61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. §-ának (2) bekezdésében (a továbbiakban: Mvt.), valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §[1] E rendelet hatálya az Mvt. szerinti szervezett munkavégzésre terjed ki.

Fogalmak

2. § (1) E rendelet értelmében

a)[2] biológiai tényezők: a mikroorganizmusok - beleértve a genetikailag módosított mikroorganizmusokat -, a sejttenyészetek és emberi belső élősdiek, amelyek fertőzést, allergiát vagy mérgezést okozhatnak, továbbá azon külső élősdiek, melyek képesek tartósan megtelepedni az emberi szervezeten,

b) mikroorganizmus: olyan sejtes vagy nem sejtes mikrobiológiai egység, amely szaporodásra vagy genetikai anyag továbbítására képes,

c) sejttenyészet: a többsejtű szervezetekből származó sejtek élő szervezeten kívül szaporított tenyészete,

d) havária: olyan nagyméretű baleset, amely túlterjed az üzem, létesítmény, illetve szállítóeszköz (a továbbiakban: üzem) határán, és elhárítására, felszámolására a munkáltató, illetve az üzem saját erejéből nem képes, és amelynek oka a technológia hibája vagy hibás kezelése,

e) expozíció: a munkahelyen jelen lévő és a munkavállalót érő kóroki tényező(k) hatásának való kitettség.

(2) A biológiai tényezők a fertőzés kockázatának szintjétől függően négy csoportba sorolhatók:

a) 1. csoport: az a biológiai tényező, amely nem képes emberi megbetegedést okozni,

b) 2. csoport: az a biológiai tényező, amely képes emberi megbetegedést okozni, ezért veszélyt jelenthet a munkavállaló számára, de elterjedése az emberi közösségben nem valószínű, az általa kiváltott betegség többnyire eredményesen megelőzhető, vagy a kezelése hatásos,

c) 3. csoport: az a biológiai tényező, amely súlyos emberi megbetegedést képes okozni, ezért komoly veszélyt jelenthet a munkavállaló számára, szétterjedésének kockázata az emberi közösségben fennállhat, de általában eredményesen megelőzhető, vagy a kezelése hatásos,

d) 4. csoport: az a biológiai tényező, amely súlyos emberi megbetegedést okoz, ezért komoly veszélyt jelent a munkavállaló számára, az emberi közösségben való szétterjedésének nagy a kockázata, általában nem előzhető meg, vagy nem kezelhető hatásosan.

A kockázatok meghatározása és becslése

3. § (1)[3] Annak érdekében, hogy a munkavállaló biztonságát és egészségét fenyegető kockázatot meg lehessen becsülni, továbbá a szükséges intézkedések meghatározhatók legyenek, a munkáltatónak minden olyan tevékenységnél, amely feltehetően biológiai tényezők kockázatával jár, meg kell határoznia a munkavállalókat, illetve munkát végző személyeket (a továbbiakban együtt: munkavállaló) érő expozíció jellegét, időtartamát és - amennyiben lehetséges - mértékét.

(2) A különböző csoportokba tartozó biológiai tényezők együttes expozíciójával járó tevékenységnél a kockázatot minden jelen lévő biológiai tényezőre meg kell becsülni.

(3) A kockázat becslését évente, továbbá minden olyan esetben meg kell ismételni, amikor a körülmények megváltozása a munkavállaló biológiai tényezőkkel történő expozícióját befolyásolhatja.

(4) A (2) bekezdés szerinti becslést az alábbi szempontok szerint kell elvégezni:

a) a biológia tényezők 2. § (2) bekezdése alapján történő csoportba sorolása a 3. számú mellékletnek megfelelően,

b)[4] a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) a bejelentés során tett ajánlásai,

c) a foglalkozási, illetve a foglalkozással összefüggésbe hozható megbetegedésekre vonatkozó információk,

d) a munkavállaló munkahelyi tevékenységéből adódó lehetséges allergizáló és toxikus hatások,

e) a munkavállaló tényleges foglalkozási, illetve foglalkozással összefüggésbe hozható megbetegedései.

3/A. §[5] A 3. § szerinti kockázatbecslés elvégzése munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

4. § (1) Ha a 3. § szerinti becslés alapján a munkavállaló csak az 1. csoportba tartozó biológiai tényezők hatásának van vagy lehet kitéve, az 5-16. §-okban leírtakat nem kell figyelembe venni.

(2) Amennyiben a 3. § szerinti becslés azt mutatja, hogy a munkavégzés biológiai tényezők rendszeres használatával nem jár, de előfordulhat, hogy a munkavállaló ezek hatásának ki van téve, az 5., 7-8., valamint 10-13. §-okban foglaltak szerint kell eljárni. Az e bekezdés hatálya alá tartozó tevékenységek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3)[6] Ha a 3. § szerinti becslés eredménye alapján előfordulhat a biológiai anyagoknak való nem szándékos kitettség, akkor figyelembe kell venni az 1. számú mellékletben nem szereplő más tevékenységeket is.

A munkáltató kötelezettségei

5. § Amennyiben a munkavégzés jellege lehetővé teszi, a veszélyes biológiai tényezők olyan helyettesítésére kell törekedni, amely a jelenlegi tudományos ismeretek szerint nem vagy kevésbé veszélyezteti a munkavállaló egészségét.

6. § (1) Ha a 3. § szerinti becslés a munkavállaló biztonságának vagy egészségének kockázatát igazolja, az expozíciót meg kell akadályozni, illetve meg kell szüntetni.

(2) Amennyiben az expozíció megakadályozása, illetve megszüntetése műszakilag nem lehetséges, az expozíció okozta kockázatot az alábbi intézkedések alkalmazásával olyan alacsony szintre kell csökkenteni, hogy az érintett munkavállaló egészsége és biztonsága megfelelően védve legyen:

a) a kockázatnak kitett vagy esetleg érintett munkavállalók számát - beleértve a tevékenység hatókörében tartózkodókat is - a lehető legalacsonyabb szintre kell csökkenteni,

b) a munkahelyet, a munkafolyamatokat és a műszaki ellenőrzési intézkedéseket úgy kell tervezni, telepíteni, illetve létesíteni, hogy megakadályozzák vagy a minimálisra csökkentsék a biológiai tényezők szétterjedésének lehetőségét a munkahelyen,

c) megfelelő védőberendezéseket, illetve egyéni védőeszközöket kell biztosítani és használni,

d) olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyek megakadályozzák vagy csökkentik a biológiai tényező szétszóródásának vagy a munkahelyről történő kikerülésének lehetőségét,

e) a 2. számú melléklet szerinti biológiai kockázatot jelző, illetve egyéb kiegészítő figyelmeztető jeleket és táblákat kell használni,

f) intézkedési tervet kell készíteni biológiai tényezőkkel kapcsolatos balesetek esetére,

g) amennyiben indokolt és műszakilag lehetséges, vizsgálatot kell végezni a biológiai tényezők felhasználási helyen kívüli jelenlétének kimutatására,

h) megfelelő eszközöket kell biztosítani a hulladék biztonságos összegyűjtésére, tárolására és eltávolítására, beleértve - ahol lehetséges - a biztonságos és azonosítható tartályok használatát,

i) olyan eszközöket kell biztosítani, amelyek a munkahelyen a biológiai tényezők kockázat nélküli kezelését és szállítását lehetővé teszik.

A munkavédelmi hatóság tájékoztatása[7]

7. § (1)[8] Ha a 3. § szerinti becslés a munkavállaló biztonságát vagy egészségét fenyegető kockázatot jelez, a munkáltató a 12. § (1) bekezdése szerinti bejelentést követő első, majd az ismétlődő kockázatbecslést követően a munkavédelmi hatóság megkeresésére rendelkezésre bocsátja az alábbi információkat:[9]

a) a becslés eredményei, a becslés elkészítésénél felhasznált valamennyi adat és információ,

b) azon tevékenységek felsorolása, amelyek során a munkavállaló biológiai tényezők kockázatának ki van vagy ki lehet téve,

c) a kockázatnak kitett munkavállalók száma,

d) a munkahelyi biztonságért és egészségvédelemért felelős személy neve és beosztása,

e) megelőző intézkedések,

f) havária-terv a 3. és 4. csoportba tartozó biológiai tényezők munkahelyről történő kijutásának esetére.

(2)[10] A munkáltató haladéktalanul tájékoztatja a munkavédelmi hatóságot, továbbá a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal) minden olyan balesetről, technológiai, illetve üzemzavarról, amely a 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők szétterjedését okozhatja vagy okozhatta.

(3)[11]

Higiénés és egyéni védelem

8. § (1) A munkáltató minden olyan biológiai tényezőkkel kapcsolatos tevékenységnél, amely kockázatot jelent a munkavállaló biztonságára és egészségére, köteles

a) biztosítani, hogy a munkavállaló ne étkezzen, ne igyon és ne dohányozzon a munkahelyen, illetve olyan helyiségben, ahol a biológiai tényezők kockázatával kell számolni,

b) a munkavállaló számára megfelelő védőruházatot biztosítani,

c) a munkavállaló rendelkezésére bocsátani megfelelő mosdót és illemhelyet, továbbá biztosítani a szemöblítés és - amennyiben ez szükséges - a bőrfertőtlenítés lehetőségét,

d) gondoskodni arról, hogy a munkavállaló a szükséges védőeszközöket

da) az e célra kijelölt és megfelelő jelöléssel ellátott helyen megfelelően tárolja,

db) ellenőrizze, továbbá lehetőség szerint használat előtt is, de használat után - amennyiben az szükséges, illetve lehetséges - minden alkalommal megtisztítsa azokat, valamint az ismételten fel nem használható védőeszközt veszélyes hulladékként kezelje,

e) megtiltani a meghibásodott védőeszköz használatát,

f) írásban rögzíteni az emberi vagy állati eredetű minták vételére, kezelésére és feldolgozására szolgáló eljárásokat.

(2) A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy

a) a munkavállaló azokat a védőeszközöket, amelyek biológiai tényezőkkel szennyeződhettek, a munkaterület elhagyásakor vegye le, és a b) pont szerinti intézkedések megtörténtéig a többi ruhától elkülönítve tárolja,

b) az a) pont szerinti védőeszközök fertőtlenítése, megtisztítása vagy szükség szerinti megsemmisítése megtörténjen.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak végrehajtására tett intézkedések költségei a munkavállalót nem terhelhetik.

A munkavállalók tájékoztatása és képzése

9. § (1) A munkáltató gondoskodik arról, hogy a munkavállaló, illetve a munkavédelmi képviselő - elsősorban tájékoztatás és oktatás formájában - elégséges és megfelelő képzést kapjon

a) az egészséget fenyegető kockázatokról,

b) az expozíció megelőzését szolgáló intézkedésekről,

c) a higiénére vonatkozó előírásokról,

d) az egyéni védőeszköz viseléséről és használatáról,

e) az előre nem látható veszélyhelyzetekben teendő intézkedésekről, illetve a veszélyhelyzetek megelőzéséről.

f)[12] a 10. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségről, továbbá a 10. § (4) bekezdésében meghatározott jogairól.

(2) Az (1) bekezdés szerinti képzésben kell részesíteni a munkavállalót, illetve képviselőit

a) a munkavállaló biológiai tényezőkkel való tevékenységének megkezdésekor,

b) új kockázatok megjelenésekor vagy a kockázatok megváltozásakor, továbbá

c) a rendkívüli eseményeket követően.

(3)[13] Az (1) bekezdés szerinti oktatás megtörténtét írásban kell dokumentálni.

A munkavállalók tájékoztatása különleges esetekben

10. § (1) A munkáltató írásban - a munkavállaló számára hozzáférhető módon - rendelkezik a szükséges teendőkről, szükség esetén figyelmeztetéseket is ki kell függesztenie, amelyek minimálisan tartalmazzák

a) a biológiai tényezőkkel végzett munka során történt baleset vagy súlyos zavar, illetve

b) a 4. csoportba tartozó biológiai tényezővel végzett munka

esetén követendő előírásokat.

(2) A munkavállaló köteles munkahelyi vezetőjének vagy a munkahelyen a biztonságért és egészségvédelemért felelős személynek azonnal jelenteni minden olyan balesetet vagy zavart, amely a biológiai tényező kezelésével kapcsolatos.

(3) A munkáltató késedelem nélkül tájékoztatja a munkavállalót, illetve munkavédelmi képviselőit minden olyan balesetről vagy zavarról, amely a 3. vagy a 4. csoportba tartozó biológiai tényező kijutásával járhatott, és amely súlyos emberi fertőzést, illetve megbetegedést okozhat, továbbá minden egyéb súlyos balesetről vagy zavarról, ezek okáról, valamint a probléma megoldására tett vagy teendő intézkedésekről.

(4)[14] Minden munkavállaló jogosult az Mvt. 63/E. § (1) és (2) bekezdés szerinti jegyzékben szereplő, személyére vonatkozó információ megismerésére.

(5) A munkavállaló, illetve helyi képviselői megismerhetik - a személyazonosító adatok kivételével - a biológiai tényezők kezelésével kapcsolatos valamennyi információt.

(6) A munkáltató a munkavállalót, illetve munkavédelmi képviselőit kérésükre tájékoztatja a 7. § (1) bekezdése szerinti információkról.

A kockázatnak kitett munkavállalók jegyzéke

11. § (1)[15] A munkáltató az Mvt. 63/E. § szerint jegyzéket vezet azokról a munkavállalókról, akik a 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők kockázatának vannak kitéve, feltüntetve a végzett munka jellegét, a biológiai tényezőt, továbbá az expozícióval, balesetekkel és zavarokkal kapcsolatos adatokat.

(2)[16]

(3)[17] A foglalkozás-egészségügyi orvos, a munkavédelmi hatóság felügyelője, továbbá a munkahelyen a biztonságért és az egészségvédelemért felelős személy jogosult az (1) bekezdés szerinti jegyzékben szereplő adatokhoz hozzáférni.

Bejelentés a munkavédelmi hatóságnak[18]

12. § (1)[19]

(2) A 4. csoportba tartozó biológiai tényezőkkel kapcsolatos diagnosztikai szolgáltatást nyújtó laboratórium köteles a szolgáltatás nyújtására irányuló szándékának bejelentésére, legalább 30 nappal a tevékenység megkezdését megelőzően.

(3)[20]

(4) Új bejelentést kell tenni minden olyan esetben, amikor az alkalmazott módszer vagy eljárás a munkavégzés biztonsága és az egészség védelme szempontjából jelentős mértékben megváltozik.

Orvosi felügyelet

13. § (1)[21] Biológiai tényezővel kapcsolatos tevékenységet csak abban az esetben lehet végezni, ha a munkavédelmi hatóság ellenőrizte, hogy a szervezett munkavégzésben foglalkoztatott munkavállaló foglalkozás-egészségügyi ellátása biztosított.

(2)[22] A munkavállaló előzetes, időszakos, valamint soron kívüli munkaköri alkalmasságának vizsgálatára és véleményezésére a külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3)[23] A 3. § szerinti becsléstől függően a munkáltatónak írásban kell meghatározni azoknak a munkavállalóknak a körét, akiknél speciális védelmi intézkedések szükségesek, így különösen a 3. számú melléklet szerinti védőoltások biztosítása indokolt.

(4) Ha a 3. § szerinti becslés kimutatja a munkavállaló egészségének és biztonságának olyan biológiai tényezők expozíciójából származó kockázatát, amelyekre hatékony védőoltás létezik, a munkáltatónak - a foglalkoztatás feltételeként - a munkavállaló számára a 3. számú mellékletben meghatározott védőoltást fel kell ajánlania. A munkavállalót tájékoztatni kell a védőoltás elmaradásának előnyeiről, illetve hátrányairól.

(5) Az azzal megbízott foglalkozás-egészségügyi orvos az oltásra vonatkozó adatokat (oltóanyag megnevezése, gyártási száma, az oltás ideje) a munkavállaló egészségügyi törzslapján is feljegyzi.

(6)[24] A védőoltást a munkavállaló számára térítésmentesen kell biztosítani. Az oltóorvos a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa. A védőoltás megtörténtét a "Védőoltási könyv 14 év feletti személyek részére" elnevezésű oltási könyvbe, 2009. szeptember 1-jét követően kiadott Egészségügyi Könyv esetén annak "Védőoltási adatlapjába" kell bejegyezni, amelyet a munkáltatónak, illetve - kérelemre - a munkavédelmi hatóságnak be kell mutatni, valamint a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalnak kérésére annak rendelkezésére kell bocsátani.

(7)[25] A foglalkozás-egészségügyi szolgálat az általa végzett védőoltásokról évente, a tárgyévet követő év január 5. napjáig a 7. számú melléklet szerinti bejelentőlapon összefoglaló jelentést küld a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalnak.

14. § (1)[26] A foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkavállalóra vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően kezeli azzal, hogy az Mvt. 63/E. § (4) bekezdése szerinti esetben az orvosi dokumentációt az utolsó ismert kockázat expozíciója után 40 évig kell megőrizni.

(2) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa javaslatot tesz a munkavállalónak a speciális megfelelő védő- és megelőző intézkedésekre, továbbá tájékoztatja a munkavállalót azokról az orvosi vizsgálatokról, amelyet nála az expozíciót követően el kell végezni.

(3)[27] Ha a biológiai tényezővel történt expozíció következtében akár egyetlen munkavállaló is fertőződött vagy megbetegedett, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának kezdeményezésére, szükség szerint a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal véleményének figyelembevételével a munkavédelmi hatóság a foglalkozás-egészségügyi szolgálat bevonásával kijelöli azon munkavállalók körét, akiket - az azonos expozíció miatt - megfigyelés alá kell vonni, és kezdeményezi a 3. § szerinti becslés újraértékelését.

(4) A foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak a kockázat megszűnésekor tájékoztatnia kell a munkavállalót azokról a további - egészségügyi megfigyelését szolgáló - intézkedésekről, amelyekkel esetleges későbbi egészségkárosodásának veszélye megelőzhető vagy csökkenthető.

Egyes orvosi és állatorvosi szolgálatokra vonatkozó külön rendelkezések

15. § (1) Az egészségügyi, továbbá állategészségügyi szolgáltatást nyújtó szerveknek, illetve személyeknek (a továbbiakban: szolgáltatók) a 3. § szerinti becslés során különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

a) a biológiai tényezőknek a beteg emberekben vagy állatokban, valamint a belőlük származó mintákban és hulladékokban való jelenlétét illető bizonytalanságokra,

b) arra a veszélyre, amit a beteg emberekben és állatokban vagy a róluk, illetve belőlük vett mintákban jelen lévő vagy esetleg előforduló biológiai tényezők jelentenek,

c) a tevékenységgel szükségszerűen együtt járó kockázatokra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatók esetében az érintett munkavállaló biztonsága és egészségvédelme érdekében megfelelő védelmi intézkedéseket kell tenni, amelyeknek ki kell terjednie

a) a dekontaminálás és fertőtlenítés megfelelő eljárásaira, és

b) olyan eljárások alkalmazására, amelyek lehetővé teszik a szennyezett hulladékok kockázatok nélküli kezelését és megsemmisítését.

(3) Azon szolgáltatók esetén, amelyek a 3. és 4. csoportba tartozó biológiai hatóanyagokkal fertőzött vagy esetleg fertőzött emberek vagy állatok gyógykezelését, illetve megfigyelését végzik, az 5. számú melléklet "A" oszlopában felsoroltakból olyan elkülönítő intézkedéseket kell bevezetniük, amelyekkel a fertőzés terjedésének kockázata minimálisra csökkenthető.

Az ipari eljárásokra, laboratóriumokra és állattartó helyiségekre vonatkozó speciális intézkedések

16. § (1) A laboratóriumokban - beleértve a diagnosztikai laboratóriumokat -, továbbá a 2-4. csoportba tartozó biológiai tényezőkkel tudatosan fertőzött laboratóriumi állatok, illetve az ezen hatóanyagokat hordozók vagy esetlegesen hordozók helyiségeiben az alábbi intézkedéseket kell tenni:

a) azon laboratóriumban, amelyben a 2-4. csoportba tartozó biológiai tényezőket használnak kutatás, fejlesztés, oktatás vagy diagnosztizálás céljából, a fertőzés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében 4. számú mellékletnek megfelelően meg kell határozni a védelmi intézkedéseket,

b) a 3. § szerinti becslést követően a 4. számú mellékletben foglalt intézkedéseket kell megtenni, a biológiai tényezőkre megkívánt fizikai védelmi szint meghatározását követően. Tevékenység a

ba) 2. csoportba tartozó biológiai tényezőkkel legalább a 2. fokozatú,

bb) 3. csoportba tartozó biológiai tényezőkkel legalább a 3. fokozatú,

bc) 4. csoportba tartozó biológiai tényezőkkel legalább a 4. fokozatú

védelmi szintnek megfelelő munkahelyen, illetve tevékenységi helyen végezhető.

(2)[28] Azon laboratóriumban, ahol olyan anyagokkal dolgoznak, amelyeknél bizonytalan, hogy tartalmaznak-e emberi megbetegedést okozó biológiai tényezőket, de nem céljuk a biológiai tényezők tenyésztése vagy koncentrálása, legalább a 2. fokozatú védelmi szintet kell alkalmazni azzal, hogy a tevékenység jellegétől függően a 3. vagy 4. szint bevezetése is szükséges lehet. A munkáltató megkeresésére a munkavédelmi hatóság indokolt esetben, szükség szerint a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal véleményének figyelembevételével a 3. vagy 4. szintnél alacsonyabb védelmi szintet is engedélyezhet.

(3) Amennyiben ipari eljárásokban a 2-4. csoportba tartozó biológiai tényezőt használnak

a) a védelmi szintet az (1) bekezdés b) pontja szerint kell megállapítani az 5. számú mellékletben rögzített előírások figyelembevételével,

b)[29] a 2., 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők használatához kapcsolódó kockázat értékelése függvényében a munkavédelmi hatóság határozza meg a megfelelő intézkedéseket,

c) az (1)-(2) bekezdések szerinti minden olyan tevékenységnél, ahol nem lehetséges a biológiai hatóanyag meggyőző értékelését elvégezni, de amelynél valószínűsíthető, hogy azok tervezett használata súlyos kockázatot jelent a munkavállaló egészségére, a tevékenység csak olyan munkahelyiségben folytatható, amelynek védelmi szintje legalább 3. fokozatú.

17. § (1) Ez a rendelet 2000. április 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit

a) a hatálybalépés napján már meglévő munkahelyek esetén legkésőbb 2001. december 31. napjáig,

b) a hatálybalépés napját követően létesített munkahelyek esetén legkésőbb 2000. december 31. napjáig

kell bevezetni.

(2)[30] E rendelet

a) az Európai Közösségek Tanácsának 1990. június 28-án kelt, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók védelméről szóló 90/679/EGK számú irányelvnek, valamint az azt módosító 93/88/EGK, 95/30/EK, 97/59/EK, továbbá 97/65/EK irányelveknek, továbbá

b) a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2000/54/EK irányelvnek

c)[31] a 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a SARS-CoV-2 vírusnak az emberek számára tudvalevőleg fertőző betegségeket okozó biológiai anyagok listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról és az (EU) 2019/1833 bizottsági irányelv módosításáról szóló, 2020. június 3-i 2020/739 bizottsági irányelvnek

d)[32] a 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III., V. és VI. mellékletének tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. október 24-i 2019/1833 bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

18. §[33]

Dr. Gógl Árpád S. k.,

egészségügyi miniszter

1. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez

A foglalkozási tevékenységek típusainak tájékoztató jegyzéke

1. Élelmiszer-előállító létesítményekben végzett munkák.

2. Mezőgazdasági munkák.

3. Olyan munkatevékenységek, amelyek állatokkal, állatok tetemeivel, illetve állati eredetű termékekkel való érintkezéssel járnak (pl. ún. állati fehérje feldolgozás).

4. Az egészségügyi és szociális ellátásban végzett munkák, beleértve az elkülönítő, valamint a kórbonctani részlegeket.

5. A klinikai, állatorvosi diagnosztikai laboratóriumokban végzett munkák a diagnosztikai mikrobiológiai laboratóriumok kivételével.[34]

6. A hulladék megsemmisítő, ártalmatlanító létesítményekben végzett munkák.

7. A szennyvíztisztító berendezésekben, járható szelvényű szennyvízelvezető művekben végzett munkák.

2. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez

A BIOLÓGIAI VESZÉLY JELE

Sárga alapon fekete rajz

[Lásd: 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági jelzésekről]

3. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez[35]

Biológiai tényezők csoportba való sorolása

1. A jogszabály céljának megfelelően kizárólag azon tényezőket kell felvenni a besorolási listára, amelyekről ismeretes, hogy az embert megfertőzik. Adott esetben fel van tüntetve az említett tényezők toxikus és allergizáló hatása. Ki vannak zárva az olyan állati és növényi kórokozók, amelyekről ismeretes, hogy nem hatnak az emberre. A besorolt biológiai tényezők ezen listájának összeállításakor a genetikailag módosított mikroorganizmusok nem kerültek figyelembevételre.

2. A besorolt tényezők listája az említett tényezők egészséges munkavállalóra gyakorolt hatásán alapul. Nincsenek külön figyelembe véve az olyan személyekre gyakorolt sajátos hatások, akiknek érzékenységét egy vagy több egyéb ok befolyásolhatja, mint pl. előzetes betegség, gyógyszer alkalmazása, károsodott immunműködés, terhesség vagy szoptatás.

Az ilyen munkavállalók többletkockázatát a jogszabály által előírt kockázat értékelés részeként kell tekintetbe venni. Egyes ipari eljárások, egyes laboratóriumi munkák vagy olyan állatokkal végzett munkák esetében, amelyek során ténylegesen vagy potenciálisan fennáll a 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők expozíciójának a veszélye, minden technikai óvintézkedésnek meg kell felelnie a rendeletben előírtaknak.

3. A 2-4. csoportba nem sorolt biológiai tényezők nincsenek automatikusan az 1. csoportba sorolva. Az olyan tényezők esetében, amelyeknél egynél több fajról ismeretes, hogy kórokozó az ember számára, a lista azon fajokat foglalja magában, amelyekről ismeretes, hogy a leggyakrabban okoznak betegségeket, valamint egy általánosabb utalást arra a tényre, hogy ugyanazon nemzetséghez tartozó egyéb fajok is betegséget okozhatnak. Ha egy teljes nemzetség szerepel a biológiai tényezők besorolási listáján, ez úgy értendő, hogy a nem kórokozónak ismert fajok és törzsek ki vannak zárva.

4. Ha valamelyik törzs gyengített vagy elvesztette virulensnek ismert génjeit, akkor az anyatörzs besorolásához szükséges tartalom nem szükségképpen alkalmazandó, a megfelelő munkahelyi kockázat értékeléstől függően. Például amikor egy ilyen törzs kórmegelőző vagy gyógyászati célú termékként vagy annak részeként kerül alkalmazásra.

5. Jelen lista összeállításához használt, besorolt tényezők nómenklatúrája összhangban van a legújabb nemzetközi rendszertani megállapodásokkal és a lista elkészítésének időpontjában fennálló megnevezésekkel.

6. A besorolt tényezők listája a lista összeállításának időpontjában fennálló tudományos álláspontot tükrözi. A listát korszerűsíteni kell, mihelyt már nem tükrözi a tudomány legújabb álláspontját.

7. Minden olyan vírus, amelyet emberben elkülönítettek és amelyet a jelen melléklet még nem vett figyelembe és nem sorolt be, minimálisan a 2. csoportba kerüljön besorolásra, kivéve ha bizonyítható, hogy azok emberben nem okoznak betegséget.

8. Egyes harmadik csoportba sorolt biológiai tényezők, amelyeket a mellékelt listában két csillag (**) jelöl, korlátozott fertőzésveszélyt jelenthetnek a munkavállalókra, mert általában belégzéssel nem fertőznek.

9. A paraziták besorolásának megfelelő elkülönítési követelményei kizárólag a parazita életciklusának azon szakaszára vonatkoznak, amelyben a munkahelyen tartózkodó emberekre fertőzési veszélyt jelentenek.

10. A lista azon esetekben, amelyekben a biológiai tényezők allergizáló vagy mérgező hatást válthatnak ki, külön jelzi azt, ha hatékony oltóanyag áll rendelkezésre vagy ha célszerű a veszélyeztetett személyek listáját tíz évnél tovább megőrizni.

11. Az alábbi táblázatok "Megjegyzés" oszlopában az előbbiekben említettek jelzése az alábbi betűkkel történik:

11.1. A: Allergizáló hatás lehetséges.

11.2. D: Az ezen biológiai tényező veszélyének kitett munkavállalók listáját az utolsó ismert veszélyeztetettség időpontjától számított tíz évnél tovább meg kell őrizni.

11.3. T: Toxintermelés.

11.4. V: Az EU-ban nyilvántartásba vett hatékony oltóanyag áll rendelkezésre.

12. BAKTÉRIUMOK ÉS HASONLÓ ORGANIZMUSOK

ABC
1.Biológiai anyagCsoportMegjegyzések
2.Actinomadura madurae2
3.Actinomadura pelletieri2
4.Actinomyces gerencseriae2
5.Actinomyces israelii2
6.Actinomyces spp.2
7.Aggregatibacter actinomycetemcomitans
(Actinobacillus actinomycetemcomitans)
2
8.Anaplasma spp.2
9.Arcanobacterium haemolyticum
(Corynebacterium haemolyticum)
2
10.Arcobacter butzleri2
11.Bacillus anthracis3T
12.Bacteroides fragilis2
13.Bacteroides spp.2
14.Bartonella bacilliformis2
15.Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)2
16.Bartonella (Rochalimaea) spp.2
17.Bordetella bronchiseptica2
18.Bordetella parapertussis2
19.Bordetella pertussis2T, V
20.Bordetella spp.2
21.Borrelia burgdorferi2
22.Borrelia duttonii2
23.Borrelia recurrentis2
24.Borrelia spp.2
25.Brachyspira spp.2
26.Brucella abortus3
27.Brucella canis3
28.Brucella inopinata3
29.Brucella melitensis3
30.Brucella suis3
31.Brucella ceti3
32.Brucella pinnipedialis3
33.Burkholderia cepacia2
34.Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)3
35.Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)3D
36.Campylobacter fetus, fetus subsp.2
37.Campylobacter fetus, venerealis subsp.2
38.Campylobacter jejuni, doylei subsp.2
39.Campylobacter jejuni, jejuni subsp.2
40.Campylobacter spp.2
41.Cardiobacterium hominis2
42.Cardiobacterium valvarum2
43.Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)2
44.Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)2
45.Chlamydia felis (Chlamydophila felis)2
46.Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)2
47.Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci)
(madarakat fertőző törzsek)
3
48.Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci)
(egyéb törzsek)
3
49.Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)2
50.Clostridium botulinum2T
51.Clostridium difficile2T
52.Clostridium perfringens2T
53.Clostridium tetani2T, V
54.Clostridium spp.2
55.Corynebacterium diphtheriae2T, V
56.Corynebacterium minutissimum2
57.Corynebacterium pseudotuberculosis2T
58.Corynebacterium ulcerans2T
59.Corynebacterium spp.2
60.Coxiella burnetii3
61.Edwardsiella tarda2
62.Ehrlichia spp.2
63.Eikenella corrodens2
64.Elizabethkingia meningoseptica
(Flavobacterium meningosepticum)
2
65.Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis)2
66.Enterobacter cloacae, cloacae (Enterobacter cloacae) subsp.2
67.Enterobacter spp.2
68.Enterococcus spp.2
69.Erysipelothrix rhusiopathiae2
70.Escherichia coli (a nem kórokozó törzsek kivételével)2
71.Escherichia coli, verocitotoxin-termelő törzsek
(pl. O157:H7 vagy O103)
3**T
72.Fluoribacter bozemanae (Legionella)2
73.Francisella hispaniensis2
74.Francisella tularensis, holarctica subsp.2
75.Francisella tularensis, mediasiatica subsp.2
76.Francisella tularensis, novicida subsp.2
77.Francisella tularensis, tularensis subsp.3
78.Fusobacterium necrophorum, funduliforme subsp.2
79.Fusobacterium necrophorum, necrophorum subsp.2
80.Gardnerella vaginalis2
81.Haemophilus ducreyi2
82.Haemophilus influenzae2V
83.Haemophilus spp.2
84.Helicobacter pylori2
85.Helicobacter spp.2
86.Klebsiella oxytoca2
87.Klebsiella pneumoniae, ozaenae subsp.2
88.Klebsiella pneumoniae, pneumoniae subsp.2
89.Klebsiella pneumoniae, rhinoscleromatis subsp.2
90.Klebsiella spp.2
91.Legionella pneumophila, fraseri subsp.2
92.Legionella pneumophila, pascullei subsp.2
93.Legionella pneumophila, pneumophila subsp.2
94.Legionella spp.2
95.Leptospira interrogans (valamennyi szerotípus)2
96.Leptospira interrogans spp.2
97.Listeria monocytogenes2
98.Listeria ivanovii, ivanovii subsp.2
99.Listeria invanovii, londoniensis subsp.2
100.Morganella morganii, morganii (Proteus morganii) subsp.2
101.Morganella morganii, sibonii subsp.2
102.Mycobacterium abscessus, abscessus subsp.2
103.Mycobacterium africanum3V
104.Mycobacterium avium subsp. avium
(Mycobacterium avium)
2
105.Mycobacterium avium, paratuberculosis
(Mycobacterium paratuberculosis) subsp.
2
106.Mycobacterium avium, silvaticum subsp.2
107.Mycobacterium bovis3V
108.Mycobacterium caprae
(Mycobacterium tuberculosis, caprae) subsp.
3
109.Mycobacterium chelonae2
110.Mycobacterium chimaera2
111.Mycobacterium fortuitum2
112.Mycobacterium intracellulare2
113.Mycobacterium kansasii2
114.Mycobacterium leprae3
115.Mycobacterium malmoense2
116.Mycobacterium marinum2
117.Mycobacterium microti3**
118.Mycobacterium pinnipedii3
119.Mycobacterium scrofulaceum2
120.Mycobacterium simiae2
121.Mycobacterium szulgai2
122.Mycobacterium tuberculosis3V
123.Mycobacterium ulcerans3**
124.Mycobacterium xenopi2
125.Mycoplasma hominis2
126.Mycoplasma pneumoniae2
127.Mycoplasma spp.2
128.Neisseria gonorrhoeae2
129.Neisseria meningitidis2V
130.Neoehrlichia sennettsu (Rickettsia sennettsu,
Ehrlihia sennettsu)
2
131.Neoehrlichia mikurensis2
132.Nocardia asteroides2
133.Nocardia brasiliensis2
134.Nocardia farcinica2
135.Nocardia nova2
136.Nocardia otitidiscaviarum2
137.Nocardia spp.2
138.Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)3
139.Pasteurella multocida, gallicida (Pasteurella gallicida) subsp.2
140.Pasteurella multocida, multocida subsp.2
141.Pasteurella multocida, septica subsp.2
142.Pasteurella spp.2
143.Peptostreptococcus anaerobius2
144.Plesiomonas shigelloides2
145.Porphyromonas spp.2
146.Prevotella spp.2
147.Proteus mirabilis2
148.Proteus penneri2
149.Proteus vulgaris2
150.Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)2
151.Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)2
152.Providencia spp.2
153.Pseudomonas aeruginosa2T
154.Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii)2
155.Rickettsia africae3
156.Rickettsia akari3**
157.Rickettsia australis3
158.Rickettsia canadensis3
159.Rickettsia conorii3
160.Rickettsia heilongjiangensis3**
161.Rickettsia japonica3
162.Rickettsia montanensis3
163.Rickettsia typhi3
164.Rickettsia prowazekii3
165.Rickettsia rickettsii3
166.Rickettsia sibirica3
167.Rickettsia spp.3
168.Salmonella enterica (choleraesuis), arizonae subsp.2
169.Salmonella Enteritidis2
170.Salmonella Paratyphi A, B, C2V
171.Salmonella Typhi3**V
172.Salmonella Typhimurium2
173.Salmonella (egyéb szerotípusok)2
174.Shigella boydii2
175.Shigella dysenteriae (1. típus)3**T
176.Shigella dysenteriae, az 1. típustól eltérő2
177.Shigella flexneri2
178.Shigella sonnei2
179.Staphylococcus aureus2T
180.Streptobacillus moniliformis2
181.Streptococcus agalactiae2
182.Streptococcus dysgalactiae, equisimilis subsp.2
183.Streptococcus pneumoniae2T, V
184.Streptococcus pyogenes2T
185.Streptococcus suis2
186.Streptococcus spp.2
187.Treponema carateum2
188.Treponema pallidum2
189.Treponema pertenue2
190.Treponema spp.2
191.Trueperella pyogenes2
192.Ureaplasma parvum2
193.Ureaplasma urealyticum2
194.Vibrio cholerae (az El Tor és Bengal is)2T, V
195.Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)2
196.Vibrio spp.2
197.Yersinia enterocolitica, enterolitica subsp.2
198.Yersinia enterocolitica, palearctica subsp.2
199.Yersinia pestis3
200.Yersinia pseudotuberculosis2
201.Yersinia spp.2

12.1. Rövidítések:

12.1.1. ** Lásd jelen melléklet 8. pontját.

12.2. Megjegyzések:

12.2.1. A listában szereplő biológiai tényezők esetében az "spp." megjelölés olyan egyéb fajokra utal, amelyek emberi kórokozóként ismeretesek.

13. VÍRUSOK*

ABC
1.Biológiai anyagok
(E listán a vírusok rend (O), család (F) és nemzetség (G) szerinti rangsorban
szerepelnek.)
CsoportMegjegyzések
2.Bunyavirales (O)
3.Hantaviridae (F)
4.Orthohantavírus (G)
5.Andes orthohantavírus (hantavírus pulmonáris szindrómát
[HPS] okozó hantavírus faj)
3
6.Bayou orthohantavírus3
7.Black Creek Canal orthohantavírus3
8.Cano Delgadito orthohantavírus3
9.Choclo orthohantavírus3
10.Dobrava-Belgrade hantavírus (vérzéses lázat és
veseelégtelenséget [HFRS] okozó hantavírus faj)
3
11.El Moro Canyon orthohantavírus3
12.Hantaan orthohantavírus (vérzéses lázat és veseelégtelenséget
[HFRS] okozó hantavírus faj)
3
13.Laguna Negra orthohantavírus3
14.Prospect Hill orthohantavírus2
15.Puumala orthohantavírus (nephropathia epidemica [NE]
betegséget okozó hantavírus faj)
2
16.Seoul hantavírus (vérzéses lázat és veseelégtelenséget [HFRS]
okozó hantavírus faj)
3
17.Sin Nombre orthohantavírus (hantavírus pulmonáris
szindrómát [HPS] okozó hantavírus faj)
3
18.Egyéb, ismerten kórokozó hantavírusok2
19.Nairoviridae (F)
20.Orthonairovírus (G)
21.Krími-kongói vérzéses láz orthonairovírus4
22.Dugbe orthonairovírus2
23.Hazara orthonairovírus2
24.Nairobi-betegség orthonairovírus2
25.Egyéb, ismerten kórokozó nairovírusok2
26.Peribunyaviridae (F)
27.Orthobunyavírus (G)
28.Bunyamwera orthobunyavírus (Germiston vírus)2
29.California encephalitis orthobunyavírus2
30.Oropouche orthobunyavírus3
31.Egyéb, ismerten kórokozó orthobunyavírusok2
32.Phenuiviridae (F)
33.Phlebovírus (G)
34.Bhanja phlebovírus2
35.Punta Toro phlebovírus2
36.Rift-völgyi láz phlebovírus3
37.Sandfly fever Naples phlebovírus2
38.Toscana phlebovírus2
39.SFTS phlebovírus (magas lázzal járó trombocitopénia
szindrómát okozó vírus)
3
40.Egyéb, ismerten kórokozó phlebovírusok2
41.Herpesvirales (O)
42.Herpesviridae (F)
43.Cytomegalovírus (G)
44.Humán betaherpeszvírus 5 (cytomegalovírus)2
45.Limfo-kriptovírus (G)
46.Humán gammaherpeszvírus 4 (Epstein-Barr vírus)2
47.Rhadinovírus (G)
48.Humán gammaherpeszvírus 82D
49.Roseolovírus (G)
50.Humán betaherpeszvírus 6A (humán B-limfotróp vírus)2
51.Humán betaherpeszvírus 6B2
52.Humán betaherpeszvírus 72
53.Simplexvírus (G)
54.Makákó alfaherpeszvírus 1 (herpeszvírus simiae,
herpesz B vírus)
4
55.Humán alfaherpeszvírus 1 (humán herpeszvírus 1,
herpesz simplex vírus, 1. típus)
2
56.Humán alfaherpeszvírus 2 (humán herpeszvírus 2,
herpesz simplex vírus, 2. típus)
2
57.Varicellovírus (G)
58.Humán alfaherpeszvírus 3 (Varicella-zoster herpeszvírus)2V
59.Mononegavirales (O)
60.Filoviridae (F)
61.Ebola vírus (G)4
62.Marburg vírus (G)
63.Marburg marburgvirus4
64.Paramyxoviridae (F)
65.Avulavírus (G)
66.Baromfipestis vírus (Newcastle-betegség vírus)2
67.Henipavírus (G)
68.Hendra henipavírus4
69.Nipah henipavírus4
70.Morbillivírus (G)
71.Kanyaró morbillivírus2V
72.Respirovírus (G)
73.Humán respirovírus 1 (parainfluenza vírus 1)2
74.Humán respirovírus 3 (parainfluenza vírus 3)2
75.Rubulavírus (G)
76.Mumpsz rubulavírus2V
77.Humán rubulavírus 2 (parainfluenza vírus 2)2
78.Humán rubulavírus 4 (parainfluenza vírus 4)2
79.Pneumoviridae (F)
80.Metapneumovírus (G)
81.Orthopneumovírus (G)
82.Humán orthopneumovírus (RSV, óriássejtes
tüdőmegbetegedést okozó vírus)
2
83.Rhabdoviridae (F)
84.Lyssavírus (G)
85.Ausztrál denevér-lyssavírus3**V
86.Duvenhage-lyssavírus3**V
87.Ausztrál denevér-lyssavírus 13**V
88.Ausztrál denevér-lyssavírus 23**V
89.Lagosi denevér-lyssavírus3**
90.Mokola-lyssavírus3
91.Veszettség-lyssavírus (rabies-vírus)3**V
92.Vesiculovírus (G)
93.Hólyagos szájgyulladást okozó vírus, Alagoas vesiculovírus2
94.Hólyagos szájgyulladást okozó vírus, Indiana vesiculovírus2
95.Hólyagos szájgyulladást okozó vírus, New Jersey vesiculovírus2
96.Piry vesiculovírus (Piry vírus)2
97.Nidovirales (O)
98.Coronaviridae (F)
99.Betacoronavírus (G)
100.Súlyos akut légzőszervi szindrómát okozó koronavírus
(SARS-vírus)
3
101.Súlyos akut légzőszervi szindrómát okozó koronavírus 2
(SARS-CoV-2) (j)
3
102.Közel-keleti légzőszervi tünetegyüttest okozó koronavírus
(MERS-vírus)
3
103.Egyéb, ismerten kórokozó Coronaviridae2
104.Picornavirales (O)
105.Picornaviridae (F)
106.Cardivírus (G)
107.Saffold vírus2
108.Cosavírus (G)
109.Cosavírus A2
110.Enterovírus (G)
111.Enterovírus A2
112.Enterovírus B2
113.Enterovírus C2
114.Enterovírus D, humán Enterovírus, 70. típus (akut vérzéses
kötőhártya-gyulladást okozó vírus)
2
115.Rhinovírusok2
116.Poliovírus, 1. típus2V
117.Poliovírus, 2. és 3. típus (i)3V
118.Hepatovírus (G)
119.Hepatovírus A (hepatitis A-vírus, humán enterovírus, 72. típus)2V
120.Kobuvírus (G)
121.Aichivírus A (Aichi vírus 1)2
122.Parechovírus (G)
123.Parechovírusok A2
124.Parechovírusok B (Ljungan vírus)2
125.Egyéb, ismerten kórokozó Picornaviridae2
126.Nem besorolt (O)
127.Adenoviridae (F)2
128.Astroviridae (F)2
129.Arenaviridae (F)
130.Mammarenavírus (G)
131.Brazil mammarenavírus4
132.Chapare mammarenavírus4
133.Flexal mammarenavírus3
134.Guanarito mammarenavírus4
135.Junín mammarenavírus4
136.Lassa mammarenavírus4
137.Lujo mammarenavírus4
138.Limfocitás choriomeningitis vírus, neurotróp törzsek3
139.Limfocitás choriomeningitis vírus (egyéb törzsek)2
140.Machupo mammarenavírus4
141.Mobala mammarenavírus2
142.Mopeia mammarenavírus3
143.Tacaribe mammarenavírus2
144.Whitewater Arroyo mammarenavírus3
145.Caliciviridae (F)
146.Norovírus (G)
147.Norovírus (Norwalk vírus)2
148.Egyéb, ismerten kórokozó Caliciviridae2
149.Hepadnaviridae (F)
150.Orthohepadnavírus (G)
151.Hepatitis B-vírus3**V, D
152.Hepeviridae (F)
153.Orthohepevírus (G)
154.Orthohepevírus A (hepatitis E-vírus)2
155.Flaviviridae (F)
156.Flavivírus (G)
157.Dengue-láz vírus3
158.Japán encephalitis vírus3V
159.Kyasanur Forest vírus3V
160.Louping-ill vírus3**
161.Murray Valley encephalitis vírus (Ausztrál agyvelőgyulladás
vírus)
3
162.Omszki vérzéses lázat okozó vírus4
163.Powassan vírus3
164.Rocio vírus3
165.St. Louis encephalitis vírus3
166.Kullancsencephalitis vírus
167.Absettarov vírus3
168.Hanzalova vírus3
169.Hypr vírus3
170.Kumlinge vírus3
171.Negishi vírus3
172.Orosz tavaszi-nyári encephalitis vírus (a)3V
173.Kullancsencephalitis vírus, közép-európai altípus3**V
174.Kullancsencephalitis vírus, távol-keleti altípus3
175.Kullancsencephalitis vírus, szibériai altípus3V
176.Wesselsbron vírus3**
177.Nyugat-nílusi láz vírus3
178.Sárgaláz vírus3V
179.Zika-vírus2
180.Egyéb, ismerten kórokozó flavivírusok2
181.Hepacivírus (G)
182.Hepacivírus C (hepatitis C-vírus)3**D
183.Orthomyxoviridae (F)
184.Gammainfluenzavírus (G)
185.Influenza C-vírus2
186.Influenzavírus A (G)
187.Magas patogenitású madárinfluenza vírusok HPAIV,
pl. H5N1, H7N7, H7N9
3
188.Influenza A-vírus2V (c)
189.Influenza A-vírus A/New York/1/18 (H1N1) (Spanyolnátha 1918)3
190.Influenza A-vírus A/Singapore/1/57 (H2N2)3
191.Alacsony patogenitású madárinfluenza vírus (LPAI) H7N93
192.Influenzavírus B (G)
193.Influenza B-vírus2V (c)
194.Thogoto vírus (G)
195.Dhori vírus (kullancs terjesztette orthomyxoviridae: Dhori)2
196.Thogoto vírus (kullancs terjesztette orthomyxoviridae:
Thogoto)
2
197.Papillomaviridae (F)2D (d)
198.Parvoviridae (F)
199.Eritroparvovírus (G)
200.Főemlős eritroparvovírus 1 (humán parvovírus, B 19 vírus)2
201.Bocaparvovirus (G)
202.Főemlős bocaparvovírus (humán bocavírus)2
203.Polyomaviridae (F)
204.Betapoliomavírus (G)
205.Humán poliomavírus 1 (BK-vírus)2D (d)
206.Humán poliomavírus 2 (JC-vírus)2D (d)
207.Poxviridae (F)
208.Molluscipoxvírus (G)
209.Molluscum contagiosum vírus2
210.Himlővírus (G)
211.Tehénhimlővírus2
212.Majomhimlővírus3V
213.Vaccinia vírus [ideértve a bivalyhimlővírust (e),
az elefánthimlővírust (f) és a nyúlhimlővírust (g)]
2
214.Variolavírus (major és minor)4V
215.Parapoxvírus (G)
216.Orf vírus2
217.Pszeudo-tehénhimlővírus (fejőstehenek himlővírusa,
parapoxvírus bovis)
2
218.Yatapoxvírus (G)
219.Tanapox vírus2
220.Yaba majom tumorvírus2
221.Reoviridae (F)
222.Seadornovírus (G)
223.Banna vírus2
224.Coltivírus (G)2
225.Rotavírusok (G)2
226.Orbivírus (G)2
227.Retroviridae (F)
228.Deltaretovírus (G)
229.Főemlős T-limfotróp vírus 1 (humán T-sejtes limfotróp vírus,
1. típus)
3**D
230.Főemlős T-limfotróp vírus 2 (humán T-sejtes limfotróp vírus,
2. típus)
3**D
231.Lentivírus (G)
232.Humán immundeficiencia-vírus 1 (HIV-1)3**D
233.Humán immundeficiencia-vírus 2 (HIV-2)3**D
234.Majom immundeficiencia-vírus (SIV) (h)3
235.Togaviridae (F)
236.Alfavírus (G)
237.Cabassouvírus3
238.Keleti ló-encephalomyelitis vírus3V
239.Bebaru vírus2
240.Chikungunya vírus3**
241.Everglades vírus3**
242.Mayaro vírus3
243.Mucambo vírus3**
244.Ndumu vírus3**
245.O'nyong-nyong vírus2
246.Ross River vírus2
247.Semliki Forest vírus3
248.Sindbis vírus2
249.Tonate vírus3**
250.Lovak venezuelai agy- és gerincvelő-gyulladását okozó vírus3V
251.Nyugati ló-encephalomyelitis vírus3V
252.Egyéb, ismerten kórokozó alfavírusok2
253.Rubivírus (G)
254.Rubeolavírus2V
255.Nem besorolt (F)
256.Deltavírus (G)
257.Hepatitis delta vírus (b)2V, D

13.1. Rövidítések:

13.1.1. * Lásd jelen melléklet 7. pontját.

13.1.2. ** Lásd jelen melléklet 8. pontját.

13.1.3. (a) Kullancs hordozta encephalitis.

13.1.4. (b) A hepatitis D vírus csak a hepatitis B vírus okozta egyidejű, illetve másodlagos fertőzés jelenléte mellett válik kórokozóvá a munkavállalókban. Ebből következik, hogy a hepatitis B vírus elleni védőoltás védelmet biztosít a hepatitis D vírus (Delta) ellen azon munkavállalóknak, akik a hepatitis B vírus által nem érintettek.

13.1.5. (c) Csak az A és B típusok esetében.

13.1.6. (d) Az ilyen anyagokkal való közvetlen érintkezéssel járó munkavégzés esetén ajánlott.

13.1.7. (e) Kétfajta vírus azonosított: az egyik egy bivalyhimlő-típusú vírus, a másik a Vaccinia vírus egy variánsa.

13.1.8. (f) A tehénhimlővírus variánsa.

13.1.9. (g) A Vaccinia vírus variánsa.

13.1.10. (h) Jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy más, majomból származó retrovírus megbetegedést okozna emberben. Elővigyázatosságként 3. biztonsági szint ajánlott a velük folytatott munka során.

13.1.11. (i) Az osztályozás alapja a vad poliovírusok típusspecifikus felszámolását és a szájon át alkalmazott poliovírus védőoltás fokozatos megszüntetését követően a poliovírussal összefüggő kockázatok minimalizálására vonatkozó WHO globális cselekvési terv.

13.1.12. (j) 16. § (2) bekezdésével összhangban a SARS-CoV-2 vírust érintő nem propagatív diagnosztikai laboratóriumi munkát legalább a 2. biztonsági szinttel egyenértékű eljárásokat alkalmazó létesítményben kell végezni. A SARS-CoV-2 vírust érintő propagatív munkát olyan 3. biztonsági szintű laboratóriumban kell végezni, amelyben a légnyomás kisebb a külső környezeti légnyomásnál.

14. A FERTŐZŐ SZIVACSOS AGYVELŐBÁNTALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK

ABC
1.Biológiai anyagCsoportMegjegyzések
2.A Creutzfeldt-Jakob-betegség kórokozója3**D (a)
3.A Creutzfeldt-Jakob-betegség kórokozójának a variánsa3**D (a)
4.A szarvasmarhák szivacsos agyvelőbetegségének (BSE)
és az egyéb kapcsolódó, állati TSE-k kórokozója
3**D (a)
5.A Gerstmann-Stráussler-Scheinker szindróma kórokozója3**D (a)
6.A Kuru kórokozója3**D (a)
7.A surlókór kórokozója2

14.1. Rövidítések:

14.1.1. ** Lásd jelen melléklet 8. pontját.

14.1.2. (a) Az állatokban előforduló egyéb TSE-ket előidéző anyagok okozta fertőzések emberben történő előfordulására nincsen bizonyíték. Ennek ellenére a 3.** kockázati csoportba sorolt anyagokra megállapított biztonsági intézkedések ajánlottak elővigyázatossági intézkedésként a laboratóriumi munka esetében, a scrapie (surlókór) azonosított anyagával folytatott laboratóriumi munka kivételével, amikor a 2. szintű elkülönítés elégséges.

15. PARAZITÁK

ABC
1.Biológiai anyagCsoportMegjegyzések
2.Acanthamoeba spp.2
3.Ancylostoma duodenale2
4.Angiostrongylus cantonensis2
5.Angiostrongylus costaricensis2
6.Anisakis simplex2A
7.Ascaris lumbricoides2A
8.Ascaris suum2A
9.Babesia divergens2
10.Babesia microti2
11.Balamuthia mandrillaris3
12.Balantidium coli2
13.Blastocytis sp2
14.Brugia malayi2
15.Brugia pahangi2
16.Brugia timori2
17.Capillaria philippinensis2
18.Capillaria spp.2
19.Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)2
20.Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini)2
21.Cryptosporidium hominis2
22.Cryptosporidium parvum2
23.Cyclospora cayetanensis2
24.Dicrocoelium dentriticum2
25.Dipetalonema streptocerca2
26.Diphyllobothrium latum2
27.Dracunculus medinensis2
28.Echinococcus granulosus3 (*)
29.Echinococcus multilocularis3 (*)
30.Echinococcus oligarthrus3 (*)
31.Echinococcus vogeli3 (*)
32.Entamoeba histolytica2
33.Enterobius vermicularis2
34.Enterocytozoon bieneusi2
35.Fasciola gigantica2
36.Fasciola hepatica2
37.Fasciolopsis buski2
38.Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)2
39.Heterophyes spp.2
40.Hymenolepis diminuta2
41.Hymenolepis nana2
42.Leishmania aethiopica2
43.Leishmania braziliensis3**
44.Leishmania donovani3**
45.Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)3**
46.Leishmania infantum (Leishmania chagasi)3**
47.Leishmania major2
48.Leishmania mexicana2
49.Leishmania panamensis (Viannia panamensis)3**
50.Leishmania peruviana2
51.Leishmania tropica2
52.Leishmania spp.2
53.Loa loa2
54.Mansonella ozzardi2
55.Mansonella perstans2
56.Mansonella streptocerca2
57.Metagonimus spp.2
58.Naegleria fowleri3
59.Necator americanus2
60.Onchocerca volvulus2
61.Opistorchis felineus2
62.Opisthorchis spp.2
63.Paragonimus westermani2
64.Paragonimus spp.2
65.Plasmodium falciparum3**
66.Plasmodium knowlesi3**
67.Plasmodium spp. (humán és majomban előforduló)2
68.Sarcocystis suihominis2
69.Schistosoma haematobium2
70.Schistosoma intercalatum2
71.Schistosoma japonicum2
72.Schistosoma mansoni2
73.Schistosoma mekongi2
74.Strongyloides stercoralis2
75.Strongyloides spp.2
76.Taenia saginata2
77.Taenia solium3**
78.Toxocara canis2
79.Toxocara cati2
80.Toxoplasma gondii2
81.Trichinella nativa2
82.Trichinella nelsoni2
83.Trichinella pseudospiralis2
84.Trichinella spiralis2
85.Trichomonas vaginalis2
86.Trichostrongylus orientalis2
87.Trichostrongylus spp.2
88.Trichuris trichiura2
89.Trypanosoma brucei brucei2
90.Trypanosoma brucei gambiense2
91.Trypanosoma brucei rhodesiense3**
92.Trypanosoma cruzi3**
93.Wuchereria bancrofti2

15.1. Rövidítések:

15.1.1. ** Lásd jelen melléklet 8. pontját.

16. KÜLSŐ ÉLŐSDIEK (EKTOPARAZITÁK)

ABC
1.Biológiai anyagCsoportMegjegyzések
2.Atkák
3.Rühatka (Sarcoptes scabiei var. hominis)2A
4.Sarcoptes spp.2
5.Bolhák
6.Homoki bolha (Tunga penetrans)2
7.Keleti patkánybolha (Xenopsylla cheopis)2
8.Kutyabolha (Ctenocephalides canis)2
9.Macskabolha (Ctenocephalides felis)2
10.Tyúkbolha (Echidnophaga gallinacea)2
11.Legyek
12.Calliphora spp.2
13.Chrysomya bezziana2
14.Cochliomyia hominivorax2
15.Cordylobia anthropophaga2
16.Emberbagócs(Dermatobia hominis)2
17.Juhbagócs (Oestrus ovis)2
18.Kék dongólégy (Calliphora vicina, Calliphora erythrocephala)2
19.Közönséges húslégy (Sarcophaga carnaria)2
20.Selymes döglégy (Lucilia sericata, Phaenicia sericata)2
21.Tetvek
22.Fejtetű (Pediculus humanus capitis)2
23.Ruhatetű (Pediculus humanus humanus, Pediculus humanus
corporis)
2
24.Lapostetű (Pthirus pubis)2

17. GOMBÁK

ABC
1.Biológiai anyagCsoportMegjegyzések
2.Aspergillus flavus2A
3.Aspergillus fumigatus2A
4.Aspergillus spp.2
5.Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)3
6.Blastomyces gilchristii3
7.Candida albicans2A
8.Candida dubliniensis2
9.Candida glabrata2
10.Candida parapsilosis2
11.Candida tropicalis2
12.Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana,
Cladosporium bantianum, trichoides)
3
13.Cladophialophora modesta3
14.Cladophialophora spp.2
15.Coccidioides immitis3A
16.Coccidioides posadasii3A
17.Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora)2A
18.Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var.
neoformans)
2A
19.Emmonsia parva var. parva2
20.Emmonsia parva var. crescens2
21.Epidermophyton floccosum2A
22.Epidermophyton spp.2
23.Fonsecaea pedrosoi2
24.Histoplasma capsulatum3
25.Histoplasma capsulatum var. farciminosum3
26.Histoplasma duboisii3
27.Madurella grisea2
28.Madurella mycetomatis2
29.Microsporum spp.2A
30.Nannizzia spp.2
31.Neotestudina rosatii2
32.Paracoccidioides brasiliensis3A
33.Paracoccidioides lutzii3
34.Paraphyton spp.2
35.Rhinocladiella mackenziei3
36.Scedosporium apiospermum2
37.Scedosporium prolificans (inflatum)2
38.Sporothrix schenckii2
39.Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei)2A
40.Trichophyton rubrum2A
41.Trichophyton tonsurans2A
42.Trichophyton spp.2

4. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez[36]

Védelmi intézkedésekre és szintekre vonatkozó jelzések

ABC
1.A védelmi
intézkedések iránya
Védelmi intézkedésekVédelmi szintek
2.2.3.4.
3.MunkahelyA munkahelyet el kell különíteni
minden más tevékenységtől
ugyanabban az épületben
nemajánlottigen
4.Legyen a munkahely
légmentesen körülzárható
a gázzal való fertőtlenítéshez
nemajánlottigen
5.BerendezésekA fertőzött anyagok és minden
állat biztonsági fülkében,
izolátorban vagy más
megfelelően körülzárt módon
való kezelése
adott esetbenigen, levegővel
való fertőzés
esetén
igen
6.FelszerelésekA munkahely bemenő és
kimenő levegőjének szűrése,
például HEPA*-val vagy hasonló
eszközökkel
nemigen, a kimenő
levegőnél
igen, a be-
és kimenő
levegőnél
7.A munkahelyen a légköri
nyomásnál kisebb
levegőnyomást kell fenntartani
nemajánlottigen
8.A felületek vízhatlansága,
könnyű tisztíthatósága
igen,
a munka-
asztaloké és
a padlóé
igen, a munka-
asztaloké,
a padlóé és
a kockázat-értékelés által
meghatározott
egyéb felületek
esetében
igen,
a munka-
asztaloké,
a falaké,
a padlóé és
a mennyezeté
9.Savaknak, lúgoknak,
oldószereknek és fertőtlenítő
szereknek ellenálló felületek
igenigenigen
10.MunkaszabályokA belépés korlátozása csak
a kijelölt munkavállalókra
ajánlottigenigen, zsilipen
át***
11.Hatásos vektorkontroll**,
például a rágcsálók és rovarok
ellen
igenigenigen
12.A fertőtlenítő eljárások
meghatározása
igenigenigen
13.A biológiai tényezők
biztonságos helyen való tárolása
igenigenigen, tárolás
védett
hozzáféréssel
14.A dolgozók kötelesek
lezuhanyozni az elkülönített
terület elhagyása előtt
nemajánlottajánlott
15.HulladékValidált inaktiválási eljárás
az állatok tetemének
biztonságos ártalmatlanítására
(pl. égetés)
ajánlottigen
(rendelkezésre
álljon)
igen,
a helyszínen
16.Egyéb
rendelkezések
Saját felszerelés minden
laboratóriumnak
nemajánlottigen
17.Megfigyelőablak vagy azzal
egyenértékű rendszer
a bennlévők láthatóságának
biztosításához
ajánlottajánlottigen

1. Megjegyzések:

1.1. A jelen mellékletben szereplő intézkedéseket a tevékenységek természete, a munkavállalót fenyegető kockázatok értékelése és a szóban forgó biológiai tényező tulajdonságai szerint kell alkalmazni.

1.2. A táblázatban az "ajánlott" szó azt jelenti, hogy az intézkedéseket elvileg alkalmazni kell, kivéve, amennyiben a 3. §-ban említett becslés eredményei azokat nem teszik feleslegessé.

2. Rövidítések:

2.1. * HEPA: High-Efficiency Particular Air(filter) - Nagyhatékonyságú szemcse lég(szűrő).

2.2. ** Vektorkontroll: kártevő-mentesítés.

2.3. *** Légzsilip: csak egy légzsilipen át lehet bejutni, ami egy, a laboratóriumtól elkülönített kis helyiség. A zsilip fehér oldalát a fekete oldaltól öltözővel vagy zuhanyzóval és lehetőleg olyan ajtókkal kell elszigetelni, amelyek egyidejűleg nem nyithatóak.

5. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez[37]

Elkülönítés az ipari folyamatok számára

ABC
1.A védelmi
intézkedések iránya
Védelmi intézkedésekVédelmi szintek
2.2.3.4.
3.Általános
intézkedések
Az életképes
mikroorganizmusokat olyan
rendszerben kell kezelni, amely
fizikailag elválasztja a műveletet
a környezettől
igenigenigen
4.A zárt rendszerből kikerülő
gázokat úgy kell kezelni, hogy
minimális
legyen
a kijutásuk
gátoljuk meg
a kijutást
gátoljuk meg
a kijutást
5.A mintavételt, az anyagok
bevitelét egy zárt
rendszerbe és az életképes
mikroorganizmusok átvitelét
egy másik zárt rendszerbe úgy
kell elvégezni, hogy
minimális
legyen
a kijutás
gátoljuk meg
a kijutást
gátoljuk meg
a kijutást
6.A tenyésztőfolyadékokat a zárt
rendszerből csak akkor szabad
eltávolítani, ha az életképes
mikroorganizmusokat
validált kémiai
vagy fizikai
módszerrel
inaktiválták
validált kémiai
vagy fizikai
módszerekkel
inaktiválták
validált
kémiai
vagy fizikai
módszerekkel
inaktiválták
7.A hermetikus zárásokat úgy kell
kialakítani, hogy
minimális
legyen
a kijutás
megelőzzék
a kijutást
megelőzzék
a kijutást
8.Az ellenőrzött teret úgy kell
kialakítani, hogy kiömlés esetén
a zárt rendszer egész tartalma
felfogható legyen
nemajánlottigen
9.Az ellenőrzött tér legyen
légmentesen körülzárható
a gázzal való fertőtlenítéshez
nemajánlottigen
10.BerendezésekDekontaminálási és tisztálkodási
lehetőség biztosítása
a személyzet számára
igenigenigen
11.FelszerelésekAz ellenőrzött térbe belépő
és azt elhagyó levegőt
HEPA-szűrővel* szűrni kell
nemajánlottigen
12.Az ellenőrzött teret
a légköri nyomásnál kisebb
levegőnyomáson kell tartani
nemajánlottigen
13.Az ellenőrzött teret megfelelően
szellőztetni kell
a légszennyezettség minimálisra
csökkentéséhez
ajánlottajánlottigen
14.MunkaszabályokA zárt rendszereket**
ellenőrzött térben kell
elhelyezni
ajánlottajánlottigen, és
erre a célra
kialakított
módon
15.Biológiai kockázatokra
vonatkozó figyelmeztetések
legyenek elhelyezve
igenigenigen
16.A belépés korlátozása csak
a kijelölt munkavállalókra
ajánlottigenigen,
légzsilipen***
keresztül
17.A személyzetnek zuhanyoznia
kell az ellenőrzött terület
elhagyása előtt
nemajánlottigen
18.A személyzetnek védőruhát kell
viselnie az előírt egyéni védelem
mellett és ahhoz illeszkedően
igen, legalább
védőruhá-
zatot
igen, legalább
védőruhá-
zatot
igen, teljes
ruhaváltás
szükséges
19.HulladékA lefolyók és zuhanyok vizét
össze kell gyűjteni és inaktiválni
kell a kiengedés előtt
nemajánlottigen
20.A szennyvizek kezelése
a végleges kiengedés előtt
inaktiválás
validált kémiai
vagy fizikai
módszerekkel
inaktiválás validált
kémiai vagy fizikai
módszerekkel
inaktiválás
validált
kémiai
vagy fizikai
módszerekkel

1. Megjegyzések:

1.1. A táblázatban az "ajánlott" szó azt jelenti, hogy az intézkedéseket elvileg alkalmazni kell, kivéve, amennyiben a 3. §-ban említett becslés eredményei azokat nem teszik feleslegessé.

1.2. A 2., 3. és 4. csoportba tartozó biológiai tényezők esetén a kockázatok értékelése alapján kell kiválasztani és kombinálni a különböző kategóriák alábbi védelmi követelményeit.

2. Rövidítések:

2.1. * HEPA: High-Efficiency Particular Air(filter) - Nagyhatékonyságú szemcse lég(szűrő).

2.2. ** Zárt rendszer: olyan rendszer, amely fizikailag elválasztja a folyamatot a környezettől (pl. inkubátortartályok, tartályok stb.).

2.3. *** Légzsilip: csak egy légzsilipen át lehet bejutni, ami egy, a laboratóriumtól elkülönített kis helyiség. A zsilip fehér oldalát a fekete oldaltól öltözővel vagy zuhanyzóval és lehetőleg olyan ajtókkal kell elszigetelni, amelyek egyidejűleg nem nyithatóak.

6. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez[38]

7. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez[39]

[40]
Foglalkozási-egészségügyi szolgálat (FESZ) orvosa által végzett védőoltások bejelentése
1.Bejelentés dátuma
2.Adatszolgáltatás éve
3.Vármegye (Bejelentő FESZ orvos székhelye
alapján)
4.FESZ név
5.FESZ cím
6.Bejelentő FESZ orvos neve
7.Bejelentő FESZ orvos pecsétszáma
8.Bejelentő FESZ orvos elérhetősége
9.Bejelentő, adatszolgáltató személy e-mail címe
10.Védőoltásban részesülők száma összesen
11.Hastífusz védőoltás (darab)
12.Tetanusz védőoltás (darab)
13.Diftéria védőoltás (darab)
14.Hepatitisz A védőoltás (darab)
15.Hepatitisz B védőoltás (darab)
16.Kullancs enkefalitisz védőoltás (darab)
17.Veszettség védőoltás (darab)
18.Influenza védőoltás (darab)
19.Meningitis védőoltás (darab)
20.Egyéb védőoltás (darab)
21.Megjegyzés
PH.
…………………………………….
aláírás"

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.05.13.

[2] Megállapította a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.07.27.

[3] Megállapította a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.05.13.

[4] Módosította a 28/2022. (XII. 30.) GFM rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Beiktatta a 60/2023. (XII. 28.) GFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.12.31.

[6] Beiktatta a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.07.27.

[7] Az alcím címét módosította a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 15. § b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[8] Megállapította a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatályos 2007.05.13.

[9] A nyitó szövegrészt módosította a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 15. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[10] Módosította a 28/2022. (XII. 30.) GFM rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 60/2023. (XII. 28.) GFM rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2023.12.31.

[12] Beiktatta a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 12. § (5) bekezdése. Hatályos 2007.05.13.

[13] Beiktatta a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 12. § (6) bekezdése. Hatályos 2007.05.13.

[14] Módosította a 60/2023. (XII. 28.) GFM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.12.31.

[15] Módosította a 60/2023. (XII. 28.) GFM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2023.12.31.

[16] Hatályon kívül helyezte a 60/2023. (XII. 28.) GFM rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2023.12.31.

[17] Módosította a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 15. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[18] Az alcím címét módosította a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 15. § d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 60/2023. (XII. 28.) GFM rendelet 3. § c) pontja. Hatálytalan 2023.12.31.

[20] Hatályon kívül helyezte a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 51. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[21] Módosította a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 15. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[22] A népjóléti miniszter 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet e a munkaköri, a szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.

[23] Megállapította a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 12. § (8) bekezdése. Hatályos 2007.05.13.

[24] Módosította a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 15. § d) és e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[25] Módosította a 60/2023. (XII. 28.) GFM rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2023.12.31.

[26] Módosította a 60/2023. (XII. 28.) GFM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2023.12.31.

[27] Megállapította a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[28] Módosította a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 15. § c) és f) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[29] Módosította a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 15. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[30] Megállapította a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 12. § (13) bekezdése. Hatályos 2007.05.13.

[31] Beiktatta a 40/2020. (XI. 4.) ITM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.11.05.

[32] Beiktatta a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 5. §-a. Hatályos 2021.07.27.

[33] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 187. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[34] Megállapította a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 6. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2021.07.27.

[35] Megállapította a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 7. §-a (ld. 2. melléklet). Hatályos 2021.07.27.

[36] Megállapította a 40/2020. (XI. 4.) ITM rendelet 2. § b) pontja (lásd 2. melléklet). Hatályos 2020.11.05.

[37] Megállapította a 40/2020. (XI. 4.) ITM rendelet 2. § c) pontja (lásd 3. melléklet). Hatályos 2020.11.05.

[38] Hatályon kívül helyezte a 60/2023. (XII. 28.) GFM rendelet 3. § e) pontja. Hatálytalan 2023.12.31.

[39] Beiktatta a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 51. § (5) bekezdése (lásd 8. melléklet). Hatályos 2017.01.01.

[40] Módosította a 28/2022. (XII. 30.) GFM rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére