545/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 25. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A Diákhitel szervezet az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.) megbízza a hallgatói és képzési hitelrendszer működtetésével kapcsolatos olyan feladat végzésével, amelyet egyébként maga végezne, ideértve a hallgatói és képzési hitel nevében, javára és kockázatára történő megkötését is.

(9) A hallgatói és képzési hitelrendszer működtetése során a Diákhitel Központ Zrt. és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. közfeladatot lát el, a közöttük létrejövő szerződés vagy szerződések célja közfeladatok teljesítése."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök