491/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Modern Városok Programot érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre való tekintettel, e rendelet erejénél fogva, e rendelet hatálybalépését követő 23. napon megszűnnek a Modern Városok Program 1. mellékletben felsorolt projektjeinek előkészítésére vagy megvalósítására irányuló hazai forrásból biztosított támogatási jogviszonyok.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási jogviszony szerinti kedvezményezettek az e rendelet hatálybalépését követő 30. napig elszámolnak egymással.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási jogviszony keretében biztosított és az e rendelet hatálybalépésének napjáig fel nem használt központi költségvetési forrás összegét a kedvezményezett ügyleti és késedelmi kamatmentesen - a (2) bekezdés szerinti elszámolásra tekintet nélkül - legkésőbb a támogatási jogviszony megszűnésének napját követő nyolcadik napon visszafizeti a központi költségvetés javára, a Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01200021-09060025 számú, "Beruházásokkal kapcsolatos visszafizetések" elnevezésű fizetési számlára.

(4) A (2) bekezdés szerinti elszámolás alapján a támogatónak visszafizetendő összeget közvetlenül a (3) bekezdés szerinti fizetési számlára fizeti vissza a kedvezményezett.

2. § Az e rendelet alapján megszűnt jogviszonyok tekintetében nem minősül a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, támogatási céltól eltérő felhasználásának, ha valamely meg nem valósult projektelemre biztosított összeget a kedvezményezett az ugyanazon támogatási jogviszonyon belüli projektelemnek a támogatási jogviszony szerinti megvalósítására használt fel.

3. § (1) A kedvezményezett e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül benyújtott javaslatára az állam nevében eljáró állami beruházásokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a javaslat kézhezvételét követő nyolc napon belül elektronikus úton teljes vagy részleges felmentést adhat az 1. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása alól.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti javaslatra - az (1) bekezdésben foglalt határidőn belül - nem érkezik felmentés, akkor a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt javaslat benyújtása nem érinti az 1. § (1)-(3) bekezdésében foglalt határidőket.

(4) Ha a miniszter az (1) bekezdés alapján felmentést ad, akkor az érintett projektet az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény szerinti állami építési beruházásként kell a továbbiakban előkészíteni és megvalósítani, a projekt előkészítője és megvalósítója pedig a miniszter által vezetett minisztérium.

4. § (1) Ha a 3. § (1) bekezdése alapján a miniszter teljes vagy részleges felmentést ad az 1. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása alól, e rendelet erejénél fogva a felmentéssel érintett támogatási jogviszonyba a miniszter - ha a Kormány határozatában eltérően nem rendelkezik - jogutódként a támogató helyébe lép a felmentés közlésétől számított 5 napon belül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felmentésről a miniszter haladéktalanul tájékoztatja az (1) bekezdés szerinti támogatási jogviszonyban érintett feleket a támogatási jogviszonnyal összefüggő szükséges dokumentumok átadása érdekében.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási jogviszonyokra az (1) bekezdés szerinti jogutódlást követően a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendeletet nem kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 491/2023. (XI. 2.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti projektek

AB
1VárosAz érintett kormányhatározat vonatkozó rendelkezése
2DebrecenMagyarország Kormánya és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1382/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 4. pontja
3DunaújvárosMagyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja
4DunaújvárosMagyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat 6. pont d) alpontja
5DunaújvárosMagyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat 6. pont e) alpontja
6DunaújvárosMagyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat 6. pont g) alpontja
7EgerMagyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 2. pontja
8EgerMagyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja
9EgerMagyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 4. pontja
10ÉrdMagyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja
11ÉrdMagyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 3. pont c) alpontja
12ÉrdMagyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 2. pont b) alpont ba) pontja
13ÉrdMagyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 2. pont b) alpont bb) pontja
14ÉrdMagyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 4. pont b) alpontja
15ÉrdMagyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 3. pont d) alpontja
16ÉrdMagyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 2. pont a) alpont aa) pontja
17GyőrMagyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja
18GyőrMagyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 4. pont a) alpontja
19HódmezővásárhelyMagyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 5. pont a) alpontja
20HódmezővásárhelyMagyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 6. pont d) alpontja
21HódmezővásárhelyMagyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 4. pont f) alpontja
22HódmezővásárhelyMagyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 5. pont b) alpontja
23KecskemétMagyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 2. pont b) alpont bc) pontja
24KecskemétMagyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 2. pont c) alpont ca) pontja
25KecskemétMagyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja
26MiskolcMagyarország Kormánya és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1315/2015. (V. 21.) Korm. határozat 2. pontja
27MiskolcMagyarország Kormánya és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1315/2015. (V. 21.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja
28NagykanizsaMagyarország Kormánya és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1496/2015. (VII. 21.) Korm. határozat 3. pont a) alpontjában meghatározott fedett
50 méteres versenymedence
29PécsMagyarország Kormánya és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1316/2015. (V. 21.) Korm. határozat 4. pontja
30PécsMagyarország Kormánya és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1316/2015. (V. 21.) Korm. határozat 5. pontja
31SalgótarjánMagyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja
32SalgótarjánMagyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 4. pont d) alpontja
33SalgótarjánMagyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 5. pont a) és b) alpontja
34SopronMagyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat 4. pontja
35SzegedMagyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat 6. pont c) alpontja
36SzékesfehérvárMagyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 4. pontja
37SzékesfehérvárMagyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 7. pontja
38SzékesfehérvárMagyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja
39SzekszárdMagyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat 2. pontja
40SzombathelyMagyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat 4. pontja
41SzombathelyMagyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat 9. pontja
42SzombathelyMagyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat 2. pontja
43TatabányaMagyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja
44TatabányaMagyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja
45TatabányaMagyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat 4. pont b) alpontja
46VeszprémMagyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja
47VeszprémMagyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 2. pont e) alpontja
48VeszprémMagyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 4. pont d) alpontja
49VeszprémMagyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 4. pont a) alpontja
50VeszprémMagyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 4. pont c) alpontja
51ZalaegerszegMagyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja
52ZalaegerszegMagyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja
53ZalaegerszegMagyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 11. pontja

Tartalomjegyzék