13/2023. (VI. 14.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának és szolgálati jelvényének rendszeresítéséről, valamint szolgálati igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjéről

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont a) és b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 14. és 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. megszemélyesítés: az adatok nélküli igazolvány ellátása a polgári nemzetbiztonsági szolgálatra, valamint a szolgálati igazolvány birtokosára vonatkozó adattartalommal;

2. polgári nemzetbiztonsági szolgálat:

a) az Alkotmányvédelmi Hivatal,

b) az Információs Hivatal,

c) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és

d) a Nemzeti Információs Központ.

2. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állománya tagjának (a továbbiakban: hivatásos állomány tagja) szolgálati igazolványa (a továbbiakban: szolgálati igazolvány) a polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állományába tartozáson túl a hivatásos állomány tagja fegyverviselésre való jogosultságát is igazolja.

3. § (1) A szolgálati igazolvány a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 18. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza

a) a polgári nemzetbiztonsági szolgálat címerét,

b) a hivatásos állomány tagja jogosultsági körét vagy állományviszonyának megnevezését,

c) az igazolvány érvényességi idejét,

d) az igazolvány kitöltésének dátumát,

e) az "AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSA NEMZETBIZTONSÁGI FELADATOT LÁT EL" feliratot, valamint

f) a gépi kódot.

(2) A szolgálati igazolvány adattartalmának részletes leírását az 1-4. melléklet határozza meg.

(3) A hivatásos állomány tagja szolgálati jelvényének (a továbbiakban: szolgálati jelvény) leírását az 5-8. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A hivatásos állomány tagját a Hszt. szerinti hivatásos szolgálati jogviszony (a továbbiakban: szolgálati jogviszony) létesítésekor az e rendeletben meghatározottak szerint kell szolgálati igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel, valamint bőrtokkal ellátni.

(2) A hivatásos állomány tagja a szolgálati igazolványt és a szolgálati jelvényt írásban, aláírásával igazoltan átveszi, amelyek őt szolgálati jogviszonya megszűnésének időpontjáig megilletik.

5. § (1) A szolgálati igazolvány elkészítéséhez szükséges adatok felvételéről a polgári nemzetbiztonsági szolgálat gondoskodik.

(2) A szolgálati igazolványok és szolgálati jelvények megrendeléséért, elkészíttetéséért, kiadásáért, naprakész nyilvántartásáért, visszavonásáért és cseréjéért a polgári nemzetbiztonsági szolgálat felel.

6. § (1) A szolgálati igazolvány megszemélyesítését a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat végzi.

(2) A szolgálati igazolvány kitöltéséhez szükséges adatokat a polgári nemzetbiztonsági szolgálat küldi meg a megszemélyesítést végző szerv részére.

(3) A szolgálati igazolvány első alkalommal történő kiadásával egyidejűleg, valamint az arcképmás, illetve a név megváltozása esetén az arcképmás és a saját kezű aláírásminta másolatát a személyi anyagban el kell helyezni.

(4) A szolgálati igazolvány és a szolgálati jelvény előállításának, valamint az azok tárolására szolgáló bőrtok legyártásának költségét a polgári nemzetbiztonsági szolgálat a saját költségvetéséből biztosítja.

(5) A hivatásos állomány tagját a szolgálati jogviszony létesítésekor térítésmentesen kell ellátni szolgálati jelvénnyel, szolgálati igazolvánnyal, valamint bőrtokkal.

(6) A szolgálati igazolvány érvényességének lejárta esetén a hivatásos állomány tagját térítésmentesen kell ellátni szolgálati igazolvánnyal.

7. § (1) A hivatásos állomány tagja a részére kiadott szolgálati igazolványt köteles jogszerűen és rendeltetésszerűen használni.

(2) A szolgálati igazolvány arra illetéktelen személy számára át nem adható, Magyarország területén kívülre nem vihető.

(3) A szolgálati igazolvány elvesztését, eltulajdonítását, megrongálódását, megsemmisülését a hivatásos állomány tagja a tudomására jutást követően haladéktalanul köteles jelenteni a közvetlen szolgálati elöljárójának és a polgári nemzetbiztonsági szolgálat ügyeleti szolgálatának.

(4) A szolgálati igazolvány elvesztését, eltulajdonítását - a szolgálati igazolvány körözésének elrendelése érdekében - a hivatásos állomány tagja a szolgálati igazolvány eltűnésének észlelését követően haladéktalanul köteles bejelenteni az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek. A hivatásos állomány tagja a bejelentésről készült irat másolatát köteles a polgári nemzetbiztonsági szolgálathoz eljuttatni.

(5) A szolgálati igazolvány elvesztése, eltulajdonítása, megrongálódása, megsemmisülése esetén a polgári nemzetbiztonsági szolgálat azonnal intézkedik e ténynek a személyügyi nyilvántartásba történő bejegyzése, a szolgálati igazolványhoz kapcsolódó jogosultságok letiltása, valamint a szolgálati igazolvány pótlása iránt.

(6) Az elveszett, de később megtalált szolgálati igazolványt a hivatásos állomány tagja haladéktalanul köteles leadni a polgári nemzetbiztonsági szolgálatnak.

(7) A szolgálati igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének, valamint megrongálódásának körülményeit a polgári nemzetbiztonsági szolgálat az esetleges fegyelmi és kártérítési felelősség megállapítása érdekében köteles kivizsgálni.

(8) A szolgálati jelvény használatára, kezelésére az (1)-(7) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

8. § (1) A szolgálati igazolvány visszavonásig vagy az azon feltüntetett érvényességi idő lejártáig érvényes.

(2) A polgári nemzetbiztonsági szolgálat a szolgálati igazolványt

a) a szolgálati jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a szolgálatteljesítés utolsó napján,

b) a hivatásos állomány olyan tagja esetében, akivel szemben nemzetbiztonsági kockázat feltárására alapozva a szolgálati kötelezettség teljesítése, illetve munkavégzés alóli mentesítésre kerül sor, e mentesség kezdő napját megelőző napon,

c) ha elveszett vagy eltulajdonították, majd megkerült, a megkerülését követően haladéktalanul,

d) ha megrongálódás vagy adatváltozás miatt cserére szorul, a csere napján,

e) ha az érvényességi idő közelgő lejárata miatt cserére szorul, és az érvényességi idő még nem járt le, a csere napján

visszavonja.

(3) A hivatásos állomány tagja a szolgálati igazolványát a polgári nemzetbiztonsági szolgálatnak megőrzésre leadja

a) a beosztásából történő felfüggesztése idejére a felfüggesztés kezdő napján,

b) a szolgálati jogviszonyának a szüneteltetése idejére az aktív szolgálata utolsó napján.

(4) A hivatásos állomány felfüggesztett, valamint a szolgálati jogviszonyát szüneteltető tagjának leadott szolgálati igazolványát a polgári nemzetbiztonsági szolgálat megőrzi. A felfüggesztést, valamint a szolgálati jogviszony szünetelésének megszüntetését követő első munkanapon a polgári nemzetbiztonsági szolgálat visszaadja a leadott szolgálati igazolványt a hivatásos állomány tagjának, vagy - ha a megőrzés ideje alatt bekövetkezett adatváltozás vagy az érvényességi idő lejárta miatt a szolgálati igazolvány cseréje válik szükségessé - gondoskodik a cseréről.

(5) A szolgálati igazolványt ki kell cserélni, ha az azon feltüntetett adatokban változás következett be, vagy megrongálódott. A hivatásos állomány tagja köteles haladéktalanul bejelenteni a polgári nemzetbiztonsági szolgálatnak, ha a szolgálati igazolványban szereplő adataiban változás következett be, vagy ha az igazolvány megrongálódott. Az adatváltozási bejelentéshez a csere indokát hitelt érdemlően tanúsító dokumentumot kell bemutatni.

(6) A polgári nemzetbiztonsági szolgálat a szolgálati igazolványon feltüntetett érvényességi idő lejártát megelőzően gondoskodik a szolgálati igazolvány cseréjéről.

9. § (1) A szolgálati jelvény visszavonásig érvényes.

(2) A polgári nemzetbiztonsági szolgálat a szolgálati jelvényt

a) a szolgálati jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a szolgálatteljesítés utolsó napján,

b) a hivatásos állomány olyan tagja esetében, akivel szemben nemzetbiztonsági kockázat feltárására alapozva a szolgálati kötelezettség teljesítése, illetve munkavégzés alóli mentesítésre kerül sor, e mentesség kezdő napját megelőző napon,

c) ha elveszett vagy eltulajdonították, majd megkerült, a megkerülését követően haladéktalanul,

d) ha megrongálódás miatt cserére szorul, a csere napján

visszavonja.

(3) A hivatásos állomány tagja a szolgálati jelvényét a polgári nemzetbiztonsági szolgálatnak megőrzésre leadja

a) a beosztásából történő felfüggesztése idejére a felfüggesztés kezdő napján,

b) a szolgálati jogviszonyának szüneteltetése idejére az aktív szolgálata utolsó napján.

(4) A hivatásos állomány felfüggesztett, valamint a szolgálati jogviszonyát szüneteltető tagjának leadott szolgálati jelvényét a polgári nemzetbiztonsági szolgálat megőrzi. A felfüggesztést, valamint a szolgálati jogviszony szünetelésének megszüntetését követő első munkanapon a polgári nemzetbiztonsági szolgálat visszaadja a leadott szolgálati jelvényt a hivatásos állomány tagjának.

(5) A szolgálati jelvényt ki kell cserélni, ha az megrongálódott. A hivatásos állomány tagja köteles haladéktalanul bejelenteni a polgári nemzetbiztonsági szolgálatnak, ha a szolgálati jelvénye megrongálódott.

10. § Ha a polgári nemzetbiztonsági szolgálat a szolgálati igazolvány és a szolgálati jelvény visszavonására intézkedik, a visszavonandó szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt a hivatásos állomány tagja köteles leadni a polgári nemzetbiztonsági szolgálat részére.

11. § (1) A hivatásos állomány azon tagját, akinek a szolgálati jogviszonya nyugállományba helyezésével szűnik meg, a szolgálati igazolvány visszavonásával egyidejűleg nyugdíjas-igazolvánnyal kell ellátni.

(2) A hivatásos állomány tagjának halála esetén a szolgálati igazolványt és a szolgálati jelvényt a polgári nemzetbiztonsági szolgálat visszavonja, és azt a hagyaték kezelésére jogosult személytől bekéri. A hagyaték kezelésére jogosult személy a visszavonandó szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt köteles leadni a polgári nemzetbiztonsági szolgálat részére.

12. § (1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálat az érvényüket vesztett szolgálati igazolványokat és szolgálati jelvényeket - a központi személyügyi nyilvántartásnak történő adatszolgáltatást követően - évente selejtezi.

(2) A selejtezésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek adatait a központi személyügyi nyilvántartásban kell rögzíteni. A selejtezési jegyzőkönyv egy példányát a selejtezéstől számított tíz évig meg kell őrizni. A központi személyügyi nyilvántartásban a szolgálati igazolvány, valamint a szolgálati jelvény visszavonásának okát, a selejtezés tényét, a selejtezési jegyzőkönyv nyilvántartási számát és a szolgálati igazolvány adataihoz tartozó tételszámot kell rögzíteni.

(3) A selejtezett szolgálati igazolványok és szolgálati jelvények megsemmisítéséről a polgári nemzetbiztonsági szolgálat gondoskodik a polgári nemzetbiztonsági szolgálatnál előírt szabályok szerint.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

14. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény az azon feltüntetett időpontig vagy visszavonásig érvényes.

15. §[1]

16. §[2]

17. §[3]

Rogán Antal s. k.,

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

1. melléklet a 13/2023. (VI. 14.) MK rendelethez

Az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának leírása

1. Az igazolvány felépítése:

1.1. Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, világoskék színű címsorban sötétkék felirattal ellátott többrétegű műanyag kártyaigazolvány.

1.2. Az első oldalon holografikus biztonsági elem található.

2. Az igazolvány első oldalának adattartalma:

2.1. az Alkotmányvédelmi Hivatal címere,

2.2. az "ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL" felirat,

2.3. a "FEGYVERVISELÉSRE JOGOSULT" felirat,

2.4. az állományviszony megnevezése,

2.5. arcképmás,

2.6. név,

2.7. rendfokozat megnevezése.

3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

3.1. az "ÉRVÉNYES:" felirat, mellette az érvényesség ideje,

3.2. sorszám,

3.3. a "SAJÁT KEZŰ ALÁÍRÁS" felirat, alatta a saját kezű aláírásminta digitalizált képe,

3.4. az "AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSA NEMZETBIZTONSÁGI FELADATOT LÁT EL" felirat,

3.5. a "KITÖLTÉS DÁTUMA:" felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,

3.6. az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

2. melléklet a 13/2023. (VI. 14.) MK rendelethez

Az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának leírása

1. Az igazolvány felépítése:

1.1. Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, világoskék színű címsorban sötétkék felirattal ellátott többrétegű műanyag kártyaigazolvány.

1.2. Az első oldalon holografikus biztonsági elem található.

2. Az igazolvány első oldalának adattartalma:

2.1. Magyarország címere és mellette a "MAGYARORSZÁG" felirat,

2.2. az Információs Hivatal címere,

2.3. az "INFORMÁCIÓS HIVATAL" felirat,

2.4. az állományviszony megnevezése,

2.5. arcképmás,

2.6. név,

2.7. rendfokozati jelző rövidítése, rendfokozat megnevezése,

2.8. sorszám,

2.9. az "ÉRVÉNYES:" felirat,

2.10. az érvényesség ideje,

2.11. a hivatásos állomány vezetői beosztású tagjai esetében a jobb alsó sarokban kb. 5 mm széles, negyed körívű, piros színű, hullámos szalagot formázó sáv.

3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

3.1. sorozatszám,

3.2. a "SAJÁT KEZŰ ALÁÍRÁS:" felirat, alatta a saját kezű aláírásminta digitalizált képe,

3.3. az "AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSA NEMZETBIZTONSÁGI FELADATOT LÁT EL" felirat,

3.4. a "FEGYVERVISELÉSRE JOGOSULT" felirat,

3.5. az "A TALÁLT IGAZOLVÁNYT A RENDŐRSÉGNEK ÁT KELL ADNI!" felirat,

3.6. a "KITÖLTÉS DÁTUMA:" felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,

3.7. az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

3. melléklet a 13/2023. (VI. 14.) MK rendelethez

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának leírása

1. Az igazolvány felépítése:

1.1. Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, világosbarna színű címsorban bordó felirattal ellátott többrétegű műanyag kártyaigazolvány.

1.2. Az első oldalon holografikus biztonsági elem található.

2. Az igazolvány első oldalának adattartalma:

2.1. a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat címere,

2.2. a "NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT" felirat,

2.3. a "FEGYVERVISELÉSRE JOGOSULT" felirat,

2.4. az állományviszony megnevezése,

2.5. arcképmás,

2.6. név,

2.7. rendfokozat megnevezése.

3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

3.1. az "ÉRVÉNYES:" felirat, mellette az érvényesség ideje,

3.2. sorszám,

3.3. a "SAJÁT KEZŰ ALÁÍRÁS:" felirat, alatta a saját kezű aláírásminta digitalizált képe,

3.4. az "AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSA NEMZETBIZTONSÁGI FELADATOT LÁT EL" felirat,

3.5. a "KITÖLTÉS DÁTUMA:" felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,

3.6. az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

4. melléklet a 13/2023. (VI. 14.) MK rendelethez

A Nemzeti Információs Központ hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának leírása

1. Az igazolvány felépítése:

1.1. Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, középbarna színű címsorban sötétbarna felirattal ellátott többrétegű műanyag kártyaigazolvány.

1.2. Az első oldalon holografikus biztonsági elem található.

2. Az igazolvány első oldalának adattartalma:

2.1. a Nemzeti Információs Központ címere,

2.2. a "NEMZETI INFORMÁCIÓS KÖZPONT" felirat,

2.3. a "FEGYVERVISELÉSRE JOGOSULT" felirat,

2.4. az állományviszony megnevezése,

2.5. arcképmás,

2.6. név,

2.7. rendfokozat megnevezése.

3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

3.1. az "ÉRVÉNYES:" felirat, mellette az érvényesség ideje,

3.2. sorszám,

3.3. a "SAJÁT KEZŰ ALÁÍRÁS:" felirat, alatta a saját kezű aláírásminta digitalizált képe,

3.4. az "AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSA NEMZETBIZTONSÁGI FELADATOT LÁT EL" felirat,

3.5. a "KITÖLTÉS DÁTUMA:" felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,

3.6. az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

5. melléklet a 13/2023. (VI. 14.) MK rendelethez

Az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állományú tagjai szolgálati jelvényének leírása

1. A szolgálati igazolvány bőrtokjának felső részében található plakett vastartalmú ötvözött lemezből sajtoló fémnyomással készül. A plakett fémlemez széle vékonyodó, lekerekített. A plakett felszínét szürkés-feketés fémes hatású bevonat borítja. A plakett optikailag két elkülöníthető részből, egy körből és a kör mögött található pajzsból áll. A pajzs alapvetően keskenyebb a körnél, annak alsó és felső széle azonban kilóg a logót tartalmazó kör alól. A pajzs felső íve enyhébb, az alsó szélét a pajzs szélességével azonos átlójú körív zárja.

2. A plakett látható részének mérete ennél csekély mértékben kisebb, a dombornyomott lemez a látható felület felé kúposodik.

3. A plakett alsó részét záró körív bal és jobb oldalán szimmetrikus, zöld színű tölgyfalevél ékítmények láthatók, amelyek az igazolványszámot fogják közre. A pajzs legalsó részében apró, szabályos négylevelű lóherén két, egymásra helyezett villás végződésű zászlószalag díszítőelem található.

4. A kör felső ívén körfeliratban a szolgálat megalakulásának évszáma, alsó ívén megnevezése látható, a jelvény középpontjában egy kiterjesztett szárnyú turulmadár található, amely csőrében István-kardot, karmai között pedig lovagi pajzsot és "A haza minden előtt!" feliratú szalagot tart. A lovagi pajzs 4/3 osztású, egymást váltó fehér és piros színű sávozással.

6. melléklet a 13/2023. (VI. 14.) MK rendelethez

Az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjai szolgálati jelvényének leírása

1. A szolgálati jelvény optikailag két elkülöníthető részből, egy körből és a kör mögött található pajzsból áll. A pajzs keskenyebb a kör átmérőjénél, annak alsó és felső széle azonban kilóg a kör alól. A pajzs alsó szélét a pajzs szélességével azonos, felső ívét nagyobb átlójú körív zárja.

2. A pajzs felső ívén "MAGYARORSZÁG" felirat olvasható. A pajzs alsó körívében, annak közepéből balra és jobbra kiterjedő, szimmetrikus, zöld színű tölgyfalomb ékítmények láthatók, amelyek a szolgálati igazolvány számának megfelelő, aranyszínű számsort fogják közre. A pajzs legalsó részében apró, szabályos négylevelű lóherén két, egymásra helyezett villás végződésű zászlószalag díszítőelem található.

3. A kör felső ívén "INFORMÁCIÓS HIVATAL" körfelirat, a jelvény középpontjában egy kiterjesztett szárnyú turulmadár található, amely csőrében István-kardot, karmai között pedig lovagi pajzsot és "A haza minden előtt!" feliratú szalagot tart. A lovagi pajzs 4/4 osztású, egymást váltó piros és ezüst/fehér színű sávozással.

7. melléklet a 13/2023. (VI. 14.) MK rendelethez

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományú tagjai szolgálati jelvényének leírása

1. A szolgálati jelvény ezüst/szürke színű, köriratában a szolgálat megnevezését és a megalakulásának dátumát tartalmazza.

2. Középen jobboldalra néző, kiterjesztett szárnyú turulmadár, amely csőrében István-kardot, karmai között pedig lovagi pajzsot és "Fortes fortuna adiuvat" feliratú szalagot tart. A lovagi pajzs 4/4 osztású, egymást váltó piros és ezüst/fehér színű sávozással. A jelvény felső harmada a jelvény sorszámát tartalmazza.

8. melléklet a 13/2023. (VI. 14.) MK rendelethez

A Nemzeti Információs Központ hivatásos állományú tagjai szolgálati jelvényének leírása

1. A szolgálati igazolvány bőrtokjának kihajtható részében található kör alakú, domborított plakett réztartalmú ötvözött lemezből sajtoló fémnyomással készül. A fémlemez széle enyhén lekerekített. A felszínén aranyszínű kontúrok látszanak, amelyek között a színezett felületeket zománc alkotja.

2. A plakett a Nemzeti Információs Központ címerét ábrázolja. A címerben szereplő sólyom lábai alatt stilizált szalag látható, amelyen gravírozott jelvényszám szerepel.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék