402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 10. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Magyarország területéről külföldre az 1. mellékletben meghatározott, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyag és termék (a továbbiakban együtt: építőanyag) - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az építésgazdaságért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) történő regisztrációt (a továbbiakban: bejelentés) és a bejelentés tudomásulvételének visszaigazolását követően[2]

a) értékesíthető, illetve

b) vihető ki.

(2) E rendeletet nem kell alkalmazni a Magyarország területén, tranzitforgalom keretében átszállított építőanyagra.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés

a) a) pontja szerinti bejelentést az értékesítő,

b) b) pontja szerinti bejelentést az építőanyagot külföldre kivinni szándékozó

természetes személy, egyéni vállalkozó vagy jogi személy, vagy egyéb szervezet (a továbbiakban együtt: bejelentő) írásban, magyar nyelven teszi meg.

(2)[3] A bejelentés tartalmazza

a) a bejelentő természetes személy vagy egyéni vállalkozó

aa) természetes személyazonosító adatait, magyarországi lakcímadatát vagy magyarországi lakcímadat hiányában külföldi lakó- vagy tartózkodási helyét, adószámát,

ab) állampolgárságát,

ac) elektronikus és postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét és

ad) fizetési számlaszámát;

b) a bejelentő jogi személy vagy egyéb szervezet

ba) nevét, székhelyét, adószámát, és - ha van - magyarországi fióktelepének címét, adószámát, cégjegyzékszámát, ennek hiányában egyéb, az azonosítást szolgáló nyilvántartási számát,

bb) hivatalos nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat ellátó állam megjelölését,

bc) elektronikus és postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét és

bd) fizetési számlaszámát;

c) az építőanyag

ca) 8 számjegyű vámtarifaszámát, az 1. melléklet szerinti mennyiségi mutatóit és egyéb jellemzőit,

cb) szerződésben meghatározott árát, ha pedig nem került sor szerződéskötésre, az építőanyag aktuális piaci értékét és

cc) tárolási helyét;

d) a címzett nevét, címét és adószámát, ahová az építőanyag leszállításra kerül; valamint

e) az építőanyag értékesítésének, illetve kivitelének tervezett időszakát, amely nem terjedhet túl a bejelentéstől számított 30. napon.

(2a)[4] Ha a bejelentő olyan terméket értékesít vagy visz ki külföldre, amelyet az 1. melléklet tartalmaz, azonban annak kiszállítására Magyarország területén kívül megvalósított diplomáciai célú ingatlanokon végzett beruházásokhoz kerül sor, vagy a kivitel diplomáciai tevékenységhez kapcsolódik, a bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő erre vonatkozó nyilatkozatát, a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatokat, a címzett országot és a 8 számjegyű vámtarifaszámot. A bejelentésre a (2) bekezdés c)-e) pontjában és a (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni. A diplomáciai célú ingatlanokon végzett beruházásokhoz vagy a diplomáciai tevékenységhez kapcsolódó kivitel esetén a magyar állam elővásárlási és vételi jogának gyakorlására nem kerül sor, a bejelentés tudomásulvételének írásbeli visszaigazolására a bejelentés megtételét követő 3 munkanapon belül sor kerül.

(3) A bejelentést a hatóság honlapján közzétett formanyomtatványon a 3. § (4) bekezdésében foglalt határidőre figyelemmel kell megtenni.

(4) A bejelentéshez csatolni kell az építőanyag külföldre történő

a) értékesítésére vonatkozó szerződés vagy az elfogadott ajánlat, valamint - amennyiben az rendelkezésre áll - a számla, illetve

b) szállításáról szóló szerződés, illetve egyéb, a külföldre történő kiszállítást igazoló okirat

másolatát.

(5)[5] A (4) bekezdésben meghatározott okiratok nem magyar nyelven történő kiállítása esetén azok magyar nyelvű fordítását is csatolni kell a bejelentéshez.

3. § (1) A miniszter a bejelentés beérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a 2. §-ban meghatározott formai követelményeknek. Ha a bejelentés e követelményeknek

a) nem felel meg, a miniszter a bejelentés tudomásulvételét elutasítja azzal, hogy a bejelentés formai okok miatt nem alkalmas a tartalmi vizsgálatra, és új bejelentést szükséges megtenni, vagy

b) megfelel, a miniszter a bejelentés beérkezéséről tájékoztatja a bejelentőt azzal a figyelemfelhívással, hogy e tájékoztatás nem minősül a bejelentés tudomásulvétele visszaigazolásának.

(2)[6] Ha a bejelentés a 2. §-ban meghatározott formai követelményeknek megfelel, a miniszter a bejelentéseket indokolt esetben - az érintett miniszterek bevonásával - megvizsgálja arra vonatkozóan, hogy az építőanyag külföldre történő értékesítése, illetve kivitele jelentős mértékben akadályozza-e vagy ellehetetleníti-e a kritikus infrastruktúrák létesítését, működését, fenntartását, fejlesztését, ezzel veszélyezteti-e a közellátást, vagy jelent-e kockázatot az építőipari ellátásbiztonságra.

(3)[7] A (2) bekezdésben meghatározott körülmények fennállása esetén a miniszter az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tájékoztatást követő 7 munkanapon belül írásban tájékoztatja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MNV Zrt.) az elővásárlási és vételi jog gyakorlására vonatkozó javaslatáról és az építőanyag aktuális piaci értékéről az 5. §-ban meghatározott eljárás lefolytatása érdekében.

(4)[8] A miniszter legkésőbb a bejelentés beérkezésétől számított tíz - az 1. melléklet 15. sorában szereplő bejelentésköteles termék esetében harminc - munkanapon belül

a) ha az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter nem él a magyar állam elővásárlási és vételi jogával, a bejelentés tudomásulvételét írásban visszaigazolja,

b) ha az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter él a magyar állam elővásárlási és vételi jogával, a miniszter tájékoztatja a bejelentőt, hogy a bejelentésben meghatározott építőanyag vonatkozásában a magyar állam elővásárlási, illetve vételi jogot gyakorol, és a bejelentéssel összefüggő eljárást megszünteti, vagy

c) a bejelentés tudomásulvételét írásban visszaigazolja.

(4a)[9] A bejelentés tudomásulvétele visszaigazolásának a szállítmányt kísérnie kell, azt a bejelentőnek a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére kell bocsátania.

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti döntés kézhezvételéig a miniszterhez előterjesztett kérelmében a bejelentést a bejelentő írásban visszavonja, a miniszter a bejelentéssel összefüggő eljárást megszünteti. A bejelentéssel összefüggő eljárás megszüntetése a 6. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés lefolytatásának nem akadálya.

(6) A bejelentésre - az e rendeletben foglalt eltérésekkel - megfelelően alkalmazni kell az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek (a továbbiakban: Ákr.) a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a kapcsolattartás általános szabályaira, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre, az igazolási kérelemre, a kézbesítettnek tekintettséggel szembeni kifogásra, a döntés formájára és közlésére, az ellenőrzésre, a hivatalbóli eljárásra, az eljárási költségekre, továbbá a végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy ahol az Ákr. ügyfelet említ, azon a bejelentőt kell érteni.

4. § (1) A miniszter által hozott - önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen indított perre a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.

(2) Azonnali jogvédelem biztosításának az eljárásban nincs helye. Az eljárásban a jogi képviselet kötelező.

(3) A bíróság a keresetlevél beérkezését követően nemperes eljárásban 30 napon belül dönt. Ha a bíróság a jogsértést megállapítja, a döntést hatályon kívül helyezi, és a minisztert új eljárásra kötelezi.

5. § (1) A bejelentés vizsgálata alatt a magyar államot

a) a külföldre értékesíteni szándékozott építőanyagra e jogszabály alapján elővásárlási jog,

b) a külföldre kivinni szándékozott építőanyagra - ha az a bejelentő saját, külföldön lévő telephelyére, saját felhasználás céljából kerülne kiszállításra - e jogszabály alapján vételi jog

illeti meg, amelyet az MNV Zrt. útján gyakorol.[10]

(2)[11] Ha az MNV Zrt. és a bejelentő az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vételi jog gyakorlása során a vételár összegében nem állapodik meg, az MNV Zrt. az építőanyag aktuális piaci értékének megfelelő összeget a vételi jog gyakorlásáról szóló tájékoztatást követő tizenöt munkanapon belül megfizeti a bejelentőnek a bejelentő 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja vagy b) pont bd) alpontja szerinti fizetési számlájára történő átutalással, aki ezt követően a már megfizetett összegen felüli követelését polgári peres eljárás keretében érvényesítheti. Az építőanyag aktuális piaci értékének megfelelő összeg bejelentőnek történő megfizetésével a magyar állam tulajdonjogot szerez az építőanyagon, a bejelentő általi perindításnak nincs halasztó hatálya.

(3) A 3. § (5) bekezdésében meghatározott módon a bejelentés visszavonása addig kérhető, amíg a miniszter 3. § (4) bekezdése szerinti döntése nem kerül közlésre.

(4)[12] Ha az MNV Zrt. gyakorolja az (1) bekezdésben meghatározott elővásárlási vagy vételi jogot, a magyar állam tulajdonába került építőanyag értékesítését az MNV Zrt. az általa működtetett, a világhálón elérhető informatikai rendszer, az elektronikus aukciós rendszer (a továbbiakban: EAR) útján, elektronikus árverés keretében, egy alkalommal, két árverési körben köteles megkísérelni.

(5) A (4) bekezdés szerinti árverésen kizárólag olyan természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, vagy egyéb szervezet ajánlattevő vehet részt, aki vállalja, hogy a megvásárolt építőanyagot Magyarország területén kritikus infrastruktúrák létesítésére, működésére, fenntartására, fejlesztésére vagy a kormányzati népesedéspolitikai és szociális célokra használja fel.

6. §[13] (1) Az e rendeletben foglaltak megtartását a rendőrség és az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi.

(2)[14]

(3) A rendőrség és az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzés lefolytatása érdekében közvetlen adathozzáféréssel átveheti, lekérdezheti a miniszter nyilvántartásából a bejelentésre és a bejelentés tudomásulvételének visszaigazolására vonatkozó adatokat.

6/A. §[15] Ha a bejelentő nem tett eleget az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségének, vagy visszaigazolással nem rendelkezik, a rendőrség és az állami adó- és vámhatóság a bejelentő terhére a be nem jelentett vagy a visszaigazolással nem rendelkező építőanyag általános forgalmi adó nélküli értékének negyven százalékáig terjedő közigazgatási bírságot szab ki.

7. § (1) Az építőanyag EAR útján, elektronikus árverés keretében történő értékesítésekor az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés n) pontja szerinti kikiáltási ár az első és a második árverés során egyaránt

a) az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti elővásárlási jog gyakorlása esetén az építőanyag vételára,

b) az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vételi jog gyakorlása esetén az 5. § (2) bekezdése szerint a tulajdonszerzéskor a magyar állam által megfizetett összeg.

(2)[16] Az 5. § (4) bekezdése szerinti árverés eredménytelensége esetén az MNV Zrt. jogosult az építőanyagnak az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja szerinti átruházására.

(3) Az értékesített építőanyaggal kapcsolatosan érvényesített szavatossági igény teljesítésére a bejelentő köteles, azzal, hogy a szavatossági igénnyel érintett építőanyag mint szolgáltatás teljesítési időpontjaként az e § szerinti értékesítés időpontját kell figyelembe venni.

8. §[17] Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel egyetértésben az elővásárlási és a vételi jog gyakorlásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 10. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

10. §[18]

11. § A 2. § szerinti bejelentési kötelezettséget az e rendelet hatálybalépését követő 5. munkanapon túli időpontra eső kivitelre kell alkalmazni.

11/A. §[19] A 6/A. § alapján közigazgatási bírság a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 548/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése és a Módr. hatálybalépését követő 10. nap közötti építőanyag-értékesítésre, illetve -kivitelre nem szabható ki.

11/B. §[20] A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 222/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott bejelentések ellenőrzése és elbírálása során a bejelentés napján hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelethez[21]

Az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek

ABCDE
1.8 számjegyű vámtarifaszámBejelentésköteles termékek megnevezéseElsődleges
mennyiségi
mutató
Másodlagos
mennyiségi mutató
Egyéb jellemző
2.2505Kovasavtartalmú homok és
kvarchomok, más természetes
homok színezve is
kgm3szemcseméret
3.2517Kavics, sóder, tört vagy zúzott kő,
amelyet általában betonozáshoz
vagy út- vagy vasútkövezéshez
használnak, vagy más ballaszt,
gömbölyű kavics és kvarckavics,
mindezek hőkezelve is;
makadámsalak, kohósalak vagy
hasonló ipari hulladék a vtsz. első
részében említett anyagokkal
keverve is; kátrányozott makadám;
a 2515 vagy a 2516 vtsz. alá tartozó
kőfajták szemcséje, szilánkja és
pora, mindezek hőkezelve is
kgm3szemcseméret
4.2523Portlandcement, bauxitcement,
salakcement, szuperszulfátcement
és hasonló hidraulikus cement
festve vagy klinker formában is
kg--
5.3816Tűzálló cementek, habarcsok,
betonok és hasonló termékek
kg--
6.6806Salakgyapot, kőzetgyapot és
hasonló ásványi gyapotféle;
rétegesen duzzasztott vermikulit,
duzzasztott (expandált) agyag,
habsalak és hasonló duzzasztott
(expandált) ásványi anyag; keverék
és áru hő- és hangszigetelő vagy
hangelnyelő ásványi anyagból,
a 6811, 6812 vtsz. alá vagy
a 69. árucsoportba tartozók
kivételével
kgm2,
amennyiben
rendelkezésre áll
táblaméret,
amennyiben
rendelkezésre áll
7.6809Gipszből készült tábla, lap, panel és
egyéb termékek
kgm2,
amennyiben
rendelkezésre áll
táblaméret,
amennyiben
rendelkezésre áll
8.7212Síkhengerelt, kevesebb mint
600 mm szélességű termék
vasból vagy nem ötvözött acélból,
plattírozva, lemezelve vagy
bevonva
kg-termék méretei
(szélesség, hosszúság,
mélység)
9.7213Melegen hengerelt rúd vasból,
nem ötvözött acélból, szabálytalan
tekercsben
kg-termék méretei
(szélesség, hosszúság,
mélység)
10.7214Melegen hengerelt, húzott vagy
extrudált rúd vasból, nem ötvözött
acélból, bevágásokkal, bordákkal
kg-termék méretei
(szélesség, hosszúság,
mélység)
11.7216Melegen vagy hidegen alakított
szelvény/szögvas/idomvas/profil
vasból, nem ötvözött acélból
kg-termék méretei
(szélesség, hosszúság,
mélység)
12.7217Huzal vasból, nem ötvözött acélból,
bevonat nélkül / nem nemesfémen
kívül bármilyen anyaggal bevonva
kg-tekercs hossz
13.7225Síkhengerelt, legalább 600 mm
szélességű termék, más ötvözött
acélból
kg-termék méretei
(szélesség, hosszúság,
mélység)
14.7301Szádpalló vasból vagy acélból,
fúrva, lyukasztva vagy elemekből
összeszerelve is; hegesztett
szögvas, idomvas és szelvény
vasból vagy acélból
kg-termék méretei
(szélesség, hosszúság,
mélység)
15.7204Vas- és acéltörmelék és hulladék;
ingot újraolvasztott hulladék vasból
vagy acélból
kg--
16.4407 ex. 44079Hosszában fűrészelt vagy szélezett,
vágott vagy hántolt, 6 mm-nél
vastagabb fa, gyalulva, csiszolva
vagy végillesztéssel összeállítva is
kgm3termék méretei
(szélesség, hosszúság,
mélység)

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése 2. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 3. pont)

[2] A nyitó szövegrészt módosította a 222/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2022.06.28.

[3] Megállapította a 166/2023. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.05.23.

[4] Megállapította a 166/2023. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.05.23.

[5] Módosította a 222/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet 4. § d) pontja. Hatályos 2022.06.28.

[6] Megállapította a 222/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.06.28.

[7] Megállapította a 166/2023. (V. 8.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.05.23.

[8] Megállapította a 469/2023. (X. 16.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.10.31.

[9] Módosította a 222/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet 4. § e) pontja. Hatályos 2022.06.28.

[10] A záró szövegrészt módosította a 166/2023. (V. 8.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2023.05.23.

[11] Megállapította a 166/2023. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.05.23.

[12] Megállapította a 166/2023. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.05.23.

[13] Megállapította a 441/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.07.24.

[14] Hatályon kívül helyezte a 222/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2022.06.28.

[15] Beiktatta a 441/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.08.07.

[16] Módosította a 166/2023. (V. 8.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2023.05.23.

[17] Megállapította a 166/2023. (V. 8.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.05.23.

[18] Hatályon kívül helyezve e rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 2. pontja alapján. Hatálytalan a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor.

[19] Beiktatta az 548/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.09.29.

[20] Beiktatta a 222/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.06.28.

[21] Megállapította a 166/2023. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2023.05.23.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére