622/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 14. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A hallgatói hitel törlesztőrészletének alapja - a (3) bekezdésben szabályozott esetet kivéve - a tárgyévet megelőző második évben:]

"d) a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 2022. augusztus 31-én hatályos 10. § (3) bekezdése szerinti jövedelem, a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény 9. § (3) bekezdése szerinti jövedelem."

2. § A Korm. r. 29/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az (1) bekezdés szerinti hallgatói hitel kamatát az állam a központi költségvetés terhére, általános kamattámogatás formájában átvállalja az e § szerinti hitelfelvevőtől a kötött felhasználású hitelre vonatkozó szabályok szerint."

3. § A Korm. r. a Záró rendelkezések alcímet megelőzően a következő 21. alcímmel egészül ki:

"21. A szabad felhasználású hallgatói hitel általános kamattámogatása

29/B. § (1) Az állam - az 5. § (4) bekezdésétől eltérően - általános kamattámogatást biztosít a szabad felhasználású hallgatói hitelt igénybe vevők részére 2023. január 1-től 2023. június 30-ig. A hitelfelvevő által fizetendő ügyleti kamat mértéke ebben a kamatperiódusban 4,99 százalék. A szabad felhasználású hallgatói hitel 6. §-ban meghatározott rendelkezések szerint megállapított kamata és a hitelfelvevő által fizetendő, 4,99 százalékos kamat különbözetét az állam a központi költségvetés terhére átvállalja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott általános kamattámogatás elszámolására a 29. §-ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni."

4. § A Korm. r.

a) 18/D. § (5) bekezdésében a "valamint a családpolitikáért felelős miniszternek" szövegrész helyébe az "a családpolitikáért felelős miniszternek, valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszternek" szöveg,

b) 23/E. §-ában, 25. § (5) bekezdésében és 29. § (6) bekezdésében az "államháztartásért felelős miniszternek" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszternek, valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszternek" szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök