377/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet

a halottvizsgálattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és a 3. melléklet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 24. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E § alkalmazásában a halottvizsgálati bizonyítvány a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott "Eltemettetési adatok" adatcsoportjának rögzítésével tekinthető kiállítottnak."

2. § Az R1. 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az ingatlanon elhelyezett urnát az eltemettető vagy az eltemettető örököse kívánságára - az eltemettetési célú részleges adattartalmú halottvizsgálati bizonyítványhoz való elektronikus hozzáférés hiányában annak hiteles papíralapú másolatával vagy a halotti anyakönyvi kivonattal való igazolás mellett - az ingatlan helye szerinti köztemető tulajdonosa vagy üzemeltetője az irányadó használati időig köteles visszafogadni és elhelyezni, illetve az urna bármely más temetőben elhelyezhető."

3. § (1) Az R1. 42. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően a halott az ott megjelölt célból a halál bekövetkezésének helyéről elszállítható akkor is, ha a halottvizsgálat lefolytatására jogszabályban feljogosított mentőtiszt a halál természetes módon történő bekövetkeztét valószínűsítette."

(2) Az R1. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Kórházon kívül meghalt személy holttestének elszállításáról a (4a) bekezdés szerinti, az elhunyt azonosítására szolgáló rendelvény alkalmazásával a halottvizsgálatot végző orvos vagy a halottvizsgálat lefolytatására jogszabályban feljogosított mentőtiszt intézkedik."

(3) Az R1. 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az elhunyt azonosítására szolgáló űrlapnak a holttest két végtagjára történő felhelyezéséről a helyszíni halottvizsgálatot végző orvos vagy halottvizsgálat lefolytatására jogszabályban feljogosított mentőtiszt gondoskodik. A szállító figyelmét külön erre a célra rendszeresített piros színű űrlap használatával kell felhívni arra, ha az elhunyt fertőző betegségben halt meg."

(4) Az R1. 42. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdés szerinti, az elhunyt azonosítására szolgáló űrlap a következő adatokat tartalmazza:

a) az elhunyt családi és utóneve, személyazonosság igazolására alkalmas okirat típusa és száma, születési helye és ideje,

b) az elhalálozás, vagy ha az nem ismert, a holttest helyének címadatai,

c) az elhalálozás tényleges vagy becsült ideje,

d) fertőző betegség gyanúja esetén a betegség neve,

e) az elszállítás célintézményének - egészségügyi intézmény, temető vagy halotthűtő - megnevezése és címe,

f) az elszállítást végző szervezet vagy személy megnevezése,

g) az elszállítás megrendelt időpontja vagy határideje,

h) az elszállítás elrendelésének időpontja,

i) az elszállítást elrendelő orvos/mentőtiszt neve, munkahelye, beosztása, pecsétszáma/működésiengedély-száma, mentőtiszt működési nyilvántartási száma, elérhetősége.

(4b) Ismeretlen személyazonosságú elhunyt esetén a (4a) bekezdés a) pontja szerinti adatként "NN" betűk és az adott orvos vagy halottvizsgálat lefolytatására jogszabályban feljogosított mentőtiszt által az adott naptári napon kiállított (4) bekezdés szerinti űrlapok közül az űrlap sorszámának megadása szükséges, azzal, hogy a (4a) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat azok ismertté válása esetén szükséges megadni."

4. § Az R1. 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A halottszállítási engedélyben a halott szállításának feltételeit is meg kell határozni. A halottszállítási engedély egy papíralapú hiteles másolatát és az eltemettetésre kötelezett esetén a halottvizsgálati bizonyítványt, a nevében eljáró temetkezési vállalkozó esetén az eltemettetési célú részleges adattartalmú halottvizsgálati bizonyítvány papíralapú hiteles másolatát kell átadni. A halottszállítási engedélyt a kérvényhez csatolva az irattárban kell elhelyezni. Az engedélyben megállapított halottszállítási feltételek teljesítését a halottszállítás megkezdése előtt ellenőrizni kell."

5. § Az R1. 53/A. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A temetkezési szolgáltató az eltemettetésre kötelezett személy megbízása alapján az elhalálozással kapcsolatosan az egészségügyi intézmény, valamint az állami és önkormányzati szervek előtt az eltemettetésre kötelezett személy képviseletében a következő ügyekben járhat el:)

"a) elektronikus kapcsolattartás keretében a halottvizsgálati bizonyítvány eltemettetési célú részleges adattartalmú változatához, illetve ennek papíralapú hiteles másolatához való hozzáférés,"

2. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

6. § A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következő 9. és 10. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"9. helyszíni halottvizsgálat: haláleset helyén vagy a holttest feltalálási helyén végzett, a halál idejének, bekövetkezte módjának, okának feltárására irányuló vizsgálat;

10. helyszíni halottvizsgálatot végző mentőtiszt: haláleset helyszínére érkezett, feladatkörében eljáró, a 3/A. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott mentőtiszt."

7. § Az R2. 3. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az elhunytat - ide nem értve a halva született magzatot és az élve született, de a szülést követő 168 órán belül elhalálozott gyermeket - ismeretlennek kell tekinteni mindaddig, amíg azonosítása

a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai felhasználásával,

b) személyazonosság igazolására alkalmas okirat felhasználásával vagy

c) személyazonosság igazolására alkalmas eljárás elvégzésével

meg nem történik.

(6) Nem kell ismeretlennek tekinteni az elhunytat abban az esetben, ha a személyazonosság igazolására alkalmas okiratának érvényességi ideje lejárt, de az abban foglalt adatok alapján az elhunyt személyazonossága egyértelműen megállapítható."

8. § Az R2. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) A mentőtiszt a helyszíni halottvizsgálat egyes cselekményeinek végzésére akkor jogosult, ha elvégzi a halottvizsgálati kiegészítő képzést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti képzés az Országos Mentőszolgálat által szervezett helyszíni halottvizsgálat tárgyú továbbképzés sikeres elvégzésével is teljesíthető.

(3) A helyszíni halottvizsgálatot végző mentőtiszt perinatális halálozás esetén helyszíni halottvizsgálatot nem végezhet.

(4) A helyszíni halottvizsgálat során a 3. § (3) bekezdésében foglalt intézkedések megtételére a helyszíni halottvizsgálatot végző mentőtiszt köteles, azzal, hogy a 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kórbonctani vizsgálatot nem kezdeményezhet, a 3. § (3) bekezdés d) pontja szerinti halálokot nem állapíthatja meg, továbbá a 3. § (3) bekezdés d) pontja szerint a halottvizsgálati bizonyítvány kitöltését - jogosultságának megfelelően - megkezdi.

(5) A helyszíni halottvizsgálatot végző mentőtiszt által végzett helyszíni halottvizsgálat során a halál nem természetes jellegére utaló körülmény meglétét vagy hiányát valószínűsíteni kell.

(6) Nem természetes módon bekövetkezett haláleset valószínűsítése esetén a helyszíni halottvizsgálatot meg kell szakítani, és azt - a 3. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt intézkedés megtételét követően - kizárólag az e jogszabályban erre feljogosított orvos folytathatja.

(7) Természetes módon bekövetkezett haláleset valószínűsítése esetén a halál bekövetkeztének módját az elhunyt kezelőorvosa vagy a helyszíni halottvizsgálatra egyébként kötelezett orvos az elhunyt egészségügyi adatai, valamint a helyszíni halottvizsgálatot végző mentőtiszt által elvégzett helyszíni halottvizsgálat adatai alapján - szükség esetén a holttest megvizsgálásával - 24 órán belül, de legkésőbb a következő munkanapon felülvizsgálja, megállapítja a halál okát, és dönt a kórboncolásról vagy annak mellőzéséről.

(8) Ha az elhunytnak nem volt kezelőorvosa, vagy a kezelőorvos személye nem állapítható meg, a holttestet a haláleset helyszínéhez legközelebb eső patológiai osztállyal rendelkező fekvőbeteg-gyógyintézetbe kell szállítani, és a patológiai osztály e feladattal megbízott orvosa vizsgálja felül a halál bekövetkeztének módját, megállapítja a halál okát, és dönt a kórboncolás szükségességéről vagy annak mellőzéséről.

(9) A helyszíni halottvizsgálatot végző mentőtiszt a helyszíni halottvizsgálat során a halál módjának megállapításához, az ehhez szükséges mértékű egészségügyi adathoz az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) útján is hozzáférhet.

(10) A helyszíni halottvizsgálatot végző mentőtiszt a helyszíni halottvizsgálatot nem folytathatja, ha az elhunyt egészségügyi adatai nem érhetőek el, és ezáltal a halál természetes módon való bekövetkezését nem tudja valószínűsíteni. Ebben az esetben a mentőtiszt köteles az e jogszabály szerinti orvosnak átadni a holttest további vizsgálatát.

(11) A helyszíni halottvizsgálatot végző mentőtiszt által végzett helyszíni halottvizsgálat esetén az elhunyt kezelőorvosa, a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény patológiai osztályának e feladattal megbízott orvosa köteles azon, a halottvizsgálatot végző orvos hatáskörébe tartozó további intézkedések megtételére, amelyre jogszabály a halottvizsgálatot végző más egészségügyi dolgozót nem jogosít fel."

9. § Az R2. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A

a) helyszíni halottvizsgálatot végző orvos az értesítését követő legkésőbb 4 órán belül, a 3. § (1) bekezdés d) pontjában szereplő esetben legkésőbb 2 órán belül,

b) helyszínre érkezett, feladatkörében eljáró mentőtiszt - amennyiben helyszíni halottvizsgálatot végző mentőtisztnek minősül - a halál tényének megállapítását követően haladéktalanul

megkezdi a helyszíni halottvizsgálatot.

(2) Ha a helyszíni halottvizsgálat alatt az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv nincs jelen, és a vizsgálat zavartalan lefolytatása csak a helyszín biztosítása mellett garantálható, ennek érdekében a helyszíni halottvizsgálatot végző orvos vagy mentőtiszt értesíti az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet."

10. § Az R2. 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a halálesetnél hatósági eljárás keretében az ügyben eljáró hatóság eljárási cselekményt végzett, és annak adata megismerhető, ennek jegyzőkönyvi másolatát a hatóság a helyszíni halottvizsgálatot végző orvosnak - a betegdokumentációhoz történő csatolás céljából - átadja."

11. § Az R2. 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a rendkívüli halállal kapcsolatos hatósági eljárás során eljáró hatóság vagy a hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóság eljárása keretében a halottvizsgálatot végző orvos azt állapítja meg, hogy a halál természetes úton következett be, ezt a tényt - a hatósági ügyiratszám feltüntetésével egyidejűleg - a vizsgálatot végző orvos a halottvizsgálati bizonyítványon rögzíti. A kórbonctani vizsgálatot a vizsgálatot végző patológus fejezi be."

12. § Az R2. 36. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) Ha a helyszíni halottvizsgálatot végző mentőtiszt által végzett helyszíni halottvizsgálat alapján valószínűsíthető a természetes halál, és a kezelőorvos a 3/A. § (7) bekezdése szerint azt megerősíti, továbbá eltekint a kórboncolás szükségességétől, a holttest elszállítása az eltemetés vagy - hatósági engedélyezést követően - a hamvasztás helyszínére is történhet."

13. § Az R2. 38. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A holttest 3/A. § (8) bekezdése szerinti, patológiai osztállyal rendelkező fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő szállításának költségeit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő viseli."

14. § Az R2. 40-42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"40. § (1) A halottvizsgálat keretében - a (2) bekezdésben foglalt eset kivételével - az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú halottvizsgálati bizonyítványt kell kitölteni. A helyszíni halottvizsgálatot végző mentőtiszt a halottvizsgálati bizonyítvány 1. mellékletben foglalt táblázat 1-3. adatcsoportja, 4.1-4. és 4.6. pontja, valamint 4.7.1-3. és 4.7.5-14. alpontja szerinti adatok kitöltésére jogosult.

(2) A halva született magzat vagy élve született, de a szülést követő 168 órán belül elhalálozott gyermek esetén a halottvizsgálat keretében a 2. melléklet szerinti perinatális halottvizsgálati bizonyítványt kell kitölteni.

(3) A halottvizsgálati bizonyítvány adatait az 1. és a 2. melléklet tartalmazza. A halottvizsgálati bizonyítvány

a) teljes adattartalmát a "C",

b) eltemettetési célú részleges adattartalmú változatának adattartalmát a "D",

c) anyakönyvezési célú részleges adattartalmú változatának adattartalmát az "E",

d) statisztikai célú részleges adattartalmú változatának adattartalmát az "F"

oszlopban "X" jelzéssel ellátott adatok képezik. Halva született magzat esetén a halottvizsgálati bizonyítványnak nincs anyakönyvezési célú részleges adattartalmú változata, és a halottvizsgálati bizonyítvány anyakönyvezési célú felhasználására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

41. § (1) A halottvizsgálati bizonyítvány kitöltését a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a helyszíni halottvizsgálatot végző orvos vagy mentőtiszt kezdi meg.

(2) A halottvizsgálati bizonyítvány kitöltését az igazságügyi szakértő, az eseti szakértői megbízással rendelkező orvos vagy a halottvizsgálati szaktanácsadó kezdi meg a 11-16. § szerinti előzetes vizsgálat esetén.

(3) A halottvizsgálati bizonyítvány "Elhunyt adatai", a "Hozzátartozó adatai" és az "Elhalálozás körülményei" adatcsoportjait a rendelkezésére álló információk alapján - a 3. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az (1) és (2) bekezdés szerinti halottvizsgálati bizonyítvány kitöltését megkezdő orvos vagy mentőtiszt adja meg.

(4) A halottvizsgálati bizonyítvány kitöltését megkezdő orvos vagy mentőtiszt által ki nem töltött, (3) bekezdés szerinti adatcsoportokba tartozó adatokat a halál okát megállapító orvos adja meg. Ha a halál okát megállapító orvos tudomására jutott tények alapján a halottvizsgálati bizonyítvány kitöltését megkezdő orvos által tett bejegyzések módosítása szükséges, akkor a halál okát megállapító orvos az érintett adatokat módosítja.

(5) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. pontja, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat 4. pontja szerinti adatcsoport adataival egységes szerkezetben kell megadni az 1. mellékletben foglalt táblázat 4.7. alpontja, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat 4.7. alpontja szerinti adatkör adatait (a továbbiakban együtt: epikrízis adatok) is.

(6) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 7. és 8. pontja, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat 7-9. pontja szerinti adatcsoportok adatait - a (9) bekezdésben foglalt kivétellel - a halál okát megállapító orvos adja meg.

(7) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 5. pontja, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat 5. pontja szerinti adatcsoport adatait igazságügyi szakértő vagy eseti szakértői megbízással rendelkező orvos adhatja meg.

(8) A halottvizsgálati bizonyítványt - valamennyi általa ismert, más által még meg nem adott adat feltüntetésével - a (9) bekezdésben, valamint a 43. § (1) bekezdésében foglalt esetek, továbbá a ki nem töltendő "eHVB-információk" adatcsoport kivételével - a halál okát megállapító orvos tölti ki és zárja le.

(9) Természetes halál esetén, ha a holttest boncolására nem került sor, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala engedélyezi a holttest elhamvaszthatóságát, az erre vonatkozó adatot megadja a halottvizsgálati bizonyítványon, és lezárja a halottvizsgálati bizonyítványt.

(10) A halottvizsgálati bizonyítvány lezárásáig, illetve a halottvizsgálati bizonyítvány 42. § (5) bekezdése szerinti módosítása alkalmával annak kitöltője - ideértve a (4) bekezdés szerinti módosítás elvégzőjét is - az általa megadott adatokat módosíthatja és törölheti.

42. § (1) A halál okát megállapító orvos vagy a kórbonctani vizsgálatot, hatósági vagy igazságügyi boncolást végző intézmény a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról - haladéktalanul, de legkésőbb a kiállítástól számított 5 napon belül - értesíti az eltemettetésre kötelezettet, és

a) a halottvizsgálati bizonyítvány egy hiteles papíralapú másolatát átadja a holttest eltemettetésére kötelezett személynek, vagy

b) a halottvizsgálati bizonyítvány eltemettetési célú részleges adattartalmú változatának egy hiteles papíralapú másolatát átadja a holttest eltemettetésére kötelezett személy nevében eljáró temetkezési szolgáltatónak.

(2) Az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges feltételek meglétéről nyilatkozó, eltemettetésre kötelezett személy nevének, születési helyének és idejének, valamint anyja nevének, illetve a nevében eljáró temetkezési szolgáltató elektronikus kézbesítési címének megadása esetén a halál okát megállapító orvos gondoskodik a halottvizsgálati bizonyítvány, illetve annak eltemettetési célú részleges adattartalmú változata biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján történő kézbesítéséről is.

(3) Ha

a) nincs az elhunyt eltemettetésére kötelezett személy,

b) a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról annak kiállítását követő 5 napon belül nem értesíthető az elhunyt eltemettetésére kötelezett személy, vagy

c) az eltemettetésre kötelezett személy vagy a nevében eljáró temetkezési szolgáltató az (1) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül nem jelentkezik,

a halál okát megállapító orvos a halottvizsgálati bizonyítvány eltemettetési célú részleges adattartalmú változatát - az a)-c) pont szerinti tény közlése mellett - a köztemetésre illetékes települési önkormányzat jegyzőjének küldi meg.

(4) Ha az eltemettetésre kötelezett a halottvizsgálati bizonyítvány kézhezvételét követő 8. napig a holttest temetésre való elszállításáról nem gondoskodott, a halottvizsgálatot végző orvos az eltemettetésre kötelezett nevének és lakcímének közlésével megküldi a halottvizsgálati bizonyítvány eltemettetési célú részleges adattartalmú változatát a köztemetésre illetékes települési önkormányzat jegyzőjének.

(5) A halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását és az epikrízis adatok megadását a (7) bekezdésben foglalt kivétellel a 43/A. § szerinti Elektronikus Halottvizsgálati Bizonyítványt Kiállító Rendszerben (a továbbiakban: eHVB rendszer) kell elvégezni. Az egyes adatokat azok megismerését követő egy munkanapon belül kell feltölteni az eHVB rendszerbe.

(6) Ha a halottvizsgálati bizonyítvány kitöltőjének az eHVB rendszerben rögzített adatokat érintő új tény jut a tudomására, az adatok eHVB rendszerben történő megfelelő módosításáról haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő egy munkanapon belül gondoskodik. Ha a halottvizsgálati bizonyítvány kitöltője a halottvizsgálati bizonyítvány anyakönyvezési célú részleges adattartalmát érintő adatmódosítást a halottvizsgálati bizonyítvány anyakönyvezési célú részleges adattartalmának eHVB rendszerben történt rögzítését követően hajtotta végre, akkor e tényről, valamint a módosítás tartalmáról a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőt - az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás informatikai rendszerén (a továbbiakban: EAK rendszer) kívül, egyéb, igazolható módon - haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül értesíti.

(7) Ha a halottvizsgálat alkalmával az eHVB rendszer nem hozzáférhető, akkor a halottvizsgálati bizonyítvány papír alapon is kitölthető. Ilyen esetekben az eHVB rendszer hozzáférésének helyreállítását követően haladéktalanul, de legkésőbb a hozzáférés helyreállítását követő egy munkanapon belül el kell végezni az adatok feltöltését az eHVB rendszerbe, ideértve az epikrízis adatokat is. Ha a hozzáférés a halottvizsgálatot követő munkanapig nem áll helyre, akkor a halottvizsgálati bizonyítvány anyakönyvezési célú részleges adattartalmú változatát - az eHVB rendszerben történő adatrögzítési kötelezettség érintetlenül hagyása mellett - haladéktalanul papír alapon továbbítani kell a haláleset anyakönyvezésére illetékes anyakönyvvezető részére."

15. § Az R2. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Nem természetes halál esetén az eltemettetéshez és elhamvasztáshoz szükséges engedélyt - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az ügyben eljáró hatóság állítja ki. Az engedélyezésről szóló döntés alapján a halottvizsgálati bizonyítvány vonatkozó adatait az igazságügyi szakértő vagy eseti szakértői megbízással rendelkező orvos kitölti, és lezárja a halottvizsgálati bizonyítványt."

16. § (1) Az R2. 43/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a)-(2d) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az eHVB rendszerből automatizált adattovábbítás formájában

a) az anyakönyvezési célú részleges adattartalmú halottvizsgálati bizonyítvány adatainak továbbítása - a halva született magzat és az ismeretlen személyazonosságú elhunyt esetének kivételével - az ezen adatok eHVB rendszerben megtörtént rögzítését, valamint az adattovábbítással érintett adatkörre vonatkozó módosítást követően haladéktalanul - az EESZT útján - az EAK rendszer,

b) az elektronikus halottvizsgálati bizonyítvány lezárását és-a halva született magzat és az ismeretlen személyazonosságú elhunyt esetének kivételével - a haláleset anyakönyvezéséről szóló visszajelzést követően haladéktalanul a statisztikai célú részleges adattartalmú halottvizsgálati bizonyítvány adatainak továbbítása a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részére történik.

(2a) A halottvizsgálati bizonyítvány lezárását követően haladéktalanul a halottvizsgálati bizonyítvány, illetve az eltemettetési célú részleges adattartalmú halottvizsgálati bizonyítvány továbbítása az orvos rendelkezése alapján a 42. § (1) bekezdésében foglaltak céljából - a címzett biztonságos kézbesítési szolgáltatáshoz kapcsolódó tárhelyére - a holttest eltemettetésére kötelezett személy vagy annak nevében eljáró temetkezési szolgáltató részére történik.

(2b) Az EAK rendszer a haláleset anyakönyvezését követően az önkormányzati ASP rendszer útján haladéktalanul továbbítja a hagyatéki leltár felvételére illetékes jegyzőnek a (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat. (2c) Ismeretlen személyazonosságú elhunyt esetén a hatósági vagy igazságügyi boncolást végző intézmény az anyakönyvezési célú részleges adattartalmú halottvizsgálati bizonyítványt az anyakönyvezési célú részleges adattartalom rögzítését követő egy munkanapon belül a közokiratokra vonatkozó kézbesítési szabályoknak megfelelően megküldi a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek.

(2d) Ha az eHVB rendszerben az EAK felé továbbított halottvizsgálati adatok módosítására vagy törlésére került sor, és az elhunyt halálesetének anyakönyvezése az EAK rendszerben még nem indult meg, az eHVB rendszer által továbbított módosítást az EAK rendszer befogadja. Ellenkező esetben a halottvizsgálatot végző orvos intézkedik az anyakönyvvezető egyéb módon történő értesítéséről."

(2) Az R2. 43/A. §-a a következő (4)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A halottvizsgálati bizonyítvány módosítása, törlése esetén az eHVB rendszer biztosítja a módosított, illetve törölt adatok megismerhetőségét a módosítást, illetve a törlést követően is.

(5) Az eHVB rendszer működtetője gondoskodik az adott jogosultság gyakorlására jogosult személy megváltozása esetén az új jogosult számára a hozzáférés megadásáról, illetve jogosult hiányában a szükséges módosítás eHVB rendszerben való átvezetéséről.

(6) A lezárt halottvizsgálati bizonyítványról hiteles papíralapú másolatot a halottvizsgálati bizonyítványt kiállító orvos - a halottvizsgálati bizonyítvány 41. § (8) bekezdése szerinti kiállítása esetén a halottvizsgálati bizonyítványt kiállító hatóság, a 43. § (1) bekezdése szerinti kiállítása esetén a 43. § (1) bekezdése szerinti engedélyt kiadó hatóság - vagy a kormányablak adhat ki.

(7) Az EAK rendszer a haláleset anyakönyvezését követően annak tényét haladéktalanul visszajelzi az eHVB rendszer felé.

(8) A KSH az adatok (2) bekezdés b) pontja szerinti továbbítását és feldolgozását követően visszaküldi az eHVB rendszer számára a Betegségek nemzetközi osztályozása (BNO) szerint kódolt haláloki adatokat. A KSH jogosult az eHVB rendszeren keresztül visszakérdezni a statisztikai feldolgozás szempontjából nem egyértelműen kitöltött halálokok pontosításával kapcsolatban.

(9) Ha a halál okát megállapító orvos a perinatális halottvizsgálati bizonyítványt halva született magzatról állítja ki, annak egy példányát a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 21. § (10) bekezdése szerinti magzati halálozási lappal együtt megküldi a KSH-nak. Egyéb perinatális halálozás esetén a perinatális halottvizsgálati bizonyítványt a halottvizsgálati bizonyítvánnyal megegyező módon kell továbbítani.

(10) Ismeretlen személyazonosságú elhunyt esetén a hatósági vagy igazságügyi boncolást végző intézmény a statisztikai célú részleges adattartalmú halottvizsgálati bizonyítvány egy példányát a halottvizsgálati bizonyítvány rögzítését követő egy munkanapon belül megküldi a KSH-nak."

17. § (1) Az R2. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R2. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

18. § (1) Az R2.

a) 2. § (2) bekezdésében az "orvossal" szövegrész helyébe az "orvossal vagy mentőtiszttel" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a "mentőorvos," szövegrész helyébe a "mentőorvos, helyszíni halottvizsgálatot végző mentőtiszt," szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés c) pontjában az "a Magyar Honvédség, katonai nemzetbiztonsági szolgálat" szövegrész helyébe az "a honvédelmi szervezet" szöveg, az "a Magyar Honvédség, a katonai nemzetbiztonsági szolgálat" szövegrész helyébe az "a honvédelmi szervezet" szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés d) pontjában az "ügyeletes orvosa" szövegrész helyébe az "ügyeletes orvosa vagy a helyszínre érkező, feladatkörében eljáró helyszíni halottvizsgálatot végző mentőtiszt" szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés f) pontjában az "ügyeletes orvosa" szövegrész helyébe az "ügyeletes orvosa vagy a helyszínre érkező, feladatkörében eljáró helyszíni halottvizsgálatot végző mentőtiszt" szöveg,

f) 5. § (2) bekezdésében a "halottvizsgálatot végző orvos" szövegrész helyébe a "halottvizsgálatot végző személy" szöveg,

g) 6. § (1) bekezdésében a "halottvizsgálatot végző orvos" szövegrész helyébe a "halottvizsgálatot végző orvos, mentőtiszt" szöveg

lép.

(2) Az R2.

a) 39. § (1) bekezdésében a "8400" szövegrész helyébe a "30 000" szöveg, a "12 600" szövegrész helyébe a "40 000" szöveg,

b) 47. §-ában a "2023" szövegrész helyébe a "2025" szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti az R2. 28. § (3), (4) és (6) bekezdése.

3. Az apasági szabadság igénybevételéről és az azzal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az apasági szabadság igénybevételéről és az azzal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában az "a halvaszületés tényét bizonyító okiratnak az eredeti példányát" szövegrész helyébe az "a halvaszületés tényét bizonyító okiratnak a hiteles papíralapú másolatát" szöveg lép.

4. A fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

21. § A fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 10. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-17. §, a 18. § (1) bekezdése, a 19-21. §, valamint az 1-3. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 377/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelethez

A halottvizsgálati bizonyítvány a következő adatokat tartalmazza:

ABCDEF
Adatcsoport elnevezésAdatmező névA halottvizsgálati
bizonyítvány teljes
adattartalma
(X-szel jelölve)
Az eltemettetési célú részleges
adattartalmú halottvizsgálati
bizonyítvány adattartalma
(X-szel jelölve)
Az anyakönyvezési célú részleges
adattartalmú halottvizsgálati
bizonyítvány adattartalma
(X-szel jelölve)
A statisztikai célú részleges
adattartalmú halottvizsgálati
bizonyítvány adattartalma
(X-szel jelölve)
1.Elhunyt adatai1.1. Ismeretlen elhunyt (igen/nem)XXX
1.2. Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ)XXX
1.3. Családi névXXXX
1.4. UtónévXXXX
1.5. Születési családi névXXXX
1.6. Születési utónévXXXX
1.7. Anyja születési családi neveXXXX
1.8. Anyja születési utóneveXXXX
1.9. Törvényes képviselő családi neveXXX
1.10. Törvényes képviselő utóneveXXX
1.11. Születési országXXXX
1.12. Születési helyXXXX
1.13. Születés időpontjaXXXX
1.14. NemXXXX
1.15. ÁllampolgárságXXXX
1.16. Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági
igazolvány típusa
XXX
1.17. Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági
igazolvány száma
XXX
1.18. Lakóhely (ország, település, irányítószám,
közterület, közterület jellege, házszám,
helyrajzi szám)
XXXX
1.19. Tartózkodási hely (ország, település, irányítószám,
közterület, közterület jellege, házszám, helyrajzi szám)
XXXX
2.Hozzátartozó
(eltemettetésre
kötelezett)
adatai
2.1. Hozzátartozó (eltemettetésre kötelezett személy)
ismert (igen/nem)
XXX
2.2. Családi névXXX
2.3. UtónévXXX
2.4. Közelebbi megjelölésXXX
2.5. TelefonXXX
2.6. E-mail-címXXX
2.7. MegjegyzésXX
2.8. Cím (ország, település, irányítószám, közterület,
közterület jellege, házszám, helyrajzi szám)
XXX
2.9. Kötelezett és a temetést intéző azonos
(igen/nem)
XX
3.Temetést intéző
adatai
3.1. Temetést intéző típusa [képviselő, ügyben eljáró
temetkezési szolgáltató, a temetést jogszabály szerint
kötelezett önkormányzat végzi (köztemetés), egyéb]
XX
3.2. Egyéb megnevezéseXX
3.3. Családi névXX
3.4. UtónévXX
3.5. Szerv/szolgáltató megnevezéseXX
3.6. Képviselő személy családi neveXX
3.7. Képviselő személy utóneveXX
3.8. Képviselői minőség (törvényes képviselő,
meghatalmazott)
XX
3.9. TelefonXX
3.10. E-mail-címXX
3.11. Köztemetés indoka (az eltemettetésre
kötelezett ismeretlen helyen tartózkodik,
az eltemettetésre kötelezett a halottvizsgálati
bizonyítvány kézhezvételét követő 8. napig a holttest
temetésre való elszállításáról nem gondoskodott,
a halottvizsgálati bizonyítványt az eltemettetésre
kötelezett személy nevében eljáró temetkezési
szolgáltató az értesítéstől számított 5 napon belül nem
vette át)
XX
3.12. Megjegyzés / temetéssel kapcsolatos információk
4.Elhalálozás
körülményei
4.1. Elhalálozás helyszíneXXX
4.2. IntézményXXX
4.3. Halálozás dátuma, időpontjaXXXX
4.4. Halottvizsgálat megkezdésének dátuma, időpontjaXX
4.5. Hatósági eljárás szükséges (igen/nem)XX
4.6. Kórbonctani vizsgálat szükségessége (igen/
nem, mentőtiszt általi halottvizsgálat esetén:
kezelőorvos véleménye alapján igen / kezelőorvos
véleménye alapján nem / kezelőorvossal nem történt
kapcsolatfelvétel)
XX
4.7. Epikrízis a boncolás kéréséhez / epikrízis
a boncolás mellőzéséhez / epikrízis mentőtiszti
halottvizsgálathoz intézeten kívüli szerepkörrel
4.7.1. Anamnézis, a haláleset körülményei
4.7.2. A beteg gyógyszerei
4.7.3. A betegellátás során történt beavatkozás
4.7.4. A halál feltételezett oka
4.7.5. Jelen volt-e a helyszínen a mentőszolgálat?
(igen/nem)
4.7.6. Jelen volt-e a helyszínen a rendőrség?
(igen/nem)
4.7.7. Fertőző betegség gyanúja fennállt? (igen/nem)
4.7.8. Fertőzöttség típusa (igazolt/gyanús/kontakt)
4.7.9. Fertőző betegség(ek) megnevezése
4.7.10. Vizsgálat típusa (PCR-teszt / antigén gyorsteszt /
szerológiai teszt / tenyésztéses vizsgálat)
4.7.11. Vizsgálat eredménye (folyamatban / negatív /
pozitív / nem értékelhető / kétes)
4.7.12. Vizsgálat dátuma
4.7.13. Szállítás elrendelésének időpontja
4.7.14. Szállítást végző szervezet, személy megnevezése
4.8. Epikrízis a boncolás kéréséhez / epikrízis a boncolás
mellőzéséhez intézeten belüli szerepkörrel
4.8.1. Tisztázatlan haláleset? (igen/nem)
4.8.2. Objektív nem igazolt haláleset fennáll? (igen/nem)
4.8.3. Nagy értékű implantátum beültetése történt?
(igen/nem)
4.8.4. Szervátültetés donora vagy recipiense volt?
(igen/nem)
4.8.5. Foglalkozási megbetegedés vagy gyanúja fennáll?
(igen/nem)
4.8.6. A kórboncolásnak tudományos jelentősége van?
(igen/nem)
4.8.7. Az elhunyt az életében kérte a kórboncolást?
(igen/nem)
4.8.8. Van panaszra, jogi követelésre vonatkozó
információ? (igen/nem)
4.8.9. Kezelőorvos a kórboncolást szükségesnek tartja?
(igen/nem)
4.8.10. Megjegyzés
4.8.11. Fertőző betegség gyanúja fennállt? (igen/nem)
4.8.12. Fertőzöttség típusa (igazolt/gyanús/kontakt)
4.8.13. Fertőző betegség(ek) megnevezése [a fertőző
betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről szóló
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 1-1/A. számú melléklete
szerinti esetdefiníciók megnevezései alapján]
4.8.14. Vizsgálat típusa (PCR-teszt / antigén gyorsteszt /
szerológiai teszt / tenyésztéses vizsgálat)
4.8.15. Vizsgálat eredménye (folyamatban / negatív /
pozitív / nem értékelhető / kétes)
4.8.16. Vizsgálat dátuma
4.9. A vizsgálat (eljárás) indoka, egyéb megjegyzésekXX
4.10. Az ügyben eljáró hatóság döntése, álláspontjaXX
4.11. Halálozás helye (település)XXXX
4.12. Halálozás helye (ország, vármegye, irányítószám,
közterület, közterület jellege, házszám, helyrajzi szám)
XXX
4.13. A helyszín körülírásaXXX
4.14. Helyszíni halottvizsgálatot végző neve, beosztása
és munkahelye
XXXX
5.Igazságügyi/
hatósági
boncolási
adatok
5.1. Haláleset módja (természetes, nem természetes)XXX
5.2. Boncolást végző orvos neve és pecsétszámaXXX
5.3. Boncolási jegyzőkönyv számaXX
5.4. Boncolás megkezdésének dátumaXX
5.5. Hatósági/igazságügyi boncolás esetén a boncolást
végző orvos(ok) neve és pecsétszáma
XXX
6.Kórboncolási
adatok
6.1. Történt-e boncolás? (igen/nem)XXX
6.2. Patológus a mellőzéssel egyetért (igen/nem)XX
6.3. Kórbonctani jegyzőkönyv számaXX
6.4. Kórboncolás megkezdésének dátumaXX
6.5. További vizsgálati eredmények várhatóak-e?
(igen/nem)
XXX
6.6. MegjegyzésXX
6.7. Rendőrség felé történt átjelentés? (igen/nem)XX
6.8. Hatósági döntés (hatósági boncolástól eltekint /
igazságügyi boncolás / hatósági boncolás)
XX
6.9. Hatósági döntés ügyszámaXX
6.10. Kórbonctani vizsgálatot végző patológiaXX
6.11. Kórboncolást végző orvos neveXX
6.12. Kórboncolást végző orvos pecsétszámaXX
7.Halálok
megállapítása
7.1. A halál okát megállapító orvos minősége
(háziorvos/kezelőorvos, szakorvos/kezelőorvos,
patológus, igazságügyi szakértő, ügyeletes orvos,
más orvos)
XXX
7.2. Történt-e boncolás? (igen/nem)XXX
7.3. Mellőzési kérelem van? (igen/nem)XX
7.4. Kezelőorvos a mellőzéssel egyetért (igen/nem)XX
7.5. Patológus a mellőzéssel egyetért (igen/nem)XX
7.6. A halálhoz vezető betegségek (események)
sorozata, időrendben visszafelé, ideértve a közvetlen
halálokot, az alapbetegség szövődményeit (ha voltak),
az alapbetegséget vagy állapotot, valamint a kísérő
betegségeket vagy állapotokat, amelyek közvetlenül
nem járultak hozzá a halálhoz
XX
7.7. A halálhoz vezető betegség (esemény) kezdete és
a halál között eltelt hozzávetőleges idő
XX
7.8. Halálozás jellege (természetes, baleset,
öngyilkosság, emberölés, nem meghatározható)
XXX
7.9. Sérülés helyszíneXXX
7.10. Egyéb sérülés helyszínének leírásaXXX
7.11. Sérülés módja, oka és körülményeiXXX
7.12. Sérülés időpontjaXXX
7.13. Várandósság: az elhunyt a halál beálltakor várandós
volt, vagy a várandósság befejezése és a halál között
eltelt idő 0-42 nap, vagy a várandósság befejezése és
a halál között eltelt idő 43-365 nap
XXX
7.14. Halál bekövetkezését megelőző 4 hétben történt-e
valamilyen műtét? (igen / nem / nem ismert)
XXX
7.15. A műtét elvégzésének idejeXXX
7.16. Műtét okaXXX
8.Eltemettetési
adatok
8.1. Történt-e boncolás? (igen/nem)XX
8.2. Hamvasztás/temetés engedélyezéseXX
8.3. EngedélyezőXX
8.4. Engedélyező neve, pecsétszámaXX
8.5. Egészségügyi államigazgatási szerv határozatszámaXX
8.6. EÜ számXX
8.7. Boncolási jegyzőkönyv számaXX
8.8. Temetkezésre vonatkozó rendőrhatósági
határozat száma
XX
8.9. Mellőzési kérelemre hozott döntés iktatószámaXX
8.10. Halottasházba szállítás időpontjaXX
8.11. Eltemetésre engedélyezett időXX
8.12. Temetkezés kívánt módja (amennyiben ismert)XX
8.13. Fertőző betegség fennáll? (igen/nem)XXX
8.14. HVB lezárható (igen/nem)XX
8.15. Eltemettetési adatok rögzítésének időpontjaXX
9.eHVB-
információk
9.1. HVB lezárásának időpontjaXX
9.2. HVB első példány kiállításának időpontjaXX
9.3. HVB aktuális példány kiállításának időpontjaXX
9.4. Lezáró orvos neve, pecsétszámaXXX
9.5. Utolsó módosító orvos neve, pecsétszámaXXX
9.6. Létrehozó neve és pecsétszámaXX
9.7. Utolsó hiteles példány nyomtatásának dátumaXX
9.8. Hiteles nyomtatott példányok számaXX
9.9. EAK eseményazonosítóXXX
9.10. KSH adatátadás állapotaX
9.11. EAK adatátadás állapotaXX
9.12. eHVB egyedi azonosítóXXX
9.13. eHVB verziószámXXX
9.14. eHVB tárhelyre küldésX

"

2. melléklet a 377/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelethez

A perinatális halottvizsgálati bizonyítvány a következő adatokat tartalmazza:

ABCDEF
Adatcsoport elnevezésAdatmező névA perinatális
halottvizsgálati
bizonyítvány teljes
adattartalma
(X-szel jelölve)
Az eltemettetési célú részleges
adattartalmú perinatális
halottvizsgálati bizonyítvány
adattartalma
(X-szel jelölve)
Az anyakönyvezési célú részleges
adattartalmú perinatális
halottvizsgálati bizonyítvány
adattartalma
(X-szel jelölve)
A statisztikai célú részleges
adattartalmú perinatális
halottvizsgálati bizonyítvány
adattartalma
(X-szel jelölve)
1.Elhunyt adatai1.1. Ismeretlen elhunyt (igen/nem)XXX
1.2. Élve született magzat (igen/nem)XXX
1.3. Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ)XXX
1.4. Családi névXXXX
1.5. UtónévXXXX
1.6. Születési családi névXXXX
1.7. Születési utónévXXXX
1.8. Anyja születési családi neveXXXX
1.9. Anyja születési utóneveXXXX
1.10. Törvényes képviselő családi neveXXX
1.11. Törvényes képviselő utóneveXXX
1.12. Születési országXXXX
1.13. Születési helyXXXX
1.14. Születés időpontjaXXXX
1.15. NemXXXX
1.16. ÁllampolgárságXXXX
1.17. Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági
igazolvány típusa
XXX
1.18. Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági
igazolvány száma
XXX
1.19. Lakóhely (ország, település, irányítószám,
közterület, közterület jellege, házszám, helyrajzi szám)
XXXX
1.20. Tartózkodási hely (ország, település, irányítószám,
közterület, közterület jellege, házszám, helyrajzi szám)
XXXX
2.Hozzátartozó
(eltemettetésre
kötelezett)
adatai
2.1. Hozzátartozó (eltemettetésre kötelezett személy)
ismert (igen/nem)
XXX
2.2. Családi névXXX
2.3. UtónévXXX
2.4. Közelebbi megjelölésXXX
2.5. TelefonXXX
2.6. E-mail-címXXX
2.7. MegjegyzésXX
2.8. Cím (ország, település, irányítószám, közterület,
közterület jellege, házszám, helyrajzi szám)
XXX
2.9. Kötelezett és a temetést intéző azonos (igen/nem)XX
3.A temetést
intéző adatai
3.1. Temetést intéző típusa [képviselő, ügyben eljáró
temetkezési szolgáltató, a temetést jogszabály szerint
kötelezett önkormányzat végzi (köztemetés), egyéb]
XX
3.2. Egyéb megnevezéseXX
3.3. Családi névXX
3.4. UtónévXX
3.5. Szerv/szolgáltató megnevezéseXX
3.6. Képviselő személy családi neveXX
3.7. Képviselő személy utóneveXX
3.8. Képviselői minőség (törvényes képviselő,
meghatalmazott)
XX
3.9. TelefonXX
3.10. E-mail-címXX
3.11. Köztemetés indoka (az eltemettetésre
kötelezett ismeretlen helyen tartózkodik,
az eltemettetésre kötelezett a halottvizsgálati
bizonyítvány kézhezvételét követő 8. napig a holttest
temetésre való elszállításáról nem gondoskodott,
a halottvizsgálati bizonyítványt az eltemettetésre
kötelezett személy nevében eljáró temetkezési
szolgáltató az értesítéstől számított 5 napon belül
nem vette át)
XX
3.12. Megjegyzés / temetéssel kapcsolatos információk
4.Elhalálozás
körülményei
4.1. Elhalálozás helyszíneXXX
4.2. IntézményXXX
4.3. Halálozás dátuma, időpontjaXXXX
4.4. Halottvizsgálat megkezdésének dátuma, időpontjaXX
4.5. Hatósági eljárás szükséges (igen/nem)XX
4.6. Kórbonctani vizsgálat szükségessége (igen/nem)XX
4.7. Epikrízis a boncolás kéréséhez / epikrízis a boncolás
mellőzéséhez intézeten kívüli szerepkörrel
4.7.1. Anamnézis, a haláleset körülményei
4.7.2. A beteg gyógyszerei
4.7.3. A betegellátás során történt beavatkozás
4.7.4. A halál feltételezett oka
4.7.5. Jelen volt-e a helyszínen a mentőszolgálat?
(igen/nem)
4.7.6. Jelen volt-e a helyszínen a rendőrség? (igen/nem)
4.7.7. Fertőző betegség gyanúja fennállt? (igen/nem)
4.7.8. Fertőzöttség típusa (igazolt/gyanús/kontakt)
4.7.9. Fertőző betegség(ek) megnevezése [a fertőző
betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről szóló
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 1-1/A. számú melléklete
szerinti esetdefiníciók megnevezései alapján]
4.7.10. Vizsgálat típusa (PCR-teszt / antigén gyorsteszt /
szerológiai teszt / tenyésztéses vizsgálat)
4.7.11. Vizsgálat eredménye (folyamatban / negatív /
pozitív / nem értékelhető / kétes)
4.7.12. Vizsgálat dátuma
4.7.13. Elrendelés időpontja
4.7.14. Szállítást végző szervezet, személy megnevezése
4.8. Epikrízis a boncolás kéréséhez / epikrízis a boncolás
mellőzéséhez intézeten belüli szerepkörrel
4.8.1. Tisztázatlan haláleset? (igen/nem)
4.8.2. Objektív nem igazolt haláleset fennáll? (igen/nem)
4.8.3. Nagy értékű implantátum beültetése történt?
(igen/nem)
4.8.4. Szervátültetés donora vagy recipiense volt?
(igen/nem)
4.8.5. Foglalkozási megbetegedés vagy gyanúja fennáll?
(igen/nem)
4.8.6. A kórboncolásnak tudományos jelentősége van?
(igen/nem)
4.8.7. Az elhunyt az életében kérte a kórboncolást?
(igen/nem)
4.8.8. Van panaszra, jogi követelésre vonatkozó
információ? (igen/nem)
4.8.9. Kezelőorvos a kórboncolást szükségesnek tartja?
(igen/nem)
4.8.10. Megjegyzés
4.8.11. Fertőző betegség gyanúja fennállt? (igen/nem)
4.8.12. Fertőzöttség típusa (igazolt/gyanús/kontakt)
4.8.13. Fertőző betegség(ek) megnevezése
4.8.14. Vizsgálat típusa (PCR-teszt / antigén gyorsteszt /
szerológiai teszt / tenyésztéses vizsgálat)
4.8.15. Vizsgálat eredménye (folyamatban / negatív /
pozitív / nem értékelhető / kétes)
4.8.16. Vizsgálat dátuma
4.9. A vizsgálat (eljárás) indoka, egyéb megjegyzésekXX
4.10. Az ügyben eljáró hatóság döntése, álláspontjaXX
4.11. Halálozás helye (település)XXXX
4.12. Halálozás helye (ország, vármegye, irányítószám,
közterület, közterület jellege, házszám, helyrajzi szám)
XXX
4.13. A helyszín körülírásaXXX
4.14. Halottvizsgálatot végző orvos neve, beosztása és
munkahelye
XXXX
5.Igazságügyi/
hatósági
boncolási
adatok
5.1. Haláleset módja (természetes, nem természetes)XXX
5.2. Boncolást végző orvos neve és pecsétszámaXXX
5.3. Boncolási jegyzőkönyv számaXX
5.4. Boncolás megkezdésének dátumaXX
5.5. Hatósági/igazságügyi boncolás esetén a boncolást
végző orvos(ok) neve és pecsétszáma
XXX
6.Kórboncolási
adatok
6.1. Történt-e boncolás? (igen/nem)XXX
6.2. Patológus a mellőzéssel egyetért (igen/nem)XX
6.3. Kórbonctani jegyzőkönyv számaXX
6.4. Kórboncolás megkezdésének dátumaXX
6.5. További vizsgálati eredmények várhatóak-e?
(igen/nem)
XXX
6.6. MegjegyzésXX
6.7. Rendőrség felé történt átjelentés? (igen/nem)XX
6.8. Hatósági döntés (hatósági boncolástól eltekint /
igazságügyi boncolás / hatósági boncolás)
XX
6.9. Hatósági döntés ügyszámaXX
6.10. Kórbonctani vizsgálatot végző patológiaXX
6.11. Kórboncolást végző orvos neveXX
6.12. Kórboncolást végző orvos pecsétszámaXX
7.Halálok
megállapítása
7.1. A halál okát megállapító orvos minősége
(háziorvos/kezelőorvos, szakorvos/kezelőorvos,
patológus, igazságügyi szakértő, ügyeletes orvos,
kezelőorvos, más orvos)
XXX
7.2. Történt-e boncolás? (igen/nem)XXX
7.3. Mellőzési kérelem van? (igen/nem)XX
7.4. Kezelőorvos a mellőzéssel egyetért (igen/nem)XX
7.5. Patológus a mellőzéssel egyetért (igen/nem)XX
7.6. A magzat vagy újszülött fő és egyéb betegsége
vagy állapota
XX
7.7. A magzatot vagy újszülöttet érintő fő és egyéb anyai
betegség vagy állapot
XX
8.További
haláloki adatok
8.1. Egyéb körülményekXX
8.2. Halálozás jellege (természetes, baleset, emberölés,
nem meghatározható)
XXX
8.3. Sérülés helyszíneXXX
8.4. Egyéb sérülés helyszínének leírásaXXX
8.5. Sérülés módja, oka és körülményeiXXX
8.6. Sérülés időpontjaXXX
9.Eltemettetési
adatok
9.1. Történt-e boncolás? (igen/nem)XX
9.2. Hamvasztás/temetés engedélyezéseXX
9.3. EngedélyezőXX
9.4. Engedélyező neve, pecsétszámaXX
9.5. Egészségügyi államigazgatási szerv határozatszámaXX
9.6. EÜ számXX
9.7. Boncolási jegyzőkönyv számaXX
9.8. Temetkezésre vonatkozó rendőrhatósági
határozat száma
XX
9.9. Mellőzési kérelemre hozott döntés iktatószámaXX
9.10. Halottasházba szállítás időpontjaXX
9.11. Eltemetésre engedélyezett időXX
9.12. Temetkezés kívánt módja (amennyiben ismert)XX
9.13. Fertőző betegség fennáll? (igen/nem)XXX
9.14. HVB lezárható (igen/nem)XX
9.15. Eltemettetési adatok rögzítésének időpontjaXX
10.eHVB-
információk
10.1. HVB lezárásának időpontjaXX
10.2. HVB első példány kiállításának időpontjaXX
10.3. HVB aktuális példány kiállításának időpontjaXX
10.4. Lezáró orvos neve, pecsétszámaXXX
10.5. Utolsó módosító orvos neve, pecsétszámaXXX
10.6. Létrehozó neve és pecsétszámaXX
10.7. Utolsó hiteles példány nyomtatásának dátumaXX
10.8. Hiteles nyomtatott példányok számaXX
10.9. EAK eseményazonosítóXXX
10.10. KSH adatátadás állapotaX
10.11. EAK adatátadás állapotaXX
10.12. eHVB egyedi azonosítóXXX
10.13. eHVB verziószámXXX

"

3. melléklet a 377/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelethez

Az R3. 10. melléklete a következő 37. ponttal egészül ki:

"37. Az Elektronikus Halottvizsgálati Bizonyítványt Kiállító Rendszerből a halottvizsgálati bizonyítvány hiteles másolati példányának kiállítása"

Tartalomjegyzék