159/2023. (XII. 27.) AM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet deregulációs szempontú módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet] 4. §-át megelőző, "Bejelentés állami elismerés céljából végzett fajtavizsgálatra" alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"Állami elismerés iránti kérelem"

2. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fajtajelölt állami elismerés iránti kérelmét a NÉBIH-hez kell benyújtani az általa rendszeresített és a honlapján közzétett, F 401 jelű elektronikus űrlapon."

3. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fajta állami elismerése meghosszabbítható, ha a NÉBIH által lefolytatott vizsgálat megállapítja, hogy a fajta eredeti fajtaleírásban rögzített tulajdonságai nem változtak meg. Az állami elismerés meghosszabbítása iránti, a fajta vizsgálatára kiterjedő kérelmet a fajta állami elismerésének lejárati időpontja előtt legalább két évvel kell a NÉBIH-hez benyújtani."

4. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 18/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fajta állami elismerése - az állami elismerés lejárta, az elismerés kérelemre történő visszavonása vagy nyilvántartásba vett fajtafenntartó hiánya miatti megszűnés esetén - megújítható, ha a NÉBIH által lefolytatott vizsgálat megállapítja, hogy a fajta eredeti fajtaleírásban rögzített tulajdonságai nem változtak meg. Az állami elismerés megújítása iránti kérelmet a NÉBIH-hez kell benyújtani a fajta állami elismerésének megszűnését követő 2 éven belül."

5. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet a következő 29/A. §-sal egészül ki:

"29/A. § A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet deregulációs szempontú módosításáról szóló 159/2023. (XII. 27.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő fajtavizsgálatok eredményei és - a csak DUS-vizsgálatra kötelezett fajták kivételével - a Fajtaminősítő Bizottság szakmai javaslata alapján a NÉBIH - amennyiben a bejelentő a bejelentését nem vonja vissza - erre irányuló külön kérelem nélkül döntést hoz az állami elismerés megadásáról vagy elutasításáról."

6. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

1. 1. § a) pontjában a "bejelentésére" szövegrész helyébe a "kérelmére" szöveg,

2. 3. § 5. pontjában a "fajtavizsgálatra bejelentett" szövegrész helyébe a "fajtavizsgálat iránti kérelemben bejelentett" szöveg,

3. 3. § 6. pontjában a "vizsgálatra bejelentett" szövegrész helyébe a "vizsgálat iránti kérelemben bejelentett" szöveg,

4. 4. § (2) bekezdés c) pontjában, 4. § (3) bekezdés a) pontjában, 4. § (5) bekezdésében, 5. § (2), (4), (5), (6) és (7) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 9. § (4) bekezdés b) pontjában, 11. § (1) és (3) bekezdésében, 12. § (2) és (5) bekezdésében, 13. § (1)-(3) bekezdésében, 14. §-ában, 18. § (4) bekezdés c) pontjában, 18/A. § (2) bekezdés c) pontjában, 20. § (1) bekezdés a) d), f) és g) pontjában, 22. § (1) bekezdés b) pontjában a "bejelentő" szövegrész helyébe a "kérelmező" szöveg,

5. 4. § (2) bekezdés f) pontjában, 4. § (4) és (5) bekezdésében, 4. § (6) bekezdés b) és c) pontjában, 4. § (9) bekezdésében, 5. § (3) és (4) bekezdésében, 16. §-ában a "bejelentés" szövegrész helyébe a "kérelem" szöveg,

6. 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "bejelentéshez" szövegrész helyébe a "kérelemhez" szöveg,

7. 4. § (9) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében a "bejelentett" szövegrész helyébe a "kérelemben bejelentett" szöveg,

8. 4. § (9) bekezdésében a "bejelenteni" szövegrész helyébe a "kérelmezni" szöveg,

9. 5. § (1) bekezdésében a "bejelentési" szövegrész helyébe a "kérelem benyújtására nyitva álló" szöveg,

10. 5. § (2) bekezdésében a "bejelentett" szövegrész helyébe a "kérelmezett" szöveg, a "bejelentésekor" szövegrész helyébe a "kérelmezésekor" szöveg,

11. 5. § (4) bekezdésében a "bejelentéseket" szövegrész helyébe a "kérelmeket" szöveg, a "bejelentésre" szövegrész helyébe a "kérelemre" szöveg, a "bejelentővel" szövegrész helyébe a "kérelmezővel" szöveg,

12. 5. § (5) és (6) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében a "bejelentést" szövegrész helyébe a "kérelmet" szöveg,

13. 6. § (1) és (2) bekezdésében, 17. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "bejelentésben" szövegrész helyébe a "kérelemben" szöveg,

14. 6. § (1) bekezdésében a "bejelentés időpontja" szövegrész helyébe a "kérelem beérkezésének időpontja" szöveg,

15. 8. § (1) bekezdésében a "bejelentett" szövegrész helyébe a "kérelemben bejelentett" szöveg, a "bejelentés sorrendjében" szövegrész helyébe a "bejelentés, illetve a kérelem beérkezésének sorrendjében" szöveg,

16. 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "bejelentések" szövegrész helyébe a "kérelmek" szöveg, az "a földművelésügyi" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős" szöveg,

17. 9. § (6) bekezdésében a "bejelentőnél" szövegrész helyébe a "kérelmezőnél" szöveg,

18. 12. § (2) bekezdésében a "bejelentővel" szövegrész helyébe a "kérelmezővel" szöveg,

19. 13. § (2) bekezdésében és 16. §-ában a "bejelentőnek" szövegrész helyébe a "kérelmezőnek" szöveg,

20. 13. § (2) bekezdésében a "bejelentésének" szövegrész helyébe az "állami elismerés iránti kérelme" szöveg,

21. 17. § (2) bekezdés c) pontjában és 26. § (4) bekezdésében a "bejelentő" szövegrészek helyébe a "kérelmező" szöveg,

22. 18. § (3) bekezdésében, 20. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 26. § (5) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg,

23. 20. § (1) bekezdés a) pontjában a "bejelentéskor" szövegrész helyébe a "kérelemben" szöveg,

24. 21. § (3) bekezdésében a "határozza meg" szövegrész helyébe a "határozza meg, a miniszter hagyja jóvá" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a) 17. § (3b) bekezdése,

b) 18. § (4) bekezdés a) pontja és

c) 19. § (1) bekezdése.

8. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter