Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

166/2023. (V. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bejelentés tartalmazza

a) a bejelentő természetes személy vagy egyéni vállalkozó

aa) természetes személyazonosító adatait, magyarországi lakcímadatát vagy magyarországi lakcímadat hiányában külföldi lakó- vagy tartózkodási helyét, adószámát,

ab) állampolgárságát,

ac) elektronikus és postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét és

ad) fizetési számlaszámát;

b) a bejelentő jogi személy vagy egyéb szervezet

ba) nevét, székhelyét, adószámát, és - ha van - magyarországi fióktelepének címét, adószámát, cégjegyzékszámát, ennek hiányában egyéb, az azonosítást szolgáló nyilvántartási számát,

bb) hivatalos nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat ellátó állam megjelölését,

bc) elektronikus és postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét és

bd) fizetési számlaszámát;

c) az építőanyag

ca) 8 számjegyű vámtarifaszámát, az 1. melléklet szerinti mennyiségi mutatóit és egyéb jellemzőit,

cb) szerződésben meghatározott árát, ha pedig nem került sor szerződéskötésre, az építőanyag aktuális piaci értékét és

cc) tárolási helyét;

d) a címzett nevét, címét és adószámát, ahová az építőanyag leszállításra kerül; valamint

e) az építőanyag értékesítésének, illetve kivitelének tervezett időszakát, amely nem terjedhet túl a bejelentéstől számított 30. napon."

(2) Az R. 2. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Ha a bejelentő olyan terméket értékesít vagy visz ki külföldre, amelyet az 1. melléklet tartalmaz, azonban annak kiszállítására Magyarország területén kívül megvalósított diplomáciai célú ingatlanokon végzett beruházásokhoz kerül sor, vagy a kivitel diplomáciai tevékenységhez kapcsolódik, a bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő erre vonatkozó nyilatkozatát, a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatokat, a címzett országot és a 8 számjegyű vámtarifaszámot. A bejelentésre a (2) bekezdés c)-e) pontjában és a (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni. A diplomáciai célú ingatlanokon végzett beruházásokhoz vagy a diplomáciai tevékenységhez kapcsolódó kivitel esetén a magyar állam elővásárlási és vételi jogának gyakorlására nem kerül sor, a bejelentés tudomásulvételének írásbeli visszaigazolására a bejelentés megtételét követő 3 munkanapon belül sor kerül."

2. § Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdésben meghatározott körülmények fennállása esetén a miniszter az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tájékoztatást követő 7 munkanapon belül írásban tájékoztatja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MNV Zrt.) az elővásárlási és vételi jog gyakorlására vonatkozó javaslatáról és az építőanyag aktuális piaci értékéről az 5. §-ban meghatározott eljárás lefolytatása érdekében."

3. § (1) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az MNV Zrt. és a bejelentő az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vételi jog gyakorlása során a vételár összegében nem állapodik meg, az MNV Zrt. az építőanyag aktuális piaci értékének megfelelő összeget a vételi jog gyakorlásáról szóló tájékoztatást követő tizenöt munkanapon belül megfizeti a bejelentőnek a bejelentő 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja vagy b) pont bd) alpontja szerinti fizetési számlájára történő átutalással, aki ezt követően a már megfizetett összegen felüli követelését polgári peres eljárás keretében érvényesítheti. Az építőanyag aktuális piaci értékének megfelelő összeg bejelentőnek történő megfizetésével a magyar állam tulajdonjogot szerez az építőanyagon, a bejelentő általi perindításnak nincs halasztó hatálya."

(2) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az MNV Zrt. gyakorolja az (1) bekezdésben meghatározott elővásárlási vagy vételi jogot, a magyar állam tulajdonába került építőanyag értékesítését az MNV Zrt. az általa működtetett, a világhálón elérhető informatikai rendszer, az elektronikus aukciós rendszer (a továbbiakban: EAR) útján, elektronikus árverés keretében, egy alkalommal, két árverési körben köteles megkísérelni."

4. § Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel egyetértésben az elővásárlási és a vételi jog gyakorlásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg."

5. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az R.

a) 5. § (1) bekezdés záró szövegrészében az "állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság" szövegrész helyébe az "MNV Zrt." szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében az "a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság" szövegrész helyébe az "az MNV Zrt." szöveg és az "építőanyag" szövegrész helyébe az "építőanyagnak" szöveg

lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 166/2023. (V. 8.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelethez

Az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek

ABCDE
1.8 számjegyű vámtarifaszámBejelentésköteles termékek megnevezéseElsődleges
mennyiségi
mutató
Másodlagos
mennyiségi mutató
Egyéb jellemző
2.2505Kovasavtartalmú homok és
kvarchomok, más természetes
homok színezve is
kgm3szemcseméret
3.2517Kavics, sóder, tört vagy zúzott kő,
amelyet általában betonozáshoz
vagy út- vagy vasútkövezéshez
használnak, vagy más ballaszt,
gömbölyű kavics és kvarckavics,
mindezek hőkezelve is;
makadámsalak, kohósalak vagy
hasonló ipari hulladék a vtsz. első
részében említett anyagokkal
keverve is; kátrányozott makadám;
a 2515 vagy a 2516 vtsz. alá tartozó
kőfajták szemcséje, szilánkja és
pora, mindezek hőkezelve is
kgm3szemcseméret
4.2523Portlandcement, bauxitcement,
salakcement, szuperszulfátcement
és hasonló hidraulikus cement
festve vagy klinker formában is
kg--
5.3816Tűzálló cementek, habarcsok,
betonok és hasonló termékek
kg--
6.6806Salakgyapot, kőzetgyapot és
hasonló ásványi gyapotféle;
rétegesen duzzasztott vermikulit,
duzzasztott (expandált) agyag,
habsalak és hasonló duzzasztott
(expandált) ásványi anyag; keverék
és áru hő- és hangszigetelő vagy
hangelnyelő ásványi anyagból,
a 6811, 6812 vtsz. alá vagy
a 69. árucsoportba tartozók
kivételével
kgm2,
amennyiben
rendelkezésre áll
táblaméret,
amennyiben
rendelkezésre áll
7.6809Gipszből készült tábla, lap, panel és
egyéb termékek
kgm2,
amennyiben
rendelkezésre áll
táblaméret,
amennyiben
rendelkezésre áll
8.7212Síkhengerelt, kevesebb mint
600 mm szélességű termék
vasból vagy nem ötvözött acélból,
plattírozva, lemezelve vagy
bevonva
kg-termék méretei
(szélesség, hosszúság,
mélység)
9.7213Melegen hengerelt rúd vasból,
nem ötvözött acélból, szabálytalan
tekercsben
kg-termék méretei
(szélesség, hosszúság,
mélység)
10.7214Melegen hengerelt, húzott vagy
extrudált rúd vasból, nem ötvözött
acélból, bevágásokkal, bordákkal
kg-termék méretei
(szélesség, hosszúság,
mélység)
11.7216Melegen vagy hidegen alakított
szelvény/szögvas/idomvas/profil
vasból, nem ötvözött acélból
kg-termék méretei
(szélesség, hosszúság,
mélység)
12.7217Huzal vasból, nem ötvözött acélból,
bevonat nélkül / nem nemesfémen
kívül bármilyen anyaggal bevonva
kg-tekercs hossz
13.7225Síkhengerelt, legalább 600 mm
szélességű termék, más ötvözött
acélból
kg-termék méretei
(szélesség, hosszúság,
mélység)
14.7301Szádpalló vasból vagy acélból,
fúrva, lyukasztva vagy elemekből
összeszerelve is; hegesztett
szögvas, idomvas és szelvény
vasból vagy acélból
kg-termék méretei
(szélesség, hosszúság,
mélység)
15.7204Vas- és acéltörmelék és hulladék;
ingot újraolvasztott hulladék vasból
vagy acélból
kg--
16.4407 ex. 44079Hosszában fűrészelt vagy szélezett,
vágott vagy hántolt, 6 mm-nél
vastagabb fa, gyalulva, csiszolva
vagy végillesztéssel összeállítva is
kgm3termék méretei
(szélesség, hosszúság,
mélység)

"

Tartalomjegyzék