652/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 2., 3., 5., 7., 8., 12., 13., 17. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. vhr.) 1. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"1. Adatcsere Bizottság: az adatcserét érintő kérdések operatív koordinálását és az Adatcsere Szabályzat kidolgozását, módosítását végző testület,"

2. § A Get. vhr. 11. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A földgázelosztó felel a neki felróható okból történő jogellenes kikapcsolásból eredő károkért. A földgázelosztó

a) a kikapcsolás jogellenessége miatt az üzletszabályzatában foglalt kötbért, továbbá

b) ha a visszakapcsolásra a GET. 16. § (2) bekezdése szerinti határidőt követően kerül sor, az 1. melléklet 18.2. pontja szerinti mértékű kötbért

fizet a felhasználónak."

3. § A Get. vhr. "Adatcsere Bizottság és Adatcsere-ellenőrzési Testület működése" című alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"Adatcsere Bizottság és Adatcsere-ellenőrzési Testület működése

12/A. § (1) Az Adatcsere Bizottságban a GET 19/B. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyesek és az energiapolitikáért felelős miniszter vesz részt delegált képviselőik útján.

(2) Az Adatcsere Bizottság ügyrendjét és feladatait az Adatcsere Szabályzat tartalmazza.

(3) Az Adatcsere Bizottság ügyrend szerinti tevékenységének felügyeletéért az Adatcsere-ellenőrzési Testület felelős.

(4) Az Adatcsere Bizottság a tagjai közül elnököt választ.

(5) Az Adatcsere Bizottság tevékenysége végzéséhez tanácsadót vehet igénybe. Az Adatcsere-ellenőrzési Testület dönt a tanácsadó igénybevételéről és folytatja le a vonatkozó közbeszerzési eljárást. A tanácsadó igénybevételének költségeit a 100 000 vagy annál nagyobb rácsatlakozott felhasználó ellátását biztosító földgázelosztók viselik.

12/B. § (1) Az Adatcsere-ellenőrzési Testületben az azonos típusú engedéllyel rendelkező, a GET 19/B. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyesek szavazati joggal, a 16. számú melléklet szerinti arányban, delegált képviselőik útján vesznek részt. A Hivatal és az energiapolitikáért felelős miniszter delegáltja az Adatcsereellenőrzési Testületben tanácskozási joggal vesz részt.

(2) Az Adatcsere-ellenőrzési Testület ügyrendjét és feladatait az Adatcsere Szabályzat tartalmazza.

(3) Az Adatcsere-ellenőrzési Testület tagjai közül elnököt választ. Az Adatcsere-ellenőrzési Testület ügyrend szerinti tevékenységéért az elnök felel.

(4) Az Adatcsere-ellenőrzési Testületet a Hivatal bevonja az adatcserét érintő javaslatok előkészítésébe, a Hivatal elnöke rendeleteinek egyeztetési folyamataiba.

12/C. § (1) Az Adatcsere Szabályzat tervezetét az Adatcsere Bizottság dolgozza ki, módosítja, majd annak elfogadásáról és benyújtásáról az Adatcsere-ellenőrzési Testület dönt.

(2) A 100 000 vagy annál több rácsatlakozott felhasználó ellátását biztosító földgázelosztók az Adatcsere-ellenőrzési Testület által megküldött Adatcsere Szabályzat tervezetét változatlan tartalommal az Adatcsere-ellenőrzési Testületi ülés jegyzőkönyvével együtt az ülést követő 7 munkanapon belül közösen küldik meg a Hivatal részére jóváhagyásra.

(3) Az Adatcsere Szabályzat formai követelményeit a 4a. melléklet tartalmazza."

4. § A Get. vhr. a 19. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"(A GET27/B-27/D. §-ához)

LNG-létesítmény üzemeltetés

19/A. § (1) Az LNG-létesítmény üzemeltetésére vonatkozó működési engedély iránt kérelmet előterjesztő (ezen § vonatkozásában a továbbiakban: kérelmező) jegyzett tőkéje nem lehet kevesebb 100 millió forintnál.

(2) A kérelmezőnek rendelkeznie kell:

a) 3 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza a földgáztárolási tevékenységet, a hozzá kapcsolódó költségeket, a pénzforgalmat,

b) 3 évre szóló kapacitásigény felméréssel, és az ez alapján elkészített tervezett fejlesztési leírásokkal,

c) olyan saját szervezettel, amely alkalmas a GET 26. § (2) bekezdésében és a 86. § (1) bekezdésében előírt tevékenységek ellátására, biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenység végzését, vagy ezen tevékenység azon elemének felügyeletét, amelynek mással történő elvégeztetéséhez a Hivatal hozzájárult, az önálló gazdálkodást, a rendszerhasználók megkülönböztetésmentes kiszolgálását, valamint saját műszaki rendszerének a Hivatal erre vonatkozó határozatában előírt szolgáltatási minőségi előírásoknak megfelelő üzemeltetését,

d) saját szervezetén belül az engedélyes tevékenysége végzéséhez szükséges szakirányú tervező, irányító, ellenőrző tevékenység ellátását biztosító szakemberállománnyal,

e) olyan szervezeti egységgel és ahhoz tartozó szakszemélyzettel, amely képes meghozni a tevékenység végzéséhez szükséges, valamint a működési engedélyek alapján, a Hivatal jóváhagyásával kiszervezett tevékenységekre vonatkozó önálló döntéseket,

f) a saját szervezetén belül az LNG-létesítmény üzemvitelét folyamatosan felügyelő, a rendszeregyensúlyozásban való közreműködés és a szállítási rendszerüzemeltetővel való operatív együttműködés irányítását végző, folyamatosan működő műszaki irányító (diszpécser-) szolgálattal,

g) a saját szervezetén belül fejlesztési igények megfogalmazására és a teljes fejlesztési folyamat ellenőrzésére alkalmas szakemberállománnyal,

h) az engedélyköteles tevékenység normál üzemmenetétől eltérő körülmények közötti folytatásához szükséges szervezeti, szabályzati, tárgyi és személyi feltételekkel,

i) a c)-g) pontokban előírtakhoz szükséges eszközökkel, módszerekkel, eljárásokkal, technológiákkal, valamint

j) az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai rendszerrel, mérő és adatátviteli eszközökkel.

(3) Az LNG-létesítmény üzemeltetésre vonatkozó engedély iránti kérelemhez az 5. számú melléklet V. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(4) A versenysemlegesség, az átláthatóság, az üzembiztonság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az engedélyes az LNG-létesítmény üzemeltetői tevékenysége körében biztosítja, hogy

a) a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók azonos bánásmódban részesüljenek,

b) a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz,

c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben,

d) a földgázipari vállalkozások és a felhasználók egyenlő bánásmódban részesüljenek tekintet nélkül arra, hogy azok az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó termelői engedéllyel, földgáz kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók, vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók.

(5) Az LNG-létesítmény üzemeltető engedélyes a (4) bekezdés szerinti megkülönböztetésmentes bánásmód keretében biztosítja különösen az információhoz egyenlő feltételekkel történő hozzáférést, tekintet nélkül arra, hogy a felhasználók és vállalkozások az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó termelői engedéllyel, földgáz-kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók, vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók.

19/B. § (1) Az LNG-létesítmény üzemeltető engedélyes kétévente felülvizsgálja az általa üzemeltetett LNG-létesítmények műszaki állapotát és meghatározza a várható élettartamukat és az erről szóló jelentést a felülvizsgálatot követő év március 31-ig megküldi a Hivatalnak.

(2) Az LNG-létesítmény üzemeltető engedélyes és a csatlakozó szállítási rendszerüzemeltető az ÜKSZ szabályai és a közöttük lévő együttműködési megállapodás rendelkezései szerint egyezteti a felajánlható szabad kapacitások tekintetében."

5. § A Get. vhr. a következő 21/A. §-sal egészül ki:

"21/A. § (1) A földgázkereskedő a működési engedélye alapján jogosult az LNG Magyarország államhatárán keresztül történő be- és kiszállítására, LNG szervezett piacon történő kereskedelmére, LNG-létesítmény üzemeltető és LNG-létesítmény üzemeltető felhasználó részére történő eljuttatására LNG-szállító vállalkozás közreműködésével.

(2) A földgázkereskedő szervezett piacon történő kereskedésen kívül nem adhatja át az LNG-t más földgázkereskedőnek. A szervezett piacon történő kereskedés fizikai helye belföldi mérési pont vagy LNG-létesítmény mérési pontja.

(3) A földgázkereskedő jogszabályban meghatározottak szerint bizonylatolja és nyilvántartja az (1) bekezdés szerinti LNG mennyiségi átadás-átvételt.

(4) A földgázkereskedő adatot szolgáltat a (3) bekezdés szerinti átadás-átvételről a Hivatal részére."

6. § (1) A Get. vhr. 23/B. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A (4) bekezdés e) pontja esetében a bejelentéshez az új felhasználó csatolhatja a földgáz-kereskedelmi szerződés és-a GET 28/A. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel szükség szerint - az elosztóhálózathasználati szerződés megbízottként történő, összevont kezelésére irányuló kérését és az elosztóhálózat-használati szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentését.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés formanyomtatványon is megtehető. A földgázkereskedő a (4) bekezdés szerinti adattartalommal formanyomtatványt tesz közzé honlapján, valamint azt kérés esetén ügyfélszolgálatán rendelkezésre bocsátja, vagy postai úton megküldi. A formanyomtatványt a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza."

(2) A Get. vhr. 23/D. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A felhasználó és a fizető a földgáz-kereskedelmi szerződésben, illetve annak mellékleteiben szereplő adatában bekövetkezett változást 30 napon belül bejelenti a földgázkereskedőnek."

7. § A Get. vhr. 96. §-a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki:

"(4c) A 10 éves fejlesztési javaslat a (4)-(4b) bekezdésben foglaltakon túl külön fejezetben tartalmazza a klímavédelemmel kapcsolatban az együttműködő földgázrendszeren megvalósítandó intézkedéseket és fejlesztéseket, összhangban a hazai és uniós klímavédelmi célokkal, előírásokkal."

8. § A Get. vhr. 97. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A Hivatal a GET 83. § (3) bekezdésében meghatározott 10 éves fejlesztési terv jóváhagyására irányuló eljárásában a GET 83. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően figyelembe veszi]

"g) a klímavédelmi célok elérése érdekében tervezett beruházás esetében azok költségét és az elérendő eredményeket."

9. § A Get. vhr. 116. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Az SZB-ben a következő engedélyesi körök vesznek részt véleményezési joggal, választott képviselőjük útján:)

"g) LNG-létesítmény üzemeltetői"

10. § A Get. vhr. 120. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Földgázkereskedő felhasználót - a GET 113. § (1a) bekezdése szerinti kivétellel - akkor láthat el földgázzal, ha a GET-ben és az e rendeletben előírtak szerinti, felhasználóra vonatkozó előírásokat az üzletszabályzata tartalmazza."

11. § A Get. vhr. 121. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az üzletszabályzat felülvizsgálatának ki kell terjednie a jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok változására és az engedélyes által alkalmazott működési gyakorlatból eredő változásokra és az ezzel összefüggő szerződéses jogviszonyokra. Ha a felülvizsgálat során az engedélyes eljárását érintő jogszabályváltozást, vagy a jóváhagyott üzletszabályzat tartalmát lényegesen befolyásoló egyéb változást észlel, azt átvezeti, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, alkalmazni kívánt üzletszabályzat tervezetét a 123. § szerinti egyeztetést követően haladéktalanul benyújtja a Hivatalhoz jóváhagyásra. Ha a felülvizsgálat alapján nem indokolt az üzletszabályzat módosítása, az engedélyes erről írásbeli bejelentést tesz a Hivatalhoz.

(4) Az a földgázkereskedő, aki a GET 113. § (1a) bekezdése szerinti üzletszabályzat készítési kötelezettség alól mentességet kapott, ha egynél több felhasználót kíván ismételten ellátni, az ellátás megkezdése előtt a Hivatal által korábban jóváhagyott üzletszabályzatát a (3) bekezdés szerint felülvizsgálja, és a módosított üzletszabályzat tervezetét jóváhagyásra benyújtja.

(5) Az a földgázkereskedő, aki a földgáz-kereskedelmi működési engedély iránti kérelemmel egyidejűleg kérelmezte az üzletszabályzat készítési kötelezettség alóli mentesülést, egynél több felhasználó tervezett ellátása esetén az ellátás megkezdése előtt a 4. sz. melléklet 1.5. pontja szerinti tartalmú üzletszabályzat tervezetet elkészíti, és jóváhagyásra a Hivatalhoz benyújtja."

12. § A Get. vhr. 126. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A GET 114. §-ában meghatározott valamennyi engedély iránti kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:)

"h) az engedélyért folyamodó gazdasági társaságnak a GET 3. § 61a. pontja szerinti tényleges tulajdonosáról szóló nyilatkozatot."

13. § A Get. vhr. a következő 142/B. §-sal egészül ki:

"142/B. § A GET 123. § (3b) bekezdése szerinti tájékoztatást a befolyásszerző a 8a. számú melléklet 4. pontjában meghatározottak szerint teszi meg."

14. § A Get. vhr. 168. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A 19/A. § (1) bekezdésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént."

15. § A Get. vhr.

a) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul,

b) 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul,

c) a 3. melléklet szerinti 4a. számú melléklettel egészül ki,

d) 5. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul,

e) 8a. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép,

f) 9. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul,

g) 10. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

16. § A Get. vhr.

1. 1. § (1) bekezdés 11. pontjában az "ÜKSZ-nek" szövegrész helyébe az "Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatnak (a továbbiakban: ÜKSZ)" szöveg,

2. 5/C. §-ban és 98/B. (4) bekezdésében a "rendeletben" szövegrész helyébe a "határozatban" szöveg,

3. 20. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és a) pontjában a "földgáz-kereskedelmi" szövegrész helyébe a "földgáz-kereskedelmi és az LNG-kereskedelmi" szöveg,

4. 20. § (1) bekezdés c) és e) pontjában a "feltételekkel" szövegrész helyébe a "feltételekkel, kivéve a kizárólag LNG-kereskedelmet folytatni kívánó kérelmezőt" szöveg,

5. 20. § (1) bekezdés d) pontjában a "rendszerrel" szövegrész helyébe a "rendszerrel, kivéve a kizárólag LNG-kereskedelmet folytatni kívánó kérelmezőt" szöveg,

6. 20. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és a) pontjában a "felhasználók" szövegrész helyébe a "felhasználók és az LNG-létesítmény üzemeltető felhasználók" szöveg,

7. 20. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "földgáz-kereskedelmi" szövegrész helyébe a "földgáz-kereskedelmi és az LNG-kereskedelmi" szöveg,

8. 23/B. § (1) bekezdésében a "szerint bejelenteni" szövegrész helyébe a "szerint írásban bejelenteni" szöveg,

9. 53. § (3c) bekezdésében az "Az engedélyes" szövegrész helyébe az "Az engedélyes ügyfélszolgálati irodánként" szöveg,

10. 54. § (5) bekezdésében az "és ezzel a felhasználó egyetért" szövegrész helyébe az "és ez ellen a felhasználó külön felhívás ellenére sem tiltakozik" szöveg,

11. 74. § (2) bekezdésében az "ÜKSZ" szövegrész helyébe az "ÜKSZ és az Adatcsere Szabályzat" szöveg,

12. 74. § (5) bekezdésében, 89. § (1) és (2) bekezdésében, 100. § b) pontjában, 127. § (4) bekezdésében a "rendszerüzemeltető" szövegrész helyébe a "rendszerüzemeltető, az LNG-létesítmény üzemeltető" szöveg,

13. 77. § (1) bekezdésében a "pontjainak" szövegrész helyébe a "pontjainak, az LNG-létesítmény üzemeltető szabad kapacitásait," szöveg,

14. 92/B. § b) pontjában az "a rendszerhasználati díjakról szóló MEKH elnöki rendelet" szövegrész helyébe a "Hivatal elnökének rendelete" szöveg,

15. 97. § (1) bekezdés f) pontjában a "véleményét" szövegrész helyébe a "véleményét, és" szöveg,

16. A szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a tárolók üzemeltetése alcím címében az "elosztóvezetékek" szövegrész helyébe az "elosztóvezetékek, LNG-létesítmények" szöveg,

17. 101. § b) pontjában a "földgáztárolói" szövegrész helyébe a "földgáztárolói és LNG-létesítmény üzemeltető" szöveg,

18. 103. § (4) bekezdésében a "külön rendeletben" szövegrész helyébe a "Hivatal határozatában" szöveg,

19. 116. § (2) bekezdés f) pontjában a "földgázpiac-működtetési" szövegrész helyébe a "földgázpiac-működtetési és" szöveg,

20. 126. § (1) bekezdés b) pontjában az "a)-h)" szövegrész helyébe a "b)-d), f), h) és j)" szöveg, g) pontjában a "nyilatkozatot" szövegrész helyébe a "nyilatkozatot, valamint" szöveg,

21. 126. § (2) bekezdésében a "földgáztárolási-" szövegrész helyébe a "földgáztárolási, LNG-létesítmény üzemeltetői" szöveg

22. 126. § (4) bekezdésében a "tárolóra" szövegrész helyébe a "tárolóra és LNG-létesítményre" szöveg, valamint a "tároló" szövegrész helyébe a "tároló és LNG-létesítmény" szöveg,

23. 132. § (2) és (4) bekezdésében a "tároló" szövegrész helyébe a "tároló, az LNG-létesítmény" szöveg,

24. 132. § (2) bekezdésében a "tulajdonosaira" szövegrész helyébe a "tulajdonosaira, továbbá a befolyásszerzőre" szöveg,

25. 136. § (1) bekezdésében a "vásárolni kívánt földgáz" szövegrész helyébe a "vásárolni és értékesíteni kívánt földgáz, továbbá LNG-kereskedőként vásárolni és értékesíteni kívánt LNG" szöveg,

26. 137/A. §-ban a "földgázelosztó" szövegrész helyébe a "földgázelosztó, LNG-létesítmény üzemeltető" szöveg,

27. 139. § (3) bekezdés h) pontjában a "vezetékekhez" szövegrész helyébe a "vezetékekhez, LNG-létesítmény kapacitásokhoz" szöveg,

28. A földgázelosztó vagy földgáztárolói engedélyes taggal rendelkező vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásra vonatkozó szétválasztási szabályok alcím címében és 141/A. § (1) bekezdésében a "földgázelosztó vagy földgáztárolói" szövegrész helyébe a "földgázelosztó, földgáztárolói vagy LNG-létesítmény üzemeltető" szöveg,

29. 141/C. § (1) bekezdés c) pontjában a "rendszerek és berendezések, valamint azokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások" szövegrész helyébe az "eszközök és szolgáltatások, valamint az informatikai támogatási szolgáltatások" szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti a Get. vhr.

a) 20/A. § (3) bekezdésében az "és a 126. § (1) bekezdésében" szövegrész,

b) 23/B. § (4) bekezdés f) és g) pontja,

c) 58. § (4) bekezdése,

d) 97. § (1) bekezdés e) pontjában az "és" szövegrész,

e) 120. § (3a) bekezdése,

f) 126. § (1) bekezdés f) pontjában a "valamint" szövegrész,

g) 157. §-a,

h) 1. számú melléklet 17.5., 17.12. és 17.13. pontja,

i) 2. számú melléklet 2.4. pontjában az "elosztói csatlakozási szerződés és az" szövegrész,

j) 2. számú melléklet 6.16-6.18. pontja,

k) 5. számú melléklet II. fejezet A) pont 1. alpontja,

l) 5. számú melléklet III. fejezet 1. pontja,

m) 5. számú melléklet IX. fejezet 1. pontja,

n) 12. számú melléklet címében az "és a GET 141/C. §-a alapján felajánlott földgázforrás felhasználása" szövegrész,

o) 12. számú melléklet A:12 és B:12 mezőjében a "rendszerüzemeltetők és" szövegrész.

18. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

19. § Ez a rendelet a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

20. § A 4. §-nak a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 652/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A Get. vhr. 1. számú melléklet 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.1. A földgázelosztó a gázigénylő igénybejelentése esetén valamennyi dokumentum rendelkezésre állásától számított 8 napon belül írásban ajánlatot tesz, vagy ha az igényt elutasítja, erről - az elutasítás részletes indokolásával - a gázigénylőt tájékoztatja. Ha az ajánlattétel előtt más szerv nyilatkozatának beszerzése vagy eljárásának lefolytatása szükséges, a földgázelosztó az igénybejelentés kézhezvételét követő 2. munkanapon a nyilatkozat beszerzését, illetve az eljárás lefolytatását kezdeményezi. Az ajánlattételre nyitva álló határidőbe nem számít bele az elosztóvezeték építéséhez szükséges, a földgázelosztó által végzett műszaki megvalósításra vonatkozó helyszíni felméréshez szükséges időtartam és más szerv

a) nyilatkozatának beszerzéséhez vagy

b) eljárása lefolytatásához

szükséges időtartam. Ha helyszíni felmérés indokolt az elosztóvezeték építéshez, úgy a földgázelosztó 15 munkanapon belül a helyszíni felmérést elvégezi. A megkeresett szerv a megkeresés kézhezvételétől számított 8 napon belül a nyilatkozatot kiadja, illetve az eljárását lefolytatja, és annak eredményéről a földgázelosztót tájékoztatja."

2. A Get. vhr. 1. számú melléklet 6.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.8. A csatlakozóvezetéknek és a fogyasztói vezetéknek a GET. 89. § (7) bekezdése alapján a fogyasztásmérő berendezés cseréjével egyidejűleg esedékes, szivárgás-ellenőrzéssel végzendő gáztömörségi felülvizsgálatának időpontjáról a földgázelosztó a munkavégzését megelőzően a 10.3. pontban foglaltak szerint értesíti a felhasználót."

3. A Get. vhr. 1. számú melléklete a következő 8.10. ponttal egészül ki:

"8.10. Az egyetemes szolgáltatási vagy földgáz-kereskedelmi szerződés bármelyik fél részéről történő megszüntetése esetén az elosztó jogosult a felhasználási helyen ellenőrzést tartani. Az ellenőrzés sikeres lefolytatását követően, és az elosztó tulajdonában lévő fogyasztásmérő berendezés és tartozékainak, valamint nyomásszabályozó leszerelését követően szüntethető meg az elosztóhálózat-használati szerződés."

4. A Get. vhr. 1. számú melléklete a következő 14.4. ponttal egészül ki:

"14.4. A GET 16. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség megszegése esetén a földgázelosztó kötbért fizet a felhasználónak, amelynek mértéke a Hivatal elosztói külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló határozatában meghatározott, a felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kizárása (kikapcsolása) utáni visszakapcsolásáért kért külön díj

a) 50%-a, ha az elosztó érdekkörében felmerült okból a visszakapcsolásra a kizárás alapjául szolgáló helyzet megszűnéséről való tudomásszerzést követő 48 óránál később, de 72 órán belül kerül sor,

b) 100%-a, ha az egyetemes szolgáltató érdekkörében felmerült okból a kizárás alapjául szolgáló helyzet megszűnéséről való tudomásszerzést követő 72 óránál később kerül sor."

2. melléklet a 652/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Get. vhr. 2. számú melléklete a következő 6.8. és 6.9. ponttal egészül ki, a Get. vhr. 2. számú melléklet 6.10-6.13. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a Get. vhr. 2. számú melléklete a következő 6.14. ponttal egészül ki:

"6.8. Az egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnésekor keletkező visszafizetendő összeget az egyetemes szolgáltató az elszámolást követő 8 napon belül visszafizeti a felhasználónak.

6.9. Ha az egyetemes szolgáltató és a felhasználó az egyetemes szolgáltatási szerződésben fizetési határidőben nem állapodtak meg, akkor a felhasználó a számlában feltüntetett díjat a számlán feltüntetett fizetési határidő napjáig kifizeti.

6.10. A fizető és a felhasználó - a felek megállapodásától függően - tartósan vagy időlegesen is eltérő lehet, az egyetemes szolgáltatóval szemben azonban felelősségük egyetemleges. A fizetési megállapodásban vállalt kötelezettségek elmulasztása esetén a megállapodásban meghatározott felhasználási helyen (helyeken) megszüntethető a földgázellátás.

6.11. Az egyetemes szolgáltató a számla felhasználó részére történő eljuttatásáról oly módon gondoskodik, hogy a számla kiegyenlítésére a felhasználónak a kézhezvételtől számított legalább 8 nap rendelkezésére álljon.

6.12. Az egyetemes szolgáltató - a felhasználó vagy fizető eltérő kérése hiányában - a visszafizetést átutalással vagy hitelkártya számla javára történő befizetéssel teljesíti, ha az ahhoz szükséges adatok az egyetemes szolgáltatási szerződés alapján, ennek hiányában a felhasználó vagy fizető fizetési módja alapján vagy más módon a rendelkezésére állnak.

6.13. Az egyetemes szolgáltató adott alkalommal legfeljebb három, egymást követő időközre vonatkozó részszámlát bocsáthat ki.

6.14. Ha az egyetemes szolgáltató adott alkalommal több részszámlát bocsát ki, akkor az egyes részszámlák esedékessége között legalább 30 napnak kell eltelnie."

3. melléklet a 652/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"4a. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Adatcsere Szabályzat

1. Az Adatcsere Szabályzat formátumára vonatkozó előírások

1. Az Adatcsere Szabályzatot elektronikus úton, szerkeszthető formában kell jóváhagyásra benyújtani. Az Adatcsere Szabályzat módosításának kérelmezése esetében szükséges korrektúrás változat benyújtása is, amelyben egyértelműen meg kell jelölni (például színeltéréssel) a módosításokat, továbbá azok indokát.

2. Az Adatcsere Szabályzatot a kötelező tartalmi követelményeknek megfelelően tartalomjegyzékkel kell elkészíteni, az oldalakat folyamatos számozással kell ellátni. A mellékletek minden lapján fel kell tüntetni, hányas számú melléklet lapjáról van szó.

3. A benyújtott Adatcsere Szabályzathoz mellékelni kell a jóváhagyásra vonatkozó kérelmet és az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló dokumentumot.

4. Ha az Adatcsere Szabályzat mérete a Hivatal által megjelölt méretkorlátot meghaladja, elektronikus a kapcsolattartás akkor is, ha az engedélyes a nyilatkozatát tartós adathordozón nyújtja be.

5. Az eljárás során véglegezett, jóváhagyásra kerülő Adatcsere Szabályzatot az elektronikus ügyintézés szabályai szerint kell benyújtani a Hivatal számára.

2. Az Adatcsere Szabályzat tartalmi követelményei

1. Az adatcserét biztosító bizottságok működésének leírása:

a) Adatcsere Bizottság (AB),

b) Adatcsere Ellenőrző Testület (AET).

2. A földgázelosztók és földgázelosztói rendszerhasználók közötti Adatcsere Modell leírása:

a) Adatcsere Modell alkalmazása,

b) az adatok küldésére és fogadására vonatkozó garanciák leírása,

c) Adatcsere Modell oktatása,

d) elosztóhálózat-használati szerződés kezelése, adatcsere fogalma,

e) rendszerhasználati szerződés mellékletek elektronikus kezelése.

3. Fogalmi és Ábra magyarázatok:

a) alapfogalmak,

b) a folyamatmodellek felépítése,

c) iparági standard üzenetek specifikációja,

d) folyamat - üzenet összerendelés, megfeleltetés.

4. Adatcsere Modell folyamatok:

a) az egyes folyamatok leírása táblázatos formában,

b) az egyes folyamat leírásokat segítő folyamatábrák.

5. Technikai feltételrendszer a földgázelosztói informatikai platform (adatcsere szerver) kialakítására a földgázelosztóknál:

a) a földgázelosztói rendszerhasználó regisztrációja,

b) az állományok feltöltése a földgázelosztó által,

c) az állományok fel- és letöltése a földgázelosztói rendszerhasználó által,

d) könyvtárstruktúra,

e) adatcsere fájlok tárolási szabályai az adatcsere szervereken,

f) a fájlnév felépítése,

g) jogosultság,

h) naplózás,

i) konvertek,

j) alternatív technológiai javaslat.

Mellékletek:

Az egyes Adatcsere Modell folyamatok mintái."

4. melléklet a 652/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A Get. vhr. 5. számú melléklet VI. fejezet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. benyújtja a jóváhagyásra beterjesztett, alkalmazni kívánt üzletszabályzatot, vagy a GET 113. § (1a) bekezdés szerinti kérelmet,"

2. A Get. vhr. 5. számú melléklet VI. fejezete a következő 11-13. ponttal egészül ki:

(A Hivatalhoz benyújtott földgáz kereskedelemre vonatkozó működési engedély iránti kérelemben a kérelmező)

"11. hozzáférhetővé teszi a GET 28. § (3) bekezdés b) pontja alapján benyújtott kérelem esetén az igazolást arról, hogy a kérelmező az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban ténylegesen és jogszerűen földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytat,

12. bemutatja a GET 28. § (3) bekezdés b) pontja alapján benyújtott kérelem esetén az adóhatóság által az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerint kiállított általános adóigazolást,

13. részletesen bemutatja a tényleges tulajdonos körét az azt alátámasztó dokumentumokkal."

3. A Get. vhr. 5. számú melléklet VI/A. fejezete a következő 10. és 11. ponttal egészül ki:

(A Hivatalhoz benyújtott korlátozott földgáz-kereskedelemre vonatkozó működési engedély iránti kérelemben a kérelmező)

"10. bemutatja a GET 28. § (4) bekezdése alapján benyújtott kérelem esetén az adóhatóság által az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerint kiállított általános adóigazolást,

11. részletesen bemutatja a tényleges tulajdonosi körét az azt alátámasztó dokumentumokkal."

5. melléklet a 652/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"8a. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Cégjogi esemény, befolyásszerzés esetén a kérelemhez benyújtandó iratok és adatok

1. A 142. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti kérelemhez - a kérelem tárgyától függően - benyújtandó iratok, adatok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat formájában:

1.1. a kérelmező nyilatkozata, amely tartalmazza a befolyásszerző és az érintett engedélyes cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, képviselőjének nevét, elérhetőségét, továbbá a Hivatal által kiadott engedélyeinek típusát és számát,

1.2. a jogi képviselővel eljáró engedélyes vagy befolyásszerző esetében a képviseleti jogosultság igazolása, ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza,

1.3. a hatósági jóváhagyásra irányuló kérelem tárgya, a hatósági jóváhagyást igénylő ügylet célja és részletes bemutatása,

1.4. az eljárási díj kérelmezőnkénti - közösen benyújtott kérelem esetén valamennyi kérelmező általi - megfizetésének igazolása,

1.5. a cégjogi eseményben vagy befolyásszerzésben érintett engedélyes, továbbá a befolyásszerzés esetén a befolyásszerző külön-külön nyilatkozata arról, hogy a 142. § (1) bekezdése szerinti ügylet nem változtatja meg az engedélyes vagyoni-működési feltételeit, vagy ha megváltoztatja, abban az esetben annak igazolását, bemutatását, hogy a változás nem veszélyezteti a felhasználók ellátását,

1.6. az engedélyes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a GET 114. § (7) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn,

1.7. ha a kérelmező külföldön bejegyzett gazdasági társaság:

1.7.1. a vállalkozás létrejöttére irányadó jog szerinti nyilvántartásba vételért felelős hatóság által kiállított igazolás a vállalkozás nyilvántartásba vételéről és a nyilvántartott adatokról és annak magyar nyelvű fordítása,

1.7.2. a tényleges tulajdonos neve olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság esetében, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-c) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető,

1.8. annak - közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánnyal, vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködése során ellenjegyzett aláírásmintával vagy annak hiteles másolatával történő - igazolása, hogy a kérelemhez csatolt iratokat aláíró személyek aláírása hiteles, abban az esetben, ha ennek ténye a cégnyilvántartásból nem állapítható meg,

1.9. a cégjogi eseményben vagy befolyásszerzésben érintett engedélyes, továbbá a befolyásszerzés esetén a befolyásszerző külön-külön nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak valódiságának a Hivatal által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.

2. A 142. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelemhez az 1. pont szerinti iratokon és adatokon kívül - az ügylet tárgyától függően - benyújtandó iratok, adatok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat formájában:

2.1. az engedélyes legfőbb döntéshozó szervének a kérelem tárgyát képező ügyletről szóló döntése,

2.2. a kérelem tárgyát képező ügyletre vonatkozó szerződéstervezet,

2.3. az átalakulási terv, a vagyonmérleg, illetve vagyonleltár-tervezetek (szerkeszthető formátumban),

2.4. a könyvvizsgálói jelentések,

2.5. a hatósági engedélyek felsorolása és cégjogi eseményt követő, jogutódok közötti tervezett megosztása,

2.6. a tevékenység folytatásához szükséges szakszemélyzet rendelkezésre állásának bemutatásáról szóló nyilatkozat,

2.7. telephelyi megosztás esetén a telephelyi megosztás bemutatását tartalmazó nyilatkozat, különös tekintettel az engedélyesi tevékenység megosztás utáni független és folyamatos továbbműködését biztosító műszaki átalakítási igényekre és elszámolási mérők kiépítésére.

3. A 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelemhez az 1. pont szerinti iratokon és adatokon kívül benyújtandó iratok, adatok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat formájában:

3.1. a befolyásszerzésre irányuló ügyletet megelőző, valamint az ügylet zárása után kialakuló társasági (engedélyesi) struktúrát mutató ábra a közvetlen tulajdoni és irányítási viszonyok, továbbá az engedélyesi szakszemélyzet létszáma változásának feltüntetésével,

3.2. a befolyásszerző kérelmező és kapcsolt vállalkozásai magyarországi energiaipari befektetéseinek és azok részesedései mértékének, valamint az engedélyesek engedélyeinek bemutatása a GET és a villamos energiáról szóló törvény hatálya alá tartozó engedélyesekben,

3.3. az ügyletre vonatkozó szerződés (aláírt szerződés hiányában szerződéstervezet), valamint ha a befolyásszerző gazdasági társaság, úgy a döntéshozójának a befolyásszerzés megvalósításáról szóló döntése, továbbá az engedélyes döntéshozójának a befolyásszerzés megvalósításáról szóló döntése. Döntés hiányában a befolyásszerző, illetve az engedélyes nyilatkozata arról, hogy a befolyásszerzés kérdésében az engedélyes, illetve a befolyásszerző létesítő okirata szerint nem szükséges döntést hozni.

4. A 142/B. § szerinti tájékoztatáshoz benyújtandó iratok, adatok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat formájában:

4.1. a befolyásszerző nyilatkozata, amely tartalmazza a befolyásszerző és az érintett engedélyes cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, képviselőjének nevét, elérhetőségét, továbbá a Hivatal által kiadott engedélyeinek típusát és számát,

4.2. a jogi képviselővel eljáró befolyásszerző esetében a képviseleti jogosultság igazolása, ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza,

4.3. a tájékoztatás tárgya, a befolyásszerzés célja és részletes bemutatása,

4.4. annak - közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánnyal, vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködése során ellenjegyzett aláírásmintával vagy annak hiteles másolatával történő - igazolása, hogy a tájékoztatóhoz csatolt iratokat aláíró személyek aláírása hiteles, abban az esetben, ha ennek ténye a cégnyilvántartásból nem állapítható meg."

6. melléklet a 652/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Get. vhr. 9. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ című pontjában a h) alpont helyébe a következő rendelkezés lép:

[A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 56. § (1) bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:]

"h) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) szerinti Lebonyolítóval a 2018. évi CIII. törvény szerinti bérleti jogviszonyban áll, vagy"

7. melléklet a 652/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Get. vhr. 10. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ című pontjában a h) alpont helyébe a következő rendelkezés lép:

[A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 56. § (1) bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:]

"h) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) szerinti Lebonyolítóval a 2018. évi CIII. törvény szerinti bérleti jogviszonyban áll, vagy"

Tartalomjegyzék