17/2023. (VI. 19.) BM rendelet

az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosításáról

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az 1. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró kultúráért és innovációért felelős miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.) 1. alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Ekt.) 2/A. § (1b) bekezdése szerinti szerv az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ)."

2. § Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az OKFŐ főigazgatója a minősített továbbképzési programok 5. § (3) bekezdése szerinti adatait, valamint a megállapított pontértéket megküldi annak a szakmai kamarának, amely a programot az Ekt. 2. § k) pontja szerint köteles közzétenni."

3. § Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) Az OKFŐ és a Magyar Gyógyszerészi Kamara az Ekt. 2. § k) pontjában foglaltak alapján folyamatosan ellenőrzi, figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a továbbképző helyeket és a továbbképző helyek által lefolytatott képzési programok minőségét. A Magyar Gyógyszerészi Kamara az általa lefolytatott utólagos értékelésről szóló beszámolót minden naptári negyedév végéig megküldi az OKFŐ részére.

(2) Az OKFŐ az általa és a Magyar Gyógyszerészi Kamara által az (1) bekezdés szerint lefolyatott utólagos értékelésről minden naptári negyedév végéig készített beszámolót hozzáférhetővé teszi a továbbképzés szervezője számára."

4. § Az R. a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § A Magyar Orvosi Kamara az Ekt. 2. § k) pontja szerinti folyamatban lévő és már lezárt ügyek dokumentációját az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 17/2023. (VI. 19.) BM rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül az OKFŐ részére átadja. Az Ekt. 2. § k) pontja szerinti, folyamatban lévő ügyeket a Magyar Orvosi Kamara az OKFŐ-nek történő átadásig felfüggeszti."

5. § Az R. 6. § (2) bekezdésében az "az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)" szövegrész helyébe az "az OKFŐ" szöveg, az "Az ÁEEK" szövegrész helyébe az "Az OKFŐ" szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter