471/2023. (X. 25.) Korm. rendelet

a köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról szóló 299/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet és az egyes önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 478/2022. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról szóló 299/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról szóló 299/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fenntartó a kiegészítő támogatást a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 37/C. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően havonta az adott hónap ténylétszáma alapján, a teljesítést követő hónap ötödik napjáig igényelheti, azzal, hogy a november, december hónapra vonatkozó támogatási igényt november 5. napjáig az októberi ténylétszámmal együtt a novemberi és decemberi becsült létszám alapján kell benyújtania a Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes vármegyei igazgatóságához (a továbbiakban: igazgatóság). A fenntartó a kérelem benyújtásakor igazolja, hogy az általa fenntartott köznevelési vagy szakképző intézménnyel a tanuló jogviszonyban áll."

(2) A Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A fenntartót megillető kiegészítő támogatást havonta utólag, az igénylést követő hónap hetedik napjáig kell folyósítani. Az október, november és december havi támogatásokat egy összegben, december hónapban kell folyósítani."

(3) A Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "két részletben, utólag 2022." szövegrész helyébe az "a tárgyév december 31-éig" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében a "2022. évi" szövegrész helyébe az "a tárgyévre vonatkozó" szöveg

lép.

2. Az egyes önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 478/2022. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az egyes önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 478/2022. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a "2023." szövegrész helyébe a "2024." szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék