217/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet

az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet, valamint a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 10. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Az 1. számú melléklet szerinti)

"c) beruházás megvalósításához szükséges ingatlanokon vasúti pályatartozékok, vasúti üzemi létesítmények - ideértve az elektronikus hírközlési építményt is - az élet- és vagyonbiztonság, valamint az egészséges környezet biztosítása mellett elhelyezhetőek, azzal, hogy ha a hatályos településrendezési terv, a településképi rendelet vagy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) ezen létesítmények elhelyezésére vonatkozó előírásokkal ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető szabályozást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet, a településképi rendeletet és az OTÉK-ot nem kell alkalmazni."

2. § Az R1. a következő 3. §-sal egészül ki:

"3. § E rendeletnek az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet, valamint a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 217/2023. (VI. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 1. § (4) bekezdés c) pontját a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

2. A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

3. § A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vasúti közlekedési hatóság az építési engedélyt akkor adja meg, ha a tervezett építmény a hatályos jogszabályokban, valamint a kötelező vasúti műszaki előírásokban foglalt követelményeknek megfelel, és az építéssel, átalakítással vagy korszerűsítéssel érintett vasúti alrendszer vagy alrendszerek vasúti rendszerbe illesztése teljesíti az elvárt szintű rendszerintegritást."

4. § Az R2. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vasúti közlekedési hatóság abban az esetben engedélyezi a vasúti építmény használatbavételét, ha az építmény vagy annak önálló használatra alkalmas része

a) teljesíti a Vtv. 10. § (3) bekezdése szerinti feltételeket,

b) az építési, átalakítási engedélynek megfelelően épült meg,

c) az ERTMS-hez kapcsolódó pálya menti berendezések esetében megfelel az Ügynökség jóváhagyásának, vagy amennyiben jóváhagyás után változott az ajánlattételhez szükséges dokumentáció tervezete vagy a megtervezett műszaki megoldás leírása, az (EU) 2016/796 rendelet 30. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás eredményének,

d) rendeltetésszerű használatra alkalmas, valamint

e) kielégíti a forgalombiztonsági követelményeket."

5. § Az R2. VI. Fejezete a következő 43-44. §-sal egészül ki:

"43. § E rendeletnek az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet, valamint a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 217/2023. (VI. 1.) Korm. rendelettel megállapított 20. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni azon engedélyezési eljárásoknál, amelyeknél az ERTMS-hez kapcsolódó pálya menti berendezésekkel kapcsolatos beszerzési vagy közbeszerzési eljárás 2020. október 31. előtt lezárult.

44. § Ez a rendelet az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

6. § Az R2. 18. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "az ERTMS projektekhez" szövegrész helyébe az "az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (a továbbiakban: ERTMS) projektekhez" szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R2. 12. § d) pontja.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék