65/2023. (XII. 21.) BM rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet] 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szakmai kollégium működtetési költségeit a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) költségvetésében biztosítja. A működtetési költségek a szakmai tagozatok tevékenységének ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket foglalják magukban."

2. § (1) A 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakmai kollégium tagjai a tevékenységüket megbízási szerződés alapján, tiszteletdíj ellenében látják el. A szakmai kollégium elnökségével és a tagozatok tagjaival a megbízási szerződést az OKFŐ köti meg."

(2) A 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet 2. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A (2) bekezdés szerinti tiszteletdíjat az OKFŐ fizeti meg a tagoknak."

3. § A 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 65/2023. (XII. 21.) BM rendelethez

"1. melléklet a 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelethez

A szakmai tagozatok elnevezése

1. Addiktológia tagozat

2. Aneszteziológia és intenzív terápia tagozat

3. Angiológia és érsebészet tagozat

4. Ápolási, szakdolgozói és Szülésznő tagozat

5. Arc, állcsont és szájsebészet tagozat

6. Balneoterápia tagozat

7. Belgyógyászat, endokrinológia, diabétesz és anyagcserebetegségek tagozat

8. Bőr- és nemibetegségek tagozat

9. Csecsemő- és gyermekgyógyászat tagozat

10. Dietetika, humán táplálkozás tagozat

11. Egynapos sebészet tagozat

12. Égés- és plasztikai sebészet tagozat

13. Fog- és szájbetegségek tagozat

14. Foglalkozás-orvostan tagozat

15. Fül-orr-gégészet tagozat

16. Gasztroenterológia és hepatológia tagozat

17. Geriátria és krónikus ellátás tagozat

18. Gyermek alapellátás (házi gyermekorvostan, ifjúsági és iskolaorvoslás) tagozat

19. Gyermek pszichiátria és addiktológia tagozat

20. Gyermeksebészet tagozat

21. Gyógyszerellátási gyógyszerészet tagozat

22. Háziorvostan tagozat

23. Hospice-palliatív ellátás tagozat

24. Humán reprodukciós tagozat

25. Idegsebészet tagozat

26. Igazságügyi orvostan, orvosszakértés biztosítási orvostan tagozat

27. Infektológia tagozat

28. Kardiológia tagozat

29. Klinikai és járványügyi mikrobiológia tagozat

30. Klinikai farmakológia tagozat

31. Klinikai genetika tagozat

32. Klinikai immunológia és allergológia tagozat

33. Klinikai szakpszichológia és pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus tagozat

34. Komplementer medicina tagozat

35. Kórházi klinikai gyógyszerészet tagozat

36. Megelőző orvostan és népegészségügy, kórház higiénia tagozat

37. Menedzsment és egészséggazdaságtan és egészségügyi informatika (nem orvosi) és minőségügyi tagozat

38. Mozgásterápia, fizioterápia tagozat

39. Nefrológia és dialízis tagozat

40. Neonatológia tagozat

41. Neurológia tagozat

42. Nukleáris medicina tagozat

43. Onkológia és sugárterápia tagozat

44. Ortopédia tagozat

45. Orvosi laboratórium tagozat

46. Oxyológia-sürgősségi orvostan, toxikológia, honvéd és katasztrófa orvostan tagozat

47. Patológia tagozat

48. Pszichiátria tagozat

49. Radiológia tagozat

50. Rehabilitáció, fizikális medicina és gyógyászati segédeszköz tagozat

51. Reumatológia tagozat

52. Sebészet tagozat

53. Sportegészségügy tagozat

54. Szemészet tagozat

55. Szívsebészet tagozat

56. Szövet- és sejtbanki, és regeneratív medicina tagozat

57. Szülészet és nőgyógyászat tagozat

58. Transzfuziológia és hematológia tagozat

59. Transzplantáció tagozat

60. Traumatológia és kézsebészet tagozat

61. Tüdő- és mellkassebészet tagozat

62. Tüdőgyógyászat tagozat

63. Urológia tagozat

64. Védőnő (területi, iskolai, kórházi, családvédelmi) tagozat"

Tartalomjegyzék