90/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó állategészségügyi követelmények megállapításáról szóló 19/2005. (III. 22.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó állategészségügyi követelmények megállapításáról szóló 19/2005. (III. 22.) FVM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés a) és d) pontjában, 4. § (4) bekezdésében és 4. számú melléklet 1. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében az "a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i, 1999/468/EK tanácsi határozat (a továbbiakban: 1999/468 EK határozat) 5. és 7. cikke" szövegrész helyébe az "a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i, 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 5. és 10. cikke" szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében, 6. § c) pontjában, 7. § (2) bekezdés b) pontjában és 2. számú mellékletében foglalt táblázat g) pontjában az "az 1999/468/EK határozat 5. és 7." szövegrész helyébe az "a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. és 10." szöveg,

e) 4. § (4) bekezdésében az "az 1999/468/EK határozat 5. és 7. Cikkében" szövegrész helyébe az "a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. és 10. cikkében" szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter