250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:

491/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet (különösen: 1. §, 4. § (3) bekezdés)

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. §, az 5. §, a 6. § és a 7. § (1)-(3) bekezdése tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] E rendelet hatálya a Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között, a megyei jogú város további fejlődése és megújulása érdekében létrejött együttműködési megállapodások végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló nyilvános egyedi kormányhatározatban foglaltak és a megyei jogú város egyéb fejlesztési céljaival összhangban lévő programelemek végrehajtását szolgáló, a Miniszterelnökség fejezetében e célra megállapított költségvetési előirányzatot terhelő forrásigényekre terjed ki azzal, hogy e rendeletnek az előirányzat felhasználására, kezelésére és működtetésére vonatkozó rendelkezései kizárólag az előirányzat terhére nyújtott költségvetési támogatásokra (a továbbiakban: MVP támogatás) alkalmazandóak.

1/A. §[2] E rendelet alkalmazásában:

1. acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti ipar,

2. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység,

3. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

3a.[3] átlagos éves utasforgalom: a 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 148. pontja szerinti utasforgalom,

3b.[4] áttelepítés: ha

a)[5] a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),

b)[6] az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és

c)[7] a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg,

4. belső szolgáltató: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási törvény) 2. § 3. pontja szerinti közlekedési szolgáltató,

5. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,

5a.[8] bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 111. pontja szerinti üzemanyag,

6. csoportmentességi rendeletek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet és az 1388/2014/EU bizottsági rendelet,

7. dedikált infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely ex-ante módon meghatározhatóan az érintett vállalkozás igényeihez igazítottan jön létre,

8. diszkont kamatláb: az Átr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,

9. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

10. elsődleges mezőgazdasági termelés: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,

11. elszámolható költség: az Átr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

12. energiahatékonyság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103. pontja szerint megtakarított energiamennyiség,

12a.[9] élelmiszeralapú bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 113. pontja szerinti üzemanyag,

13. ésszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

13a.[10] fenntartható bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 112. pontja szerinti üzemanyag,

14. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 32. pontja szerinti növekedés,

14a.[11] földi kiszolgálás: a 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 151. pontja szerinti kiszolgálás,

15. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás vonatkozásában a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése szerinti partnervállalkozásnak vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak,

16. helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói környezet korszerűsítéséhez, és ipari bázisok fejlesztéséhez,

17. hivatásos csapat: olyan sportvállalkozás, amely hivatásos sportolót alkalmaz,

18. hivatásos sportoló: olyan sportoló, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen vagy más módon, ellenszolgáltatás fejében folytat sporttevékenységet,

19. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

20. induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna,

21. kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó: az a beruházó, amely a kérelmet benyújtó beruházóval a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti anya- vagy leányvállalati kapcsolatban áll,

21a.[12] kis forgalmú repülőtér: olyan repülőtér, amelynek az átlagos éves utasforgalma az MVP támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi évben nem haladta meg a 200 000 főt, valamint az MVP támogatás következtében a repülőtér átlagos éves utasforgalma előzetes, megalapozott előrejelzések alapján nem emelkedik 200 000 fő fölé az MVP támogatás odaítélését követő két pénzügyi évben,

22. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,

23. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,

23a.[13] légitársaság: a 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 145. pontja szerinti légitársaság,

23b.[14] megújuló energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti energia,

23c.[15] megújuló energiaforrás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 110. pontja szerinti energiaforrás,

24. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,

25. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,

26. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,

27. multifunkcionális szabadidős létesítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk (3) bekezdése szerinti létesítmény,

28. működési eredmény: a beruházásnak az Sztv. 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételek és diszkontált működési költségek (pl. személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) közötti pozitív előjelű különbség,

29. nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege az összeszámítási szabályt figyelembe véve jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

29a.[16] nagysebességű vasút: a 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 150. pontja szerinti vasút,

30. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,

31. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Átr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,

32.[17] összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségei kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni a kérelemben szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, valamint a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos vármegyében megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást,

32a.[18] regionális repülőtér: a 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 153. pontja szerinti regionális repülőtér,

32b.[19] repülőtér: a 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 146. pontja szerinti repülőtér,

32c.[20] repülőtéri infrastruktúra: a 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 144. pontja szerinti infrastruktúra,

32d.[21] repülőtéri szolgáltatások: a 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 147. pontja szerinti szolgáltatások,

33. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás,

34. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

35. személyszállítási közszolgáltatás: a nyilvánosság számára megkülönböztetés nélkül és folyamatosan nyújtott általános gazdasági érdekű személyszállítási szolgáltatás,

36. személyszállítási közszolgáltatási szerződés: a személyszállítási ágazathoz kapcsolódó közszolgáltatás vonatkozásában az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk i) pontja szerinti szerződés,

37. szénipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított és a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozatban (a továbbiakban: 2010/787/EU tanácsi határozat) pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység,

38. szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővülését eredményezné,

39. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti ipar,

40. támogatási intenzitás: az Átr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

41. támogatástartalom: az Átr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,

42. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,

43. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az olyan létesítmény eszközeinek független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, feltéve, hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek,

44. uniós szabvány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102. pontja szerinti szabvány.

2. §[22] (1)[23] A Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról a Kormány nyilvános egyedi határozatban dönt, amelyet a megyei jogú város egyéb fejlesztési céljaival összhangban lévő feladatokkal kiegészíthet.

(2)[24] Az együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó kormányzati feladatok végrehajtásának irányítását a Magyar Falu Program, valamint a Modern Városok Program működtetéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

(3)[25] A végrehajtás szakpolitikai felelőse - a (3a) bekezdésben foglalt eltéréssel - a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező olyan tagja, akit az (1) bekezdés szerinti kormányhatározat az adott feladat felelősének első helyen kijelölt.

(3a)[26] E rendelet alkalmazásában szakpolitikai felelősnek kell tekinteni az (1) bekezdés szerinti kormányhatározatban az adott feladat első helyen kijelölt felelőse által az e feladatra írásban kijelölt - az irányítása vagy felügyelete alá tartozó - más szervet, azzal, hogy ahol e rendelet a Kormány döntését írja elő, a kijelölt szerv az (1) bekezdés szerinti kormányhatározatban az adott feladat első helyen kijelölt felelőse útján kezdeményezi a döntést.

(3b)[27] Az (1) bekezdés szerinti kormányhatározatban az adott feladat első helyen kijelölt felelőse a (3a) bekezdés szerinti kijelölésről írásban tájékoztatja a minisztert.

(4) A végrehajtás során a miniszter és a szakpolitikai felelős, illetve - ha a végrehajtás a Kormány más tagjának feladat- és hatáskörét is érinti - a Kormány más érintett tagja együttműködik.

3. § (1) Az MVP támogatás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.) az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az MVP támogatás tekintetében nem kell alkalmazni az Ávr. 69. § (1) bekezdését, 70. §-át, 75. §-át és 76. § (1) bekezdését.

(3)[28] Az MVP támogatás tekintetében nem kell kikötni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50/A. §-a szerinti biztosítékot.

(4)[29] A miniszter az MVP támogatás forrásául szolgáló előirányzat tekintetében az Áht. 6/B. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat a tevékenységét jogszabály alapján segítő minisztérium gazdasági szervezete útján látja el. E feladatokat a miniszter tevékenységét jogszabály alapján segítő minisztérium gazdasági vezetője közvetlenül a miniszter vezetése és ellenőrzése mellett végzi.

4. § (1)[30] MVP támogatás nyújtható

a)[31] megyei jogú város önkormányzata részére, a Kormány 1. §-ban meghatározott, az adott megyei jogú város önkormányzatával kötött együttműködési megállapodások végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló nyilvános egyedi kormányhatározatában megfogalmazott és a megyei jogú város egyéb fejlesztési céljaival összhangban lévő programelemek megvalósítása érdekében, valamint

b)[32] vármegyei önkormányzat részére, amely az a) pont szerinti megyei jogú város önkormányzatával azonos vármegyében található

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: kedvezményezett].

(2)[33] Ha a projekt vagy annak valamely része

a) az állam vagy annak valamely szerve vagy állami tulajdonú gazdasági társaság által végrehajtható beruházás keretében hatékonyabban valósítható meg, vagy

b) a központi költségvetésnek az 1. §-ban meghatározott célra külön megállapított költségvetési előirányzata helyett más fejezeti kezelésű előirányzat terhére hatékonyabban támogatható,

a megvalósításhoz szükséges előirányzat rendelkezésre állásáról az Áht. 33. § (4) bekezdés b) pontja szerint az érintett költségvetési fejezetet irányító szervek közötti megállapodással vagy - a miniszter által a Kormány részére benyújtott előterjesztés alapján - az Áht. 33. § (2) bekezdése szerint kell gondoskodni.

(3)[34]

(4)[35]

4/A. §[36] Az MVP támogatásról a Modern Városok Program Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az Ávr. 71. § (2) bekezdése szerinti döntési listában vagy - ha kormányhatározat vagy a Bizottság ekként rendelkezik - a Kormány nyilvános egyedi határozatban dönt.

5. § (1) A Bizottság elnökből és két tagból áll.

(2) A Bizottság elnöke a miniszter vagy az általa kijelölt személy.

(3)[37] A Bizottság tagjai

a) az államháztartásért felelős miniszter és

b) a szakpolitikai felelős

vagy az általa kijelölt személy.

(4)[38]

(5)[39] Ha az államháztartásért felelős miniszter a szakpolitikai felelős, a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott bizottsági tag az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium adott szakterülete irányításáért felelős állami vezető vagy az általa kijelölt személy.

(6)[40] A Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza.

(7)[41] A Bizottság titkársági feladatait a miniszter tevékenységét jogszabály alapján segítő minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szervezeti egység látja el.

(8) A Bizottság ügyrendjét maga határozza meg. A Bizottság döntéseiről jegyzőkönyv készül.

6. §[42] (1)[43] A szakpolitikai felelős a kedvezményezett által a projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységekről, feladatokról, a végrehajtást szolgáló beszerzésekről, a projekt céljáról, hatásairól, valamint a megvalósítás és a finanszírozás tervezett ütemezéséről, a szükséges forrásigényről, az elszámolni kívánt költségekről - haladéktalanul, de legkésőbb az előterjesztést megalapozó adatok rendelkezésre állásától számított 30 napon belül - a kedvezményezettel egyeztetett előterjesztést nyújt be a Bizottság részére.

(2) Az előterjesztéshez csatolni kell

a)[44]

b)[45]

c) a szakpolitikai felelős - amennyiben szükséges, az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezettel előzetesen egyeztetett - nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az előterjesztés megfelel az Ávr. 65. §-ában foglaltaknak, és ha a projekt állami támogatást tartalmaz,

ca) a kedvezményezett 1. melléklet B) pontja szerinti támogatási kérelmét, és

cb) - ha az MVP támogatás az Európai Bizottság előzetes jóváhagyásától függ - az Európai Bizottság jóváhagyó határozatát.

(3) Az előterjesztésben a szakpolitikai felelősnek be kell mutatnia

a)[46] a projekt megalapozottságát, megvalósíthatóságának kritériumait és annak jogszabállyal, valamint a Kormány 2. § (1) bekezdése szerinti nyilvános egyedi határozatával való összhangját,

b) a projekt európai uniós forrásból történő finanszírozhatóságát és az igénybe vehető európai uniós forrásokat,

c) a projekt költségtervét általános forgalmi adóval növelt összeggel és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegével,

d) a saját és a Kormány más érintett tagjának az előterjesztésre vonatkozó szakmai, pénzügyi és jogi álláspontját.

(4) A 8/A-8/Z. § szerinti európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályoknak való megfelelést, vagy - ha az MVP támogatás az Európai Bizottság előzetes jóváhagyásától függ - az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának betartását a szakpolitikai felelős biztosítja.

(5) E §-t kell alkalmazni a Kormány részére benyújtásra kerülő előterjesztésekre is azzal, hogy az MVP támogatásról a Kormány a szakpolitikai felelős és a miniszter közös előterjesztése alapján dönt.

7. § (1) A támogatási döntés meghozatala során vizsgálni kell különösen[47]

a)[48] az előterjesztésnek a 6. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakkal való összhangját,

b)[49] az előterjesztésben leírt tevékenységeknek és feladatoknak az előterjesztésben megjelölt határidőre és támogatási összeg terhére történő megvalósíthatóságát,

c) a szükséges fedezet rendelkezésre állását és

d)[50] az előterjesztéshez csatolandó nyilatkozatok meglétét.

(2)[51] Ha az előterjesztés megfelel az (1) bekezdés szerinti feltételeknek, az Ávr. 71. § (2) bekezdése szerinti döntési listának a Bizottság 5. § (8) bekezdése szerinti jegyzőkönyve vagy - ha az MVP támogatásról a Kormány dönt - a Kormány nyilvános egyedi határozata minősül. A kedvezményezett részére a támogatási döntésről külön tájékoztatást küldeni nem kell.

(3)[52] A Bizottság 5. § (8) bekezdése szerinti jegyzőkönyve vagy - ha az MVP támogatásról a Kormány dönt - a Kormány nyilvános egyedi határozata az MVP támogatás felhasználási célját, mértékét és kedvezményezettjének nevét tartalmazza.

(4)[53]

8. § (1)[54] A támogatási döntés és a kedvezményezett 1. melléklet A) pontja szerinti támogatási kérelme, valamint a támogatói okirathoz szükséges egyéb adatok, illetve jogszabály alapján szükséges dokumentumok és nyilatkozatok alapján a miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatói okirat másolatát a miniszter elektronikus úton a szakpolitikai felelősnek is megküldi.

(2)[55] A támogatói okiratban az MVP támogatás célját, összegét a 7. § (2) bekezdése szerinti támogatási döntésnek megfelelően, a támogatott tevékenységet az előterjesztésben leírt tevékenységek, feladatok szerint, a támogatott tevékenység időtartamát az előterjesztésben leírt tevékenységek, feladatok teljesítésére előírt határidőként kell meghatározni. A támogatói okiratban az uniós állami támogatásoknak való megfelelést elegendő a 8/A-8/Z. §-ra történő hivatkozással előírni.

(3)[56] Az MVP támogatást évenkénti ütemezésben kell folyósítani úgy, hogy a tárgyévre eső támogatási összeget a támogatási jogviszony létrejöttétől, a további évekre eső támogatási összeget a fedezet rendelkezésre állásától számított harminc napon belül egy összegben, támogatási előlegként kell a kedvezményezett Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlájára folyósítani.

(4)[57]

(5)[58]

(6)[59] Ha a projekt megvalósítása érdekében szükséges, a kedvezményezett a költségtervben foglalt, egyes költségtételek között a támogatói okirat módosítása nélkül - a szakpolitikai felelős előzetes írásbeli jóváhagyását követően - átcsoportosíthat, feltéve, hogy az nem eredményezi az uniós állami támogatási szabályok megsértését és nem irányul az MVP támogatás céljának megváltozására.

8/A. §[60] A kedvezményezett köteles az MVP támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

8/B. §[61] (1) Nem ítélhető meg a 8/F-8/Z. § szerinti támogatás - a 8/T. § szerinti támogatás kivételével -[62]

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b)[63] nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került.

(2) A 8/F-8/Z. § alapján nem ítélhető meg[64]

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott halászati és akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,

b) támogatás elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére támogatás, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) támogatás, ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

f) támogatás olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

g)[65] 8/F-8/S. § és 8/W-8/Z. § szerinti támogatás a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák részére.

8/C. §[66] (1)[67] A 8/F-8/S. § alapján támogatás - a 8/M-8/P. § szerinti támogatás kivételével - csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 2. melléklet szerinti, a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmet a projekt megkezdése előtt benyújtotta.

(2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(3) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(4) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(5) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

(6) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.

(7) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(8)[68] Az Átr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az MVP támogatást, ha annak összege vagy elszámolható költsége meghaladja a 8/F. § (2) bekezdésében, a 8/L. § (2) bekezdésében, a 8/M. § (3) bekezdésében, a 8/Q. § (2) bekezdésében, a 8/S. § (2) bekezdésében, a 8/S. § (2) bekezdésében vagy a 8/X. § (1) bekezdésében meghatározott maximális összeget, valamint a 8/W. § (6) és (8) bekezdésében meghatározott mértéket.

(9) A (8) bekezdés szerinti előzetes bejelentési határértékek nem kerülhetők meg a projektek mesterséges felosztásával.

(10) A (8) bekezdés szerinti előzetes bejelentés esetén támogatási döntés az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követően hozható.

8/D. §[69] (1)[70] A szakpolitikai felelős köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 8/F-8/S. § hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok közzétételére vonatkozó szabályokat az Átr. 18/A-18/D. §-a határozza meg.

8/E. §[71] E rendelet alapján

a) a 8/F-8/K. § szerinti támogatás esetén 2021. december 31-ig,

b) a 8/L-8/T. § és a 8/W-8/Z. § szerinti támogatás esetén 2024. június 30-ig

lehet támogatási döntést hozni.

8/F. §[72] (1) A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás

a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet

aa) az Átr. 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás, vagy

ab) az Átr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás, vagy

b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet az Átr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen nagyvállalkozás

valósít meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházáshoz igényelt összes állami támogatás nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó elszámolható költségű beruházás az adott régióban kaphat, figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket.

(3)[73] Nagyvállalkozás esetén a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a regionális beruházási támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.

(4) Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékkel történő bővítését eredményező induló beruházás, valamint meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

8/G. §[74] (1) A regionális beruházási támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig fenntartja.

(2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha a beruházó kis- és középvállalkozásnak minősül.

(3) Az (1) bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és regionális beruházási támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

(4)[75] A regionális beruházási támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a miniszter számára bemutatja.

(5)[76] A kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásával egy időben, az MVP támogatás visszafizetésének terhe mellett nyilatkozik, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem telepítette át azt a létesítményt, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy ilyet legalább két évig nem is hajt végre azt követően, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejeződött.

(6)[77] A 2020. január 1. és 2021. június 30. között megszűnő munkahelyek a 2019. december 31-én vagy azt megelőzően tett, az (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás szempontjából nem eredményeznek áttelepítést.

8/H. §[78] A 8/B. §-on felül nem nyújtható regionális beruházási támogatás

a) acélipari tevékenységhez,

b) hajógyártási tevékenységhez,

c) szénipari tevékenységhez,

d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,

e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,

f) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz,

g)[79]

8/I. §[80] (1) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az Átr. 25. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, figyelemmel a (2)-(6) bekezdésben foglaltakra.

(2) A támogatási intenzitás - a nagyberuházások kivételével - kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

(3) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Átr. 25. § (3) bekezdésében meghatározott mérték.

(4)[81] Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos vármegyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.

(5) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás jelenértéken kisebb, mint a (4) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a (4) bekezdésben meghatározott összegig nyújtható.

(6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

8/J. §[82] (1) A regionális beruházási támogatás keretében elszámolható

a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,

b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy

c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.

(2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg:

a) a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,

b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban: támogatható immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,

c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,

d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók - Sztv. 79. §-a szerint elszámolható - személyi jellegű ráfordításának - ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket - 24 havi összege számolható el a munkakör betöltésének napjától számítva.

(4) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha

a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább három évig fennáll, illetve

b) a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.

(5) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a beruházó és a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci árnál magasabb áron kötött szerződés alapján merült fel.

(6) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha

a) azokat kizárólag a regionális beruházási támogatásban részesült létesítményben használják fel,

b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,

c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a regionális beruházási támogatást nyújtották,

e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a regionális beruházási támogatást nyújtották,

f) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.

(7) Nem minősül elszámolható költségnek

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,

c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,

d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,

e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi költsége,

f) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.

(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható regionális beruházási támogatás, ha

a) a beruházás a kedvezményezettnél foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,

b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,

c) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja,

d) nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett területen fenntartja.

(9) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak regionális beruházási támogatást, ezen tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a tárgyi eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.

8/K. §[83] Kutatási infrastruktúra, valamint széles sávú hálózatok fejlesztéséhez regionális beruházási támogatás nem nyújtható.

8/L. §[84] (1) A vállalkozások energia-megtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsolódó energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át.

(2) Az energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás összege vállalkozásonként és beruházásonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) Nem nyújtható a vállalkozások energia-megtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsolódó energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(5) A támogatási intenzitás - a (4) bekezdésben meghatározott mértéken túl - az Átr. 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, az Átr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető.

(6) A vállalkozások energia-megtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsolódó energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás keretében a magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó:

a) ha a környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként meghatározható, ezen beruházás költsége, vagy

b) ha az elszámolható költség az a) pont alapján nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége

számolható el.

8/M. §[85] (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás - a 8/P. § kivételével - beruházási kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

(2) A 8/P. § szerinti kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás működési támogatásként nyújtható.

(3)[86] A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás összege projektenként nem haladhatja meg a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget. A 8/P. § szerinti kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatás vállalkozásonként évente nem haladhatja meg az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás - a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével - a következőkhöz nyújtható:

a)[87] muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény - ide értve a közösségi teret -, koncertterem, filmszínház,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,

f) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

8/N. §[88] (1)[89] A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője - a szakpolitikai felelős döntésétől függően - jogosult ésszerű nyereséget szerezni.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége (pl. a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség áthelyezésének költsége),

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége (pl. a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség),

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége (pl. a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség),

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége (pl. a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).

8/O. §[90] A 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás esetén a támogatás összege a 8/N. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

8/P. §[91] (1) A 8/M. § (4) bekezdés f) pontja szerinti működési támogatás esetén[92]

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében

a) a szerző díjazása (pl. szerzői joggal kapcsolatos költség),

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség (pl. korrektúrázás, javítás, lektorálás),

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége, és

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége

számolható el.

8/Q. §[93] (1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható.

(2)[94] A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás összege nem haladhatja meg 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a projekt teljes költsége nem haladhatja meg az 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.

(4) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik.

(5) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia.

(6) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

(7) Az 1/A. § 18. pontja szerinti ellenszolgáltatásnak meg kell haladnia a részvételi költségeket és a sportoló jövedelmének jelentős részét kell kitennie függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportvállalkozás kötött-e munka- vagy más, munkavégzésre irányuló szerződést. Nem minősül ellenszolgáltatásnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási és szállásköltségek megtérítése.

8/R. §[95] (1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3)[96] A 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatás összege az (1) és (2) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.

(4) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás keretében a tárgyi eszköz és az immateriális javak beruházási költsége számolható el.

8/S. §[97] (1) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás helyi infrastruktúra építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az üzleti és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.

(2) A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás összege egyazon infrastruktúra esetén nem haladhatja meg a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy a fejlesztés összköltsége nem haladhatja meg a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás nem nyújtható kutatási infrastruktúra, innovációs klaszterre, energiahatékony távfűtés és távhűtés, energetikai infrastruktúra, hulladék-újrafeldolgozás és -újrahasználat, széles sávú infrastruktúra, a kultúra és a kulturális örökség megőrzésére, sportlétesítmények és multifunkcionális szabadidős létesítményekre, repülőterekre és kikötőkre. Nem nyújtható támogatás repülőtéri infrastruktúra, kikötői infrastruktúra, valamint dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez.

(4) A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért felszámított vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.

(5) Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.

(6) A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége számolható el.

(7) A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(8) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

8/T. §[98] (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A csekély összegű támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt csekély összegű támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Nem nyújtható csekély összegű támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(5) A csekély összegű támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(7) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a csekély összegű támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

8/U. §[99] (1) A 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezést kizárólag a közszolgáltatás ellátásával, a 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikke szerint előzetesen megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

(2) A közszolgáltatásért járó ellentételezés csak olyan mértékben korlátoztathatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A közszolgáltatásért járó ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ide értve az ésszerű nyereséget is. A közszolgáltatásért járó ellentételezés mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(4) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő közszolgáltatásért járó ellentételezés összegéből.

(5) A kedvezményezett a közszolgáltatásért járó ellentételezésről olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

8/V. §[100] (1) A személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés akkor nyújtható, ha a közszolgáltatási szerződés megfelel a Személyszállítási törvény 25. §-ában és az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében foglalt rendelkezéseknek.

(2) A szolgáltató kiválasztásának összhangban kell állnia a Személyszállítási törvény 23. §-ában és az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltakkal.

(3) A szolgáltató ellentételezésének összhangban kell állnia a Személyszállítási törvény 30. §-ában és az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében és mellékletében foglaltakkal.

(4) A 6. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti dokumentumnak tartalmaznia kell, hogy a személyszállítási közszolgáltatás végzésébe milyen mértékben vonható be alvállalkozó, figyelemmel arra, hogy a személyszállítási közszolgáltatás igazgatásával és ellátásával megbízott belső szolgáltató a személyszállítási közszolgáltatás több mint 50%-át köteles maga nyújtani.

(5) Az a személyszállítási közszolgáltatási szerződés, amely egyidejűleg rendelkezik a személyszállítási közszolgáltatás megtervezéséről, felépítéséről és működtetéséről, teljes alvállalkozói bevonást engedhet a személyszállítási közszolgáltatások működtetésére.

(6) Az ellentételezésből beszerzett tárgyi eszköz rendeltetésében az amortizációs időszak végéig változás nem történhet, használatából bármely szervezetnek az uniós állami támogatási szabályokkal összeegyeztethetetlen gazdasági előnye nem származhat.

8/W. §[101] (1) A regionális repülőterekhez nyújtott MVP támogatás beruházási támogatásként nyújtható.

(2) A repülőtérnek valamennyi légitársaság számára hozzáférhetőnek kell lennie. A kapacitás fizikai korlátozottsága esetén a hozzáférést nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon szükséges biztosítani.

(3) A 8/B. §-ban foglaltakon túl nem nyújtható regionális repülőterekhez MVP támogatás

a) meglévő repülőtér áthelyezéséhez, illetve új személyforgalmi repülőterek létesítéséhez, beleértve a meglévő repülőterek személyforgalmi repülőtérré történő átalakítását is,

b) azoknak a repülőtereknek, amelyeknek az átlagos éves teherforgalma az MVP támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi évben meghaladta a 200 000 tonnát; az MVP támogatás az odaítélést követő két pénzügyi évben előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján nem okozhatja a repülőtér átlagos éves teherforgalmának 200 000 tonna fölé emelkedését,

c) az 1008/2008/EK rendelet 2. cikk 16. pontja értelmében vett menetrend szerinti légi járatokat üzemeltető repülőtértől 100 kilométeren belül elhelyezkedő, illetve onnan gépjárművön, buszon, vonaton vagy nagysebességű vasúton 60 percen belül megközelíthető repülőtérnek,

d) olyan repülőtérnek, amelynek az átlagos éves utasforgalma az MVP támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi évben meghaladta a hárommillió főt; az MVP támogatás az odaítélését követő két pénzügyi évben előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján nem okozhatja a repülőtér átlagos éves utasforgalmának hárommillió fő fölé emelkedését.

(4) Az érintett beruházás arányaiban nem haladhatja meg az észszerű forgalmi előrejelzések alapján a középtávon várt forgalom fogadásához szükséges mértéket.

(5) Az elszámolható költségek a repülőtéri infrastruktúra beruházáshoz kapcsolódó költségek, beleértve a tervezési költségeket is.

(6) Az MVP támogatás intenzitása nem haladhatja meg

a) az elszámolható költségek 50%-át azon repülőterek esetében, amelyeknek átlagos éves utasforgalma az MVP támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi évben egymillió és hárommillió fő között alakult,

b) az elszámolható költségek 75%-át azon repülőterek esetében, amelyeknek az átlagos éves utasforgalma az MVP támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi évben nem haladta meg az egymillió főt.

(7) A (3) bekezdés c) pontja és a (4) bekezdés nem alkalmazandó a kis forgalmú repülőterekre.

(8) A kis forgalmú repülőtereknek nyújtott MVP támogatás esetén a támogatási intenzitás - a (6) bekezdéstől eltérően - az elszámolható költségeknek és a beruházás működési eredményének a különbségeként is meghatározható.

(9) A működési eredmény mértékét megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és

a) előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

8/X. §[102] (1) A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás vállalkozásonként és beruházásonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Bioüzemanyag előállításához abban az esetben nyújtható MVP támogatás, ha a beruházás fenntartható bioüzemanyag előállítására irányul.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően MVP támogatás nyújtható meglévő élelmiszeralapú bioüzemanyag-előállító egység új generációs bioüzemanyag-előállító egységgé történő átalakítására, ha ennek következtében az élelmiszeralapú termelés a kialakítandó új kapacitással arányosan csökken.

(4) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek

a) 45%-át a 8/Z. § (2) és (3) bekezdése esetén,

b) 30%-át a 8/Z. § (4) bekezdése esetén.

(5) A támogatási intenzitás a 8/L. § (4) és (5) bekezdése szerint növelhető.

(6) Ha az MVP támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetés-mentes kritériumok alapján kidolgozott valódi versenyeztetésen alapuló, megkülönböztetés-mentes, valamennyi érdekelt vállalkozás részvételét lehetővé tevő ajánlattételi eljárás keretében nyújtják, az MVP támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

(7) Ha az ajánlattételi eljárás korlátozott költségvetése miatt nem részesülhet valamennyi ajánlattevő MVP támogatásban, az MVP támogatás kizárólag az ajánlattevők ajánlatának megfelelően nyújtható, a későbbi tárgyalás lehetőségének kizárásával.

(8) Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás kizárólag új berendezéshez nyújtható.

8/Y. §[103] (1) Nem nyújtható MVP támogatás

a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz,

b) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez.

(2) Nem ítélhető meg és nem fizethető ki MVP támogatás a létesítmény működésének megkezdését követően, és a támogatás nem függhet a termelés eredményétől.

(3) Az e § szerinti jogcímen nem ítélhető meg MVP támogatás a beruházás működéséhez.

8/Z. §[104] (1) Az MVP támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség számolható el.

(2) Ha megújulóenergia-termelésre irányuló beruházás a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.

(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, az MVP támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.

(4) Ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik a (3) bekezdés szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás, a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el.

9. §[105] A kedvezményezett az MVP támogatás terhére a támogatott tevékenység záró időpontjától számított 90. napig teljesíthet kifizetést (felhasználási határidő).

10. §[106] A kedvezményezett az egyes finanszírozási időszakok lezárásaként a támogatói okiratban meghatározott gyakorisággal, de legalább félévente a szakpolitikai felelős részére a 2. melléklet 1. pont 1.1. alpontja és 2. pontja szerint elkészített előrehaladási jelentést nyújt be a projekt állásáról. Az előrehaladási jelentés másolatát a szakpolitikai felelős elektronikus úton megküldi a miniszternek.

10/A. §[107] (1) A projekt megvalósítását a szakpolitikai felelős folyamatba építetten ellenőrzi, amelynek keretében a kedvezményezettől írásban tájékoztatást és dokumentumok benyújtását kérheti, és helyszíni ellenőrzést végezhet. A projekt megvalósításának ellenőrzésére a miniszter önállóan is jogosult. A miniszter az általa végzett ellenőrzésről tájékoztatja a szakpolitikai felelőst.

(2) Ha az ellenőrzés hiányosságokat, hibákat állapít meg, és a feltárt hiányosságok, hibák orvosolhatók, a szakpolitikai felelős vagy - ha az ellenőrzést a miniszter végezte vagy a szakpolitikai felelős ezt kezdeményezte - a miniszter haladéktalanul felszólítja a kedvezményezettet a hiányosságok pótlására, a hibák javítására. Ha a feltárt hiányosságokat, hibákat a kedvezményezett a felszólításban meghatározott időre nem orvosolta, a támogatói okirat módosításáról vagy az MVP támogatás visszavonásáról az e rendelet szabályaira tekintettel az Áht. és az Ávr. szabályai szerint kell gondoskodni.

11. § (1)[108] A kedvezményezett az MVP támogatás felhasználásáról szóló, a 2. melléklet szerint elkészített beszámolót legkésőbb a 9. §-ban meghatározott határidő lejártát követő 90. napig nyújtja be a szakpolitikai felelősnek. A beszámoló másolatát a szakpolitikai felelős elektronikus úton megküldi a miniszternek.

(2)[109] Az Ávr. 94. § (2) bekezdése szerinti hiánypótlási eljárást a szakpolitikai felelős folytatja le.

(3)[110] A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a szakpolitikai felelős előterjesztése alapján a Bizottság dönt.

(4) Elutasító javaslat esetén a (3) bekezdés szerinti előterjesztés tartalmazza

a) az elutasítás indokait, valamint

b) az elutasításról szóló értesítésnek az elutasítás indokait, az elutasítás jogkövetkezményeit, az elutasító döntéssel szembeni jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást tartalmazó tervezetét.

12. §[111] (1) A támogatói okirat módosításáról, ha a módosítás

a) az MVP támogatásnak a Bizottság 5. § (8) bekezdése szerinti jegyzőkönyvében megállapított feltételét érinti, a Bizottság,

b) az MVP támogatásnak a Kormány nyilvános egyedi határozatában megállapított feltételét érinti, a Kormány

a szakpolitikai felelős indokolással ellátott, a b) pont szerinti esetben a miniszterrel közös előterjesztése alapján meghozott döntésének megfelelően, minden más esetben - a szakpolitikai felelős véleményének előzetes kikérésével - saját hatáskörben a miniszter intézkedik. A támogatói okirat módosításának másolatát elektronikus úton a miniszter a szakpolitikai felelősnek is megküldi.

(2) Az Ávr. 95. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a támogatói okirat akkor is módosítható, ha azért szükséges többlet MVP támogatás biztosítása, mert az a projekt megvalósításához kapcsolódóan lebonyolított közbeszerzési eljárás megvalósításához szükséges és ehhez a megfelelő fedezet nem áll rendelkezésre. Az ehhez szükséges előirányzat rendelkezésre bocsátásáról - az (1) bekezdésben meghatározott döntés alapján - az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik.

12/A. §[112] A támogatói okirat visszavonásáról a szakpolitikai felelős önálló vagy - ha az MVP támogatásról a Kormány döntött - a szakpolitikai felelős miniszterrel közös előterjesztése alapján a támogatási döntést meghozó testület dönt. A támogatói okirat visszavonása iránt a támogató intézkedik. A támogatói okirat visszavonásának másolatát elektronikus úton a miniszter a szakpolitikai felelősnek is megküldi.

13. §[113] Az MVP támogatásból finanszírozott beruházással létrehozott vagyont a kedvezményezett a beszámoló elfogadásától számított három évig csak a miniszter előzetes hozzájárulásával, valamint a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve terhelheti meg.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. §[114] E rendelet

a)[115] 8/F-8/S. §-a és 8/X-8/Z. §-a a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) I. és II. fejezete, valamint 13., 14., 38., 53., 55., 56. cikke,

b) 8/T. §-a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.),

c) 8/U. §-a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),

d) 8/V. §-a a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.)

e)[116] 8/W. §-a a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) 56a. cikke

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

16. §[117] E rendeletnek

a) a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépésekor és

b) a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 231/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor

c)[118] a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 295/2017. (X. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor

d)[119] a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 263/2019. (XI. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított rendelkezéseit a Módr6. hatálybalépésekor

folyamatban levő MVP támogatási ügyekben is alkalmazni kell.

17. §[120] (1) E rendeletnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított rendelkezéseit - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban levő MVP támogatási ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy a Módr4. hatálybalépését megelőzően kijelölt főfelelőst szakpolitikai felelősnek kell tekinteni.

(2) Az olyan MVP támogatási ügyekben, ahol a Kormány nyilvános egyedi határozata a Bizottság döntését írja elő a beruházás megvalósításához szükséges forrás kedvezményezett részére történő biztosításához, a támogatói okirat kiadását megelőző eljárási cselekményekre e rendeletnek a Módr4. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. §[121] E rendeletnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 175/2018. (IX. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 8. § (3) bekezdését a Módr5. hatálybalépését követően nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

19. §[122] E rendeletnek a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 405/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított rendelkezéseit a Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévő MVP támogatási ügyekben is alkalmazni kell, azzal, hogy a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vármegyei önkormányzatnak nyújtott támogatás nem érinti a megyei jogú város önkormányzatainak biztosított támogatási források felhasználását és az ezzel összefüggő kötelezettségeket és jogokat.

20. §[123] (1) Az 1. §-ban meghatározott költségvetési előirányzatra a Kormány egyedi határozatával a 2020. december 28. napját követően átcsoportosított forrás tekintetében a támogatói okirat kiadása vagy támogatói okirat módosítása során - a tárgyévi költségvetési évre vonatkozóan vállalt kötelezettség tekintetében - nem kell alkalmazni a 4/A-7. §-t.

(2) Az MVP támogatás e § alapján a kedvezményezett kérelme alapján nyújtható.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelethez[124]

Támogatási kérelem
A) A projekt alapadatai
1.1. A projekt megnevezése
1.2. A projekt megvalósítási helyszíne
1.3. A projekt rövid leírása
1.4. A kedvezményezett neve, székhelye,
adószáma
1.5. A kedvezményezett fizetési számlaszáma,
amelyre a támogatás folyósítását kéri
□□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□
1.6. A projekthez kért vissza nem térítendő
támogatás
m Ft
1.7. Jelen költségvetési támogatás
tekintetében adólevonási joggal
rendelkezik-e
□ Igen
□ Nem
Amennyiben rendelkezik, úgy jogával a támogatással összefüggő
kiadások vonatkozásában élni kíván-e:
□ Igen
□ Nem
1.8. A megvalósítás időszaka (tervezett kezdő
és befejező időpont)
1.9. A projekt támogatása az EUMSZ 107. cikk
(1) bekezdése szerinti állami támogatásnak
minősül?
□ Igen
□ Nem, mert ...
Alulírott ................................. a ................................. képviseletében eljárva nyilatkozom, hogy a Modern Városok
Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdése szerinti
előterjesztésben foglaltakat ismerem, a projekt megvalósítását vállalom, és erre tekintettel kérem a támogatási
döntés meghozatalát, továbbá büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt
.................................tekintetében nem állnak fenn az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XI. 31.) Korm. rendelet 81. §-ában meghatározott kizáró okok.
Kelt: .................................,.........(év)..........................(hó)...........(nap)
…………………………………….
aláírás
B) A projekt kiegészítő adatai (kitöltendő, ha a projekt állami támogatást tartalmaz)
1.10. A közvetett kedvezményezett neve
(általában a projekttel érintett infrastruktúra
tulajdonosa)
1.11. A közvetett kedvezményezett mérete□ mikro-, kis- vagy középvállalkozás
□ nagyvállalat (ha a közvetett kedvezményezett több mint
25%-ban az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában van,
az nagyvállalatnak minősül)
1.12. Ha az 1.9. pontra "Igen" a válasz,
az alkalmazandó állami támogatási kategória
□ A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító
támogatás (R. 8/M-8/P. §-a)
□ A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási
támogatás (R. 8/S. §-a)
□ A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős
létesítményhez nyújtott támogatás (R. 8/Q-8/R. §-a)
□ Csekély összegű támogatás (R. 8/T. §-a)
□ Az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási
támogatás (R. 8/L. §-a)
□ A regionális beruházási támogatás (R. 8/F-8/K. §-a)
□ A közszolgáltatásért járó ellentételezés (R. 8/U. §-a)
□ A személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés
(R. 8/V. §-a)
□ A regionális repülőterekhez nyújtott beruházási támogatás
(R. 8/W. §-a)
□ Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás
(R. 8/X-8/Z. §-a)
□ Bizottsági bejelentést igényel
1.13. Elszámolható költségek tartalmam Ft
Telek
Épület
Gép, berendezés
Immateriális jószág
Egyéb, éspedig ...
Kelt: .................................,.........(év)..........................(hó)...........(nap)
……………………………………
aláírás"

2. melléklet a 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelethez[125]

A beszámoló - Ávr.-ben meghatározottakon túli - tartalmi és formai követelményei

1. A pénzügyi elszámolás követelményei:

1.1. Az elszámolandó számlákról, számviteli bizonylatokról összesítőt kell benyújtani. Az összesítő a támogatott tevékenység időtartama alatt a támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben felmerült, forintban megállapított költségeket tartalmazza az Ávr. 93. § (3) bekezdésében foglaltak szerint. Az összesítőt úgy kell elkészíteni, hogy tételes ellenőrzés esetén a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Az összesítőt a kedvezményezett képviseletére jogosult személy aláírásával kell ellátni.

1.2. A pénzügyi elszámoláshoz csatolni kell a szakpolitikai felelős által az Ávr. 100. § (3) bekezdése szerinti mintavételes módszerrel kiválasztott számláknak, számviteli bizonylatoknak, illetve a gazdasági eseményt és pénzügyi teljesítést igazoló egyéb dokumentumoknak a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy aláírásával hitelesített másolatát.[126]

1.3. Az 1.1. pont szerinti összesítőben szereplő okiratokat záradékolni kell úgy, hogy az eredeti bizonylatokon a kedvezményezett köteles feltüntetni a támogatói okirat iktatószámát és azt, hogy a számlán, számviteli bizonylaton, illetve a gazdasági eseményt és pénzügyi teljesítést igazoló egyéb dokumentumokon szereplő összeg a támogatói okirat terhére került elszámolásra.[127]

1.4. A pénzügyi elszámoláshoz indokolt esetben a támogató az 1.2. alpontban meghatározott mennyiségen túl további számlákat, számviteli bizonylatokat, illetve a gazdasági eseményt és pénzügyi teljesítést igazoló egyéb dokumentumokat is elkérhet.[128]

2. A szakmai beszámoló követelményei:

2.1. A szakmai beszámolónak megfelelő részletességgel és dokumentáltan tartalmaznia kell a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait, elemeznie kell a megvalósítás eredményességét, továbbá le kell vezetnie és be kell mutatnia a költségtervben foglalt kiadások alakulását. A szakmai beszámolót a kedvezményezett képviseletére jogosult személy aláírásával kell ellátni és ha az eredmény arra alkalmas, azt tárgyiasult formában (pl. folyóirat, kiadvány) a szakmai beszámolóhoz csatolni kell.

2.2. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell továbbá a támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek másolatát, ha a tevékenység engedélyköteles.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 18/2023. (I. 27.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2023.01.28.

[2] Beiktatta a 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[3] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[4] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[5] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[6] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[7] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[8] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[9] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[10] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[11] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[12] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[13] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[14] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[15] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[16] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (8) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[17] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 236. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[18] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (9) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[19] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (9) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[20] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (9) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[21] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (9) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[22] Megállapította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[23] Módosította a 18/2023. (I. 27.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2023.01.28.

[24] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 162. § a) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[25] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 162. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[26] Beiktatta a 263/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.11.17.

[27] Beiktatta a 263/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.11.17.

[28] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[29] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[30] Megállapította a 405/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.08.18.

[31] Módosította a 18/2023. (I. 27.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2023.01.28.

[32] Módosította a 18/2023. (I. 27.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2023.01.28.

[33] Megállapította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[36] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[37] Megállapította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 295/2017. (X. 10.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2017.10.11.

[39] Módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § 2. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[40] Módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[41] Módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § 3. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[42] Megállapította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[43] Megállapította a 263/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.11.17.

[44] Hatályon kívül helyezte a 263/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatálytalan 2019.11.17.

[45] Hatályon kívül helyezte a 263/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatálytalan 2019.11.17.

[46] Megállapította a 263/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.11.17.

[47] A nyitó szövegrészt módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § 4. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[48] Megállapította a 263/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2019.11.17.

[49] Módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § 6. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[50] Módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § 7. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[51] Megállapította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[52] Megállapította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[54] Megállapította a 263/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2019.11.17.

[55] Módosította a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 36. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.06.12.

[56] Megállapította a 175/2018. (IX. 27.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2018.10.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[59] Módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § 2., 9. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[60] Módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § 10. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[61] Beiktatta a 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[62] A nyitó szövegrészt módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § 11. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[63] Megállapította a 491/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2020.11.14.

[64] A nyitó szövegrészt módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § 11. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[65] Módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § 12. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[66] Beiktatta a 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[67] Módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § 13. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[68] Megállapította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[69] Beiktatta a 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[70] Módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § 2. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[71] Megállapította a 491/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2020.11.14.

[72] Beiktatta a 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[73] Módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § 16. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[74] Beiktatta a 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[75] Módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § 17. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[76] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[77] Beiktatta a 491/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2020.11.14.

[78] Beiktatta a 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[79] Hatályon kívül helyezte a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[80] Beiktatta a 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[81] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 236. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[82] Beiktatta a 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[83] Beiktatta a 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[84] Beiktatta a 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[85] Beiktatta a 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[86] Módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § 18. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[87] Módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § 19. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[88] Beiktatta a 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[89] Módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § 2. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[90] Módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § 20. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[91] Beiktatta a 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[92] A nyitó szövegrészt módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[93] Beiktatta a 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[94] Módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § 21. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[95] Beiktatta a 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[96] Módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § 20. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[97] Beiktatta a 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[98] Beiktatta a 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[99] Beiktatta a 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[100] Beiktatta a 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[101] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[102] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[103] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[104] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[105] Módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § 22. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[106] Megállapította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[107] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[108] Megállapította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[109] Megállapította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[110] Megállapította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[111] Megállapította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[112] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[113] Módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § 13., 17. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[114] Beiktatta a 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[115] Módosította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § 23. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[116] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[117] Megállapította a 231/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2017.08.15.

[118] Beiktatta a 295/2017. (X. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.10.11.

[119] Beiktatta a 263/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2019.11.17.

[120] Beiktatta a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[121] Beiktatta a 175/2018. (IX. 27.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2018.10.01.

[122] Módosította a 18/2023. (I. 27.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2023.01.28.

[123] Beiktatta a 711/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.12.30.

[124] Megállapította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § a) pontja (lásd 2. melléklet). Hatályos 2018.01.01.

[125] Megállapította a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § b) pontja (lásd 3. melléklet). Hatályos 2018.01.01.

[126] Megállapította a 263/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet 8. §-a (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2019.11.17.

[127] Módosította a 263/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2019.11.17.

[128] Beiktatta a 263/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet 8. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2019.11.17.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére