299/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

a köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-ában és 8. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő tanulók (a továbbiakban: tanuló) száma alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 92. § (3) bekezdésére, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 121. §-ában foglaltakra, a nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési vagy szakképző intézmények fenntartója (a továbbiakban együtt: fenntartó) részére havonta 130 000 forint/hó/tanuló fajlagos összeg (a továbbiakban: kiegészítő támogatás) kerül megállapításra 2022. szeptember 1-jétől.

(2) A kiegészítő támogatás abban az esetben illeti meg a fenntartót, ha a tanuló számára az adott hónapban az alapellátáson felüli heti öt óra egyéni felkészítést biztosította.

2. § (1) A fenntartó az őt 2022. szeptember 1. napjától az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnéséig megillető kiegészítő támogatás összegét havonta igényelheti az általa fenntartott köznevelési vagy szakképző intézménnyel jogviszonyban álló tanulók havi átlaglétszáma alapján.

(2) A kiegészítő támogatás igénylése, elszámolása során, ha egy tanuló nem a teljes hónapban részesül nevelésben-oktatásban, egy tizedesre kerekítve kell megállapítani az adott havi létszámot.

3. § (1) A fenntartó a kiegészítő támogatást a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 37/C. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2022. évben első alkalommal 2022. október 5. napjáig a 2022. szeptember havi tényadat alapján, ezt követően 2022. november 5. napjáig a 2022. október havi tényadat, valamint a 2022. november és 2022. december hónapok becsült adatai alapján igényelheti. A támogatás iránti igényt ezt követően havonta, a teljesítést követő hónap ötödik napjáig kell benyújtani a Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes megyei igazgatóságához (a továbbiakban: igazgatóság). A fenntartó a kérelem benyújtásakor igazolja, hogy az általa fenntartott köznevelési vagy szakképző intézménnyel a tanuló jogviszonyban áll.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogviszony fennállását igazoló adatot az igazgatóság a veszélyhelyzet megszűnéséig kezeli.

(3) A kiegészítő támogatás iránti igény elbírálásának ügyintézési határideje 10 nap. Az igazgatóság a kérelemnek jogszerű hallgatással is helyt adhat.

(4) A fenntartót megillető kiegészítő támogatást havonta utólag, az igénylést követő hónap hetedik napjáig kell folyósítani, első alkalommal 2022. november hónapban a 2022. szeptember havi összeget, ezt követően 2022. december hónapban a 2022. október, november és december havi támogatásokat egy összegben.

4. § (1) A kiegészítő támogatás megállapítása - a fenntartó kérelme alapján - két részletben, utólag 2022. december 31-ig, valamint a veszélyhelyzet megszűnéséig történik.

(2) A kiegészítő támogatás elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére a Vhr. szabályait kell alkalmazni. A fenntartók a támogatásra való igényüket a 2022. évi elszámolásuk keretében is érvényesíthetik.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 42. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 6. § (2) bekezdés)

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 6. § (2) bekezdése, valamint a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 42. pontja alapján. Hatálytalan 2022.11.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére