4/2023. (I. 12.) Korm. rendelet

a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a nevelés és az oktatás folyamatosságának biztosítása érdekében a köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazott vagy munkavállaló esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt (a továbbiakban: Kjt.) és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.) a (2)-(5) bekezdésben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

(2) A munkáltató a köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazott esetében a rendkívüli felmentés jogát a Kjt. 33/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a Kjt. 33/A. § (3) bekezdésétől eltérően, a Kjt. 33/A. § (1) bekezdése szerinti okról való tudomásszerzésétől az adott tanév augusztus 1. napjáig (a továbbiakban: zárónap), a zárónap és a tanév befejezése közötti tudomásszerzés esetén a következő tanév augusztus 1. napjáig gyakorolhatja.

(3) A munkáltató a köznevelési intézményben foglalkoztatott munkavállaló esetében az azonnali hatályú felmondás jogát az Mt. 78. § (1) bekezdésében meghatározott esetben az Mt. 78. § (2) bekezdésétől eltérően, az Mt. 78. § (1) bekezdése szerinti okról való tudomásszerzésétől a zárónapig, a zárónap és a tanév befejezése közötti tudomásszerzés esetén a következő tanév augusztus 1. napjáig gyakorolhatja.

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglalt határidőre figyelemmel a munkáltató a rendkívüli felmentés vagy azonnali hatályú felmondás jogát legfeljebb az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig gyakorolhatja.

(5) A (2)-(4) bekezdés abban az esetben is alkalmazandó, ha a rendkívüli felmentés vagy azonnali hatályú felmondás okáról a munkáltató e rendelet hatálybalépését megelőzően szerzett tudomást, de a tudomásszerzéstől számított tizenöt nap még nem telt el, és a munkáltató a rendkívüli felmentés vagy azonnali hatályú felmondás jogát még nem gyakorolta.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök