160/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 525/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 525/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) Az Étv. 57/C. §-ában foglaltakon felül a közlekedési létesítmények valamennyi, az utasok előtt nyitott vagy megnyitni kívánt épületét vagy épületrészét (a továbbiakban együtt: épület) érintő építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban - függetlenül az épület rendeltetésétől és az alapterület méretétől - köteles az eljáró hatóság az országos illetékességgel eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének (a továbbiakban: Kormányhivatal) az Étv. 57/C. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát beszerezni.

(2) E § alkalmazásában közlekedési létesítmény:

a) a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 37. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti közlekedési létesítmény, ha az előző évi nemzetközi utasforgalma az ötvenezer főt meghaladja,

b) a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. melléklet 2. pont a) alpontja szerinti kiszolgáló létesítmény, ha annak előző évi fel- és leszálló nemzetközi utasforgalma együtt az egymillió főt eléri,

c) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 2. § 42. pontja szerinti autóbusz-állomás, ha annak az előző évi fel- és leszálló nemzetközi utasforgalma együtt az ötszázezer főt eléri.

(3) A Kormányhivatal a nyilatkozatát - figyelemmel az Étv. 57/D. §-ában foglaltakra - abban a szakkérdésben adja meg, hogy az engedélyezési eljárás tárgyát képező épület az érintett településre és vonzáskörzetére gyakorolt környezeti, közlekedési és településrendezési hatásaival összefüggésben nem okoz-e olyan hátrányos következményeket, amelyek aránytalanul meghaladják az engedélyezéssel várható előnyöket."

2. § Az R. a következő 7. §-sal egészül ki:

"7. § (1) E rendeletnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 525/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 160/2023. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 4/A. §-át a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő, valamint a megismételt közigazgatási hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ügyekben az ügyintézési határidő 60 nappal meghosszabbodik."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök