428/2023. (IX. 14.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 16/C. §-sal egészül ki:

"16/C. § (1) A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező, vállalkozási formában működő háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat praxistámogatásra jogosult. A praxistámogatás összegét a 41. számú melléklet szerint kell meghatározni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti praxistámogatásra az (1) bekezdés szerinti háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatok a rendes havi finanszírozással egyidejűleg jogosultak.

(3) A praxistámogatás fedezetéül az 5. számú melléklet szerinti, a Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcímcsoporton belüli Praxistámogatás előirányzat szolgál."

2. § A Korm. rendelet III. fejezete a következő 25/C. §-sal egészül ki:

"25/C. § (1) Az alap- és szakellátást nyújtó, vállalkozási formában működő fogorvosi szolgálatot működtető fogorvosi szolgáltató praxistámogatásra jogosult. A praxistámogatás összegét a 41. számú melléklet szerint kell meghatározni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti praxistámogatásra az alap- és szakellátást nyújtó fogorvosi szolgálatok a rendes havi finanszírozással egyidejűleg jogosultak.

(3) A praxistámogatás fedezetéül az 5. számú melléklet szerinti, a Fogászati ellátás jogcímcsoporton belüli Praxistámogatás előirányzat szolgál."

3. § A Korm. rendelet a következő 77/G. §-sal egészül ki:

"77/G. § E rendeletnek az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 428/2023. (IX. 14.) Korm. rendelettel megállapított 16/C. §-a és 25/C. §-a szerinti praxistámogatás először 2023. július hónapra vonatkozóan jár, azzal, hogy azt a NEAK 2023. szeptembertől utalványozza."

4. § (1) A Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 41. számú melléklettel egészül ki.

2. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a következő 50. §-sal egészül ki:

"50. § A 2023. évben a III/A. Fejezet szerint a fenntartó

a) a 37/C. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti bejelentését,

b) a 37/C. § (5) bekezdése szerinti kezdeményezését,

c) a 37/M. § (3) bekezdés a) pontja szerinti támogatásról lemondását,

d) a 37/S. § (3) bekezdése szerinti támogatásra vonatkozó pótigényét vagy lemondását

a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 157. § (10) és (13) bekezdésében rögzített bérintézkedések 2023. évi végrehajtása okán 2023. október 15-éig nyújthatja be."

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 428/2023. (IX. 14.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés2023. évi
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás105 372,0
Praxistámogatás2 797,4
Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás117 049,6
Indikátorrendszer finanszírozás és teljesítményfinanszírozás22 154,0
Eseti ellátás díjazása649,3
Ügyeleti szolgálat13 106,2
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen261 128,5
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás2 317,1
Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás255,1
Védőnői ellátás24 009,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem483,4
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,3
2.Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen27 283,3
Fogászati ellátás
Praxisfinanszírozás39 233,3
Praxistámogatás973,7
Indikátorrendszer finanszírozás3 543,4
Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás40 328,9
3.Fogászati ellátás összesen84 079,3
4.Otthoni szakápolás8 180,8
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás12 796,9
6.Művesekezelés32 471,1
Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések5 911,3
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj55,0
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint
háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása1 250,0
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata20,0
Egészségügyi dolgozók 2018-2023. évi béremelésének fedezete702 967,8
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete3 830,1
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése39 787,3
Fiatal szakorvosok támogatása320,8
7.Célelőirányzatok összesen754 142,3
8.Mentés45 560,5
9.Laboratóriumi ellátás24 339,9
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás203 861,7
Népegészségügy fejlesztése2 717,5
2023. évi többletkapacitás befogadás fedezete138,1
Működési költségelőleg2 000,0
Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás7 937,6
Fekvőbeteg-szakellátás653 911,7
aktív fekvőbeteg-szakellátás565 327,9
krónikus fekvőbeteg-szakellátás78 956,2
fogvatartottak egészségügyi ellátása1 927,6
várólista csökkentés7 700,0
Extrafinanszírozás1 000,0
Speciális finanszírozású szakellátás57 588,6
10.Összevont szakellátás összesen929 155,2
12.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék3 132,1
14.Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás129 659,8
ÖSSZESEN2 311 929,7

"

2. melléklet a 428/2023. (IX. 14.) Korm. rendelethez

"41. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A praxistámogatás összegének meghatározása

A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező, vállalkozási formában működő háziorvosi és fogorvosi szolgálatok praxistámogatásának havi összegét az alábbi képlet alapján kell meghatározni:

Pt = Bt * 0,177 + X * 32 450

ahol

Pt = a praxistámogatás havi összege

Bt = a 16. § (1) és (4) bekezdése, illetve a 25/A. § (1) bekezdése szerinti - a 16. § alkalmazásával meghatározott -támogatás havi összege

X = a praxisban a teljes munkaidőre arányosított szakdolgozók száma"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére