551/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében, a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet a következő 22/A. §-sal egészül ki:

"22/A. § A honvédelemért felelős miniszter a haditechnikai külkereskedelemre vonatkozó tevékenységi engedély, tárgyalási engedély vagy forgalmi engedély megszerzésére irányuló kérelem tárgyát képező védelmi ipari termék vagy szolgáltatás hazai és nemzetközi piacra jutásának stratégiai jelentőségére tekintettel gyorsított eljárás lefolytatását kezdeményezheti a Hatóságnál. Ebben az esetben a Httv. 3. § (7) bekezdésétől eltérően a Hatóság ügyintézési határideje 21 nap."

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök