493/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Hajdú-Bihar Vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye, illetve Zala Vármegye területén 2023. november 3. napja és 2023. november 19. napja között megrendezésre kerülő "Adaptive Hussars 23" gyakorlatra vonatkozó eltérő szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Hajdú-Bihar Vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye, illetve Zala Vármegye területén 2023. november 3. napja és 2023. november 19. napja között megrendezésre kerülő "Adaptive Hussars 23" elnevezésű gyakorlat (a továbbiakban: gyakorlat) a Magyar Honvédség veszélyhelyzeti működési rendjéről szóló 240/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 240/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet] alkalmazása tekintetében a 240/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés e) pontja szerint nemzetközi gyakorlat.

2. § (1) A gyakorlat végrehajtásához szükséges ingatlanok és az azokkal összefüggésben biztosítandó szolgáltatások vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerinti sommás eljárás szabályai alkalmazhatóak a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kijelölés tekintetében, abban az esetben is, ha van ellenérdekű ügyfél.

(2) A gyakorlattal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás esetén az ügyet a közbiztonság, a közrend, illetve a nemzetbiztonság érdekében - az Ákr. 50. § (8) bekezdés d) pontja alapján - soron kívül kell elintézni.

(3) Az Ákr. 58. § (2) bekezdésétől eltérően, ha az eljárás során személyes meghallgatás szükséges, az idézést a meghallgatást megelőző öt napon belül, rövid úton is közölni lehet az érintettel.

(4) Az Ákr. 86. § (1) bekezdésétől eltérően, a nem elektronikusan közölt irat esetén

a) a "nem kereste" jelzéssel visszaérkezett iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját vagy

b) az "ismeretlen" vagy "elköltözött" jelzéssel visszaérkezett iratot a kézbesítés megkísérlésének napját

követő második munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

3. § (1) A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Vbö.) 35. alcímét a gyakorlat során az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) fegyver és éles lőszer, valamint robbanószer, elektronikus hadviselésre rendszeresített eszköz használatával járó feladatok a honvédelemért felelős miniszter külön engedélyével a lőtereken és gyakorlótereken kívül is, a biztonsági követelmények biztosítása mellett megvalósíthatók a Vbö. 73. § (6) bekezdés b) pontja szerinti feltételekkel;

b) a Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala Vármegye területi védelmi bizottságának elnöke (a továbbiakban együtt: védelmi bizottság elnöke) a gyakorlattal összefüggő feladatok biztosítása érdekében legfeljebb 48 óra időtartamra folyamatos munkarendet rendelhetnek el az irányításuk alá tartozó területi védelmi bizottság tevékenységének biztosítása érdekében;

c) a védelmi bizottság elnöke a gyakorlattal összefüggő feladatok biztosítása érdekében legfeljebb 48 óra időtartamra bevezetheti a Vbö. 73. § (6) bekezdés d) pontja szerinti intézkedést;

d) a gyakorlattal érintett közterületek és közlekedési útvonalak forgalma - a honvédelmi érdek elsődlegességének biztosítása érdekében - legfeljebb 8 óra időtartamra korlátozható a Vbö. 73. § (6) bekezdés f) pontja szerinti intézkedés keretében.

(2) A Vbö. 14. § (5) bekezdés e) pontjától eltérően a korábban gazdasági és anyagi szolgáltatásra ki nem jelölt ingatlan vagy szolgáltatás is a gyakorlat időtartamára a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség hatálya alá vonható azonnal, továbbá a gyakorlat céljára ideiglenesen igénybe vehető.

(3) A gyakorlat céljából kijelölt ingatlan vagy szolgáltatás igénybevételére akkor kerülhet sor, ha a Vbö. 24. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szerződéskötésre kötelezés előírásának feltételei a gyakorlat időtartamára fennállnak.

(4) A gyakorlat céljára történő kijelölés és igénybevétel esetén annak időtartama nem terjedhet túl az 1. § szerinti időtartamon, a határozatot 2023. november 19-én vissza kell vonni.

4. § Az e rendelet eltérő szabályainak alkalmazásán alapuló intézkedéseken túlmenően az állampolgárok alapvető jogai - a 240/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozók, illetve a közigazgatási tevékenységet ellátók kivételével - a Vbö. 7. § (2) bekezdése alapján nem korlátozhatók.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2023. december 1-jén hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök