80/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés d), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

a) 2. §-ában és 50/B. § (5) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 7/A. § (1) bekezdésében az "a földművelésügyi miniszterhez" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős miniszterhez" szöveg,

c) 12. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében, 14. § (1) bekezdés d) pontjában, 14. § (3) és (4) bekezdésében, 19. § (5) bekezdésében, 20. § (4) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésben, 39. § (1) bekezdésében, 41/A. § (7) bekezdésében, 48. § (1) bekezdésében, 50/B. § (2) és (3) bekezdésében, 54. § (1), (1a) és (3) bekezdésében, 5. számú melléklet B. rész X. pont 1. alpontjában és 7. számú mellékletében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter