158/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt (a továbbiakban: Kvtv.) a 2. §-ban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

2. § (1) A Kvtv. 27. §-ában foglaltaktól eltérően, amennyiben a turizmusfejlesztési hozzájárulás 2023. évben pénzforgalmilag teljesülő bevétele meghaladja a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 7. Turizmusfejlesztési hozzájárulás alcím eredeti költségvetési bevételi előirányzata időarányosan számított részét, akkor a Kormány engedélyezheti a Kvtv. 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport (a továbbiakban: Turisztikai fejlesztési célelőirányzat) kiadási előirányzata megnövelését minden hónapban a 2023. április 1. és a tárgyhónap utolsó napja közötti időszakban pénzforgalmilag teljesült turizmusfejlesztési hozzájárulás, valamint a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 7. Turizmusfejlesztési hozzájárulás alcím eredeti költségvetési bevételi előirányzata tárgyhónap utolsó napjáig időarányosan számított összegének különbségével, melyből le kell vonni az e bekezdés alapján a Turisztikai fejlesztési célelőirányzaton korábban végrehajtott keretemelések összegét.

(2) Amennyiben a turizmusfejlesztési hozzájárulás 2023. december 20-ig pénzforgalmilag teljesült bevétele meghaladja a Turisztikai fejlesztési célelőirányzat kiadási előirányzatán az (1) bekezdés szerinti jogcímen rendelkezésre bocsátott összeget, az államháztartásért felelős miniszter legkésőbb 2023. december 22. napjáig megnövelheti a Turisztikai fejlesztési célelőirányzat kiadási előirányzatát a pénzforgalmilag teljesült bevétel, valamint a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 7. Turizmusfejlesztési hozzájárulás alcím eredeti bevételi előirányzatának az (1) bekezdés szerinti jogcímen rendelkezésre bocsátott összeggel növelt mértéke különbségének megfelelő összeggel.

(2a)[1] A Kvtv. 53. § (1) bekezdésétől eltérően a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2023. évben 3 500 000,0 millió forint.

(2b)[2] A Kvtv. 54. § (1) bekezdésétől eltérően a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2023. évben 4 300 000,0 millió forint.

(3)[3] A Kvtv. 54. § (2) bekezdésétől eltérően a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2023. évben 200 000,0 millió forint.

(4)[4] A Kvtv. 54. § (4) bekezdésétől eltérően az Etv. 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti felső határ a 2023. évben 1 200 000,0 millió forint.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § A 2. § (1) bekezdését első alkalommal 2023. április hónap tekintetében kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 488/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.11.03.

[2] Beiktatta a 488/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.11.03.

[3] Beiktatta a 312/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.07.15.

[4] Megállapította a 488/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.11.03.