485/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltató társaságok működésének biztosításával kapcsolatban a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó egyes szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § A Vksztv. 5/F. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatokat a Vksztv. 5/F. § (5) bekezdésétől eltérően az állam látja el azon felhasználási helyek vonatkozásában, amelyek ellátása közvetlenül a nemzeti vagyonról szóló törvényben nevesített kizárólagos állami tulajdonnak minősülő regionális víziközmű-rendszerekről vagy a többségi állami tulajdonban lévő víziközmű-rendszerekről történik.

3. § A Vksztv. 5/H. § (3) bekezdésétől eltérően, ha víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős önkormányzat is tulajdonnal rendelkezik, az ellátásért felelős önkormányzatok a víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni részesedésüket, illetve a tulajdonukban álló víziközmű-működtető eszköz tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel egyszerű többségi döntéssel is átruházhatják az államra, ahol a szavazati arány az ellátásért felelősök víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltsége nettó könyv szerinti értékének megfelelően alakul. Az átruházásról szóló döntést követően közös tulajdonban tulajdonostársként maradó önkormányzatok a víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke arányában továbbra is viselik a közös tulajdonú víziközmű-rendszerrel kapcsolatos feladatokkal járó terheket és gyakorolják az azzal járó jogokat.

4. § A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a működési engedélyt a Vksztv. 78. § (1) bekezdésében előírt vagyonértékelések hiányában akkor is kiadhatja, ha az engedély módosítására az ellátásért felelős személyében beállt változás miatt kerül sor, és a korábbi ellátásért felelős a vagyonértékelés elkészítéséről nem gondoskodott, amennyiben az üzemeltetési szerződés a vagyonértékelés hiányától eltekintve minden tekintetben megfelel a Vksztv. és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezéseinek. Ezen esetekben a Hivatal a vagyonértékelés elvégzésére irányuló feltétel előírásával adja ki a működési engedélyt.

5. § (1) A Vksztv. 5/H. § (4) bekezdése szerint az állam által átvett fejlesztési forrás (a továbbiakban: átvett fejlesztési forrás) összege az érintett víziközmű-vagyon a Hivatal által a gördülő fejlesztési tervekben jóváhagyott víziközmű-fejlesztési feladatok finanszírozására használható fel.

(2) Az átvett fejlesztési forrás az (1) bekezdés szerinti felhasználás időpontjában számolható el költségvetési bevételként, ezt megelőzően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4/A. § (5) bekezdésében szereplő bevételekkel azonos módon kell elszámolni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti felhasználás fedezetének biztosítása érdekében a fejezetet irányító szerv a költségvetési bevételként elszámolt átvett fejlesztési forrásnak megfelelő összeg mértékéig új kiadási előirányzat létrehozatalát vagy meglévő kiadási előirányzat növelését engedélyezheti.

6. § Azon társasági részesedés tekintetében, amely esetében az állam a Vksztv. 5/H. § (9) bekezdése szerinti térítésmentes átruházás eredményeként szerez a Polgári Törvénykönyv befolyásszerzésre vonatkozó szabályai szerinti minősített többséget, a Polgári Törvénykönyvnek a minősített többség megszerzése esetére kikötött vételi kötelezettségre vonatkozó szabályait nem kell alkalmazni.

7. § A 4. §-t és a 6. §-t a Vksztv. 5/H. § (2) vagy (3) bekezdése, illetve azokhoz kapcsolódóan a települési önkormányzat Vksztv. 5/H. § (9) bekezdése szerinti folyamatban lévő átruházásra irányuló eljárásokban még hatályba nem lépett szerződések vonatkozásában is alkalmazni kell.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök