110/2023. (III. 31.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbkt.) 1. §-ában foglaltakon túl az Fbkt. hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - kiterjed a földgázt felhasználó személyre azon földgáz felhasználása körében, amelyhez nem az alábbi ügyletek során jutott hozzá:

a) a földgáz egyetemes szolgáltató, a földgázkereskedő vagy a földgáztermelő a felhasználónak földgázt értékesít, vagy

b) a felhasználó földgázt hoz be harmadik országból, az Európai Unió tagállamából vagy a szervezett piacon földgázt vásárol.

(2) Az Fbkt. hatálya nem terjed ki

a) a földgáztermelőre a saját maga által termelt földgáz felhasználása körében és

b) a szállítási rendszerüzemeltetőre, valamint a földgázelosztóra a rendszeregyensúlyozási tevékenységéhez felhasznált földgáz körében.

(3) Az Fbkt. 7. § (1) bekezdésében foglalt eseteken túl a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) tagjává válik az a földgázt felhasználó személy is, amely a felhasznált földgázhoz nem az alábbi ügyletek során jutott hozzá:

a) a földgáz egyetemes szolgáltató, a földgázkereskedő vagy a földgáztermelő a felhasználónak földgázt értékesít, vagy

b) a felhasználó földgázt hoz be harmadik országból, az Európai Unió tagállamából vagy a szervezett piacon földgázt vásárol.

(4) A szövetségi tagság a (3) bekezdés esetében a földgázfelhasználás megkezdése időpontjában jön létre, és megszűnik, ha a földgázfelhasználás legalább 12 hónapig szünetel.

(5) A Szövetség részére tagi hozzájárulást fizet a (3) bekezdés szerinti tag, ha (3) bekezdés szerinti földgázt használ fel.

(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben a tagi hozzájárulás alapja a felhasznált földgáz mennyisége kilowattórában mérve.

(7) Az (5) bekezdés szerinti esetben a tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség a naptári negyedévben felhasznált mennyiségre vonatkozik.

(8) Az Fbkt. 9. § (1) és (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Szövetség (3) bekezdés szerinti tagja a naptári negyedévet követő hónap 20. napjáig köteles a Szövetségnek nyilatkozni arról, hogy a megelőző naptári negyedévben mennyi volt az Fbkt. hatálya alá tartozó, a tagi hozzájárulás fizetése alapjául szolgáló földgáz mennyisége, valamint benyújtani a nyilatkozatban foglaltakat alátámasztó adatokat a Szövetség Alapszabályában rögzítetteknek megfelelően. A Szövetség (3) bekezdés szerinti tagja a negyedéves nyilatkozatban közölt adatok alapján számítja ki az esedékes tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség összegét, és azt a naptári negyedévet követő hónap utolsó munkanapjáig köteles a Szövetség pénzforgalmi számlájára átutalni, azzal, hogy a tagi hozzájárulás megfizetésének időpontja az a nap, amikor a Szövetség számláján a befizetést jóváírják.

2. § Az Fbkt. 8. § (5) bekezdés a) pontjától eltérően a tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség az Fbkt. 8. § (2) bekezdés a)-c) pontja esetében - ha az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerinti teljesítés időpontja korábbi, mint az Áfa tv. szerint az elszámolással érintett időszak kezdete - az Áfa tv. szerinti elszámolással érintett időszak kezdő időpontjában, az ellenérték, illetve a részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre vonatkozik.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Ezt a rendeletet a hatálybalépését követően esedékes tagi hozzájárulási kötelezettségek tekintetében kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére