási díja8 800,0
3Vagyongazdálkodás12,813,7
5Egészségbiztosítási költségvetési szervek
1Központi hivatali szerv419,8226,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 645,1
9Egyéb működési kiadások2 519,2
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés4 033 103,24 033 329,2226,0
Hazai felhalmozási költségvetés226,00,0-226,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXXII. fejezet összesen4 033 329,24 033 329,20,0
Központi alrendszerKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés32 492 335,632 492 335,60,0
Hazai felhalmozási költségvetés3 472 726,61 621 525,5-1 851 201,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés3 793 525,32 244 491,6-1 549 033,7
Központi alrendszer összesen39 758 587,536 358 352,7-3 400 234,8

2. melléklet a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

millió forintban

Fejezet megnevezéseBefizetési kötelezettség összege
Igazságügyi Minisztérium713,2
Miniszterelnökség32 218,1
Agrárminisztérium11 474,8
Honvédelmi Minisztérium3 597,5
Belügyminisztérium23 813,2
Pénzügyminisztérium11 603,6
Építési és Közlekedési Minisztérium15 128,7
Energiaügyi Minisztérium20 743,9
Külgazdasági és Külügyminisztérium25 858,1
Kulturális és Innovációs Minisztérium34 201,5
Miniszterelnöki Kabinetiroda34 472,9
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal21,0
Gazdaságfejlesztési Minisztérium14 190,2
Központi Statisztikai Hivatal462,7
Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal1 503,8
Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap12 671,5
Bethlen Gábor Alap6 227,9
Nemzeti Kulturális Alap913,8
Egészségbiztosítási Alap (központi hivatali szerv)183,7
Összesen250 000,0

3. melléklet a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól

ABCD
11.A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól:
2X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
3Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján teljesítendő fizetési kötelezettségek (20. cím, 5. alcím)
4XI.MINISZTERELNÖKSÉG fejezetben
5Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (30. cím, 1. alcím, 30. jogcímcsoport, 3. jogcím)
6XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM fejezetben
7Állat-, növény- és GMO-kártalanítás (20. cím, 6. alcím)
8XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezetben
9Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (8. cím, 2. alcím, 39. jogcímcsoport)
10XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
11Gyermekvédelmi Lakás Alap (20. cím, 32. alcím, 5. jogcímcsoport)
12XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
13Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok (25. cím, 1. alcím)
14Céltartalékok (26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport)
15Járványügyi kiadások (26. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport)
16Családi támogatások (26. cím, 5. alcím, 1. jogcímcsoport)
17Korhatár alatti ellátások (26. cím, 5. alcím, 2. jogcímcsoport)
18Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (26. cím, 5. alcím, 3. jogcímcsoport)
19Közgyógyellátás (26. cím, 5. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. jogcím)
20XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
21Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása (21. cím, 5. alcím)
22XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM fejezetben
23Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása (20. cím, 9. alcím, 6. jogcímcsoport)
24Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás (20. cím, 9. alcím, 7. jogcímcsoport)
25Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása (20. cím, 9. alcím, 8. jogcímcsoport)
26GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (20. cím, 9. alcím, 10. jogcímcsoport)
27XXIII. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
28Peres ügyek (11. cím, 3. alcím)
29Gazdaságfejlesztési célú nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő kiadások (11. cím, 4. alcím)
30XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezetben
31Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (1. cím)
32A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (2. cím)
33Jutalékok és egyéb költségek (3. cím, 1. alcím)
34Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások (3. cím, 2. alcím)
35XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezetben
36Babaváró támogatások (24. cím)
37Diákhitel konstrukciók támogatása (25. cím)
38Lakástámogatások (29. cím)
39Szociálpolitikai menetdíj támogatás (31. cím)
40Felszámolásokkal és szanálással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport)
41Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (32. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
42Egyéb vegyes kiadások (32. cím, 1. alcím, 11. jogcímcsoport)
431% SZJA közcélú felhasználása (32. cím, 1. alcím, 12. jogcímcsoport)
44Mehib és Eximbank behajtási jutaléka (32. cím, 1. alcím, 19. jogcímcsoport)
45Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés (32. cím, 1. alcím, 22. jogcímcsoport)
46Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (33. cím)
47Pénzbeli kárpótlás (34. cím)
48Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása (35. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
49Nyugdíjprémium céltartalék támogatása (35. cím, 1. alcím, 7. jogcímcsoport)
50Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai (36. cím)
51Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (37. cím)
52Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások (38. cím)
53Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása (40. cím)
54Követeléskezelés költségei (41. cím)
55Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása (42. cím, 3. alcím)
56XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezetben
57Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások (1. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 3. jogcím)
58ÁFA elszámolás (1. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 7. jogcím)
59XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezetben
60Bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 4. alcím, 5. jogcímcsoport)
61LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezetben
62Passzív kiadások, álláskeresési támogatások (3. cím)
63Bérgarancia kifizetések (4. cím)
64EU-s elő- és társfinanszírozás (7. cím)
ABCD
65LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben
66Öregségi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
67Hozzátartozói nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
68Nyugdíjprémium céltartalék (2. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)
69Tizenharmadik havi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
70Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (2. cím, 4. alcím)
71Vagyongazdálkodás (3. cím)
72LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben
73Csecsemőgondozási díj (2. cím, 1. alcím)
74Táppénz (2. cím, 2. alcím)
75Kártérítési és baleseti járadék (2. cím, 4. alcím)
76Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj (2. cím, 5. alcím)
77Rokkantsági, rehabilitációs ellátások (2. cím, 6. alcím)
78Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása (2. cím, 8. alcím)
79Anyatej-ellátás (2. cím, 9. alcím)
80Utazási költségtérítés (2. cím, 12. alcím)
81Sürgősségi ellátás (2. cím, 13. alcím, 1. jogcímcsoport)
82Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások, igénybevett egészségügyi szolgáltatások (2. cím, 13. alcím, 3. jogcímcsoport)
83Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (2. cím, 15. alcím, 1. jogcímcsoport)
84Postaköltség (2. cím, 15. alcím, 2. jogcímcsoport)
85Egyéb kiadások (2. cím, 15. alcím, 3. jogcímcsoport)
86Vagyongazdálkodás (3. cím)
872.Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető:
88VI. BÍRÓSÁGOK fejezetben
89A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel célelőirányzata (3. cím, 4. alcím)
90VIII. ÜGYÉSZSÉG fejezetben
91Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata (3. cím, 4. alcím)
92XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezetben
93Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei (30. cím, 5. alcím)
94XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM fejezetben
95Peres ügyek (20. cím, 8. alcím)
96XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezetben
97NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (8. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport)
98Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások (8. cím, 2. alcím, 43. jogcímcsoport)
99XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
100Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20. cím, 1. alcím, 50. jogcímcsoport)
101Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások (20. cím, 21. alcím)
102A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások (20. cím, 22. alcím)
103Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás (20. cím, 31. alcím, 1. jogcímcsoport)
104Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás (20. cím, 31. alcím, 2. jogcímcsoport)
105Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása (20. cím, 32. alcím, 1. jogcímcsoport)
106Peres ügyek (20. cím, 35. alcím)
107XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
108Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj (11. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport)
109M5, M6 autópálya rendelkezésre állási díjak (11. cím, 3. alcím, 2. jogcímcsoport)
110XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
111Kötött segélyhitelezés (7. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport)
112Peres ügyek (7. cím, 5. alcím)
113XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM fejezetben
114Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása (20. cím, 14. alcím)
115XXIII. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
116Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése (11. cím, 2. alcím)
117XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezetben
118Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak (1. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport, 8. jogcím)
119L. REZSIVÉDELMI ALAP fejezetben
120Lakossági rezsivédelem (1. cím)
121Központi költségvetési szervek kompenzációja (2. cím)
122Önkormányzatok kompenzációja (3. cím)
123Egyházi és civil intézményfenntartók támogatása (4. cím)
124Állami tulajdonú társaságok támogatása (5. cím)
125LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezetben
126Start-munkaprogram (6. cím)
127Válsághelyzeti támogatás (16. cím)
ABCD
1283.Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében, illetve ha az átcsoportosítási szabályokban foglalt lehetőségek kimerültek, az együttes eredeti kiadási előirányzat 30%-ig az államháztartásért felelős miniszter engedélye, e fölött a Kormány döntése alapján túlléphető:
129XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM fejezetben
130Uniós programok kiegészítő támogatása (21. cím, 2. alcím)
131XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
132Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások (21. cím, 4. alcím)
133Belügyi Alapok 2014-2020 (21. cím, 5. alcím)
134Belügyi Alapok 2021-2027 (21. cím, 6. alcím)
135XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
136Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) (8. cím, 3. alcím)
137XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK fejezetben
138Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) (3. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
139Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) (3. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport)
140Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) (3. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
141Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) (3. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport)
142Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) (3. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)
143Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) (3. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
144Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) (3. cím, 1. alcím, 7. jogcímcsoport)
145Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) (3. cím, 1. alcím, 8. jogcímcsoport)
146Európai Területi Együttműködés (2014-2020) (3. cím, 2. alcím)
147Európai Területi Együttműködés (2021-2027) (3. cím, 3. alcím)
148EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 (3. cím, 4. alcím)
149Svájci-Magyar Együttműködési Program II. (3. cím, 5. alcím)
150Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020 (3. cím, 6. alcím)
151Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-2027 (3. cím, 7. alcím)
152Vidékfejlesztési Program (3. cím, 8. alcím, 1. jogcímcsoport)
153Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (3. cím, 8. alcím, 2. jogcímcsoport)
154Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (3. cím, 8. alcím, 3. jogcímcsoport)
155KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései (3. cím, 8. alcím, 4. jogcímcsoport)
156Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 1. jogcímcsoport)
157Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 2. jogcímcsoport)
158Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 3. jogcímcsoport)
159Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 4. jogcímcsoport)
160Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 6. jogcímcsoport)
161Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 7. jogcímcsoport)
162Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 8. jogcímcsoport)
163Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) (3. cím, 10. alcím)
164Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014-2020) (3. cím, 11. alcím)
165Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021-2027) (3. cím, 12. alcím)
1664.A gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlásával összefüggésben az egészségbiztosításért felelős miniszter engedélyével, az államháztartásért felelős miniszter egyetértése mellett túlléphető:
167XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
168Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése (21. cím, 7. alcím)
1695.A nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek évközi ellátás-emelése végrehajtásával összefüggésben tételes elszámolás alapján a nyugdíjpolitikáért felelős miniszter engedélyével túlléphető:
170XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
171Egyéb térítések (26. cím, 5. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. jogcím)
1726.A 3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen nyújtott támogatásokkal összefüggésben az államháztartásért felelős miniszter engedélyével túlléphető:
173IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezetben
174A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása (2. cím, 1. alcím)

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 36/2023. (II. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.02.11.

Tartalomjegyzék