31/2023. (VII. 14.) AM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés a), c) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet [a továbbiakban: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség, valamint a kárenyhítő juttatás iránti kérelemben szereplő növénykultúra teljes területének megállapítása során nem vehető figyelembe a tárgyév július 15-ét követően az egységes kérelemben bejelentett kijavítással, részleges vagy teljes visszavonással érintett terület, növénykultúra módosításából adódó területváltozás, valamint másodvetés."

2. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4. § (8a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem lehet kárbejelentést tenni)

"b) a mezőgazdasági termelő által az egységes kérelem felületen a tárgyév július 15-ét követően bejelentett kijavítással, részleges vagy teljes visszavonással érintett területre, növénykultúra módosításából adódó területváltozásra, valamint a tárgyév július 15-ét követően ténylegesen elvetett másodvetett növénykultúrára."

3. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § Ez a rendelet az "Iránymutatások a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról" szóló, 2022. december 21-i 2022/C 485/01 számú bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz."

4. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a) 6. § (2) bekezdés b) pontjában az "ügyfél székhelye vagy lakóhelye szerinti vármegye" szövegrész helyébe a "természetes személy - ideértve az egyéni vállalkozókat is - esetében a lakóhelye, jogi személy vagy egyéb szervezet esetében a székhelye szerinti vármegye" szöveg,

b) 6. § (5), (6) és (6a) bekezdésében, 10. § (2a) bekezdés b) pontjában, valamint 3. melléklet 1. pontjában az "az ügyfél székhelye vagy lakóhelye szerinti vármegye" szövegrész helyébe az "a természetes személy - ideértve az egyéni vállalkozókat is - esetében a lakóhelye, jogi személy vagy egyéb szervezet esetében a székhelye szerinti vármegye" szöveg,

c) 9. § (9) bekezdésében a "kötelező olyan európai uniós jogszabály" szövegrész helyébe a "kötelező, Magyarországnak címzett európai bizottsági határozat" szöveg,

d) 10. § (2a) bekezdés b) pontjában az "az ügyfél székhelye vagy lakóhelye szerinti vármegyei" szövegrész helyébe az "a természetes személy - ideértve az egyéni vállalkozókat is - esetében a lakóhelye, jogi személy vagy egyéb szervezet esetében a székhelye szerinti vármegyei" szöveg,

e) 12. § (4) bekezdésében az "a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról szóló, 2014-2020 időszakra vonatkozó, a természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség által okozott veszteségek ellentételezésére nyújtott támogatásról szóló európai uniós iránymutatás 1.2.1.2. alfejezetének (362) pontjában" szövegrész helyébe az "az "Iránymutatások a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról" szóló, 2022. december 21-i 2022/C 485/01 számú bizottsági közlemény 1.2.1.2. szakasza szerinti, a természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség által okozott veszteségek ellentételezésére nyújtott támogatás (357) pontjában" szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter