60/2023. (XII. 28.) GFM rendelet

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dk) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet (a továbbiakban: 61/1999. EüM rendelet) a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § A 3. § szerinti kockázatbecslés elvégzése munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül."

2. § A 61/1999. EüM rendelet

a) 10. § (4) bekezdésében a "jogosult a 11. § szerinti" szövegrész helyébe a "jogosult az Mvt. 63/E. § (1) és (2) bekezdés szerinti" szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében a "munkáltató jegyzéket vezet" szövegrész helyébe a "munkáltató az Mvt. 63/E. § szerint jegyzéket vezet" szöveg,

c) 14. § (1) bekezdésében a "11. § (2) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe az "az Mvt. 63/E. § (4) bekezdése szerinti" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a 61/1999. EüM rendelet

a) 7. § (3) bekezdése,

b) 11. § (2) bekezdése,

c) 12. § (1) bekezdése,

d) 13. § (7) bekezdésében az "és a munkavédelmi hatóságnak" szövegrész,

e) 6. számú melléklete.

4. § Ez a rendelet 2023. december 31-én lép hatályba.

Nagy Márton István s. k.,

gazdaságfejlesztési miniszter