31/2023. (II. 8.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 526/2022. Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A pénzügyi biztosíték mértéke az 1. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti dokumentumban, vagy az 1. § (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben az igényelt csatlakozási kapacitásra vetítve 4,5 millió Ft/MVA. A pénzügyi biztosíték 1 MVA teljesítmény alatt tized MVA-ra kerekített, de legalább 0,1 MVA, 1 MVA teljesítmény felett egész MVA értékre kerekített teljesítménynek megfelelő összeg, amelyből megfizetettnek minősül]

"c) a Vet. 27. § (5) bekezdése alapján az igénybejelentő által saját beruházásban már megvalósított és a Vet. 27. § (7) bekezdése szerint a hálózati engedélyes által az 1. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti dokumentum szerinti csatlakozáshoz átvett hálózati csatlakozási beruházások értéke, amelyet a térítésmentes átadásra vonatkozó, mindkét fél által aláírt megállapodásban szereplő tény összeggel, ennek hiányában a hálózati engedélyes által, az átvételt megelőző 24 hónapon belül azonos műszaki tartalmú csatlakozási beruházásra kiadott műszaki gazdasági tájékoztatókban meghatározott legmagasabb csatlakozási díj értéken kell figyelembe venni."

2. § Az 526/2022. Korm. rendelet 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A hálózati engedélyesek a 3. § (3) bekezdése szerinti igénybejelentők esetén a nyilatkozatban megjelölt időponthoz képest korábbi naptári évet is megjelölhetnek, amely azonban nem lehet korábbi, mint a 2027. naptári év. Az igénybejelentő a csatlakozás igénybevételére megjelölt új időpont elfogadásáról a 11. § (7) bekezdésében meghatározott időpontig tájékoztatja a hálózati engedélyest. Ha az igénybejelentő a 11. § (7) bekezdésében meghatározott időpontig nem tesz nyilatkozatot, akkor a korábban a 3. § (3) bekezdésének megfelelően meghatározott, a csatlakozás igénybevételére megjelölt későbbi időpont irányadó."

3. § Az 526/2022. Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az érintett erőműre vonatkozó)

"a) villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján engedélyezett építési tevékenységre vonatkozó építési engedély, a termőföld védelméről szóló törvény szerinti termőföld más célú hasznosítási engedély, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § (1) bekezdése szerint kiadott engedély és a környezetvédelmi engedély hatálya, valamint a villamosenergia-termelői engedélyben megállapított kivitelezési határidő,"

(a csatlakozás igénybevételére meghatározott új határidő utolsó napjáig meghosszabbodik, ha annak időbeli hatálya ezt megelőzően megszűnne.)

4. § Az 526/2022. Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A kiegészítő pénzügyi biztosítékra az 5. § (3)-(6) bekezdése megfelelően alkalmazandó, azzal, hogy a bankgarancia formájában biztosított kiegészítő pénzügyi biztosítékot a hálózati engedélyes az igénybejelentőnek a csatlakozási igénybejelentéssel vagy a csatlakozási szerződéssel összefüggő lejárt esedékességű fizetési kötelezettségének nem teljesítése esetén lehívja, vagy a bankgaranciaként biztosított kiegészítő pénzügyi biztosítékot a hálózati engedélyes a hálózati csatlakozási szerződés szerinti csatlakozási díj maradéktalan teljesítése esetén a hálózati csatlakozási szerződés szerinti névleges teljesítőképességnek megfelelő erőmű és csatlakozási pont üzembe helyezését követő 15 napon belül felszabadítja."

5. § Az 526/2022. Korm. rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az 1. § és 9. § szerinti igénybejelentő a 10. § szerinti kiegészítő pénzügyi biztosítékot minden év április 23. napjáig fizeti meg vagy teljesíti bankgarancia formájában. Ha a 9. § szerinti igénybejelentő számára a hálózati engedélyes 2023. április 23. napját követően a csatlakozás igénybevételére a 2028. évnél korábbi naptári évet állapít meg úgy, hogy a 10. § (2) bekezdése szerint a 2023. évben esedékes kiegészítő biztosíték fizetési kötelezettsége ez alapján keletkezik, úgy az igénybejelentő a 2023. évben esedékes kiegészítő pénzügyi biztosítékot a csatlakozás új időpontjának megállapítását követő 60 napon belül teljesíti."

6. § Az 526/2022. Korm. rendelet 11. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A hálózati engedélyes a 4. § (2) bekezdése szerinti, az 5. § (5) bekezdése szerinti és a 7. § (3) bekezdése szerinti kapacitáskiosztási eljárás során tett egyedi igénybejelentés esetén alkalmazandó ellátási szabályzati szabályokat 2023. április 8. napjáig benyújtja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal számára jóváhagyás céljából.

(13) A hálózati engedélyes a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 31/2023. (II. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód.R.) hatálybalépése előtt kiadott tájékoztatást a Mód.R. által módosított 5. és 6. §-ban, valamint az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően a Mód.R. hatálybalépését követő napig módosítja."

7. § Az 526/2022. Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdés a) pontjában a "biztosíték és" szövegrész helyébe a "biztosíték," szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés b) pontjában az "összege." szövegrész helyébe az "összege és" szöveg,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat A:4 mezőjében a "Napelem (fix)" szövegrész helyébe a "Napelem" szöveg,

d) 1. mellékletében foglalt táblázat A:5 mezőjében a "Napelem (napkövetős)" szövegrész helyébe az "Energia-tároló vagy földgáz üzemű gázmotoros erőmű" szöveg

lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök