161/2023. (XII. 27.) AM rendelet

a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet deregulációs szempontú módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet [a továbbiakban: 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet] 8. § (1) bekezdésében a "telefaxon" szövegrész helyébe az "elektronikus úton" szöveg lép.

2. § Hatályát veszti a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 2. számú melléklet 3. pont 3.1. alpontjában a "fax," szövegrész.

3. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter