59/2023. (X. 30.) AM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés b)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet [a továbbiakban: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet] 9. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az Mkk. tv. 11. § (5) bekezdése szerinti, az üzemi szintű referencia hozamérték legalább felére kiterjedő mezőgazdasági biztosítás fennállásának megállapításakor a mezőgazdasági biztosítási szerződésnek a tárgyév július 15-éig a mezőgazdasági termelő mint biztosított fél egységes kérelmében bejelentett, a mezőgazdasági termelő használatában lévő termőföldön termesztett növénykultúrára való kiterjedését kell figyelembe venni.

(4b) Az Mkk. tv. 11. § (5) bekezdésének alkalmazásában hozamcsökkenést kiváltó káresemény bekövetkezése előtt megkötött mezőgazdasági biztosítás alatt a mezőgazdasági termelő adott kárenyhítési évben megtett, a 4. § (1) bekezdése szerinti első kárbejelentésében feltüntetett mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének időpontja előtt megkötött mezőgazdasági biztosítást kell érteni, a megállapított várható hozamcsökkenéstől, kárnemtől és növénykultúrától függetlenül."

(2) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a mezőgazdasági biztosítási szerződésben a biztosított mezőgazdasági termelő nem szerződő fél, úgy teljes mértékű kárenyhítő juttatásra a biztosított mezőgazdasági termelő akkor jogosult, ha részére

a) a szerződő fél vagy a biztosító

aa) a mezőgazdasági biztosítási szerződés kötvényszámát,

ab) a biztosító és a szerződő fél nevét,

ac) a biztosított mezőgazdasági termelő nevét és székhelyét vagy lakcímét,

ad) a biztosított területet, növénykultúrát és hozamértéket,

ae) a biztosítással fedezett káreseményt és

b) a szerződő fél

ba) a biztosító nevét,

bb) a mezőgazdasági biztosítási szerződés kötvényszámát,

bc) a biztosított mezőgazdasági termelő nevét és székhelyét vagy lakcímét,

bd) azt a dátumot, amikortól a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelő biztosított félként szerepel a mezőgazdasági biztosítási szerződésben és a mezőgazdasági biztosítási szerződés időbeli hatályának meghatározását az év megadásával,

be) a biztosítási időszakra vonatkozóan a mezőgazdasági biztosítási szerződés díjának teljesítését

tartalmazó igazolást állít ki.

(5a) A kárenyhítő juttatás iránti kérelemhez az (1) bekezdés szerinti határidőig csatolni kell,

a) ha nem szerződő fél a biztosított mezőgazdasági termelő, az (5) bekezdés szerinti igazolások,

b) ha szerződő fél a biztosított mezőgazdasági termelő - a (6) bekezdés szerinti díjtámogatott mezőgazdasági biztosítási szerződések kivételével - a mezőgazdasági biztosítás díjának teljesítését elismerő, a mezőgazdasági biztosítási szerződés kötvényszámát, a biztosított mezőgazdasági termelő nevét, székhelyét vagy lakcímét tartalmazó, a biztosító által kiállított igazolás

másolatát.

(5b) Ha a mezőgazdasági termelő elmulasztja az (5a) bekezdésben foglaltak teljesítését, az érintett mezőgazdasági biztosítás nem vehető figyelembe az Mkk. tv. 11. § (5) bekezdése szerinti biztosításként."

2. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 12. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A biztosító által - a (4) bekezdés szerint - a növénykultúrára megállapított kártérítés összegét abban az esetben is le kell vonni a kárenyhítő juttatás összegének megállapítása során, ha a mezőgazdasági termelő nem teljesíti a 9. § (4), (5) és (5a) bekezdésében foglaltakat."

3. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:

"24. § A 2023. kárenyhítési évben a 9. § (4b) bekezdése szerinti első kárbejelentés alatt a 2023. március 30-át követően benyújtott első kárbejelentést kell érteni."

4. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a) 9. § (4) bekezdésében a "már kifizetett" szövegrész helyébe a "megállapított" szöveg,

b) 12. § (4) bekezdésében, 2. melléklet V. pont 14. alpontjában és 3. melléklet 4. pont 4.1. alpontjában a "kifizetett" szövegrész helyébe a "megállapított" szöveg,

c) 2. melléklet I. pont 7. alpontjában a "kifizetett és a továbbiakban még kifizetni tervezett" szövegrész helyébe a "megállapított" szöveg

lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet az 59/2023. (X. 30.) AM rendelethez

A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 2. melléklet I. pontja a következő 3a. alponttal egészül ki:

"3a. A határozott idejű mezőgazdasági biztosítási szerződés megkötésének vagy a határozatlan idejű mezőgazdasági biztosítási szerződés megújításának dátuma"

Tartalomjegyzék