219/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet és az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 239/2020. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

1. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) A fővárosi és vármegyei kormányhivataloknak, valamint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek az 1. § a) pontjában meghatározott feladat- és hatáskörei gyakorlásával összefüggésben a Ksztv.-ben meghatározott, a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési, valamint közigazgatási hatósági ügyekben a felügyeleti szervet megillető hatásköröket szakmai irányító miniszterként az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter gyakorolja.

(7) A fővárosi és vármegyei kormányhivataloknak, valamint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek az 1. § d) és h) pontjában meghatározott feladat- és hatáskörei gyakorlásával összefüggésben a Ksztv.-ben meghatározott, a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési, valamint közigazgatási hatósági ügyekben a felügyeleti szervet megillető hatásköröket szakmai irányító miniszterként a térképészetért felelős miniszter gyakorolja."

2. Az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 239/2020. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 239/2020. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti, Budapest VII. kerület belterület 33298 helyrajzi számú ingatlan esetén

1. a meglévő épületeket meglévő épületként kell figyelembe venni az épületszerkezetek hőtechnikai, energetikai és a tűzvédelmi követelmények szempontjából,

2. az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 25%-ának elhelyezését kell biztosítani,

3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 45%,

4. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

5. a legnagyobb terepszint feletti szintszám alapértéke 7 darab,

6. a legnagyobb terepszint alatti legmagasabb szintszám alapértéke 4 darab,

7. a meglévő épületekhez csatlakozó épületrészeknél zártsorú beépítési módot kell alkalmazni,

8. az épület legnagyobb épületmagasságát a meglévő épületekhez csatlakozó épületrészeknél a kialakuló új épülettömegre vonatkozóan kell alkalmazni,

9. az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 29,0 méter,

10. kijelölt építési helyen kívül is létesíthető terepszint alatti beépítés, illetve az épület működését szolgáló épületrész, különösen hő- és füstelvezető kürtő, gépészeti felépítménye, az épület megközelítését szolgáló, illetve menekítő lépcső,

11. az első pinceszint alatti funkcióktól eltérő funkciók is létesíthetők földszint alatti szinteken, és azoknak mesterséges világítás biztosítása elegendő,

12. a kialakuló lapostető-felületen tetőkertet nem kell kialakítani,

13. több gépkocsibehajtó esetén a gépkocsibejáratok nyílásainak összegzett szélessége maximum 34 méter lehet,

14. a szomszédos építési telken lévő épületek közötti telepítési távolság legkisebb mértéke 14 méter lehet,

15. az udvari homlokzat és annak külső oldalán csatlakozó telekhatár csatlakozásától mérve szögtől függetlenül legalább 1,0 méter távolságra létesíthető nyílászáró,

16. elő- és oldalkertet nem kell biztosítani."

3. § Az R. a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § E rendeletnek a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet és az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 239/2020. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 219/2023. (VI. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.2) módosított 1. § (1) bekezdését és a Módr.2-vel megállapított 5. § (2) bekezdését a Módr.2 hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell."

4. § Az R. 1. § (1) bekezdésében a "33824," szövegrész helyébe a "33824, 33298 és" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék