49/2002. (V. 24.) FVM rendelet

a szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésről és a mentesség megtartásáról

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-ának 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §[1]

E rendelet hatálya a baromfitífusz kórokozói (Salmonella Gallinarum és Salmonella Pullorum) elleni védekezésre terjed ki.

Fogalommeghatározások

2. §

E rendelet alkalmazásában

1. üzem: mezőgazdasági létesítmény, amelyben baromfit tenyésztenek, száznál több házityúkot tartanak, keltetnek, tojást csomagolnak vagy elosztanak,

2. állomány: az adott üzemen belül, egy épületben/légtérben tartott állatok összessége,

3.[2]

4.[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

BAROMFITÍFUSZ ELLENI VÉDEKEZÉS

12. §

(1) A házityúkban, pulykában, fácánban és gyöngytyúkban (a továbbiakban: baromfi) előforduló, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum okozta, a csibékben vérfertőzéssel járó, felnőtt állatokban idült formában jelentkező betegség (a továbbiakban: baromfitífusz) ellen a védekezés minden tenyészállományban és keltetőüzemben kötelező.

(2)[13] A mentesítést az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal) irányítja és felügyeli.

13. §

(1) Baromfitífuszban beteg az a baromfi, amely a betegségre utaló klinikai tüneteket, vagy kórbonctani elváltozásokat jellegzetesen mutatja, vagy amelyből a laboratórium a kórokozót (Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum) kimutatta.

(2) Baromfitífusszal fertőzött az a baromfi,

a) amelynek vérsavójából a kórokozóval szembeni ellenanyagot kétséget kizáróan kimutatták, vagy

b) az elhullott, levágott egyed szerveiben a betegségre jellemző, vagy arra gyanút keltő elváltozások vannak, és bakteriológiai vizsgálat a kórokozót kimutatta, vagy

c) amelyből, illetve váladékaiból, függetlenül a kórbonctani elváltozásoktól, a kórokozó kimutatható volt.

(3) Baromfitífusszal fertőzött az a tojás, amelyből a baromfitífusz kórokozóját izolálták.

(4) Baromfitífusszal fertőzött az a - szalmonellózis ellen nem vakcinázott - tenyészállomány, melynek bármelyik vérvizsgálatakor a pozitív eredményt adó egyedek száma meghaladja a három százalékot, vagy az állományban beteg állatokat találtak.

(5) Baromfitífusz fertőzöttségre gyanús az a - szalmonellózis ellen nem vakcinázott - tenyészállomány, amelynek bármelyik vérvizsgálatakor a pozitív eredményt adó egyedek száma meghaladja törzs- és nagyszülőpár állományok esetében a fél, szülőpár állományok esetében az egy százalékot.

14. §[14]

(1)[15] A baromfitífusz elleni védekezésben való részvételre írásban kell az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnál (a továbbiakban: járási hivatal) bejelentkezni.

(2) Az üzemnek - külön jogszabály szerint kapott kódszám alapján - azonosíthatónak kell lenni. E kódszám alkalmazása biztosítja, hogy a vizsgálatra küldött anyag az állatok tartási helyéig azonosítható legyen.

(3)[16] A vizsgálatokhoz szükséges minták vételének időpontját a járási hivatalnak előzetesen be kell jelenteni. A minták vételét az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által erre feljogosított állatorvos végzi.

15. §

(1) A fertőzöttség felderítése bakteriológiai és vérvizsgálatok segítségével történik.

(2) A laboratóriumi vizsgálatok díjkötelesek. A vizsgálatok díja a tulajdonost terheli, mértékéről külön jogszabály rendelkezik.

16. §

(1) Vérvizsgálatokat kell végezni a tenyésztojást termelő állományokban:

a) először a tojásrakás megkezdése előtt három héttel,

b) másodszor akkor, amikor az állomány kb. 20-25%-a már megkezdte a tojástermelést.

(2) Azokban az állományokban, ahol a szalmonellózis elleni védekezés érdekében az állományt vakcinázni kívánják és ezért szerológiai áthangolódásra lehet számítani:

a) a vérvizsgálatokat, vagy a vakcinázás előtt kell elvégezni, vagy bakteriológiai vizsgálattal (befulladt tojások és az élet első öt napja alatt elhullott csibék) kell helyettesíteni,

b)[17] legalább húsz, a baromfitífusz vérvizsgálatokban pozitívnak bizonyuló állat vérsavójából a Salmonella gallinarum fertőzöttség kizárására irányuló, laboratóriumi szerológiai vizsgálatot kell végeztetni.

(3) A nem vakcinázott állományokban az első alkalommal az állomány tíz százalékát kell vizsgálat alá vonni, ha nincs pozitív reakció, ugyanennyit kell vizsgálni a második alkalommal is. Pozitív reakció esetén a vizsgálatot mindkét alkalommal az egész állományra ki kell terjeszteni.

(4)[18] Ha valamely nem vakcinázott tenyészállomány bármely vérvizsgálata során a pozitív reakciót adó egyedek száma meghaladja a három százalékot, a pozitív állatokat el kell különíteni és maradandóan, jól azonosítható módon meg kell jelölni. Valamennyi pozitív állatból vért kell venni és azt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriumaiba kell küldeni további, a Salmonella gallinarum fertőzöttség kizárására irányuló, szerológiai vizsgálatok céljára. A vizsgáló laboratóriummal közölni kell a Salmonella gallinarum pozitív egyedek százalékarányát. További kételyek esetén a pozitív állatok a laboratóriumi, bakteriológiai vizsgálatát is el kell végezni.

(5) Ha a nem vakcinázott tenyészállományban három százaléknál nagyobb a pozitív állatok aránya, a velük egy légtérben tartott állományt is fertőzöttnek kell tekinteni.

(6) Ha az állományból származó, a kelés során befulladt tojásokból, vagy a nevelés első öt napjában elhullott csibékből a bakteriológiai vizsgálat a baromfitífusz kórokozóját kimutatta, az állományt fertőzöttnek kell minősíteni.

(7) Baromfiállományokból származó tenyésztojásokat gépi keltetésre felhasználni, vagy forgalomba hozni csak a baromfitífusz-mentesség igazolása mellett szabad. A tenyésztojásokat darabonként, külön jogszabály szerint kapott kódszám alapján maradandóan meg kell jelölni, hogy a keltetőben eredetük a származási állományukig visszavezethető legyen.

(8)[19] A napos tenyészbaromfit fogadó üzemben az ellátó magánállatorvos köteles a naposbaromfi-állomány baromfitífusz szempontjából történő ellenőrzése céljából, a nevelés első öt napjában elhullott egyedek közül legalább egy alkalommal a következő számú hullát vizsgáló laboratóriumba küldeni:

a) napi tíz hulláig valamennyit,

b) napi tizenegy-ötven hulláig legalább tízet,

c) napi ötvenegy hullán felül minden ötödik, de egy időben legfeljebb ötven hullát.

A baromfi tenyészállományok minősítése

17. §

(1) A baromfi tenyészállományokat baromfitífusz szempontjából minősíteni kell.

(2) Mentesnek számít az állomány, ha

a) a baromfi-törzstenyésztő (pedigré vagy nagyszülőpárokat tartó) telepeken a tenyésztésbevétel előtt elvégzett két vizsgálat során a pozitív reakciót adó egyedek száma együttvéve nem haladja meg az állomány fél százalékát, és a pozitív reakciót adó egyedeket azonnal eltávolították;

b) a szülőpárokat tartó és a keltetőtojás-termelő telepekről származó tenyésztojás baromfitífusztól mentes állománytól származik, és nem vakcinázott állomány esetén, a tenyésztésbevétel előtt elvégzett két vizsgálat során a pozitív reakciót adó egyedek száma együttvéve nem haladta meg az állomány egy százalékát, és a pozitív állatokat azonnal eltávolították;

c) az a) és b) pontban foglaltakon túl az állományból származó keltetett, befulladt tojásokban, illetve a kikeltetett baromfiak életének első öt napjában végzett bakteriológiai vizsgálatok Salmonella gallinarumra, Salmonella pullorumra negatív eredményre vezettek.

(3)[20] Baromfitífusz mentesség esetében a járási hivatal az 5. számú melléklet szerinti igazolást állítja ki.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv feladatai[21]

18. §

(1)[22] A baromfitífusz elleni védekezést a járási hivatal felügyeli. Nyilvántartást vezet az illetékességi területén található tenyészbaromfi és keltetőüzemekről, valamint nyomon követi az állami állategészségügyi feladatokkal megbízott állatorvos által végzett vizsgálatok eredményei alapján az állományok minősítését.

(2) A nyilvántartásba vett keltetőüzemek rendszeres ellenőrzéséről a járási hivatal az állami állategészségügyi feladatokkal megbízott állatorvos útján gondoskodik. Az ellenőrzésről készült feljegyzésnek a következőket kell tartalmaznia:[23]

a) adatokat a keltetőüzemek higiéniai állapotáról (a tojások és a keltetőüzem keltetés előtti és utáni fertőtlenítéséről),

b) azt, hogy a tojások jelzettek-e, és a jelzésekből a tojások és a kiszállított naposcsibék származási helye egyértelműen megállapítható-e,

c)[24] a keltetőüzem eleget tesz-e a befulladt tojások előírás szerinti vizsgálatának (a tenyészállomány egy termelési ciklusa alatt legalább kétszer - kistermelők esetében három havonta - kell a befulladt tojásokat laboratóriumban mikrobiológiailag megvizsgáltatni; száz egyednél kisebb törzsállomány esetén húsz, száz-háromszáz közötti törzsállomány esetén ötven, háromszáz feletti törzsállomány esetén száz tojást kell vizsgálatra küldeni),

d) kellő gondossággal válogatják-e ki a kelésgyenge vagy az előírt súlyon aluli csibéket.

(3) A tojások keltetésre való gyűjtését és gépbe való berakását

a) meg kell tiltani, ha a tenyészállomány baromfitífusszal fertőzött, vagy nem minősített,

b) fel kell függeszteni, ha a tenyészállomány fertőzöttségre gyanús.

(4)[25] Fertőzöttségre gyanús állomány esetén újra el kell rendelni az állomány vizsgálatát, a pozitív vérvizsgálati eredményt adó állatok laboratóriumi bakteriológiai vizsgálatát; az eredményektől függően az állományt újra kell minősíteni és a tojások keltetését engedélyezni, vagy megtiltani.

(5)[26] Ha a hatósági ellenőrző vizsgálat eredménye meghaladja a három százalékos pozitivitást, vagy a pozitív eredményt adó tyúkokból a laboratóriumban kimutatták a baromfitífusz kórokozóját, értesíteni kell az érintett keltetőüzem helye szerint illetékes járási hivatalt, aki elrendeli a fertőzött, még keltetés alatt nem álló tojások étkezési célra történő értékesítését.

(6)[27] Ha a laboratórium a befulladt tojások vagy naposbaromfi-hullák vizsgálata során baromfitífuszt állapít meg, köteles értesíteni a járási hivatalt, aki gondoskodik az ilyen állomány tenyésztésből történő kizárásáról. Ha a tojások megjelölésének hiányában a pozitív eredményt adó befulladt tojások, illetve naposcsibe-hullák származási helye egyértelműen nem állapítható meg, a keltetőüzem költségére kell mindazon tenyészállományokat újraminősíteni, amelyek tojásait a fertőzöttnek minősült mintákkal együtt keltették.

Eljárás a beteg, fertőzött vagy fertőzöttségre gyanús állattal és állománnyal

19. §

(1) Brojler és árutojás-termelő állomány esetében a beteg vagy fertőzött egyedek megsemmisítése után az állományt gyógyszeres kezelésnek kell alávetni.

(2) Tenyészállomány esetében a három százaléknál magasabb szeropozitivitás, vagy bakteriológiai vizsgálattal megállapított betegség esetén a kérdéses állomány tojásai keltetésre alkalmatlanok.

(3) Tenyészállománynak szánt állomány esetében, ha a befulladt tojásból vagy naposbaromfiból kimutatták a betegség kórokozóját, a fertőzött törzstől származó, kikelt, és a még keltetés alatt álló tojásokból kikelő csirkék szállítása esetén, a keltetést végző köteles írásban értesíteni a fogadót a tojóállomány fertőzöttségéről. A leendő tulajdonos az ilyen származású csibék átvételét megtagadhatja, vagy ha átveszi azokat, köteles az átvett állományt haladéktalanul gyógykezelni. Ebben az esetben a keltetést végző írásban köteles a tulajdonossal közölni, hogy az ilyen állomány húsra értékesíthető, vagy árutojás-termelésre használható.

19/A. §[28]

Tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség

20. §[29]

A védekezés helyzetéről a vármegyei kormányhivatalok félévente jelentést küldenek az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú mellékletének 617-619. §-a és az azt megelőző cím, valamint 653. §-a és az azt megelőző cím hatályát veszti.

(2)[30] Ez a rendelet szabályozási körében az élelmiszerből származó fertőzések és mérgezések megelőzése érdekében az állatokban és állati eredetű termékekben előforduló meghatározott zoonózisok és meghatározott zoonózis-kórokozók elleni védekezési intézkedésekről szóló, 1992. december 17-i 92/117/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Vonza András s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 49/2002. (V. 24.) FVM rendelethez[31]

2. számú melléklet a 49/2002. (V. 24.) FVM rendelethez[32]

3. számú melléklet a 49/2002. (V. 24.) FVM rendelethez[33]

4. számú melléklet a49/2002. (V.24.) FVM rendelethez[34]

5. számú melléklet a 49/2002. (V. 24.) FVM rendelethez[35]

[36]
ÁLLATORVOSI IGAZOLÁS
Igazolom, hogy nevű és
című tulajdonos
...................................................... korú, ........................................................ fajtájú, db tyúkból
és ................................................ db kakasból, összesen db baromfiból
álló állományát megvizsgáltam.
Az állomány szeropozitivitását baromfitífusz szempontjából
....... év ............................ hó ........ napján %-ban
....... év ............................ hó ........ napján %-ban
állapítottam meg.
A vizsgálatok eredménye alapján az állomány tojásait baromfitífusz szempontjából keltetésre alkalmasnak
találtam.
................................,.........év...............................hónap.........nap
…………………………….
járási hivatalvezető
Magyarázat az 5. számú melléklethez:
A függelék szerinti "Állatorvosi Igazolást" négy példányban kell kiállítani:
- a tőpéldányt a járási hivatal iktatja,
- egy példány szolgálati úton az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró
vármegyei kormányhivatalhoz küldendő,
- két példány az állattartónál marad, és ebből egy példányt a tojásszállítmánnyal a keltetőnek vagy a
forgalmazónak kell küldeni."

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.01.07.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.07.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.07.

[4] A §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.07.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.07.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.07.

[7] A §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.07.

[8] A §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.07.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.07.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.07.

[11] A §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.07.

[12] A §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.07.

[13] Módosította a 69/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[14] Megállapította a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.07.

[15] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 36. § b) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[16] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 36. § c) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[17] Módosította a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet 11. § (6) bekezdése d) pontja. Hatályos 2008.01.07.

[18] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 18. § d) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[19] Módosította a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet 11. § (6) bekezdése g) pontja. Hatályos 2008.01.07.

[20] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 36. § d) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[21] A címet módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 18. § e) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[22] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 36. § e) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[23] A nyitó szövegrészt módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 36. § e) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[24] Módosította a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet 11. § (6) bekezdése h) pontja. Hatályos 2008.01.07.

[25] Módosította a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet 11. § (6) bekezdése d) pontja. Hatályos 2008.01.07.

[26] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 36. § f) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[27] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 36. § f) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[28] A §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.07.

[29] Módosította a 69/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b)-c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[30] Megállapította a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.01.07.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.07.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.07.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.07.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.07.

[35] Megállapította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 35. §-a (lásd 5. melléklet). Hatályos 2017.08.18.

[36] Módosította a 69/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék