Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f) pontjában,

a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,

az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a 6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak,

c) a 2. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben a 2. melléklet szerinti kormánymegbízottakat jelöli ki koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként.

3. § (1) A Kormány - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a Beruházásokkal összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott ingatlanokat érintő építészeti-műszaki dokumentációnak a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.

(2) A Beruházásokkal összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházás esetében építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni, valamint településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.

4. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8. és 10. sora szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8. és 10. sora szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

5. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 6. sora szerinti beruházás esetében előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet végezni, ha a beruházó rendelkezésére állnak a próbafeltárás elvégzéséhez szükséges földrészletek, azzal, hogy a földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

6. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:7 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) amennyiben a hatályos településrendezési eszközök a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaznak, akkor a településrendezési eszközt nem lehet alkalmazni, továbbá

c) az érintett területre az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetére vonatkozó 14. §-át, valamint a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 6. §-át, valamint 7. § (1) és (2) bekezdését nem kell alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:7 mezőjében megjelölt telkekre meghatározott sajátos beépítési szabályok:

a) a telkek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 5000 m2,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,

d) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 10%,

e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 méter,

h) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 40 métert,

i) az előkert mérete 5 méter,

j) az oldalkert és a hátsókert mérete 15 méter.

(3) A (2) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e rendelet hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházás tekintetében az építési engedélyezési eljárás és a használatbavételi engedélyezési eljárás során a 2. mellékletben foglalt táblázat B:7 mezőjében megjelölt telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telket érintő telekhatár-rendezés még nem történt meg.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. § (1) A Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Budapest X. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 42274/1, 42274/2, 42274/3, 42274/5, 42274/6, 42274/8, 42274/9, 42274/10, 42278, 42288/12, 42288/13, 42288/7, 42277/2, 42278, 42151/10 és 42151/9 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezen földrészletekből telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő kutatás-fejlesztési egységek és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések, valamint közúti fejlesztések megvalósítására irányuló beruházásokkal függenek össze."

(2) Az R1. a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. § (1) bekezdését a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell."

10. § A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat

a) 2., 3., 9., 13-16., 19., 20. és 24. sora szerinti beruházások építési műszaki ellenőre, akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója, valamint beruházás-lebonyolítója,

b) 7. és 23. sora szerinti beruházások építési műszaki ellenőre és beruházás-lebonyolítója,

c) 22. sora szerinti beruházások építési műszaki ellenőre és akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója

kizárólagos joggal a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság."

11. § Az R2. a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 6. § (1) bekezdését a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

12. § Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 5. §-sal egészül ki:

"5. § E rendelet rendelkezéseit - a 2. § a) pontja kivételével - az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 1. mellékletben meghatározott beruházásokkal összefüggő, a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell."

13. § Az R3. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges hatósági engedélyezési eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

13. területrendezési hatósági eljárások,

14. földmérési hatósági eljárások,

15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

16. hírközlési hatósági eljárások,

17. bányahatósági engedélyezési eljárások,

18. tűzvédelmi hatósági eljárások,

19. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

20. közegészségügyi hatósági eljárások,

21. erdészeti hatósági eljárások,

22. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások,

23. földvédelmi hatósági eljárások,

24. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

25. azok az 1-24. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

26. az 1-25. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, valamint a kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak

ABC
1A beruházás megnevezéseA beruházás megvalósításának helyszíneKoordinációra kijelölt
kormánymegbízott
2Disztribúciós központ
létrehozására, illetve az ahhoz
kapcsolódó építmények,
infrastrukturális fejlesztések
megvalósítására irányuló
beruházás Gyál város területén
Gyál közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti belterület 7510/1, 7510/3 és 7510/4
helyrajzi számú ingatlanok
Pest Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott
3Műanyag csomagolófólia-gyártó
üzem létrehozására, illetve az
ahhoz kapcsolódó építmények,
infrastrukturális fejlesztések
megvalósítására irányuló
beruházás Jászfényszaru város
területén
Jászfényszaru közigazgatási területén elhelyezkedő, az
ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 05/219 helyrajzi
számú ingatlan
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott
4Kerékpárgyártó üzem és
disztribúciós központ
létrehozására irányuló, valamint az
ezekhez kapcsolódó építmények,
infrastrukturális fejlesztések
megvalósítására irányuló
beruházások Gyöngyös város
területén
Gyöngyös közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti belterület 11214/2, 11214/3, 11239,
11243 és 11410, valamint külterület 0242/41 és 0242/26
helyrajzi számú ingatlanok
Heves Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott
5Ingatlan- és
technológiafejlesztésre irányuló
beruházás megvalósítása
Salgótarján megyei jogú város
területén
Salgótarján közigazgatási területén elhelyezkedő, az
ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 4033/1 és 6888
helyrajzi számú ingatlanok
Nógrád Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott
6Nagykanizsa megyei jogú város
külterületén megvalósuló ipari
park fejlesztésére irányuló
beruházás
Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő, az
ingatlan-nyilvántartás szerinti
külterület 02/121, 02/275, 02/361, 03/3, 05/2, 05/3, 05/5,
05/6, 05/8, 05/9, 05/10, 05/11, 05/12, 05/13, 05/14, 05/19,
05/24, 05/33, 05/41, 05/48, 05/49, 05/50, 07, 09/2, 011/23,
011/24, 011/25, 011/26, 011/41, 011/71, 011/72, 011/95,
011/97, 011/98, 014/5, 014/6, 014/7, 014/8, 014/9, 014/10,
014/11, 014/12, 014/13, 026/7, 026/14, 027/1, 027/7, 027/9,
028/1, 028/2, valamint belterület 257/2, 412/2, 573/20,
635/25, 652/1, 652/7, 652/8, 653/2, 1836/13, 1836/14,
1836/30, 1836/31, 1836/32, 1836/33, 1836/34, 1839/33,
1839/34, 1839/35, 1839/36, 1839/37, 1839/38, 1839/39,
1839/40, 1839/41, 1839/42, 1839/43, 1839/44, 1839/45,
1839/46, 1839/47, 1839/48, 1839/49, 1839/50, 1839/51,
1839/52, 1839/53, 1839/54, 1839/55, 1839/56, 1839/57,
1839/58, 1839/59, 1839/60, 1839/61, 1839/62, 1839/63,
1839/64, 1839/65, 1839/66, 1839/67, 1839/68, 1839/69,
1839/70, 1839/71 helyrajzi számú ingatlanok
Zala Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott
7Ipari-innovációs fejlesztési terület
kialakítása, valamint a területen
megvalósítandó feldolgozóipari
beruházások Göd város területén
Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti
külterület 038, 039/73, 039/74, 039/75, 039/76, 039/77,
039/99, 039/100, 039/101, 039/102, 039/103, 039/104,
039/105, 039/106, 039/107, 039/108, 039/109, 039/110,
039/111, 039/112, 039/113, 039/114, 039/115, 039/116,
039/117, 039/118, 039/119, 039/135, 039/136, 039/137,
039/138, 039/139, 039/140, 039/141, 039/142, 039/143,
039/144, 039/145, 039/146, 039/147, 039/148,
039/149,039/150, 039/151, 039/152, 039/153, 039/154,
039/155, 039/156, 039/157, 039/158, 039/159, 039/168,
039/169, 039/170, 039/171, 039/172, 039/173, 039/174,
039/175, 039/176, 039/177,039/178, 039/179, 042/5, 042/6,
042/7, 046, 047/1, 047/5, 047/9, 047/10, 047/11, 048/3, 048/4,
048/5, 048/6, 048/7, 049/1, 049/2, 049/3, 050/14, 050/15, 051,
053/11, 053/12, 053/13, 053/14, 053/16, 053/17, 053/18,
053/19, 053/20, 053/21, 053/22, 054, 055/2, 055/3, 055/4,
055/5, 055/7, 055/8, 056, 057/1, 057/2, 057/3, 057/4, 057/5,
057/6, 057/7, 057/8, 057/9, 057/10, 057/11, 057/12, 057/13,
057/14, 057/15, 057/16, 057/17, 057/18, 057/19, 057/20,
057/21, 057/22, 057/23, 057/24, 057/25, 057/26, 057/29,
057/30, 057/31, 057/32, 057/33, 057/34, 057/35, 057/36,
057/37, 057/38, 057/39, 057/40, 057/41, 057/42, 057/43,
057/44, 057/45, 057/46, 057/47, 057/48, 057/49, 057/51,
057/52, 057/55, 057/56, 057/57, 057/58, 057/59, 058/2, 058/3,
058/4, 059/4, 059/6, 059/10, 059/13, 059/14, 059/15, 059/16
060/3, 060/4, 062/1, 062/2, 062/5 062/6, 062/7, 062/11,
062/36, 062/39, 062/44, 062/45, 062/47, 062/48, 063/1, 063/3,
063/4, 063/5, 064, 075, 079, 080, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6,
081/8, 081/9, 081/10, 081/11, 081/12, 082/2, 082/3, 099/4,
099/25, 099/26, 099/27, 099/28, 099/29, 099/30, 099/31,
099/32, 099/34, 0101/3, 0101/4, 0102/2, 0102/4, 0102/6;
0102/8, 0102/9, 0102/17, 0102/18, 0102/19, 0102/20,
0102/21, 0102/22, 0104/58, 0104/59, 0104/60, 0104/127,
0104/128, 6422, 6423, 6424, 6425, 6468/8, 6980, 8301 és a
8302 helyrajzi számú ingatlanok
Pest Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott
8Szállodafejlesztésre, valamint
ahhoz kapcsolódó építmények,
infrastrukturális fejlesztések
megvalósítására irányuló
beruházás
Budapest V. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az
ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 24474 és 24475
helyrajzi számú ingatlanok
Budapest Főváros
Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízott
9Akkumulátor gyártáshoz
szükséges rézfólia üzem
létesítésére, illetve az ahhoz
kapcsolódó építmények,
infrastrukturális fejlesztések
megvalósítására irányuló
beruházás megvalósítása Környe
községben
Környe közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 0300/3 és 0300/6 helyrajzi
számú ingatlanok
Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott
10Ipartelep technológiai
bővítéséhez szükséges villamos
energia hálózatfejlesztési
beruházás
Tiszaújváros közigazgatási területén elhelyezkedő, az
ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 2125/6, 2125/7,
2125/8, 2125/9, 2125/10, 2125/11, 2129, 2130, 2133, 2134,
2136, 2137, 3338 és 3353, valamint külterület 0143, 0144/2 és
0145/1 helyrajzi számú ingatlanok
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott
11Komplex ingatlanfejlesztésre,
illetve az ahhoz kapcsolódó
építmények, infrastrukturális
fejlesztések megvalósítására
irányuló beruházás megvalósítása
Budapest IX. kerületben
Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti belterület 38021/34 helyrajzi számú
ingatlan
Budapest Főváros
Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízott

3. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelethez

1. Ivóvízminőség-javító projektek

AB
1Projekt neveTámogatást igénylő neve
2Ivóvízminőség javító beruházás Monostorpályi
területén
Monostorpályi Község Önkormányzata az Európai
Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt
kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási
időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési
miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a
2014-2020 programozási időszakban a
szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási
és az ivóvízminőség-javító beruházások
megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet [a továbbiakban:
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] szerint.
3A Baranya megyei Sellye Térségének Ivóvízminőség-
javító Programja
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint
4Csáfordjánosfa Térségi Vízellátó Rendszer
Ivóvízminőség-javítási Program
Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat és Csér Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint
5Tarany
Ivóvízminőség-javító program
Tarany Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
6Kisharsány-Sáripuszta településrész
ivóvízhálózatának fejlesztése
Kisharsány Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
7Nagybánhegyes település ivóvízminőség-javításaNagybánhegyes Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint
8Vízminőség-javítás Egyházasrádóc,
Nemesrempehollós, Rádóckölked, Nagykölked és
Harasztifalu Községekben
Egyházasrádóc Község Önkormányzata,
Nemesrempehollós Községi Önkormányzata,
Rádóckölked Község Önkormányzata, Nagykölked
Község Önkormányzata és Harasztifalu Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint
9Ivóvízminőség-javítás
Hajdúbagoson
Hajdúbagos Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
10Demecser és Térsége
Ivóvízminőség-javító projekt
Demecser Város Önkormányzata, Kék Község
Önkormányzata, Gégény Község Önkormányzata,
Székely Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
11Bálványos
Ivóvízminőség-javító Program
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint
12Hantos ivóvizének arzénmentesítéseHantos Község Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
13Tormásliget, Iklanberény, Lócs, Halogy és
Daraboshegy települések vízminőség javítása
Tormásliget Község Önkormányzata, Iklanberény
Községi Önkormányzat, Lócs Községi Önkormányzat,
Halogy Községi Önkormányzat és Daraboshegy
Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint
14Aba nagyközség ivóvízminőség-javító projektjeAba Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint
15Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért
Ivóvízminőség javítási Program
Pátka Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
16Ivóvíz minőség javítási beruházás megvalósítása
Hajdúhadház településen
Hajdúhadház Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
17Szakony, Gyalóka, Zsira, Répcevis Önkormányzatok
ivóvízminőség-javító projektje
Szakony Község Önkormányzata, Gyalóka Község
Önkormányzata, Zsira Község Önkormányzata és
Répcevis Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
18Szegedi Fegyház és Börtön III.
Objektum, Nagyfa ivóvízminőség-javító projektje
Szegedi Fegyház és Börtön a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
19A Szentes városi Damjanich János Laktanya és
Erdőbénye objektum ivóvízminőség-javító projektje
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
20Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító
programja
Martonvásár Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
21Kisláng település ivóvízminőség-javításaKisláng Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
22Feked ivóvízminőség-javító programFeked Község Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
23Körösnagyharsány település ivóvízminőség-javító
programja
Körösnagyharsány Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
24Bócsa település ivóvízellátást javító programBócsa Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
25Gönyű, Nagyszentjános települések
Ivóvízminőség-javító Programja
Gönyű Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
26Délkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító
program 1. (DKMO 1)
Mindszent Város Önkormányzata, Felgyő Községi
Önkormányzat, Tömörkény Községi Önkormányzat,
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata és
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
27Vízminőség-javítás Nyírlugos város szolgáltatási
területén
Nyírlugos Város Önkormányzata a
339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet szerint
28Ivóvízminőség-javítás Káloz településenKáloz Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
29Igar község és Vámpuszta ivóvízminőség-javításaIgar Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
30Váraszói Ivóvízminőség javításának műszaki
előkészítése
Váraszó Község Önkormányzata és
Erdőkövesd Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
31Porpác, Bögöt települések ivóvízminőség-javításaPorpác Község Önkormányzata, Bögöt Község
Önkormányzata és Vép Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
32Ivóvízjavító Program
Györköny Községben
Györköny Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
33A Tolna megyei Diósberény és Szakadát
Ivóvízminőség-javító Programja
Diósberény Község Önkormányzata és
Szakadát Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
34A Baranya megyei Nagynyárád település
ivóvízminőség-javító programja
Nagynyárád Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
35Jászszentandrás ivóvízminőség-javító projektJászszentandrás Községi Önkormányzat a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint
36A Tolna megyei Értény település
ivóvízminőség-javító programja
Értény Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
37A Baranya megyei Hidas település
ivóvízminőség-javító programja
Hidas Község Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
38Kislippó település ivóvízminőség-javító programjaKislippó Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
39A Somogy megyei Mezőcsokonya település
ivóvízminőség-javító programja
Mezőcsokonya Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
40A Somogy megyei Somogysárd és Újvárfalva
települések
ivóvízminőség-javító programja
Somogysárd Község Önkormányzat és
Újvárfalva Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
41A Tolna megyei Koppányszántó település
ivóvízminőség-javító programja
Koppányszántó Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint
42Ivóvízminőség-javító fejlesztést célzó beruházás
Ináncs községben
Ináncs Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
43Tiszaeszlár
ivóvízminőség-javítási projekt
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint
44Belecska
ivóvízminőség-javító program
Belecska Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
45Vértesacsa
ivóvízminőség-javító program
Vértesacsa Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
46Celldömölk
ivóvízminőség-javító program
Celldömölk Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
47Zimány
Ivóvízminőség-javító
Program
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint
48Pusztaegres és Sárhatvan településrészek
ivóvízellátása biztonságának javítása
Sárbogárd Város Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
49Látrány és Visz
Ivóvízminőség-javító Program
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint
50Ivóvízminőség-javító beruházás Mátyásdomb
településen
Mátyásdomb Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
51Csonkamindszent község ivóvízminőség-javító
programja
Csonkamindszent Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
52Kaszó-Darvaspuszta településrész
ivóvízminőségének javítása
Kaszó Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
53Harc község
ivóvízminőség-javítása
Harc Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
54Miszla község ivóvízminőség-javításaMiszla Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
55Földes település ivóvízminőség-javító programjaFöldes Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
56Kakasd
ivóvízminőség-javító program
Kakasd Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
57Ibrány-üdülőterület ivóvízminőség-javító programjaIbrány Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
58Tiszalök település ivóvízminőség-javító programjaTiszalök Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
59Kengyel
ivóvízminőség-javító program
Kengyel Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
60Tápiószőlős
ivóvízminőség-javító program
Tápiószőlős Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
61Zsujta ivóvízminőség-javító programZsujta Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
62Baranyaszentgyörgy község ivóvízminőség-javításaBaranyaszentgyörgy Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
63Kazsok település ivóvízminőség-javító programKazsok Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
64Magyarkeszi település ivóvízminőség-javító
program
Magyarkeszi Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
65Újireg település ivóvízminőség-javító programÚjireg Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
66Pacsa vízműről ellátott települések
ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése
(Pacsa, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton)
Pacsa Város Önkormányzata, Szentpéterúr Községi
Önkormányzat, Zalaigrice Község Önkormányzata és
Zalaszentmárton Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint
67Mezőszilas község ivóvízminőség-javításaMezőszilas Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
68Tengelic-Jánosmajor ivóvízminőség-javító programTengelic Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
69Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések
ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Zalaszentiván Község Önkormányzata, Alibánfa Község
Önkormányzata, Sárhida Község Önkormányzata,
Bocfölde Község Önkormányzata és Zalaszentlőrinc
Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint
70Nagykapornak vízbázisról ellátott települések
ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése
Nagykapornak Község Önkormányzata, Bezeréd
Község Önkormányzata, Misefa Község Önkormányzata,
Nemesrádó Község Önkormányzata, Padár Község
Önkormányzata és Orbányosfa Község Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
71Dióskál vízműről ellátott települések
ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése
(Egeraracsa)
Dióskál Község Önkormányzata és
Egeraracsa Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
72Mezőkomárom-
Szabadhídvég ivóvízminőség-javító programja
Mezőkomárom Község Önkormányzata és
Szabadhídvég Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint
73Enying város ivóvízminőség-javításaEnying Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
74Mátraszele és térsége vízellátásának megoldásaMátraszele Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
75Nyírmihálydi és Nyírgelse ivóvízminőség-javító
programja
Nyírmihálydi Község Önkormányzat és
Nyírgelse Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
76Kaposfő település ivóvízminőség-javító programKaposfő Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
77Kisszékely település ivóvízminőség-javító programKisszékely Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
78Nak és Gölle-Inámpuszta települések
ivóvízminőség-javító programja
Nak Község Önkormányzata és Gölle Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint
79Vízvár település ivóvízminőség-javító programVízvár Község Önkormányzata, Bélavár Község
Önkormányzata és Heresznye Község Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
80Rakamaz-Tiszanagyfalu
Ivóvízminőség-javító Program
Rakamaz Város Önkormányzata és Tiszanagyfalu
Község Önkormányzata a
339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet szerint
81Timár település
Ivóvízminőség-javító Program
Timár Község Önkormányzata a 339/2014. (XII.19.)
Korm. rendelet szerint
82Répcelak és térsége ivóvízminőség-javító program
(Répcelak, Nick, Csánig)
Répcelak Város Önkormányzata, Nick Község
Önkormányzata és Csánig Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
83Pápoc ivóvízminőség-javító programPápoc Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
84Vönöck és térsége ivóvízminőség-javító program
(Vönöck, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa,
Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Tokorcs)
Vönöck Község Önkormányzata, Kemenesmagasi
Községi Önkormányzat, Kemenesmihályfa Község
Önkormányzata, Kemenessömjén
Község Önkormányzata, Kemenesszentmárton Község
Önkormányzata és Tokorcs Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85Rábahídvég és Püspökmolnári település
ivóvízminőség-javító program
Rábahídvég Község Önkormányzata és
Püspökmolnári Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
86Észak- és Közép-Dunántúli ivóvízminőség-javító
program 1. (ÉKDU 1)
Tamási Város Önkormányzata, Pincehely Nagyközség
Önkormányzata, Kölesd Községi Önkormányzat és
Kistormás Község Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
87Észak-Magyarországi ivóvízminőség-javító program
1.
(ÉMO 1)
Gönc Város Önkormányzata, Halmaj Községi
Önkormányzat, Csobád Község Önkormányzata,
Kiskinizs Községi Önkormányzat, Kázsmárk Község
Önkormányzata, Léh Község Önkormányzata,
Rásonysápberencs Község Önkormányzata, Ráckeve
Város Önkormányzata, Farmos Község Önkormányzata
és Tápiószele Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
88Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító
program 1.
(NYDDU 1)
Szentlőrinc Város Önkormányzata, Szigetvár Város
Önkormányzat, Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, Miklósi Község
Önkormányzata, Somogyacsa Község Önkormányzata,
Törökkoppány Község Önkormányzata, Andocs Község
Önkormányzata, Nágocs Község Önkormányzata,
Lakócsa Község Önkormányzata, Szentborbás Község
Önkormányzata, Potony Község Önkormányzata,
Tótújfalu Község Önkormányzata, Csokonyavisonta
Község Önkormányzata, Darány Község
Önkormányzata, Istvándi Község Önkormányzata,
Ádánd Község Önkormányzata, Taszár Községi
Önkormányzat és Orci Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
89Közép- és Kelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító
program 1. (KKMO 1)
Csemő Község Önkormányzata, Cibakháza
Nagyközség Önkormányzata, Nagykőrös Város
Önkormányzata és Tiszafüred Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
90Északkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító
program 1. (ÉKMO 1)
Berettyóújfalu Város Önkormányzata, Tiszadob
Nagyközség Önkormányzata és Tiszadada Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint
91Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító
program 3. (NYDDU 3)
Gellénháza Község Önkormányzata, Nagylengyel
Község Önkormányzata, Gombosszeg Község
Önkormányzata, Iborfia Község Önkormányzata,
Lickóvadamos Község Önkormányzata, Ormándlak
Község Önkormányzata, Petrikeresztúr Község
Önkormányzata, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Buzsák Község Önkormányzata Pamuk
Község Önkormányzata, Udvar Község Önkormányzata,
Beleg Község Önkormányzata, Görcsönydoboka Község
Önkormányzata, Mohács Város Önkormányzata,
Székelyszabar Község Önkormányzat, Kölked Község
Önkormányzata, Lánycsók Községi Önkormányzat,
Erdősmárok Község Önkormányzata, Kisnyárád Község
Önkormányzat, Liptód Község Önkormányzata, Maráza
Község Önkormányzata, Himesháza Község
Önkormányzata, Geresdlak Község Önkormányzata,
Szűr Község Önkormányzat, Fazekasboda Község
Önkormányzata, Bázakerettye Község Önkormányzata,
Lispeszentadorján Község Önkormányzata, Kiscsehi
Község Önkormányzata, Maróc Község Önkormányzata
és Lasztonya Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint
92Az Észak-Magyarországi Régió településein élő
lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának
biztosítása
Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési
Önkormányzati Társulás
93Mórahalom és Térsége
Ivóvízminőség-javító program
Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás
94"Kék-víz" Észak-Bács-
Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program
"Kék-Víz" - Észak-Bács-
Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító Társulás
95Szekszárd megyei jogú város hosszú távon
egészséges ivóvízzel való ellátása
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
96Makó és térsége ivóvízminőség-javítása"Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás
97Budapest ivóvízellátó hálózatának fejlesztéseBudapest Főváros Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

2. Szennyvízkezelési projektek

AB
1Projekt neveTámogatást igénylő neve
2A kállósemjéni szennyvíztisztító telep bővítése
és korszerűsítése
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint
3A szennyvíztisztító telep korszerűsítése
Csepregen
Csepreg Város Önkormányzata, Horvátzsidány Község
Önkormányzata, Kiszsidány Község Önkormányzata és
Ólmod Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint
4Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvíz
elvezetésének kiépítése
Szentgotthárd Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
5Őcsény-Decs Szennyvíztelep felújításaDecs Nagyközség Önkormányzata és
Őcsény Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
6Böhönye község szennyvízhálózat bővítése és
szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése
Böhönye Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
7Szamosszeg-Nagydobos-
Nyírparasznya települések szennyvíztisztító
telepének bővítése
Nagydobos Község Önkormányzata, Nyírparasznya
Község Önkormányzata
és Szamosszeg Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
8Szennyvízelvezetés és
-tisztítás megoldása az izsákfai városrészen
Celldömölk Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
9Komló város ellátatlan területeinek
szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep
korszerűsítése
Komló Város Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint
10Korszerű szennyvíztisztító telep
Ceglédbercelen
Ceglédbercel Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
11Budakalász szennyvízhálózatának fejlesztéseBudakalász Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
12Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 1.
(ÉKDU 1)
Gyúró Község Önkormányzata, Martonvásár Város
Önkormányzata, Ráckeresztúr Község Önkormányzat,
Tordas Község Önkormányzata, Pincehely Nagyközség
Önkormányzata, Bátaszék Város Önkormányzata, Báta
Község Önkormányzata és Tapolca Város Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
13Közép- és Kelet-
Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési
fejlesztés 2. (KKMO 2)
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata, Cibakháza
Nagyközség Önkormányzata és Tiszakécske Város
Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
14Közép- és Kelet-
Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési
fejlesztés 7. (KKMO 7)
Solt Város Önkormányzata, Cserkeszőlő Községi
Önkormányzat, Heves Város Önkormányzata és Tiszabő
Községi Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint
15Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 3. (ÉKMO 3)
Egyek Nagyközség Önkormányzata, Nagyrábé
Nagyközség Önkormányzata, Görbeháza Község
Önkormányzata és Polgár Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
16Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 4.
(ÉKDU 4)
Bonyhád Város Önkormányzata, Kakasd Község
Önkormányzata, Nagymányok Város Önkormányzata,
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Felsőörs Község Önkormányzata, Lovas
Község Önkormányzata, Bakonykoppány Község
Önkormányzata, Bakonyszücs Község Önkormányzata,
Béb Község Önkormányzata, Adásztevel Község
Önkormányzata, Csót Község Önkormányzata,
Homokbödöge Község Önkormányzata, Nagygyimót
Község Önkormányzata, Nagytevel Község
Önkormányzata, Ugod Község Önkormányzata, Berhida
Város Önkormányzata, Papkeszi Község Önkormányzata,
Iváncsa Községi Önkormányzat, Besnyő Község
Önkormányzat, Beloiannisz Község Önkormányzata és
Devecser Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
17Adony szennyvíztisztító telep bővítése és
fejlesztése
Adony Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
18Battonya város szennyvízelvezetésének és
-tisztításának bővítése, korszerűsítése
Battonya Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
19Bokod község szennyvízkezelésének fejlesztéseBokod Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
20Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése
Mikepércsen
Mikepércs Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
21Dunavarsány szennyvíztisztító telep
technológiájának korszerűsítése
Dunavarsány Város Önkormányzata, Áporka Községi
Önkormányzat, Délegyháza Község Önkormányzata,
Majosháza Község Önkormányzata, Szigetszentmárton
Község Önkormányzata és Taksony Nagyközség
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint
22Hegyfalu község és környéke szennyvíztisztító
telep építése és csatornahálózat kiépítése
Hegyfalu Községi Önkormányzat, Ölbő Község
Önkormányzata, Pósfa Község Önkormányzata, Szeleste
Község Önkormányzata és Zsédeny Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint
23Kölcse nagyközség szennyvíztisztító telep
bővítése és korszerűsítése
Kölcse Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
24Kunmadaras nagyközség
szennyvízcsatornázása és tisztító telep
korszerűsítése
Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint
25Madaras és Katymár települések
szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító
telepének építése
Madaras Község Önkormányzata és
Katymár Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
26Szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztéseDMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
27Tarpa nagyközség szennyvíztisztításának
bővítése és korszerűsítése
Tarpa Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
28Túrricse község szennyvíztisztító telep bővítése
és korszerűsítése
Túrricse Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
29Szennyvíztisztító telep fejlesztése VáconDMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
30Eger város szennyvízcsatorna-
hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító
telep korszerűsítése
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint
31Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének
és -tisztításának fejlesztése
Gyöngyös Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
32Bélapátfalva város szennyvízelvezető-
hálózatának és szennyvíztisztításának
korszerűsítése
Bélapátfalva Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
33Dad és Kömlőd községek
szennyvízelvezetésének fejlesztése
Dad Község Önkormányzata és Kömlőd Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint
34Kaszaper község szennyvízelvezetése és
-tisztításának fejlesztése
Kaszaper Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
35Kenézlő központú agglomeráció
szennyvíztisztító telepének korszerűsítése
Kenézlő Községi Önkormányzat, Györgytarló Községi
Önkormányzat, Viss Község Önkormányzata és Zalkod
Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
36Mónosbél központú agglomeráció
szennyvíztisztító telepének korszerűsítése
Mónosbél Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
37Nemesszalók község szennyvíztisztításának
korszerűsítése
Nemesszalók Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
38Öskü község szennyvíztisztításának
korszerűsítése
Öskü Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
39Rábacsécsény község szennyvíztisztításának
korszerűsítése
Rábacsécsény Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
40Tarján község szennyvíztisztító telepének
fejlesztése és korszerűsítése
Tarján Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
41Tengelic község szennyvízelvezetéseTengelic Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
42Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító
telepének fejlesztése
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
43Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító
telepének fejlesztése
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint
44Pétfürdő nagyközség szennyvíztisztításának
fejlesztése
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
45Királyszentistván központú agglomeráció
szennyvíztisztításának fejlesztése
Királyszentistván Község Önkormányzata és Litér
Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint
46Várpalota város szennyvízelvezetésének
korszerűsítése
Várpalota Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
47Bóly központú agglomeráció szennyvíztisztító
telepének és csatornahálózatának fejlesztése
Bóly Város Önkormányzata, Belvárdgyula Község
Önkormányzata, Borjád Község Önkormányzata,
Máriakéménd Község Önkormányzata, Monyoród Község
Önkormányzata, Pócsa Község Önkormányzata,
Szederkény Község Önkormányzata és Versend Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint
48Hosszúhetény központú agglomeráció
szennyvíztisztításának fejlesztése
Hosszúhetény Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
49Beremend nagyközség szennyvízelvezetésének
és -tisztításának fejlesztése
Beremend Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
50Pilisborosjenő község szennyvízelvezetése és
-tisztítása
Pilisborosjenő Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
51Somogyszob központú agglomeráció
szennyvíztisztításának fejlesztése
Somogyszob Községi Önkormányzat és
Bolhás Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint
52Mocsa község szennyvíztisztító telepének
fejlesztése
Mocsa Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
53A Zámoly központú agglomeráció
szennyvíztisztításának fejlesztése
Zámoly Község Önkormányzata és Gánt Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint
54Ócsa-Alsópakony városrészének
szennyvízelvezetése
Ócsa Város Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint
55Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 11. (ÉMO 11)
Gyömrő Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
56Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 12. (ÉMO 12)
Mezőtárkány Község Önkormányzata, Egerfarmos
Községi Önkormányzata, Egerlövő Község Önkormányzata
és Mezőszemere Községi Önkormányzat
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
57Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 14. (ÉMO 14)
Nemesbikk Községi Önkormányzat, Hejőbába Községi
Önkormányzat, Hejőkürt Község Önkormányzata, Oszlár
Község Önkormányzata és
Tiszapalkonya Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerin
58Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 15. (ÉMO 15)
Boconád Község Önkormányzata, Nagyfüged Községi
Önkormányzat, és Tarnaméra Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
59Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 9. (NYDDU 9)
Döbrököz Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
60Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 5. (DKMO 5)
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint
61Nemeskér község szennyvízelvezetése és
-tisztítása
Nemeskér Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
62Monostorpályi szennyvízelvezetés-
fejlesztése II. ütem
Monostorpályi Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
63Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 3. (DKMO 3)
Mezőhegyes Városi Önkormányzat és Méhkerék Község
Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint
64Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 3. (ÉKDU 3)
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata, Dör Község
Önkormányzata, Csorna Város Önkormányzata, Tát Város
Önkormányzat és Tokod Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
65Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 1. (ÉMO 1)
Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Csömör
Nagyközség Önkormányzata, Pétervására Város
Önkormányzata, Erdőkövesd Község Önkormányzata,
Váraszó Község Önkormányzata, Istenmezeje Község
Önkormányzata, Bükkszenterzsébet Község
Önkormányzata, Tarnalelesz Község Önkormányzata,
Szentdomonkos Község Önkormányzata, Bodony Községi
Önkormányzat, Mátraballa Községi Önkormányzat,
Mátraderecske Községi Önkormányzat, Parád
Nagyközségi Önkormányzat és Recsk Nagyközség
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint
66Közép- és Kelet-Magyarországi
szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4.
(KKMO 4)
Dunapataj Nagyközség Önkormányzata, Harta
Nagyközség Önkormányzata és Tiszabura Községi
Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint
67Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2)
Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Kulcs Községi Önkormányzat, Rácalmás
Város Önkormányzat, Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata és Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
68Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6)
Prügy Községi Önkormányzat és Taktakenéz Községi
Önkormányzata, Edelény Város Önkormányzata, Bogács
Község Önkormányzata, Becske Község Önkormányzata,
Bercel Község Önkormányzata, Galgaguta Község
Önkormányzata, Legénd Község Önkormányzata,
Nógrádkövesd Község Önkormányzata, Nógrádsáp
Község Önkormányzata és Szécsénke Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint
69Közép- és Kelet-Magyarországi
szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5.
(KKMO 5)
Izsák Város Önkormányzata, Ágasegyháza Község
Önkormányzata, Orgovány Nagyközség Önkormányzata,
Kenderes Városi Önkormányzat, Jászfényszaru Város
Önkormányzata, Pusztamonostor Község Önkormányzata
és Tápiószőlős Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
70Közép- és Kelet-
Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési
fejlesztés 1. (KKMO 1)
Jászkarajenő Község Önkormányzat és
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint
71Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 4. (ÉKMO 4)
Tiszadada Község Önkormányzata, Fehérgyarmat Város
Önkormányzata, Konyár Község Önkormányzata és
Tiszacsege Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
72Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 1. (ÉKMO 1)
Tunyogmatolcs Község Önkormányzata, Fülpösdaróc
Község Önkormányzata, Géberjén Község
Önkormányzata, Győrtelek Község Önkormányzata,
Hajdúhadház Város Önkormányzata, Téglás Város
Önkormányzata, Balkány Város Önkormányzata,
Hajdúnánás Városi Önkormányzat, Hajdúdorog
Város Önkormányzata, Létavértes Városi
Önkormányzat, Kemecse Város Önkormányzat, Tiszarád
Község Önkormányzata és Vasmegyer Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint
73Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 2. (DKMO 2)
Csongrád Városi Önkormányzat, Okány Község
Önkormányzata és Kétegyháza Nagyközség
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint
74Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 5. (ÉMO 5)
Borsodnádasd Város Önkormányzata, Arló Nagyközség
Önkormányzata, Füzesabony Város Önkormányzata és
Sárospatak Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
75Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 6. (ÉKDU 6)
Bicske Város Önkormányzata, Csabdi Község
Önkormányzat, Mány Község Önkormányzata, Csákvár
Város Önkormányzata, Lovasberény Község
Önkormányzata, Alcsútdoboz Település Önkormányzat,
Felcsút Községi Önkormányzat, Szár Községi
Önkormányzat, Tabajd Község Önkormányzata és Újbarok
Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint
76Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6)
Ivánc Község Önkormányzata, Csákánydoroszló Község
Önkormányzata, Nádasd Községi Önkormányzat, Katafa
Községi Önkormányzat, Bozzai Község Önkormányzata,
Kenéz Község Önkormányzata, Pecöl Község
Önkormányzata, Megyehíd Község Önkormányzata,
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata, Barcs Város
Önkormányzata, Villány Város Önkormányzata, Bük Város
Önkormányzata, Vasszilvágy Község Önkormányzata,
Acsád Község Önkormányzata, Meszlen Község
Önkormányzata és Vát Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
77Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKMO 2)
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata, Jánd
Község Önkormányzata, Vásárosnamény Város
Önkormányzata, Aranyosapáti Község Önkormányzata,
Mándok Város Önkormányzata, Cigánd Város
Önkormányzata, Tiszakarád Község Önkormányzata,
Beszterec Község Önkormányzata, Tiszatelek Község
Önkormányzata és Újdombrád Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
78Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)
Kartal Nagyközség Önkormányzata, Verseg Község
Önkormányzata, Boldog Község Önkormányzata, Heréd
Községi Önkormányzat, Nagykökényes Községi
Önkormányzat, Bátonyterenye Város Önkormányzata,
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, DMRV
Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Telki Község Önkormányzata,
Kerekharaszt Község Önkormányzata, Jobbágyi Község
Önkormányzata, Szurdokpüspöki Község Önkormányzata,
Szarvasgede Község Önkormányzata, Ecseg Község
Önkormányzata és Csécse Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
79Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 5. (ÉKDU 5)
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata, Répcelak
Város Önkormányzata, Nyergesújfalu Város
Önkormányzata, Lábatlan Város Önkormányzata, Bajót
Község Önkormányzata, Bezenye Községi Önkormányzat,
Dunakiliti Község Önkormányzata, Dunasziget Község
Önkormányzata, Feketeerdő Község Önkormányzata és
Rajka Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint
80Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 4. (NYDDU 4)
Duka Község Önkormányzata, Jánosháza Város
Önkormányzata, Karakó Község Önkormányzata,
Kemenespálfa Község Önkormányzata, Kissomlyó Község
Önkormányzata, Nemeskeresztúr Község Önkormányzata,
Egyházashollós Község Önkormányzata, Magyarszecsőd
Község Önkormányzata, Molnaszecsőd Község
Önkormányzata, Körmend Város Önkormányzata, Lenti
Város Önkormányzata, Rédics Község Önkormányzata,
Belsősárd Község Önkormányzata, Külsősárd Község
Önkormányzata, Resznek Község Önkormányzata,
Pórszombat Község Önkormányzata, Szilvágy Község
Önkormányzata és Zalalövő Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
81Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 4. (DKMO 4)
Csanádapáca Község Önkormányzata, Lőkösháza
Község Önkormányzata és Kevermes Nagyközség
Önkormányzata a
339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet szerint
82Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 13. (ÉMO 13)
Bükkábrány Község Önkormányzata, Kács Község
Önkormányzata, Tibolddaróc Község Önkormányzata,
Vatta Község Önkormányzata, Borsodgeszt Község
Önkormányzata, Csincse Község Önkormányzata, Gelej
Községi Önkormányzat, Mezőkeresztes Város
Önkormányzata, Mezőnagymihály Község
Önkormányzata, Mezőnyárád Község Önkormányzata,
Szentistván Nagyközség Önkormányzata, Hejőkeresztúr
Község Önkormányzata, Hejőszalonta Község
Önkormányzata és Muhi Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
83Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 16. (ÉMO 16)
Detk Községi Önkormányzat, Ludas Községi
Önkormányzat és Nagyút Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
84Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 7. (ÉKMO 7)
Szomód Község Önkormányzata, Dunaszentmiklós
Község Önkormányzata, Kocs Község Önkormányzata,
Tardos Község Önkormányzata, Vértestolna Község
Önkormányzata és Sárisáp Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 8. (NYDDU 8)
Egyházashetye Község Önkormányzata, Boba Község
Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata, Káld
Község Önkormányzata, Borgáta Község Önkormányzata,
Köcsk Község Önkormányzata, Gellénháza Község
Önkormányzata, Alsóújlak Község Önkormányzata és
Vasvár Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint
86A somogytúri szennyvízelvezetési
agglomeráció szennyvízgyűjtése és
szennyvíztisztítása
Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás
Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint
87Bucsa község szennyvízcsatornázásaBucsa Község Önkormányzata
88Budapest komplex integrált szennyvíz-
elvezetése
Budapest Főváros Önkormányzata és
Budaörs Város Önkormányzata
89A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció
szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása
Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás
Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint
90Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és
Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata
91Szennyvízelvezetés és
-tisztítás fejlesztése Ózd városában
Ózd Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint
92Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése
és -tisztítása
Fegyvernek és Örményes Szennyvízkezelési
Konzorcium (Fegyvernek Város Önkormányzata és
Örményes Község Önkormányzata)
93Tuzsér és Komoró települések szennyvízközmű
fejlesztése
Tuzsér-Komoró Víziközmű Beruházási Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
94Budapesti szennyvíziszapok hosszú távú
kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása
Budapest Főváros Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

3. Hulladékgazdálkodási projektek

AB
1Projekt neveTámogatást igénylő neve
2Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Rendszer
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint
3Vértesalja Hulladékgazdálkodási ProjektDuna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
4Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Hajdú-
Bihar megyében, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre
Debreceni Agglomeráció
Hulladékgazdálkodási Társulás a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
5Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint
6Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Karcag Város, valamint a Tisza-tó
térségében, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre
Karcag Városi Önkormányzat és a Tisza-Tavi Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
7Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre
Dél-Alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
8Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Zala és
Vas megye egyes térségeiben,
különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala
Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai
Kezelésének Korszerű Megoldására a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
9Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében,
különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
10Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Heves megye egyes térségeiben,
különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
11Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése az észak-balatoni közszolgáltatási
területen, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
12Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a mosonmagyaróvári régióban,
különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint
13Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Sopron térségében, különös tekintettel
az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
14Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Nyugat-Dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint
15Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás területén, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
16Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Érd város térségében, különös
tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint
17Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Homokhátság területén, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint
18Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Dél-Alföld térségében, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
19Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Miskolc Város és térsége területén, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre
Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint
20Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék
Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád
Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás területén, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre
Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási
Önkormányzati Társulás és Hernád Völgye és Térsége
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
21Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint
22Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Sajó-
Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás területén, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint
23Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Hódmezővásárhely város területén,
különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint
24Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Pécs város területén, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint
25Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint
26A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése, különös tekintettel
a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre
Budapest Főváros Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint
27Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Szolnok város és térsége területén, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
28Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén,
különös tekintettel az elkülönített
hulladék előkezelő rendszerre
Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási
Önkormányzati Társulás, Hernád Völgye és Térsége
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, Sajó-
Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás, Miskolci Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás,
Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás és Észak-magyarországi Regionális
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás konzorciuma a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
29Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Mecsek-Dráva Regionális
Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás területén, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre
Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
30A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Várpalota város területén, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre
Várpalota Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint
31A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék
és Szatymaz településeken, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési
Társulása a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
32A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer
környezetbarát technológiáinak bővítése, a
hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának
növelése
Budapest Főváros Önkormányzata
33Szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
területén
Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás

"

Tartalomjegyzék