69/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésről és a mentesség megtartásáról szóló 49/2002. (V. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésről és a mentesség megtartásáról szóló 49/2002. (V. 24.) FVM rendelet

a) 12. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 20. §-ában az "a Földművelésügyi Minisztériumnak" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak" szöveg,

c) 20. §-ában és 5. számú mellékletében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter