12/2023. (I. 20.) Korm. rendelet

egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában intézmény:

a) az államháztartásról szóló törvény szerinti, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv - ide nem értve a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 2. § 14. pontjában meghatározott külképviseletet -,

b) az a) pont szerinti költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi költségvetési szerv,

c) - a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével - azon gazdasági társaság, amely felett az állam vagy a helyi önkormányzat a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik,

d) a helyi önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv,

e) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerinti egyházi jogi személy, az Ehtv. 38/A. §-a szerinti jogi személy, az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (6) bekezdése alapján közszolgáltatást nyújtó alapítvány vagy egyesület, valamint az ezek fenntartásában lévő intézmény,

f) az országos, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat és az általa fenntartott intézmény.

2. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel az intézmény által a földgázkereskedővel árindexált beszerzési módszertan alapján megkötött, az árakat nem hirdetményi formában tartalmazó, e rendelet hatálybalépésekor hatályos földgáz-kereskedelmi szerződésben foglaltaktól eltérően az átadott földgáz egységárának meghatározása során 2023. március 1. napjától 2023. szeptember 30. napjáig a tárgyhónapra vonatkozóan

a) a TTF árindexált beszerzési módszertan alapján megkötött egyedi földgáz-kereskedelmi szerződésben meghatározott árképzési meghatározás helyett a TTF földgáz adott hónapokra vonatkozó ICE tőzsdei jegyzésár (3) bekezdés szerinti nyilatkozattételi határidőt követő 6. munkanapi publikációja szerinti Settle Price havi árak átlagát vagy

b) a VTP árindexált beszerzési módszertan alapján megkötött egyedi földgáz-kereskedelmi szerződésben meghatározott árképzési meghatározás helyett a VTP földgáz adott hónapokra vonatkozó ICE tőzsdei jegyzésár (3) bekezdés szerinti nyilatkozattételi határidőt követő 6. munkanapi publikációja szerinti Settle Price havi árak átlagát

c)[1] az a) és a b) pontban foglaltaktól eltérő egyéb árindexált beszerzési módszertan alapján megkötött egyedi földgáz-kereskedelmi szerződésben meghatározott árképzési meghatározás helyett az egyedi földgáz-kereskedelmi szerződésben megjelölt tőzsde szerinti földgáz adott hónapokra vonatkozó, az egyedi földgáz-kereskedelmi szerződésben megjelölt tőzsdére vonatkozó tőzsdei jegyzésár (3) bekezdés szerinti nyilatkozattételi határidőt követő 6. munkanapi publikációja szerinti Settle Price havi árak átlagát

kell alkalmazni.

(2) A (3) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén, e rendelet erejénél fogva a földgáz-kereskedelmi szerződéseket az (1) bekezdésben foglalt árképzéssel kell teljesíteni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti árképzés akkor alkalmazható, ha az intézmény az e rendelet hatálybalépését követő 5. munkanap végéig nyilatkozik a földgázkereskedő felé, hogy az 1. § szerinti intézménynek minősül, és az (1) bekezdés szerinti elszámolást igénybe veszi. A határidő jogvesztő.

(4) A (3) bekezdés szerinti nyilatkozat a földgázkereskedő által e célra biztosított elektronikus felületen keresztül, a felhasználó e-mail-címének megjelölésével és a földgázkereskedő által megadott, jogosultság fennállását igazoló, kitöltött űrlap csatolásával tehető meg, a más módon megtett nyilatkozat, igazolás érvénytelen. A nyilatkozattétel fogadását a földgázkereskedő elektronikus levélben igazolja vissza a nyilatkozatban megadott e-mail-címre.

(5) A földgázkereskedő az intézményt a nyilatkozatban megadott e-mail-címen az e rendelet hatálybalépését követő 14. munkanapig tájékoztatja az (1) bekezdés alapján alkalmazott árképzésről.

3. § Az intézmény az e rendelet alapján a földgáz-kereskedelmi szerződés részévé váló árképzésre tekintettel a Ptk. 6:60. § (2) bekezdésétől eltérően a bíróságtól a szerződés módosítását nem kérheti, valamint a szerződéstől nem állhat el.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 15/2023. (I. 25.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.01.26.