146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a 2-7. § szerinti ügyekre vonatkozó, személyes megjelenési kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezéseket az e rendeletben meghatározott kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint a településképi követelmények egyeztetésével kapcsolatos eltérő rendelkezések

2. § A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott tájékoztatás, véleménynyilvánítás és egyeztetés elektronikus úton is lefolytatható.

3. A közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott közmeghallgatással kapcsolatos eltérő szabályok

3. §[1]

4. §[2]

4. A helyi önkormányzat működésével kapcsolatos rendelkezések

5. §[3]

5. A társasházakra vonatkozó rendelkezések

6. § A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerinti közgyűlésen az érintett a jogait személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével gyakorolhatja a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 543/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatálytalan 2024.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 543/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatálytalan 2024.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 543/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatálytalan 2024.01.01.

Tartalomjegyzék