332/2023. (VII. 19.) Korm. rendelet

gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 27. pontjában, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 7. § (1) bekezdés a)-c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) Az ingatlan-nyilvántartás szerinti Göd külterület 050/18 helyrajzi számú telek területén a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari tevékenységi célú építmények és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telkek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb mérete 1500 m2,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,

d) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 40%,

e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,2 m2/m2,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 20 méter,

h) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 25 métert,

i) az előkert és a hátsókert mérete 10 méter, j) az oldalkert mérete 6 méter,

k) a kialakítható telek legkisebb szélessége 5 méter,

l) a kialakítható telek legkisebb mélysége 5 méter,

m) az előkert méretén belül portaépület elhelyezhető."

2. § Az R. a következő 126. §-sal egészül ki:

"126. § E rendeletnek a gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 332/2023. (VII. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr118.) módosított 6. § (3a) bekezdését, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat B:7a. mezőjét a Módr118. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell, továbbá a hatályon kívül helyezett 3. mellékletében foglalt táblázat 6. és 7. sorát, 4. mellékletét, valamint 7. mellékletében foglalt táblázat 16. és 17. sorát a Módr118. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben sem kell alkalmazni."

3. § Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat B:7a. mezőjében a "050/14, 050/15," szövegrész helyébe a "050/18," szöveg lép.

4. § Hatályát veszti az R.

a) 3. mellékletében foglalt táblázat 6. és 7. sora,

b) 4. melléklete, valamint

c) 7. mellékletében foglalt táblázat 16. és 17. sora.

2. A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § E rendelet 1. mellékletének a gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 332/2023. (VII. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) hatályon kívül helyezett szövegrészét a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben sem kell alkalmazni."

6. § Hatályát veszti a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében a "050/14, 050/15," szövegrész.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék