485/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltató társaságok működésének biztosításával kapcsolatban a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó egyes szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § A Vksztv. 5/F. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatokat a Vksztv. 5/F. § (5) bekezdésétől eltérően az állam látja el azon felhasználási helyek vonatkozásában, amelyek ellátása közvetlenül a nemzeti vagyonról szóló törvényben nevesített kizárólagos állami tulajdonnak minősülő regionális víziközmű-rendszerekről vagy a többségi állami tulajdonban lévő víziközmű-rendszerekről történik.

3. § A Vksztv. 5/H. § (3) bekezdésétől eltérően, ha víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős önkormányzat is tulajdonnal rendelkezik, az ellátásért felelős önkormányzatok a víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni részesedésüket, illetve a tulajdonukban álló víziközmű-működtető eszköz tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel egyszerű többségi döntéssel is átruházhatják az államra, ahol a szavazati arány az ellátásért felelősök víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltsége nettó könyv szerinti értékének megfelelően alakul. Az átruházásról szóló döntést követően közös tulajdonban tulajdonostársként maradó önkormányzatok a víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke arányában továbbra is viselik a közös tulajdonú víziközmű-rendszerrel kapcsolatos feladatokkal járó terheket és gyakorolják az azzal járó jogokat.

4. § A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a működési engedélyt a Vksztv. 78. § (1) bekezdésében előírt vagyonértékelések hiányában akkor is kiadhatja, ha az engedély módosítására az ellátásért felelős személyében beállt változás miatt kerül sor, és a korábbi ellátásért felelős a vagyonértékelés elkészítéséről nem gondoskodott, amennyiben az üzemeltetési szerződés a vagyonértékelés hiányától eltekintve minden tekintetben megfelel a Vksztv. és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezéseinek. Ezen esetekben a Hivatal a vagyonértékelés elvégzésére irányuló feltétel előírásával adja ki a működési engedélyt.

5. § (1) A Vksztv. 5/H. § (4) bekezdése szerint az állam által átvett fejlesztési forrás (a továbbiakban: átvett fejlesztési forrás) összege az érintett víziközmű-vagyon a Hivatal által a gördülő fejlesztési tervekben jóváhagyott víziközműfejlesztési feladatok finanszírozására használható fel.

(2) Az átvett fejlesztési forrás az (1) bekezdés szerinti felhasználás időpontjában számolható el költségvetési bevételként, ezt megelőzően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4/A. § (5) bekezdésében szereplő bevételekkel azonos módon kell elszámolni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti felhasználás fedezetének biztosítása érdekében a fejezetet irányító szerv a költségvetési bevételként elszámolt átvett fejlesztési forrásnak megfelelő összeg mértékéig új kiadási előirányzat létrehozatalát vagy meglévő kiadási előirányzat növelését engedélyezheti.

6. § Azon társasági részesedés tekintetében, amely esetében az állam a Vksztv. 5/H. § (9) bekezdése szerinti térítésmentes átruházás eredményeként szerez a Polgári Törvénykönyv befolyásszerzésre vonatkozó szabályai szerinti minősített többséget, a Polgári Törvénykönyvnek a minősített többség megszerzése esetére kikötött vételi kötelezettségre vonatkozó szabályait nem kell alkalmazni.

7. § A 4. §-t és a 6. §-t a Vksztv. 5/H. § (2) vagy (3) bekezdése, illetve azokhoz kapcsolódóan a települési önkormányzat Vksztv. 5/H. § (9) bekezdése szerinti folyamatban lévő átruházásra irányuló eljárásokban még hatályba nem lépett szerződések vonatkozásában is alkalmazni kell.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére